Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Kinh nghiệm phòng chống tham nhũng của các nước và các tổ chức quốc tế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kinh nghiệm phòng chống tham nhũng của các nước và các tổ chức quốc tế

  3
  MỤC LỤC

  NỘI DUNG TRANG

  I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THAM NHŨNG VÀ PHÒNG,
  CHỐNG THAM NHŨNG TRÊN THẾ GIỚI
  5
  1. Quan niệm về tham nhũng 5
  2. Nguyên nhân của tham nhũng 7
  3. Quan điểm, chủ trương phòng, chống tham nhũng của một số
  nước trên thế giới

  8
  II. NHỮNG GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
  CHỦ YẾU Ở CÁC NƯỚC
  13
  1. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng 13
  2. Các biện pháp phát hiện và xử lý tham nhũng

  21
  III. VỊ TRÍ, VAI TRÒ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN
  HẠN CỦA CƠ QUAN CHỐNG THAM NHŨNG
  25
  1- Khái quát mô hình tổ chức của các cơ quan chống tham nhũng
  trên thế giới
  25
  2- Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chống tham nhũng theo các
  mô hình khác nhau

  25
  IV. CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM
  NHŨNG
  31
  1. Những nội dung cơ bản của Công ước 31
  2. Tình hình phê chuẩn và thực hiện Công ước 38
  3. Những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi phê chuẩn Công 39 4
  ước

  V. KINH NGHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ TRONG
  PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

  41
  VI. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHIẾN LƯỢC PHÒNG,
  CHỐNG THAM NHŨNG CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN
  THẾ GIỚI
  45
  1. Các đánh giá về bối cảnh xây dựng và thực hiện chiến lược 45
  2. Các giải pháp phòng, chống tham nhũng 46
  3. Tổ chức thực hiện chiến lược

  49
  VII. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG
  CHIÊN LƯỢC PHÒNG NGỪA VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ
  PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA VIỆT NAM
  50
  1. Về các vấn đề chung 51
  2. Về các giải pháp phòng, chống tham nhũng 51
  3. Về tổ chức, giám sát, đánh giá việc thực hiện chiến lược 53  5
  BÁO CÁO TỔNG THUẬT

  I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THAM NHŨNG VÀ PHÒNG,
  CHỐNG THAM NHŨNG TRÊN THẾ GIỚI
  1. Quan niệm về tham nhũng
  Tham nhũng là một hiện tượng tiêu cực xuất hiện từ lâu trong lịch sử
  và có ở hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới, cả các nước đang phát triển
  và các nước phát triển. Tại các cuộc đàm phán xây dựng Công ước Liên Hợp
  quốc về chống tham nhũng, đại biểu các nước đều thống nhất cho rằng tham
  nhũng xảy ra nghiêm trọng nhất ở các nước đang phát triển và kém phát triển,
  nơi mà hệ thống pháp luật còn lỏng lẻo, các quy trình ra quyết định và hoạch
  định chính sách còn thiếu dân chủ, thiếu minh bạch, thủ tục hành chính rườm
  rà, lương công chức thấp. Tham nhũng xảy ra ở nhiều nơi, nhiều cấp, từ quan
  chức cấp cao đến các công chức bình thường như các nhân viên thu thuế, hải
  quan, cảnh sát . Đáng chú ý, tham nhũng tại các nước này đang có xu hướng
  gia tăng cả về tính chất và mức độ, đồng thời số vụ có tính chất xuyên quốc
  gia xuất hiện ngày càng nhiều. Tại các nước phát triển, tuy số vụ tham nhũng
  xảy ra ít hơn nhưng số tiền trong mỗi vụ lại rất lớn và chủ yếu xảy ra trong
  việc mua sắm tài sản và dịch vụ công, trong các dự án xây dựng và trong
  quan hệ với quan chức nước ngoài.
  Tuỳ thuộc vào những đặc trưng, sự phát triển về kinh tế, văn hoá,
  chính trị của từng quốc gia mà tham nhũng được nhìn nhận dưới các góc độ
  khác nhau. Điều này đã dẫn đến việc có rất nhiều quan điểm, khái niệm khác
  nhau về tham nhũng đã và đang tồn tại. Dựa trên những quan điểm, khái
  niệm này, pháp luật của các nước có các hình thức thể hiện khác nhau khi
  điều chỉnh về hành vi tham nhũng. Có nước vừa nêu định nghĩa khái quát vừa
  liệt kê các hành vi tham nhũng cụ thể. Có nước không nêu định nghĩa mà trực
  tiếp quy định các hành vi tham nhũng. Công ước Liên Hợp quốc về chống
  tham nhũng không đưa ra khái niệm chung về tham nhũng mà chỉ nêu một số
  hành vi có cấu thành được thừa nhận chung là hành vi tham nhũng và các
  biện pháp phòng, chống.
  Tuy nhiên, bên cạnh một số điểm khác biệt nhất định, các khái niệm,
  quan niệm về hành vi tham nhũng trên thế giới có một điểm chung căn bản,
  đó là yếu tố lạm dụng quyền hạn, vị trí công tác để trục lợi riêng. Theo Từ
  điển Oxford (the Oxford Unabridged Dictionary), tham nhũng là: “sự bóp
  méo hoặc phá hoại tính liêm chính trong thực hiện công vụ bởi hối lộ hay
  thiên vị”. Từ điển Bách khoa của Cộng hoà Liên bang Đức giải thích: “tham
  nhũng là hiện tượng mất phẩm chất, hối lộ, đút lót, thường xảy ra đối với
  công chức có quyền hành” (1) . Từ điển Bách khoa của Thụy Sĩ viết: “tham

