Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề : phương pháp tọa độ trong mặt phẳng hình học 10 nâng cao

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề : phương pháp tọa độ trong mặt phẳng hình học 10 nâng cao

  L

  Trang
  Đ . 1
  1. . 1
  2. . 1
  2
  4 4
  5. 4
  6. . 5
  7. . 7
  1 Ơ L LU N VÀ THỰC TI N . 8
  1.1. Ho y h c môn toán . 8
  1.1.1. d y h c môn . 8
  1.1.2. Ho a h c sinh trong h c t p môn toán . 9
  1 ă c phát hi n và gi i quy t v . 13
  1 1 ă ă c toán h c 13
  1 ă c phát hi n và gi i quy t v 16
  1.2.3. ă c phát hi n và gi i quy t v ă
  20
  1.3. V trí, vai trò c a ch “ trong m t phẳ
  T 21
  1.4. Th c tr ng v d y h c phát tri ă c phát hi n và gi i quy t v cho h c
  sinh thông qua d y h c ch “ trong m t phẳ 22
  1 4 1 V . 22
  1 4 V 28
  1.5. K t lu n 1 . 35
  2 ỘT S BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂ Ă LỰC PHÁT
  HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤ ĐỀ THÔNG QUA D Y H C
  CHỦ ĐỀ “ Ơ A ĐỘ TRONG MẶT PHẲ ” Ì C 10
  NÂNG CAO . 36
  1 ng trong vi c xây d ng bi n pháp . 36
  2.1.1. Xây d n pháp . 36
  2.1.2. Xây d n pháp
  . 37
  2.1.3. Xây d n pháp
  . 38
  2.1.4. Xây d n pháp
  39
  2.2. M t s bi n pháp nhằm phát tri ă c phát hi n và gi i quy t v cho h c
  sinh thông qua d y h c ch “ trong m t phẳ c 10
  nâng cao . 39
  2.2.1. Bi n pháp 1: Rèn luy n k ă c hi : d t
  c v n và gi i quy t v 39
  2.2.2. Bi n pháp 2: Rèn luy n cho h ă
  56
  2.2.3. Bi n pháp 3: S d n d y h c hi u qu giúp h c sinh phát hi n và
  gi i quy t v 62
  2.2.4. Bi n pháp 4 ă 70
  2.2.5. 5:
  75
  2.2.6. ằ
  . 77
  2.3. K t lu . 86
  3 ỰC NGHIỆ M . 87
  3.1. M . 87
  3.1 1 87
  1 87
  3.2. T ch c th c nghi m 87
  3.2 1 87
  3. 88
  3.2 . 88
  3.3 t qu th c nghi m 89
  1 89
  3 . 90
  3.4. K t lu . 92
  Ế L . 93
  L Ệ A Ả . 94
  L . 95 1

  M Đ

  1. Thông tin chung về ề tài
  1 1 tài: Phát triể ă l c phát hi n và gi i quy t vấ ề cho h c
  sinh thông qua d y h c ch ề “ trong mặt phẳ ” c
  10 nâng cao
  1.2. B môn qu
  1.3. Khoa qu K m Toán – Tin
  1.4. Sinh viên th c hi tài: Ngô Ánh H ng
  2 L ề
  M i cùng c a giáo d i phát tri n toàn di n.
  c m t c n s quan tâm c c
  bi t là c a ngành giáo d c. Thông qua Ngh quy t v i m ă n, toàn di n giáo
  d ng yêu c u công nghi p hóa, hi u ki n kinh t
  th ng xã h i ch i nh p qu c t c a H i ngh l n th 8 Ban Ch p hành
  X 9 m v và gi th c hi n nh ng quan
  m và m i m ă n toàn di n giáo d m v ti p t i
  m i m nh mẽ ng b các y u t ng phát
  tri n phẩm ch ă i h c xem là nhi m v quan tr ng hi n nay.
  T i sao ph i m i m t
  phát t th c ti n c c ta và m t ph c gi ng d y ở
  các c p h c s phù h V m y u trong ho ng d y và h c c a chúng
  ng d y. Ph n l n là ki u d y th y gi ng trò ghi, th c trò chép,
  d n tình tr ng h c sinh có ph n th c sinh có
  thói quen h c vẹt, h c t , h c l ch, h u suy u s
  sáng t o trong h c t t c s i m i th c s trong giáo d c ta c i
  m ă y h c. Tinh th n c ng d y m i là phát
  huy tính ch ng sáng t o c a h n ho ng tích c c c a h c sinh 2

