Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty sản xuất và thương mại Thái Hoà- Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty sản xuất và thương mại Thái Hoà- Hà Nội

  Giới thiệu tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty sản xuất và thương mại Thái Hoà- Hà Nội
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  1
  CHƯƠNG MỘT: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP
  CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

  1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
  1.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 3
  1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 3
  1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 4
  a. Phân loại chi phí theo yếu tố chi phí. 4
  b. Phân loại chi phí theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm. 5
  1.1.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm. 6
  1.1.2.1. Khái niêm giá thành sản phẩm. 6
  1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 7
  a. Phân loại giá thành căn cứ vào thời điểm tính giá thành. 7
  b. Phân loại giá thành theo phạm vi phát sinh chi phí. 7
  1.1.3. Mối quan hệ giữa chi chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 8
  1.1.4. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 9
  1.2. NỘI DUNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 10
  1.2.1. Đối tựơng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 10
  1.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 10
  1.2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 11
  1.2.2. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên. 11
  1.2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 12
  a. Tài khoản sử dụng 12
  b. Trình tự hạch toán. 13
  1.2.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 14
  a. Tài khoản sử dụng 14
  b. Trình tự hạch toán 14
  1.2.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 16
  a. Tài khoản sử dụng 16
  b. Tập hợp chi phí sản xuất chung 17
  c. Phân bổ chi phí sản xuất chung 18
  1.2.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất. 19
  a. Tài khoản sử dụng 19
  b. Phương pháp hạch toán. 21
  1.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 22
  1.2.3.1. Hạch toán chi phí NVLTT. 23
  a. Tài khoản sử dụng 23
  b. Trình tự hạch toán. 23
  1.2.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 24
  1.2.3.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 24
  1.2.3.4.Tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ 25
  a. Tài khoản sử dụng 25
  b. Trình tự hạch toán 25
  1.2.4. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 27
  1.2.4.1. Phương pháp xác định theo chi phí nguyên vật liệu chính. 27
  1.2.4.2. Phương pháp xác định theo sản lượng ước tính tương đương. 28
  1.2.4.3. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến 28
  1.2.4.4. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hay theo chi phí trực tiếp 29
  1.2.4.5. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí định mức hoặc kế hoạch . 29
  1.3. NỘI DUNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 29
  1.3.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm. 29
  1.3.1.1. Đối tượng tính giá thành. 29
  1.3.1.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 29
  a. Phương pháp giản đơn (hay phương pháp trực tiếp) 30
  b. Phương pháp tỷ lệ. 30
  c. Phương pháp hệ số 31
  d. Phương pháp tổng cộng chi phí 32
  e. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 32
  g. Phương pháp định mức 32
  h. Phương pháp liên hợp 33
  1.3.2. Vận dụng phương pháp tính giá thành sản phẩm trong một số loại hình doanh nghiệp. 33
  1.3.2.1. Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng 33
  1.3.2.2. Doanh nghiệp sản xuất phức tạp theo kiểu chế biến liên tục 34
  a. Tính giá thành phân bước theo phương án hạch toán có bán thành phẩm. 34
  b. Tính giá thành phân bước theo phương án hạch toán không có bán thành phẩm. 34
  1.2.3.3. Doanh nghiệp có tổ chức bộ phận sản xuất kinh doanh phụ. 35
  a. Trường hợp không có sự phục vụ lẫn giữa các bộ phận sản xuất phụ. 35
  b. Trường hợp có sự phục vụ lẫn nhau giữa các bộ phận sản xuất phụ. 35
  1.4. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẢM TRONG CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC SỔ KẾ TOÁN 36
  1.4.1. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán. 36
  1.4.2. Tổ chức hạch toán chi tiết chi phí sản xuất 37
  1.4.3. Tổ chức sổ hạch toán tổng hơp chi phí sản xuất sản phẩm 37
  1.4.3.1. Hình thức sổ nhật ký chung 37
  1.4.3.2. Hình thức Nhật ký - Sổ cái 38
  1.4.3.3. Hình thức chứng từ ghi sổ 39
  1.4.3.4. Hình thức Nhật ký chứng từ 39
  CHƯƠNG HAI: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HOÀ 41
  2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THÁI HOÀ 41
  2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và hoạt động của công ty. 41
  2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thái Hòa. 41
  2.1.1.2. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh của Công ty. 42
  2.1.2. Sơ lược về tổ chức sản xuất và bộ máy quản lý tại công ty TNHH Thái Hoà. 42
  2.1.2.1. Đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh. 42
  2.1.2.2. Đặc điểm về bộ máy quản lý tại Công ty. 44
  a. Ban Giám Đốc Công ty 44
  b. Các phòng ban chức năng. 45
  2.1.3. Đặc điểm về tổ chức kế toán tại công ty TNHH Thái Hoà. 46
  2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 46
  2.1.3.2. Vận dụng chế độ kế toán tại Công ty Thái Hòa. 48
  a. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty. 48
  b. Vận dụng chế độ chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Thái Hòa. 49
  2.1.3.3. Trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty TNHH Thái Hòa 50
  2.2. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THÁI HOÀ 52
  2.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất tại công ty TNHH Thái Hoà. 52
  2.2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất. 52
  2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 52
  2.2.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 53
  2.2.2. Quy trình hạch toán chi phí sản xuất tại công ty TNHH Thái Hoà. 54
  2.2.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng. 54
  a. Chứng từ sử dụng. 54
  b. Tài khoản sử dụng. 54
  2.2.2.2. Quy trình hạch toán các khoản mục chi phí. 55
  a. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 55
  b. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 63
  c. Kế toán chi phí sản xuất chung 69
  d. Tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm tại Công ty Thái Hòa. 76
  2.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thái Hòa. 76
  2.2.3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang. 76
  2.2.3.2. Đặc điểm tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thái Hòa. 77
  a.Đặc điểm chung tính giá thành sản phẩm tại Công ty 77
  b.Phân loại giá thành và đối tượng tính giá thành 78
  2.2.3.3. Thực tế công tác tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 78
  a.Các quy định kế toán trong tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 78
  b.Quy trình tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 79
  CHƯƠNG BA: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THÁI HÒA 82
  3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THÁI HOÀ. 82
  3.1.1. Ưu điểm đạt được trong công tác kế toán chi phí - giá thành 82
  3.1.2. Những tồn tại cần khắc phục trong công tác kế toán chi phí - giá thành. 84
  3.1.2.1. Chính sách kế toán. 84
  3.1.2.2. Sử dụng hệ thống tài khoản. 84
  3.1.2.3. Hệ thống sổ sách kế toán áp dụng tại Công ty. 85
  3.1.2.4. Công tác hạch toán chi phí. 85
  3.2. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THÁI HOÀ 86
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 86
  3.2.2. Nội dung hoàn thiện. 87
  3.2.2.1. Chính sách kế toán. 87
  a. Hoàn thiện phương pháp tính giá hàng tồn kho. 87
  b. Áp dụng phương pháp tính khấu hao 90
  3.2.2.2. Hòan thiện áp dụng chế độ sổ sách, báo cáo 90
  3.2.2.3. Hoàn thiện áp dụng chế độ tài khoản kế toán 90
  3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN NỘI DUNG CÔNG TÁC HOÀN THIỆN. 92
  KẾT LUẬN 94
  PHỤ LỤC 95
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty sản xuất và thương mại Thái Hoà- Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty sản xuất và thương mại Thái Hoà- Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status