  (1) Pháp luật chống tham nhũng của các nước trên thế giới, Nxb Văn hoá dân tộc, 2003, trang 10 6
  nhũng là hậu quả nghiêm trọng của sự vô tổ chức của tầng lớp có trách nhiệm
  trong bộ máy Nhà nước, đó là hành vi phạm pháp để phục vụ lợi ích cá
  nhân”. Ngân hàng Thế giới coi tham nhũng là “sự lạm dụng chức vụ công để
  tư lợi”. Tổ chức Minh bạch Quốc tế - một tổ chức phi chính phủ đi đầu trong
  nỗ lực chống tham nhũng toàn cầu, coi “tham nhũng là hành vi của công chức
  trong khu vực công, dù là chính trị gia hay công chức hành chính, đã làm
  giàu một cách không đúng đắn hay bất hợp pháp cho bản thân hoặc cho
  người thân của họ bằng việc lạm dụng quyền lực công được giao cho họ”.
  Ngân hàng Phát triển Châu Á còn quan niệm rộng hơn về tham nhũng, đó là
  “lạm dụng chức vụ công hoặc chức vụ tư để tư lợi”. Ở Trung Quốc, Bộ luật
  Hình sự quy định tội phạm tham nhũng là tham ô, lạm dụng công quỹ, nhận
  hối lộ, đưa hối lộ, không nộp quà biếu hoặc lễ vật vào công quỹ, không
  chứng minh được nguồn gốc tài sản, phân chia tài sản trái phép. Luật Hình sự
  của Malayxia quy định tội phạm tham nhũng chủ yếu là các hành vi đưa và
  nhận hối lộ.
  Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng yêu cầu các quốc
  gia thành viên Công ước quy định là tội phạm đối với các hành vi sau:
  - Hối lộ;
  - Tham ô, biển thủ hoặc hành vi chiếm đoạt tài sản khác do công chức
  thực hiện;
  - Lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi;
  - Lạm dụng chức năng;
  - Làm giầu bất hợp pháp;
  - Hối lộ trong khu vực tư;
  - Biển thủ tài sản trong khu vực tư;
  - Tẩy rửa tài sản do phạm tội mà có;
  - Che giấu tài sản;
  - Cản trở hoạt động tư pháp.
  Như vậy, tuy hiện nay trên thế giới tồn tại nhiều quan niệm, định nghĩa
  khác nhau về tham nhũng, nhưng về cơ bản, các quan điểm, định nghĩa đều
  thống nhất hành vi tham nhũng phải có hai yếu tố cơ bản: (i) lợi dụng hoặc
  lạm dụng chức vụ, quyền hạn và (ii) vì vụ lợi. Theo đó, khái niệm về tham
  nhũng được thừa nhận chung nhất và ít gây tranh cãi nhất trên thế giới hiện
  nay đó là: “tham nhũng là sự lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn vì vụ
  lợi”.
  Trên cơ sở quan niệm về tham nhũng, căn cứ các tiêu chí khác nhau,
  các quốc gia phân chia tham nhũng thành các loại khác nhau: 7
  - Căn cứ tính chất của hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra, một số
  nước phân chia tham nhũng thành các loại nghiêm trọng và ít nghiêm trọng.
  - Căn cứ tiêu chí về phạm vi, quy mô, tham nhũng được phân thành
  tham nhũng lớn và tham nhũng nhỏ (tham nhũng vặt).
  - Căn cứ tiêu chí chủ thể và nội dung, tham nhũng được phân thành
  tham nhũng cấp cao (đối tượng tham nhũng là quan chức cấp cao) và tham
  nhũng cấp thấp, tương tự là tham nhũng chính trị và tham nhũng hành chính
  v.v .
  2. Nguyên nhân của tham nhũng
  Có nhiều phân tích, giải thích khác nhau về nguyên nhân của tham
  nhũng. Đa số các nghiên cứu khẳng định rằng, tham nhũng xuất hiện từ rất
