Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp nâng cao chất lượng xuất bản giáo trình ở học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nâng cao chất lượng xuất bản giáo trình ở học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  3
  MỤC LỤC

  Trang
  Phần mở đầu 4
  Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XUẤT BẢN GIÁO TRÌNH 8
  1.1. Những vấn đề lý luận nghiệp vụ về xuất bản giáo trình phục vụ công tác
  đào tạo
  8
  1.2. Một số đặc trưng của giáo trình 11
  1.3. Hệ thống giáo trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh -
  Yêu cầu và đặc điểm
  18
  Chương II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG XUẤT BẢN GIÁO TRÌNH
  Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
  26
  2.1. Tình trạng bản thảo 28
  2.2. Tình hình biên tập giáo trình 32
  2.3. Công tác biên tập kỹ - mỹ thuật 49
  2.4. Tình hình và chất lượng in ấn giáo trình 57
  2.5. Đánh giá thực trạng chất lượng giáo trình ở Học viện Chính trị
  quốc gia Hồ Chí Minh
  61
  Chương III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT
  LƯỢNG XUẤT BẢN GIÁO TRÌNH PHỤC VỤ CHO NHU
  CẦU ĐÀO TẠO CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
  HỒ CHÍ MINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI
  73
  3.1. Phương hướng chung 73
  3.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng xuất bản giáo trình ở Học viện
  Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  73
  Kết luận 78
  Tài liệu tham khảo 80

