Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên Cứu Nâng Cao Chất Lượng Gang Cầu Pherit Trong Công Nghệ Chế Tạo Chi Tiết Tay Quay Van Xuất Khẩu

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên Cứu Nâng Cao Chất Lượng Gang Cầu Pherit Trong Công Nghệ Chế Tạo Chi Tiết Tay Quay Van Xuất Khẩu

  Viện khoa học công nghệ mỏ-luyện kim 2

  mục lục
  Lời nói đầu
  Ch-ơng 1. tổng quan về Gang cầu
  1.1 Khái quát về gang cầu . 9
  1.1.1 Tổ chức gang cầu 9
  1.1.2 Mối quan hệ giữa tổ chức và tính chất . 11
  1.2 Các yếu tố ảnh h-ởng tới sự hình thành tổ chức và tính chất
  gang cầu . 11
  1.2.1 Hình dạng graphit . 12
  1.2.2 Thành phần hóa học 12
  1.2.3 Các ph-ơng pháp nhiệt luyện gang cầu 16
  1.2.4 ảnh h-ởng của tốc độ nguội
  1.3 Tình hình sản xuất gang cầu ở trong n-ớc và n-ớc ngoài 18

  Ch-ơng 2. Công nghệ chế tạo gang cầu
  2.1 Các ph-ơng pháp chế tạo gang cầu . 20
  2.1.1 Ph-ơng án các quá trình sạch . 20
  2.1.2 Ph-ơng pháp có các quá trình hóa học . 21
  2.1.3 Một số công nghệ biến tính sử dụng Mg và hợp kim
  trung gian Mg. . 22
  2.2 Tác dụng của magiê khi làm chất biến tính cầu hóa . 23
  2.2.1 Khử khí và tinh luyện 23
  2.2.2 Tác dụng khử l-u huỳnh 24
  2.2.3 Hàm l-ợng Mg d- sau biến tính 27
  2.2.4 Sự cháy hao của các nguyên tố khi biến tính. . 28
  2.3 Gang cầu pherit . 29
  Ch-ơng 3. Nội dung và ph-ơng pháp nghiên cứu
  3.1 Nội dung nghiên cứu . 36
  3.1.1 ảnh h-ởng của thành phần phối liệu đến việc hình Báo cáo kết quả nghiên cứu
  Viện khoa học công nghệ mỏ-luyện kim 3
  thành tổ chức pherit . 36
  3.1.2 ảnh h-ởng của hàm l-ợng cacbon, silic, mangan đến
  việc hình thành tổ chức pherit. 36
  3.1.3 ảnh h-ởng của chiều dày thành vật đúc đến cơ tính
  gang cầu pherit trạng thái đúc . 37
  3.1.4 Thiết kế công nghệ và đúc thử cho chi tiết van tay
  quay bằng công nghệ khuôn cát t-ơi. . 38
  3.2 Ph-ơng pháp nghiên cứu
  3.2.1 Thiết bị và nguyên liệu thí nghiệm . 39
  3.2.2 Qui trình công nghệ: . 41
  3.2.3 Các điều kiện ban đầu 43
  3.2.4 Nhiệt luyện gang cầu 44

  Ch-ơng 4. Kết quả và thảo luận
  4.1 Khảo sát và đánh giá thực tế công nghệ sản xuất gang cầu
  pherit 45
  4.2 ảnh h-ởng của hàm l-ợng mangan đến tính chất gang cầu
  pherit trạng thái đúc . 51
  4.3 ảnh h-ởng của chiều dày thành vật đúc đến tính chất gang
  cầu trạng thái đúc 53
  4.4 ảnh h-ởng của Cu đến tính chất gang cầu trạng thái đúc . 56
  4.5 ảnh h-ởng của đồng đến tính chất gang cầu sau nhiệt luyện . 59
  4.6 ảnh h-ởng của hàm l-ợng Mg d- . 61
  4.7 áp dụng kết quả vào sản xuất . 64
  4.8 Tính toán sơ bộ giá thành sản phẩm 68

  Kết luận và kiến nghị . 70  Báo cáo kết quả nghiên cứu
  Viện khoa học công nghệ mỏ-luyện kim 4