  sớm, từ khi có sự phân chia quyền lực và hình thành nhà nước. Tham nhũng
  do nhiều nguyên nhân, trong đó, có một số nguyên nhân cơ bản như sau:
  - Thứ nhất, nguyên nhân về quản lý nhà nước. Hệ thống quản lý nhà
  nước lỏng lẻo, yếu kém tạo ra nhiều sơ hở cho các hành vi, hiện tượng tham
  nhũng, tiêu cực và vi phạm pháp luật có điều kiện phát triển. Quản lý yếu
  kém, lỏng lẻo thường thể hiện ở các mặt: hệ thống pháp luật lạc hậu, thiếu
  đồng bộ, không hoàn thiện; bộ máy nhà nước cồng kềnh, nhiều tầng nấc, hoạt
  động kém hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ công chức yếu kém về năng lực, đạo
  đức; chế độ đãi ngộ không thỏa đáng trong khi vấn đề trách nhiệm giải trình
  cũng như kiểm tra, giám sát, đánh giá không rõ ràng; cơ chế phòng ngừa và
  xử lý tham nhũng thiếu hoàn thiện .
  - Thứ hai, nguyên nhân về kinh tế. Nền kinh tế kém phát triển, đang
  phát triển hoặc trong quá trình chuyển đổi là nguyên nhân đồng thời là điều
  kiện phát sinh tham nhũng. Các nguyên nhân cụ thể có thể đề cập đến bao
  gồm: cơ chế quản lý kinh tế yếu kém; nhà nước can thiệp quá sâu vào hoạt
  động kinh tế; khu vực kinh tế do nhà nước nắm giữ chiếm tỷ trọng quá lớn và
  bất hợp lý về cơ cấu trong tổng thể nền kinh tế quốc dân trong khi việc cổ
  phần hoá, tư nhân hoá tiến hành chậm, có nhiều tiêu cực; hoạt động bảo hộ,
  trợ cấp, cấp phép của các cơ quan nhà nước đối với hoạt động kinh doanh,
  thương mại được thực hiện một cách sai trái, thiếu minh bạch; sự cấu kết giữa
  công chức, doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân trong khi thực
  hiện các hoạt động kinh tế của nhà nước; sự cạnh tranh không lành mạnh vì
  mục tiêu lợi nhuận của các chủ thể kinh doanh .
  - Thứ ba, nguyên nhân về chính trị. Bộ máy chính trị chuyên quyền,
  độc đoán; các cá nhân, gia đình, tập đoàn chính trị lũng đoạn nhà nước, biến
  nhà nước thành bộ máy quân sự, gia đình trị; hoạt động chính trị “tiền bạc”,
  thiếu dân chủ; hoạt động tranh cử, thăng quan, tiến chức được đảm bảo bằng
  quan hệ chính trị và các lợi ích bất chính; tiền bạc và lợi ích chính trị có mối
  quan hệ hữu cơ, tương hỗ . là các nguyên nhân căn bản về mặt chính trị dẫn 8
  đến hành vi tham nhũng. Thuật ngữ “tham nhũng chính trị” tương đối phổ
  biến trên thế giới hiện nay dùng để chỉ hành vi tham nhũng trong quá trình
  vận động tranh cử và vận động tài trợ cho các đảng phái chính trị, phục vụ
  các hoạt động chính trị.
  - Thứ tư, nguyên nhân về văn hoá. Văn hoá quà tặng; quan điểm phe
  cánh, thiên vị, thân quen, cục bộ, địa phương; văn hoá “bí mật” . là các yếu
  tố văn hoá đã và đang ảnh hưởng, làm giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động
  quản lý nhà nước, tạo cơ sở phát sinh tham nhũng, tiêu cực tại nhiều quốc gia
  trên thế giới.
  3. Quan điểm, chủ trương phòng, chống tham nhũng của một số
  nước trên thế giới
  Mặc dù có cách thức tiếp cận khác nhau về tham nhũng nhưng các nư-
