Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Công tác giám sát trong Đảng giai đoạn hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác giám sát trong Đảng giai đoạn hiện nay

  Mục lục

  Trang
  Mở đầu 1
  Ch-ơng 1: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác giám sát
  trong Đảng 11
  1.1. Quan niệm về giám sát trong Đảng 11
  1.2. Vị trí, vai trò giám sát trong Đảng 20
  1.3. Nội dung, nguyên tắc giám sát trong Đảng 29
  Ch-ơng 2: Công tác giám sát trong Đảng hiện nay- Thực trạng,
  nguyên nhân, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra 32
  2.1. Công tác giám sát trong Đảng tr-ớc Đại hội X 32
  2.2. Công tác giám sát trong Đảng từ Đại hội X đến nay 63
  Ch-ơng 3: Ph-ơng h-ớng và những giải pháp chủ yếu tăng c-ờng
  công tác giám sát trong Đảng giai đoạn hiện nay 98
  3.1. Dự báo những nhân tố thuận lợi và khó khăn tác động đến giám
  sát trong Đảng 98
  3.2. Quan điểm và định h-ớng tăng c-ờng giám sát trong Đảng 116
  3.3. Những giải pháp chủ yếu 128
  3.3.1. Tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm
  của các cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp, cán bộ, đảng
  viên và nhân dân tr-ớc nhất là ng-ời đứng đầu cấp uỷ 128
  3.3.2. Xây dựng và hoàn thiện chế độ giám sát, cơ chế giám sát
  trong Đảng 140
  3.3.3. Mở rộng dân chủ trong Đảng là cơ sở, điều kiện tăng c-ờng
  giám sát trong Đảng 152
  3.3.4. Nâng cao vị thế, vai trò của UBKT các cấp là cơ quan
  chuyên trách, lực l-ợng nòng cốt cùng toàn Đảng thực hiện
  giám sát trong Đảng 157
  3.3.5. Đổi mới nhận thức, tăng c-ờng giám sát tổ chức đảng cấp
  trên và cán bộ lãnh đạo chủ chốt nhất là cấp Trung -ơng 171
  3.3.6. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp giám sát trong
  Đảng và giám sát ngoài Đảng 182
  3.3.7. Nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa UBKT của cấp uỷ
  đảng và thanh tra nhà n-ớc cùng cấp 188
  Kết luận 200
  Sản phẩm nghiên cứu đề tài 201
  Danh mục tài liệu tham khảo 202 1
  Mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Giám sát là công việc không thể thiếu, diễn ra trong tất cả các khâu của
  quy trình lãnh đạo và quản lý. Từ rất sớm, Đảng ta đã quan tâm đến công việc
  giám sát hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên và các cơ quan trong hệ thống
  chính trị. Ngay trong Điều lệ Đảng (sửa đổi) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần
  thứ III của Đảng (năm 1960) đã yêu cầu: "Phải tăng c-ờng công tác kiểm tra
  và giám sát của Đảng đối với cán bộ và cơ quan nhà n-ớc, giữ gìn kỷ luật
  nghiêm minh, xử lý thích đáng đối với những phần tử quan liêu gây tác hại
  nghiêm trọng cho Đảng và Nhà n-ớc". Trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt
  Nam các khoá VIII, IX cũng ghi: " . Đảng chịu sự giám sát của nhân dân" .
  Do đó, Đảng cần cả "sự giám sát nội bộ Đảng" và cả "chịu sự giám sát của
  nhân dân" sẽ giúp cho việc tăng c-ờng kỷ c-ơng, kỷ luật của Đảng, nâng cao
  năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.
  B-ớc vào thời kỳ đổi mới đẩy mạnh CNH, HĐH đất n-ớc, bên cạnh
  những thành tựu rất quan trọng đã đạt đ-ợc, do tác động tiêu cực của mặt trái
  của cơ chế thị tr-ờng cùng sự thiếu th-ờng xuyên rèn luyện tu d-ỡng, nên một
  bộ phận cán bộ, đảng viên và cả một số tổ chức đảng đã bộc lộ những mặt yếu
  kém. Tổ chức đảng ở nhiều nơi chấp hành các nguyên tắc của Đảng, tr-ớc hết
  là nguyên tắc tập trung dân chủ ch-a nghiêm, sinh hoạt lỏng lẻo; đấu tranh tự
  phê bình và phê bình giảm sút, sức chiến đấu yếu dẫn đến vi phạm kỷ luật.
