Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN
  LỜI CẢM ƠN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG
  TÓM TẮT LUẬN VĂN
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP. 7
  1.1. Một số khái niệm có liên quan. 7
  1.1.1. Khái niệm cán bộ quản lý. 7
  1.1.2. Khái niệm chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý. 7
  1.1.3. Khái niệm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý. 8
  1.2. Nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trong doanh nghiệp. 10
  1.2.1. Về tâm lực. 12
  1.2.2. Về trí lực. 15
  1.2.3. Về thể lực. 16
  1.3. Các hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trong doanh nghiệp. 28
  1.3.1. Chất lượng việc tuyển dụng và lựa chọn cán bộ quản lý. 28
  1.3.2. Công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ quản lý. 31
  1.3.3. Kiểm tra, đánh giá thực hiện công việc. 32
  1.3.4. Các chính sách đãi ngộ đối với cán bộ quản lý. 33
  1.3.5. Đào tạo phát triển cán bộ quản lý. 33
  1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trong doanh nghiệp. 34
  1.4.1. Nhóm nhân tố thuộc về bản thân nguồn nhân lực quản lý. 34
  1.4.2. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường bên trong doanh nghiệp.
  1.4.3. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài doanh nghiệp. 36
  1.5. Kinh nghiệm nâng cao đội ngũ cán bộ quản lý của một sô doanh nghiệp 38
  1.5.1. Kinh nghiệm của một số Khách sạn. 38
  1.5.2. Bài học kinh nghiệm rút ra của Công ty trách nhiệm một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam 41
  Tiểu kết chương 1. 43
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM . 44
  2.1. Khái quát về Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam 44
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 44
  2.1.2. Một số đặc điểm ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty. 53
  2.2. Thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam 64
  2.2.1. Các nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại Công ty 64
  2.2.2. Các hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại Công ty 71
  2.3. Đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam 75
  2.3.1. Những mặt đạt được. 75
  2.3.2. Những mặt hạn chế. 76
  2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém 77
  Tiểu kết chương 2. 79
  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 80
  ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM . 80
  3.1. Phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam 80
  3.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam. 81
  3.2.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý đối với sự tồn tại và phát triển của Công ty. 81
  3.2.2. Tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty 82
  3.2.3. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý của Công tyi. 83
  3.2.4. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng, lựa chọn cán bộ quản lý trong Công ty 84
  3.2.5. Phát triển văn hóa doanh nghiệp trong Công ty. 85
  3.2.6. Tiếp tục sắp xếp bố trí lại đội ngũ cán bộ quản lý trong Công ty. 88
  3.2.7. Hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với cán bộ quản lý trong Công ty. 90
  Tiểu kết chương 3. 97
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 98
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100
  PHỤ LỤC


  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang chung tay nỗ lực, phấn đấu xây dựng và phát triển kinh tế đất nước, cải thiện đời sống nhân dân, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế quốc tế. Trong quá trình đó, đội ngũ doanh nghiệp được xác định là lực lượng đóng vai trò tiên phong thúc đẩy sự phát triển chung của nền kinh tế quốc dân. Đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế có nhiều biến động như hiện nay thì việc tồn tại được trên thị trường là bài toán đau đầu với các doanh nghiệp. Một doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, đội ngũ nhân lực đáp ứng được các yêu cầu của thực tiễn luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Ngày nay, các doanh nghiệp đã nhận thấy rõ được rằng không thể đạt được hiệu quả và những tiến bộ kinh tế bền vững nếu như thiếu đi sự đầu tư cho nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực trong Công ty đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý đã và đang trở thành nhiệm vụ được quan trọng bậc nhất trong vấn đề quản trị doanh nghiệp.
  Hiện nay, khi chất lượng cuộc sống của con người đã được cải thiện, thì nhu cầu đi du lịch ngày một tăng cao, tạo điều kiện cho kinh doanh dịch vụ lưu trú phát triển. Chính vì vậy buộc đội ngũ nhân lực làm trong ngành du lịch phải bước lên một vũ đài mới. Họ cần phải nâng cao, cập nhật các tri thức mới, nắm chắc nghiệp vụ có liên quan đến ngành du lịch, vững vàng về kiến thức chuyên môn, bộc lộ và phát huy được những tố chất tốt đẹp của bản thân để tạo nên được thế cạnh tranh trong môi trường hoạt động nghề nghiệp hiện nay. Vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp phải tổ chức bộ máy quản lý và sử dụng một cách hợp lý nguồn nhân lực của mình.