  ớc trên thế giới đều lên án mạnh mẽ tệ tham nhũng, coi tham nhũng là kẻ thù
  của phát triển. Các nước đều khẳng định quyết tâm chống tham nhũng, xác
  định đây là cuộc đấu tranh lâu dài, cần phải tiến hành một cách kiên trì, chắc
  chắn. Các nước cũng nhận thức rằng muốn đấu tranh chống tham nhũng có
  kết quả thì trước tiên, các chính đảng và nhà nước phải có quyết tâm chính trị
  và đường lối chính trị đúng đắn, phù hợp; mặt khác, kiên quyết chống tham
  nhũng nhưng phải giữ vững sự ổn định chính trị-xã hội cần thiết cho sự phát
  triển.
  Nghiên cứu thực tế phòng, chống tham nhũng của một số quốc gia trên
  thế giới, có thể thấy ba vấn đề quan trọng về mặt quan điểm, chủ trương sau
  đây:
  Một là, phải đề ra chủ trương, quan điểm đúng đắn về phòng ngừa, đấu
  tranh chống tham nhũng và xây dựng chiến lược chống tham nhũng một cách
  mạnh mẽ và có hiệu quả; trong đó vấn đề quan trọng nhất là vai trò lãnh đạo,
  chỉ đạo kiên quyết của người đứng đầu nhà nước hoặc chính phủ.
  Hai là, phải có các quy định cụ thể về hình sự hoá cũng như quy định
  hình phạt thích đáng đối với hành vi tham nhũng trong khuôn khổ pháp luật
  hình sự; nhiệm vụ này cần được thực hiện trong tổng thể các nhiệm vụ về xây
  dựng và hoàn thiện luật pháp về phòng, chống tham nhũng, bao gồm các biện
  pháp phòng ngừa tham nhũng và trừng trị nghiêm khắc hành vi tham nhũng.
  Ba là, phải xây dựng cơ quan, lực lượng chuyên trách về chống tham
  nhũng và đề cao vai trò điều tra, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra của các cơ
  quan chức năng, trao cho các cơ quan này những nhiệm vụ, quyền hạn, trách
  nhiệm, nguồn lực và sự độc lập đủ lớn để đủ sức phát hiện, xử lý các hành vi
  tham nhũng và tội phạm về tham nhũng.
  Thực tế cho thấy, những quốc gia có thành công bước đầu trong đấu
  tranh chống tham nhũng là những quốc gia xây dựng chiến lược chống tham
  nhũng mạnh mẽ. Các nước được ghi nhận là có một số thành quả tích cực 9
  trong cuộc chiến chống tham nhũng như Sing-ga-po, Trung Quốc, Hàn Quốc,
  Thái Lan, Hồng Kông . đều đề ra quan điểm, chủ trương và chiến lược đấu
  tranh chống tham nhũng mạnh mẽ, có phương pháp, cách thức và bước đi cụ
  thể. Trên thực tế, chủ trương và chiến lược chống tham nhũng ở các nước này
  chỉ hình thành khi tình hình tham nhũng đã trở nên hết sức nghiêm trọng, là
  mối nguy cơ đe doạ sự phát triển của đất nước. Từ thực trạng tham nhũng
  như vậy, chính phủ và người đứng đầu nhà nước đã đề ra chủ trương và xây
  dựng chiến lược chống tham nhũng.
  Tại Sing-ga-po, đầu những năm 1950, tệ nạn tham nhũng diễn ra phổ
  biến, cảnh sát ngang nhiên nhận tiền hối lộ ngoài đường phố, công chức nhà
  nước sẵn sàng nhận quà biếu để làm việc phi pháp. Trước năm 1952, Chính
  phủ giao cho một đơn vị nằm trong lực lượng cảnh sát có thẩm quyền điều tra
  các tội phạm về tham nhũng. Hoạt động chống tham nhũng của đơn vị này
  trên thực tế là không có hiệu quả, nhất là trong việc điều tra hành vi tham