  trên l p, h c tr c ti p tham gia vào bài gi ng c a th i s ng d n
  c a th y thì h c sinh có th phát hi n ra v tìm cách gi i quy t v .
  V t ra là làm th giúp cho h c sinh có th phát hi n và gi i quy t
  v c a bài toán m i m t cách hi u qu . Giúp các em có th hi u, n m v ng các
  khái ni nh lí, tính ch t toán h y
  c lòng say mê, h ng thú h c t p cho h c sinh, nh i v i môn Hình h c.
  V do trên tôi ch tài : Phát triển
  ă l c phát hi n và gi i quy t vấ ề y h c ch ề
  “ trong mặt phẳ ” c 10 nâng cao.
  3 ề ề
  Hình h i t th k th n cu i th k XVII
  F ng nên môn Hình h c gi i tích, t c là Hình h c
  . Nh áp d
  thi t l p m t s ng gi ng thẳng trong m t phẳ
  hai bi n sao cho m ng trong m t phẳ nh
  f(x,y) 0  c l i ng v i m y có m ng hay m t t p
  h p nh trong m t phẳng. Hình h c gi i tích không là m t nhánh c a Hình
  h c mà là m a Hình h c. S i c a Hình h c gi o ra
  m i m i v ng nghiên c u c a toán h c, làm cho toán h c trở
  thành m t công c p cho khoa h c m t công c ng.
  Do hoàn c nh l ch s m riêng c a n n toán h c Vi
  ng yêu c u c i cách giáo d c thì hi c c a ph thông,
  vì h t m t s ki n th c v hình h c trên m t phẳ c trình bày bằng
  cách k t h c quan và suy lu n ở c p trung h ở ti p n i
  và nhằm hoàn thi n thêm m t s ki n th c v Hình h c phẳ
  h 10 sung thêm
  trên m t phẳ c trình bày d a trên các
  ki n th c v “ i s 3

  các ki n th hình h c, và t th gi i quy t các bài toán hình h c bằng
  tính toán. C th , bằ t phẳng m t h tr c t , m i
  m trên m t phẳ nh bởi t c K
  chuy n nhi u bài toán hình h i s c l i.
  Bên c i m i n i m y h c
  ng ph thông r c quan tâm hi n nay, nh i v i d y h c môn
  V i m y h c không ch góp ph n nâng cao ch ng c a
  i d i h c mà còn nâng cao ch ng giáo d c c c. Theo
  nghiên c u c a nhi u nhà toán h c, giáo d c h c, tâm lí h c thì vi i m
  pháp d y h c c c th c hi ng ho i h c, t c là t
  ch c cho i h c h c t p trong ho ng và bằng ho ng t giác, tích c c, ch
  ng và sáng t y h c phát hi n và gi i quy t v , m t trong nh ng
  y h c tích c c hi n nay.
  Khi v n d y h i ta quan tâm n vi c phát tri n
  ă c c i h c, bao g ă c toán h ă c phát hi n và gi i quy t
  v c a h c sinh. Theo GS. Nguy n C nh c a mình v
  v d và khó trong toán h n m ă c phát hi n và gi i quy t v n
  “ y ch n nh ng v ''toán h c''

  mà t vi c phát hi ng
  gi i quy t và cu i cùng là vi c gi i quy u không có gì ph c t p l m, v a s c h c
  [1 11] “''Phát hi n v '' là mở ra m ng. Nó r t quan tr ng và vi c
  rèn luy c phẩm ch t ''nh y bén phát hi n v '' u c c khó trong khoa h c
  h [1 ; 1 ]
  Trên th gi t nhi u nhà khoa h c nghiên c u v n
  và gi i quy t v A J E V O Ở
  V t Nam là d ch gi Phan T t
  c (1977), Dạy học nêu vấn đề. V sau có nhi u nhà khoa h c nghiên c
  Vă Vă , Nguy K
  pháp phát hi n và gi i quy t v th t s là m
  quan tr ng trong vi c d y h c toán ở ng ph ă 4