  4


  PHẦN MỞ ĐẦU


  I. Tính cấp thiết của đề tài
  Giáo trình và các tài liệu được sử dụng làm giáo trình (gọi tắt là giáo
  trình) có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng, hiệu quả đào
  tạo cán bộ các hệ trung, cao cấp lý luận chính trị. Việc xuất bản có chất
  lượng các giáo trình đòi hỏi một hệ thống quy chế, quy trình chặt chẽ từ
  khâu xác định nội dung, chương trình đào tạo đến khâu tổ chức biên tập,
  xuất bản, in ấn và phát hành. Tuy nhiên, việc xuất bản giáo trình hiện nay ở
  các hệ đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh còn nhiều bất
  cập, dẫn đến chất lượng xuất bản còn nhiều tiêu chí chưa đáp ứng yêu cầu
  của sự nghiệp đào tạo cán bộ. Sự bất cập đó thể hiện ở nhiều nét chính sau:
  - Quy chế xuất bản chưa hoàn thiện.
  - Việc chấp hành quy chế xuất bản ở các đơn vị chưa thống nhất.
  - Quy trình biên soạn giáo trình còn nhiều điểm chưa hợp lý.
  - Công tác nghiệm thu giáo trình còn có phần nể nang, dễ dãi.
  - Chất lượng biên tập cả về nội dung lẫn hình thức đang còn những
  hạn chế nhất định.
  - Một số tiêu chuẩn về kỹ - mỹ thuật giáo trình chưa được thực hiện
  thống nhất.
  - Chưa gắn phân tích nhu cầu học viên về giáo trình với hoạt động
  xuất bản.
  Trong thời kỳ tới đòi hỏi phải có bộ giáo trình có chất lượng cao, phù
  hợp với yêu cầu đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo cán bộ trong 5
  hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Do đó, Nhà xuất bản
  Lý luận chính trị cần phải có công trình nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu
  cấp thiết về nâng cao chất lượng xuất bản giáo trình và ứng dụng trực tiếp
  kết quả nghiên cứu vào hoạt động xuất bản của đơn vị.
  II. Tình hình nghiên cứu
  - Về chất lượng xuất bản giáo trình ở nước ngoài có nhiều công trình
  nghiên cứu lồng ghép trong các đề tài lớn về phương pháp giảng dạy - đào
  tạo. Tuy nhiên, do quy trình, chuẩn mực đào tạo ở nước ngoài rất khác so
  với nước ta nên tính ứng dụng vào trường hợp của nước ta không cao. Mặt
  khác, quy cách và kiểu dáng chữ viết của mỗi ngữ khác nhau nên những
  yêu cầu về trình bày, minh họa cũng rất khác nhau.
  - Ở trong nước đã có một số đề tài khoa học và công trình dưới dạng
  sách tham khảo viết về xuất bản sách giáo khoa phổ thông: Nhà xuất bản
  Giáo dục đã xây dựng và ban hành hệ thống quy chuẩn về nội dung và hình
  thức sách giáo khoa phổ thông. Khoa Xuất bản thuộc Học viện Báo chí và
  Tuyên truyền đã có chuyên đề giảng dạy về công tác biên tập giáo trình,
  giáo khoa dùng để giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành biên tập xuất bản.
  Trong khi đó, chưa có công trình nào nghiên cứu về chất lượng xuất bản
  giáo trình dùng cho đào tạo cán bộ lãnh đạo hệ trung, cao cấp lý luận ở Học
  viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
  III. Mục tiêu nghiên cứu
  - Đánh giá thực trạng về chất lượng xuất bản giáo trình phục vụ các hệ
  đào tạo hiện nay ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
  - Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng xuất bản giáo trình phục
  vụ các hệ đào tạo ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
  IV. Đối tượng và hạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu là việc xuất bản các bộ giáo trình của Học 6
  viện trong công tác đào tạo.
  - Phạm vi nghiên cứu: áp dụng vào công tác xuất bản của Nhà xuất
  bản Lý luận chính trị hiện nay.
  - Khi đề cập đến chất lượng xuất bản giáo trình của Học viện Chính trị
  quốc gia Hồ Chí Minh, đề tài đề cập ở khía cạnh khái quát chung, vai trò
  của giáo trình lý luận chính trị trong công tác đào tạo các hệ lớp của Học
  viện.
  - Đề tài nghiên cứu dưới dạng lý luận và thực tế công tác xuất giáo
  trình của Nhà xuất bản, đưa ra nhiều khía cạnh cụ thể chi tiết trong công tác
  xuất bản sách nói chung và giáo trình nói riêng.
  V. Phương pháp nghiên cứu
  Bên cạnh các phương pháp truyền thống, đề tài sử dụng phương pháp
  so sánh, thống kê, đối chiếu tài liệu, điều tra chọn mẫu, mô hình hóa để làm
  rõ các mục tiêu nghiên cứu của mình.
  VI. Đóng góp của đề tài
  - Làm rõ khái niệm giáo trình và giáo trình lý luận chính trị, triển khai
  mở rộng nội dung của khái niệm này trong công tác xuất bản phục vụ các
  hệ đào tạo hiện nay của Học viện.
  - Khái quát về tác dụng của giáo trình đối với công tác đào tạo, giảng
  dạy của Học viện, nêu lên nhiều điểm quan trọng, trong đó có những nhấn
  mạnh về công tác biên tập nội dung, biên tập kỹ - mỹ thuật, chất lượng in
  ấn giáo trình của Học viện.
  - Nêu một số giải pháp có tính khả thi, đặc biệt là nhấn mạnh các
  nhóm vấn đề về nâng cao chất lượng xuất bản giáo trình phục vụ các hệ
  đào tạo ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
  - Là một tài liệu thực tiễn, giúp ích cho công tác xuất bản giáo trình 7
  của Nhà xuất bản Lý luận chính trị.
  VII. Nội dung nghiên cứu
  Chương I: Những vấn đề chung về xuất bản giáo trình
  1.1. Những vấn đề lý luận nghiệp vụ về xuất bản giáo trình phục vụ
  công tác đào tạo.
  1.2. Một số đặc trưng của giáo trình.
  1.3. Hệ thống giáo trình ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh -
  yêu cầu và đặc điểm.
  Chương II: Thực trạng chất lượng xuất bản giáo trình ở Học viện
  Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  2.1. Tình trạng bản thảo.
  2.2. Tình hình biên tập giáo trình.
  2.3. Công tác biên tập kỹ - mỹ thuật.
  2.4. Tình hình và chất lượng in ấn giáo trình.
  2.5. Đánh giá thực trạng chất lượng giáo trình ở Học viện Chính trị
  quốc gia Hồ Chí Minh.
  Chương III: Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng xuất
  bản giáo trình phục vụ cho nhu cầu đào tạo của Học viện Chính trị quốc
  gia Hồ Chí Minh trong tình hình mới
  3.1. Phương hướng chung.
  3.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng xuất bản giáo trình ở Học viện
  Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng xuất bản giáo trình ở học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao chất lượng xuất bản giáo trình ở học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status