  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Công Đoàn Việt Nam (trực thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) là một doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch khách sạn của tổ chức công đoàn Việt Nam. Từ sau khi chuyển đổi sang cơ chế hạch toán kinh doanh độc lập, Công ty đã có những cải tiến mạnh mẽ đối với công tác tổ chức quản lý và sử dụng đội ngũ lao động. Đây là một trong những yếu tố quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của Công ty nhiều năm qua. Tuy nhiên để có thể duy trì được tốc độ phát triển và nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thế giới và trong nước nói chung, ngành du lịch nói riêng có nhiều biến động cũng như khắc phục những tồn tại khách quan và chủ quan, đòi hỏi Công ty phải tiếp tục nghiên cứu đổi mới hơn nữa công tác quản trị nhân lực của mình. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý với sự tồn tại, phát triển và thành công của doanh nghiệp. Kết hợp với tình hình thực tế của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam, em chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam” làm luận văn thạc sỹ.
  2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
  Trên thế giới, các nhà nghiên cứu đã chú trọng quan tâm nghiên cứu tới vai trò của các nhà quản lý các cấp trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, tập đoàn và việc thu hút nhân tài là một yếu tố quan tâm hàng đầu. Khoảng 7 năm trước, các chuyên gia tư vấn của hãng McKinsey & Company đã công bố kết quả của một nghiên cứu dưới tên gọi là: Cuộc chiến giành nhân tài. (The war for talent). Điều đó cho thấy nhiều người, họ nhận thức ra một điều rằng, trong sự cạnh tranh ngày một gay gắt của thương trường, nhân tài chính là một thứ tài sản quý giá của doanh nghiệp. Jones Lang LaSalle (2003) nhấn mạnh tới việc những chiến dịch quảng cáo tốn kém và khá ấn tượng để thu hút nhân sự cho công ty; Knight Frank (2007) kết hợp chặt chẽ giữa trọng thị, trọng dụng và trọng đãi nhân tài. Ba khâu này liên quan chặt chẽ với nhau trong từng thời điểm, từng lĩnh vực, những khâu này có thể mạnh, yếu khác nhau nhưng không bỏ qua được khâu nào.
  Trong nước, những nội dung nghiên cứu liên quan tới thực trạng, đổi mới chất lượng quản lý đã bước đầu được quan tâm và có ảnh hưởng qua các công bố dưới dạng đề tài, chuyên đề, khảo sát, bài đăng . Có thể kể đến: Luận án tiến sỹ của Lê Quỳnh Mai (2008) về Hệ thống các công cụ tạo động lực cho lao động quản lý các cấp trong công ty TNHH Hải Nam. Tiến sĩ Nguyễn Thanh(2005) Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, trong đó tác giả đã khái quát cơ sở lý luận, kinh nghiệm thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực để phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, đề xuất một số giải pháp về phát triển nguồn nhân lực Việt Nam. Lại Thị Trà(2011), Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và một số giải pháp hoàn thiện.
  Như vậy, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên cho đến nay chưa có đề tài nào nghiên cứu về giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam. Trong khi đó, ngay tại thời điểm hiện tại thì đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty vẫn còn bộc lộ rất nhiều hạn chế . Do đó, việc lựa chọn đề tài nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam sẽ đáp ứng được cả tính lý luận và thực tiễn.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  3.1. Mục đích nghiên cứu
  Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trong doanh nghiệp.
  Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam.
  Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam nói riêng và đội ngũ cán bộ quản lý trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay nói chung.
  3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Làm rõ thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam.
  Phân tích thực trạng chất lượng cán bộ quản lý tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam. Các tiêu chí để đánh giá chất lượng cán bộ quản lý trong Công ty. Làm rõ ưu nhược điểm và nguyên nhân hạn chế về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4.1. Đối tượng nghiên cứu: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý.
  4.2. Phạm vi nghiên cứu: Luận văn giới hạn việc khảo sát thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2013.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Để nghiên cứu đề tài, tác giả đã sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu khác trong đó chủ yếu là:
  - Phương pháp điều tra xã hội học: Điều tra bằng bảng hỏi và phỏng vấn sâu.
  - Phương pháp thống kê: thu thập tài liệu, số liệu và tổng hợp các bảng, biểu số liệu.
  - Phương pháp phân tích - tổng hợp: phân tích các số liệu thu thập được từ điều tra bảng hỏi hay từ nguồn số liệu công ty cung cấp. Sau đó, tổng hợp thành các chỉ tiêu để đánh giá, nhận xét.
  6. Đóng góp mới của đề tài
  - Luận văn góp phần làm sáng tỏ quan điểm về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nói riêng.
  - Luận văn đã đưa ra phương pháp phân tích về thực trạng nâng cao chất lượng của một đội ngũ cán bộ quản lý cho một doanh nghiệp cụ thể. Phương pháp này có thể áp dụng để phân tích cho các doanh nghiệp có đặc điểm và tính chất tương đồng.
  - Từ thực trạng phân tích ở trên, dựa vào định hướng phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam, luận văn đưa ra một số giải pháp chủ yếu để hoàn thiện công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam nhằm góp phần khẳng định thương hiệu, nâng cao chất lượng dịch vụ ngành du lịch giúp cho Công ty phát triển bền vững.
  7. Kết cấu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu đề tài gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam.
  Chương 3: Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam.


  Xem Thêm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status