  nhũng của nhân viên cảnh sát. Nạn tham nhũng vẫn ngang nhiên hoành hành,
  nhân dân thiếu tin tưởng và không hợp tác hoặc cộng tác dè dặt với Cơ quan
  điều tra chống tham nhũng do hoài nghi về hiệu quả hoạt động của cơ quan
  này và lo sợ bị liên lụy hoặc bị trả thù khi tố giác những kẻ tham nhũng. Khi
  ông Lý Quang Diệu thắng cử và nắm quyền lãnh đạo đất nước vào năm 1959
  thì tình hình bắt đầu có sự chuyển biến.
  Chính phủ Sing-ga-po cho rằng ý chí kiên quyết chống tham nhũng và
  sự trong sạch của giới lãnh đạo tối cao là vấn đề mấu chốt trong việc phòng
  ngừa và trừng trị tham nhũng; Chính phủ phải làm cho nhân dân tin tưởng
  rằng, Chính phủ không chấp nhận các hành vi tham nhũng. Nguyên thủ tướng
  Lý Quang Diệu là một tấm gương mẫu mực về sự trong sạch và kiên quyết
  chống tham nhũng. Ông không sử dụng ô tô và nhà ở của nhà nước, không
  khoan nhượng đối với các công chức tham nhũng, bất kể người đó là quan
  chức cấp cao hay người thân. Chính phủ của ông Lý Quang Diệu đã đề ra
  chiến lược chống tham nhũng với các biện pháp kiên quyết như ban hành
  Luật Chống tham nhũng, Luật Sung công tài sản tham nhũng, tiến hành cải
  cách nền hành chính công, có chế độ tiền lương ưu đãi đối với công chức,
  kiện toàn Cơ quan điều tra chống tham nhũng và trao cho họ nhiều quyền
  năng.
  Sau khi được củng cố, Cơ quan điều tra chống tham nhũng đã mang lại
  hiệu quả rõ rệt, đưa nhiều kẻ tham nhũng ra hầu tòa, không ít viên chức tha
  hóa bị phát hiện và sa thải khỏi cơ quan Nhà nước, có kẻ phải rời bỏ công sở
  để tránh khỏi sự điều tra của cơ quan chức trách. Trong số những kẻ bị sa
  lưới pháp luật, người ta thấy nhiều gương mặt của các vị tai to mặt lớn, có
  chức sắc, tính ra có từ 4 đến 5 vị bộ trưởng hoặc tương đương. Cùng với việc
  thẳng tay trừng trị kẻ tham nhũng, công tác phòng ngừa tham nhũng được
  đẩy mạnh với nhiều biện pháp cụ thể như: hàng năm, người được bầu cử vào
  cơ quan nhà nước và công chức phải kê khai tài sản và họ phải chứng minh 10
  nguồn gốc tài sản đã kê khai; trường hợp không chứng minh được nguồn gốc
  tài sản thì phần tài sản tăng lên bất hợp pháp đó bị coi là tài sản tham nhũng
  và bị nhà nước Sung công. Đối với các cơ quan hành chính có dịch vụ công
  phải thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, Chính phủ yêu cầu Cơ quan quản
  lý công vụ lập phiếu để người dân nhận xét về thái độ phục vụ, cách giải
  quyết công việc, thời gian giải quyết công việc của công chức và bỏ vào hòm
  thư công. Sing-ga-po còn đề ra quy định, nếu người dân đến cơ quan hành
  chính mà sau 30 phút không được gặp người có trách nhiệm tiếp dân thì có
  quyền yêu cầu người đứng đầu cơ quan hành chính đó trực tiếp tiếp và giải
  quyết công việc cho mình. Trên cơ sở tập hợp ý kiến nhận xét của nhân dân
  từ các phiếu nhận xét đối với từng công chức, Cơ quan quản lý công chức đề
  xuất việc tăng lương và thăng tiến cho công chức.
  Có thể thấy rằng, thái độ kiên quyết và cứng rắn của người đứng đầu