  Nhiều tổ chức cơ sở và chi bộ không đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp
  nảy sinh từ cơ sở, cá biệt còn tê liệt, mất sức chiến đấu. Công tác kiểm tra,
  quản lý cán bộ, đảng viên thực hiện một cách chiếu lệ. Nhiều cấp uỷ, tổ chức
  đảng ch-a coi trọng công tác kiểm tra, coi công tác này là của uỷ ban kiểm tra
  chứ không phải của chính bản thân cấp uỷ. Báo cáo tổng kết 20 năm đổi mới
  đã chỉ rõ: "Còn tình trạng nói mà không làm, ra nghị quyết mà không thực
  hiện hoặc thực hiện nửa vời. Việc theo dõi kiểm tra, đôn đốc triển khai nghị
  quyết làm ch-a tốt; việc xử lý sai phạm trong thực hiện nghị quyết ch-a
  nghiêm" [tr.125]. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên phai nhạt lý 2
  t-ởng, tính Đảng yếu, giảm sút ý chí chiến đấu, ngại tu d-ỡng, rèn luyện, chạy
  theo lối sống thực dụng, vị kỷ dẫn đến suy thoái về t- t-ởng chính trị, đạo đức
  và lối sống; tình trạng cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, mất đoàn kết của một bộ
  phận cán bộ, đảng viên làm giảm sút uy tín của Đảng, làm xói mòn niềm tin
  của nhân dân, đang trở thành một trong những nguy cơ lớn nhất hiện nay. "Do
  cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng ch-a tạo đ-ợc chuyển biến cơ bản
  nên có thể nói "nguy cơ tham nhũng, quan liêu" đã nổi lên nh- là một mối de
  doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ" [tr.123].
  Từ những kết quả kiểm tra thời gian qua cho thấy hầu hết các cấp, các
  ngành, các lĩnh vực đ-ợc kiểm tra đều có vi phạm, đáng chú ý là tình trạng
  tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, cố ý
  làm trái . đang xảy ra trầm trọng và ngày càng gia tăng, đã xảy ra trong thời
  gian dài hoặc đã lâu nh-ng ít đ-ợc phát hiện, kiểm tra làm rõ; nhiều cán bộ
  chủ chốt để vợ con, ng-ời thân lợi dụng chức vụ quyền hạn trục lợi, làm giàu
  bất chính. Nội dung, tính chất, mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng, phức
  tạp, tinh vi, có tổ chức, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều ng-ời,
  nếu phát hiện đ-ợc và tiến hành kiểm tra, thanh tra, điều tra thì có việc, có vụ
  còn bị can thiệp từ nhiều phía, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng. Một
  số vụ vi phạm nghiêm trọng nh-ng ch-a đ-ợc các cơ quan chức năng giám
  sát, kiểm tra phát hiện kịp thời nên đã bỏ lọt vi phạm. Báo cáo tổng kết 20
  năm đổi mới chỉ rõ: "Vai trò giám sát, phản biện của các ban của Đảng, Mặt
  trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân còn yếu; ch-a có cơ chế hợp lý để phát
  huy vai trò của các bộ phận này" [tr.126]. Do buông lỏng việc kiểm tra, giám
  sát nên ch-a chủ động ngăn chặn vi phạm trong Đảng.
  Từ tình hình trên, đòi hỏi Đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn để
  xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với yêu cầu
  của nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, nhất là khi chúng ta tiếp tục
  thực hiện xây dựng nền kinh tế thị tr-ờng định h-ớng XHCN cả về chiều rộng
  và chiều sâu, chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, trở ngại, thách thức, nguy cơ
  mới trong điều kiện một đảng cộng sản duy nhất cầm quyền. Để đạt đ-ợc mục
  tiêu nói trên, nhất thiết phải tăng c-ờng công tác xây dựng Đảng, công tác 3
  kiểm tra, giám sát là một nội dung quan trọng cần đ-ợc đẩy mạnh.