  có m t s công trình nghiên c u v b ă c phát hi n và gi i quy t v
  trong d y h c toán Hình h c ở ng ph Lu ă Nguy n H u
  ( 01 ) Dạy học chủ đề “Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng” – chương trình
  toán trung học phổ thông theo hướng tiếp cận vấn đề. Lu n án Ti n T c Th o
  (2012), Bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ
  thông trong dạy học Hình học. Tuy nhiên, u c th n
  phát tri ă c phát hi n và gi i quy t v thông qua d y h c ch
  “ trong m t phẳ
  Vì v ở k th a nh ng k t qu c a các nhà nghiên c u toán h c
  c, tôi ti p t c tìm hi u, nghiên c u sâu v v phát tri ă c phát hi n và
  gi i quy t v cho h c sinh thông qua d y h c ch “ trong
  m t phẳng Hình h c 10 nâng cao, nhằm góp ph n nâng cao ch ng d y h c ở
  ng ph thông.
  4.
  ă
  . T m t s bi ằm phát tri ă V
  thông qua d y h c ch “ trong m t phẳ
  ở .
  5. Đố ợng và ph m vi nghiên c u
  5 1 ng nghiên c u
  Nghiên c ; ă
  V ; “P
  ẳ ; ă V
  “ trong m t phẳ c 10 nâng cao.
  Nghiên c u m ằm phát tri n ă V
  cho thông qua d y h c ch “ trong m t phẳ Hình
  h c 10 nâng cao. 5

  5.2. Ph m vi nghiên c K y u nghiên c u sách giáo khoa, sách bài
  t Hình h c 10 nâng cao và m t s sách tham kh o có
  tài.
  6.
  Ngoài ph n mở u, k t lu n, tài li u tham kh o , n i dung chính c a
  khóa lu
  1 Ơ Ở LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  1.1. Ho y h c môn toán
  1.1.1. y h c môn t
  1.1.2. Ho a h c sinh trong h c t p môn toán
  1 ă t
  1 1 ă ă t
  1 ă t
  1 ă ă
  t
  1 V “ ẳ
  t
  1 4 ă
  “ ẳ
  1 4 1 V
  1 4 V
  1 5 K 1
  ỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂ Ă ỰC PHÁT
  HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤ Ề O A Y H C CHỦ 6

  Ề “ Ơ A Ộ TRONG MẶT PHẲ Ì C 10 NÂNG
  CAO
  2.1.
  1 1 X
  1 X

  1 X

  1 4 X

  2.2. M t s bi n pháp nhằm phát tri ă c phát hi n và gi i quy t v cho
  h c sinh thông qua d y h c ch “ trong m t phẳ c 10
  nâng cao
  2.2.1. Bi n pháp 1: Rèn luy n k ă c hi : d
  l c v n và gi i quy t v n
  2.2.2. Bi n pháp 2: Rèn luy n cho ă
  toán
  2.2.3. Bi n pháp 3: S d n d y h c hi u qu giúp h c sinh phát hi n
  và gi i quy t v
  2.2.4. Bi 4 ă
  5 5:

  6:

  K 2
  Ự Ệ 7

  3.1. M
  1 1
  1

  1  1

  4 K 3

  1
  t
  .

  Hình h c 10 nâng cao.
  7
  T ằ ă V
  “P ẳ .
  D
  .
  7.3. c nghi m: T ch c th c nghi xem xét tính
  kh thi và hi u qu m t s bi n pháp tài.

  Xem Thêm: Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề : phương pháp tọa độ trong mặt phẳng hình học 10 nâng cao
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề : phương pháp tọa độ trong mặt phẳng hình học 10 nâng cao sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status