  Danh mục các hình vẽ, đồ thị

  Hình 1.1 Tổ chức gang cầu nền ferit + peclit
  Hình 1.2 Độ bền và độ dãn dài của gang cầu phụ thuộc hàm
  l-ợng Si và nền kim loại
  Hình 1.3 Hình dạng graphit và cơ tính của gang
  Hình 1.4 ảnh h-ởng của hàm l-ợng Mn đến cơ tính gang
  cầu
  Hình 1.5 ảnh h-ởng của l-u huỳnh đến độ dãn dài của gang
  cầu
  Hình 1.6 Ng-ỡng giòn của gang cầu phụ thuộc vào hàm
  l-ợng photpho
  Hình 2.1 Ph-ơng pháp biến tính a) nhúng và b) nồi autoclap
  Hình 2.2 Ph-ơng pháp biến tính bằg dây nhồi.
  Hình 2.3 Ph-ơng pháp biến tính trong thùng quay
  Hình 2.4 Ph-ơng pháp biến tính liên tục trên dòng chảy
  Hình 2.5 Ph-ơng pháp gầu Tundish
  Hình 2.6 Cân bằng Mg-S tại nhiệt độ 1500 0 C
  Hình 2.7 Giản đồ trạng thái Fe – Mg
  Hinh 2.8 ?nh hu?ng c?a t? ch?c n?n d?n d? dai va d?p c?a
  gang c?u pherit
  Hỡnh 2.9 ảnh h-ởng của Si tới tính chất của gang cầu pherít
  Hỡnh 2.10 ?nh hu?ng c?a hàm lu?ng P d?n d? dai va d?p c?a
  gang c?u pherit
  Hình 3.1 Mẫu thí nghiệm và xác định cơ tính
  Hình 4.1 Tổ chức kim loại của mẫu
  Hình 4.2 ảnh h-ởng của tỉ lệ C/Si đến cơ tính của gang cầu
  Hỡnh 4.3 Hàm lu?ng Mn và d? b?n kộo c?a gang c?u
  Hỡnh 4.4 Hàm lu?ng Mn và d? dãn dài c?a gang c?u trạng thái đúc Báo cáo kết quả nghiên cứu
  Viện khoa học công nghệ mỏ-luyện kim 5
  Hỡnh 4.5 Chiều dày vật đúc và d? b?n kộo c?a gang c?u trạng thái đúc
  Hình 4.6 Chiều dày vật đúc và độ dãn dài gang cầu trạng thái đúc
  Hình 4.7 ảnh h-ởng của Cu đến độ bền kéo gang cầu trạng thái đúc
  Hình 4.8 ảnh h-ởng của Cu đến độ dãn dài gang cầu trạng thái đúc
  Hình 4.9 Gang cầu 0,5% Cu trạng thái đúc
  Hình 4.10 ảnh h-ởng của Cu đến độ bền kéo gang cầu
  Hình 4.11 ảnh h-ởng của Cu đến độ dãn dài gang cầu
  Hình 4.12 Gang cầu 0,5% Cu sau nhiệt luyện
  Hình 4.13 ảnh h-ởng của hàm l-ợng Mg d- đến độ bền
  Hình 4.14 ảnh h-ởng của hàm l-ợng Mg d- đến độ dãn dài
  Hình 4.15 Công nghệ đúc tay quay bằng gang cầu pherit trạng thái đúc
  Hình 4.16 Bản vẽ chi tiết tay quay
  Hình 4.17 Chi tiết tay van
  Hình 4.18 Vật đúc chi tiết tay van
  Hình 4.19 Công nghệ đúc mũ sứ gang cầu
  Hình 4.20 Chi tiết đúc mũ sứ gang cầu
  Báo cáo kết quả nghiên cứu
  Viện khoa học công nghệ mỏ-luyện kim 6  danh mục các bảng biểu

  Bảng 1.1 Tính chất của gang cầu hợp kim theo tiêu chuẩn DIN1693,
  Bảng 2.1 Sự thay đổi hàm l-ợng khí trong gang khi biến tính bằng
  FeSiMg5
  Bảng 2 2 Khả năng khử S của các nguyên tố đất hiếm phụ thuộc vào
  nhiệt độ
  Bảng 2.3 Đặc tính chủ yếu của một số chất biến tính cầu hoá để sản
  xuất gang graphit cầu.
  Bảng 2.4 Thành phần một số loại chất biến tính cầu hoá chứa đất hiếm.
  Bảng 2.5 Tính chất của gang cầu pherit
  Bảng 2.6 Thành phần các nguyên tố th-ờng gặp trong gang cầu graphit .
  Bảng 4.1 Tính chất gang cầu không dùng gang thỏi trong mẻ liệu
  Bảng 4.2 Tính chất gang cầu khi dùng 20% gang thỏi trong mẻ liệu,
  hàm l-ợng Mn thấp.
  Bảng 4.3 Tính chất gang cầu khi dùng Cđl > 4,5%
  Bảng 4.4 Độ bền kéo và hàm l-ợng Mn trong gang cầu
  Bảng 4.5 Độ dãn dài và hàm l-ợng Mn trong gang cầu trạng thái đúc
  Bảng 4.6 Chiều dày vật đúc và Độ bền kéo trạng thái đúc
  Bảng 4.7 Chiều dày vật đúc và Độ dãn dài gang cầu trạng thái đúc
  Bảng 4.8 ảnh h-ởng của Cu đến cơ tính gang cầu trạng thái đúc

  Xem Thêm: Nghiên Cứu Nâng Cao Chất Lượng Gang Cầu Pherit Trong Công Nghệ Chế Tạo Chi Tiết Tay Quay Van Xuất Khẩu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên Cứu Nâng Cao Chất Lượng Gang Cầu Pherit Trong Công Nghệ Chế Tạo Chi Tiết Tay Quay Van Xuất Khẩu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status