  Từ tr-ớc Đại hội X của Đảng, các cấp uỷ, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra
  các cấp chủ yếu thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra còn chức năng,
  nhiệm vụ giám sát trong Điều lệ Đảng chỉ quy định "Đảng chịu sự giám sát
  của nhân dân", ch-a quy định cụ thể việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám
  sát của các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên. Nh-ng trong thực tế các cấp uỷ
  (kể cả Ban Chấp hành Trung -ơng, Bộ Chính trị, Ban Bí th-), tổ chức đảng, uỷ
  ban kiểm tra các cấp và đảng viên đã và đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ
  giám sát. Riêng uỷ ban kiểm tra các cấp thì việc thực hiện chức năng, nhiệm
  vụ giám sát với phạm vi, đối t-ợng, nội dung còn hẹp. Tuy nhiên, nhiệm vụ
  này ch-a đ-ợc xác định một cách rõ ràng và ch-a đ-ợc thực hiện theo một
  ch-ơng trình, kế hoạch cũng nh- quy trình, ph-ơng pháp cụ thể và đặc biệt
  ch-a bố trí lực l-ợng tiến hành th-ờng xuyên. Nh- vậy, việc thực hiện chức
  năng, nhiệm vụ giám sát là của toàn Đảng, trong đó có uỷ ban kiểm tra các
  cấp là cơ quan chuyên trách thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát trong
  Đảng. Bởi vì, trong điều kiện Đảng là cơ quan duy nhất cầm quyền, Đảng lãnh
  đạo cả hệ thống chính trị mà không đ-ợc giám sát chặt chẽ, rất dễ lộng quyền,
  lạm quyền và làm giảm lòng tin của nhân dân, tất yếu sẽ dẫn đến tiêu cực,
  quan liêu, tham nhũng. Đó là những nguy cơ bên trong làm suy yếu, thậm chí
  làm tan rã Đảng. Đây là điều cần đ-ợc cảnh báo để chúng ta thấy rõ và kiên
  quyết tìm mọi biện pháp khắc phục cho bằng đ-ợc. Đối với tổ chức càng cao
  càng cần phải đ-ợc giám sát chặt chẽ. Ng-ời giữ quyền hành càng lớn càng
  phải đ-ợc giám sát nghiêm ngặt, tiến hành giám sát đối với quyền lực, phòng
  ngừa lạm dụng quyền lực, thực hiện lấy quyền lực chế -ớc quyền lực. Vì vậy,
  giám sát hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên là vấn đề cấp bách hiện
  nay. Nó xuất phát từ đòi hỏi khách quan của công tác xây dựng Đảng và yêu
  cầu của giai đoạn cách mạng mới, bảo đảm cho Đảng ta, tr-ớc hết là các cơ
  quan lãnh đạo và những ng-ời lãnh đạo của Đảng luôn kiên định về chính trị,
  vững vàng về đ-ờng lối, không chệch h-ớng; có phẩm chất cách mạng tốt,
  ngăn ngừa suy thoái về t- t-ởng chính trị, đạo đức và lối sống. Đây là một vấn
  đề cơ bản, cấp bách hiện nay, thôi thúc chúng tôi lựa chọn đề tài: "Công tác 4
  giám sát trong Đảng giai đoạn hiện nay" để nghiên cứu. Nhất là, sau khi Đại
  hội X của Đảng (tháng 4 - 2006) khẳng định giám sát là một trong những
  chức năng lãnh đạo của Đảng và giao chức năng, nhiệm vụ giám sát trong
  Đảng cho cấp uỷ đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp.
  2. Tổng quát tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài
  Mặc dù Đảng ta đã rất quan tâm đến công tác giám sát hoạt động của
  các tổ chức đảng và đảng viên nh-ng đến nay vấn đề này vẫn là mới mẻ, các
  nghị quyết, văn bản h-ớng dẫn, công trình nghiên cứu còn rất ít. Có thể điểm
  qua một số bài tạp chí sau đây:
  - Nguyễn Thị Doan, "Một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả
  hoạt động giám sát của Đảng", Tạp chí Cộng sản điện tử, số 42, năm 2003.
  Tác giả đã mạnh dạn, thẳng thắn chỉ rõ: "Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam,
  việc giám sát hoạt động của Đảng và đảng viên là lẽ đ-ơng nhiên". Trong điều
  kiện mới của đất n-ớc và quốc tế theo tác giả để hoạt động giám sát trong
  Đảng có hiệu lực và hiệu quả cần thực hiện tốt hai giải pháp: Một là, xây dựng
  và ban hành chính sách, cơ chế phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân
  dân để nhân dân thực sự giám sát đ-ợc Đảng; hai là, cần giao thêm chức năng
  giám sát cho uỷ ban kiểm tra các cấp.
  Tác giả khẳng định, để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động giám
  sát trong Đảng, cần phải có chính sách, cơ chế đủ hiệu lực để uỷ ban kiểm tra
  các cấp hoạt động, đặc biệt cần có chính sách phù hợp đối với những cán bộ
  làm công tác kiểm tra Đảng. Đồng thời các tổ chức đảng, cấp uỷ đảng và đảng
  viên phải có sự đổi mới nhận thức về công tác giám sát, kiểm tra, xoá bỏ t-
  t-ởng của một số cán bộ, đảng viên là không ai muốn giám sát và kiểm tra
  mình. Giám sát và kiểm tra là nhằm hoàn thiện quy trình lãnh đạo của Đảng,
  để phát hiện "ng-ời tốt, việc tốt", ngăn ngừa vi phạm, giữ gìn kỷ luật của
  Đảng, làm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh.
  - Nguyễn Thị Doan, "Tăng c-ờng công tác giám sát trong Đảng", Tạp
  chí Cộng sản điện tử, số 71, năm 2004. Tác giả phân tích khá rõ về khái niệm 5
  giám sát và kiểm tra, khẳng định "giám sát cũng là một chức năng lãnh đạo
  của Đảng". Từ việc phân tích yêu cầu cấp bách phải tăng c-ờng giám sát trong
  Đảng, tác giả đề xuất: "Trong điều kiện hiện nay, giao chức năng giám sát và
  thực hiện nhiệm vụ giám sát cho uỷ ban kiểm tra các cấp là phù hợp với thực tiễn
  lý luận"; và "việc thành lập uỷ ban kiểm tra do đại hội đảng cùng cấp bầu".
  Theo tác giả, giám sát là công việc của Đảng, việc tăng c-ờng công tác
  giám sát của uỷ ban kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên vẫn ch-a đủ
  mà cần phải xây dựng và ban hành cơ chế để nhân dân thật sự giám sát hiệu
  quả cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Cuối cùng, tác giả kết luận, trong giai
  đoạn cách mạng mới, phải tăng c-ờng công tác giám sát trong Đảng, cần ban
  hành cơ chế nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng mang tính
  pháp lý, tiến tới xác định cơ quan đảng có chức năng giám sát và thực hiện
  nhiệm vụ giám sát trong Đảng.
  - Chiến Thắng, "Một số ý kiến về công tác kiểm tra, giám sát của uỷ
  ban kiểm tra các cấp", Tạp chí Kiểm tra, số 12/2005. Tác giả góp ý kiến vào
  Dự thảo Báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng trình Đại hội
  X của Đảng, khẳng định việc Dự thảo này có vấn đề giám sát trong Đảng và
  nêu rõ kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, đồng thời
  giao thêm chức năng giám sát và nhiệm vụ giám sát cho uỷ ban kiểm tra là
  cần thiết. Tuy nhiên, tác giả cho rằng, việc giám sát hoạt động của Ban Cấp
  hành Trung -ơng, Bộ Chính trị và Ban Bí th- Trung -ơng ch-a thấy đ-ợc đề
  cập đến, tại sao lại không có cơ quan nào kiểm tra và giám sát? Trên cơ sở
  luận giải vấn đề, tác giả viết: "Với tinh thần đổi mới, với cách t- duy và nhận
  thức mới và xuất phát từ tình hình đất n-ớc hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng
  việc đại hội bầu uỷ ban kiểm tra và giao cho uỷ ban kiểm tra nhiệm vụ giám
  sát cấp uỷ cùng cấp là phù hợp. Chắc chắn sẽ góp phần tích cực xây dựng
  Đảng ta vững mạnh về chính trị, t- t-ởng và tổ chức, đồng thời cũng tác động
  mạnh mẽ đến việc ngăn chặn và đẩy lùi các tiêu cực trong Đảng từ trung -ơng
  đến cơ sở".
  - Trần Duy H-ng, "Tăng c-ờng giám sát đảng viên giữ chức vụ trong 6
  Đảng, chính quyền hiện nay", Tạp chí Kiểm ra, số 1-2006. Từ phân tích khái
  quát thực trạng -u và khuyết điểm của đội ngũ đảng viên có chức, có quyền
  hiện nay, tác giả b-ớc đầu khẳng định: "Giám sát đảng viên có chức, có quyền
  chính là giám sát quyền lực, bảo đảm cho quyền lực đ-ợc thực thi đúng
  h-ớng; ngăn ngừa lạm dụng quyền lực, đặc quyền, đặc lợi; ngăn ngừa sự thoái
  hoá, biến chất trong Đảng. Đây chính là yêu cầu khách quan đối với nâng cao
  vai trò lãnh đạo của đảng cầm quyền; là điều kiện cơ bản bảo đảm duy trì ổn
  định chính trị - xã hội". Tác giả cho rằng: việc tăng c-ờng giám sát đảng viên
  có chức, có quyền phải có sự kết hợp giữa giám sát trong Đảng và giám sát
  ngoài Đảng; việc giám sát phải đ-ợc thực hiện từ trên xuống và từ d-ới lên,
  đặc biệt coi trọng vai trò giám sát của nhân dân. Tổ chức đảng các cấp phải
  tích cực thực hiện giám sát; đảng viên có chức, có quyền phải tự giác tiếp thu
  giám sát, nâng cao bản lĩnh và tính tự trọng trong thi hành công vụ, đề cao
  trách nhiệm, nỗ lực học tập, công tác; toàn xã hội phải tăng c-ờng giám sát
  nghiêm túc.
  - Vũ Công Tiến, "Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của
  Đảng", Tạp chí Kiểm tra, số 2-2006. Tác giả cho rằng kiểm tra, giám sát là
  cụm từ gắn liền với nhau, nêu rõ chức năng và bản chất của kiểm tra, giám sát
  của Đảng. Kiểm tra là điều kiện "cần" để xác lập vai trò lãnh đạo của Đảng:
  không kiểm tra coi nh- không lãnh đạo và giám sát là điều kiện "đủ" để hoàn
  thiện chức năng lãnh đạo của Đảng. Kiểm tra, giám sát là những điều kiện cần
  và đủ để cho việc đề ra chủ tr-ơng, nghị quyết và tổ chức thực hiện, đ-a chủ
  tr-ơng, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách nhất quán, toàn diện và
  hiệu quả, thông qua nhận thức và hành động của mỗi tổ chức và mỗi đảng viên
  của Đảng".
  - Hà Quốc Trị, "Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát trong
  Đảng", Tạp chí Kiểm tra, số 3-2006. Trên cơ sở phân tích về khái niệm kiểm
  tra và giám sát, tác giả cho rằng việc giám sát trong nội bộ Đảng và chịu sự
  giám sát của nhân dân là tất yếu. Đ-a ra một số ý kiến về vấn đề giám sát
  Đảng nh- nội dung tập trung giám sát; đối t-ợng và nội dung giám sát đối với 7
  tổ chức đảng; đối t-ợng và nội dung giám sát đối với đảng viên, tác giả khẳng
  định: "Trong quá trình giám sát nếu phát hiện tổ chức đảng và đảng viên thuộc
  phạm vi giám sát có dấu hiệu vi phạm thì uỷ ban kiểm tra tiến hành kiểm tra
  dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên đó.
  Qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát, tạo điều kiện thuận lợi
  cho uỷ ban kiểm tra trong việc tăng khả năng, điều kiện chủ động nắm tình
  hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm để kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đúng
  trọng tâm, trọng điểm, đạt chất l-ợng, hiệu quả cao hơn; khắc phục đ-ợc
  những khó khăn, v-ớng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra".
  Tóm lại, nhìn chung vấn đề giám sát trong Đảng đã đ-ợc đ-a vào trong
  Dự thảo báo cáo xây dựng Đảng và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng trình Đại
  hội X của Đảng. Vấn đề này đã đ-ợc thảo luận ở Đại hội đảng bộ các cấp,
  trong quá trình thảo luận vẫn còn có nhận thức khác nhau. Trong phát biểu
  của đồng chí Phan Diễn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Th-ờng trực Ban Bí th- tại Hội
  nghị tổng kết công tác kiểm tra toàn quốc nhiệm kỳ 2001-2005, có đoạn:
  "Giám sát cái gì? giám sát việc thực hiện C-ơng lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, chủ
  tr-ơng của Đảng, nguyên tắc sinh hoạt đảng . Đây sẽ là một nhiệm vụ mới mà
  chúng ta lại ch-a có kinh nghiệm"; "sắp đến còn có công tác giám sát, nó rất
  mới. Nếu đ-ợc Đại hội giao cho nhiệm vụ này, chúng ta phải có sự khẩn
  tr-ơng tìm hiểu nội dung, kinh nghiệm của các n-ớc . chúng ta có thể thực
  hiện từng b-ớc đ-ợc tốt".
  Liên quan đến nghiên cứu công tác giám sát của một số đảng cầm
  quyền n-ớc ngoài có thể tham khảo một số tài liệu sau:
  - "Điều lệ giám sát nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (thi hành
  thử)". Ban hành chính thức ngày 31/12/2003, công bố trên báo chí ngày 18-2-
  2004 (47 điều, bản tiếng Trung).
  - Tôn Phụ Trí, "Bàn về tăng c-ờng giám sát cán bộ lãnh đạo", Tạp chí
  Diễn đàn cán bộ Trung Quốc, số 1 năm 1997 (bản tiếng Trung).
  - Lý Tông Lâu, "Tăng c-ờng chế độ giám sát trong Đảng Cộng sản
  Trung Quốc", Tạp chí Nghiên cứu chủ nghĩa xã hội, (Bản tiếng Trung).
  - V-ơng Thiều H-ng, "Bàn về vấn đề kiểm tra, giám sát của Đảng",

  Xem Thêm: Công tác giám sát trong Đảng giai đoạn hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác giám sát trong Đảng giai đoạn hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status