  Chính phủ và bộ máy chính quyền của Sing-ga-po về đấu tranh chống tham
  nhũng đã làm cho tham nhũng không có đất để phát triển. Với chế độ tiền
  lương ưu đãi và các biện pháp trừng phạt nghiêm minh, công chức không
  dám tham nhũng và không cần tham nhũng. Cơ quan Điều tra chống tham
  nhũng của Sing-ga-po (CPIB) đã có chỗ dựa vững chắc là Chính phủ và nhận
  được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân nước này.
  Tại Hàn Quốc, sau khi thắng cử năm 1992, Tổng thống Kim Young
  Sam và Chính phủ đã đề ra biện pháp phòng, chống tham nhũng mạnh mẽ
  như: những người lãnh đạo đất nước phải trong sạch, gương mẫu; thực hiện
  nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước;
  khi phát hiện vụ việc tham nhũng thì phải tập trung xử lý và xử lý nghiêm
  khắc, trừng trị thích đáng kẻ tham nhũng. Chủ trương chống tham nhũng của
  Hàn Quốc là coi trọng các biện pháp phòng ngừa hơn là biện pháp đối phó;
  ưu tiên thực hiện các chương trình chống tham nhũng có tính khả thi và hiệu
  quả cao; làm trong sạch đội ngũ lãnh đạo các cơ quan công quyền, xây dựng
  Chính phủ minh bạch, tin cậy, xây dựng xã hội công bằng, bình đẳng . Hàn
  Quốc thực hiện phương châm “Nước sạch đầu nguồn”. Theo đó, phòng,
  chống tham nhũng phải từ trên xuống dưới, trước hết là trong Quốc hội,
  Chính phủ, quân đội.
  Nhờ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ nói trên, tình hình tham nhũng ở
  Hàn Quốc giảm dần, công tác chống tham nhũng được báo chí trong và ngoài
  nước đánh giá cao, lòng tin của nhân dân vào Chính phủ được củng cố.
  Tại Trung Quốc, chống tham nhũng là vấn đề luôn được Đảng Cộng
  sản và Nhà nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa quan tâm, coi đó là một biện
  pháp hữu hiệu để bảo đảm cho sự nghiệp cải cách, mở cửa thắng lợi. Trung
  Quốc coi chống tham nhũng là vấn đề sinh tử của đất nước. Đảng Cộng sản
  Trung Quốc khẳng định: “Kiên quyết phòng, chống tham nhũng là một nhiệm
  vụ chính trị trọng đại của Đảng”, “Đảng phải quản Đảng và Đảng phải trị 11
  Đảng thật tốt”. Phương châm là: kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ lãnh đạo
  tham nhũng và chỉnh đốn tác phong liêm chính. Đồng chí Đặng Tiểu Bình tr-
  ước đây đã chỉ rõ: “Không trừng trị tham nhũng, nhất là tham nhũng trong
  hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của Đảng, chúng ta thực sự sẽ phải đối mặt với
  nguy cơ thất bại”. Nguyên Thủ tướng Chu Dung Cơ khi mới nhậm chức đã
  tuyên chiến với tham nhũng và tuyên bố: “Nếu có 100 viên đạn, tôi sẽ dành
  99 viên cho bọn tham nhũng và viên còn lại sẽ dành cho riêng tôi nếu cuộc
  chiến thất bại”.
  Mấy năm trước đây, Trung Quốc chú trọng chống tham nhũng ở “phần
  ngọn”, tức là trừng trị, nhưng gần đây coi phòng ngừa là chính; chuyển từ
  “phòng ngự” sang “tấn công”, từ “giám sát sau sự việc” thành “giám sát tr-
  ước sự việc”, tức là giám sát chặt chẽ, tìm những chỗ có sơ hở, dễ phát sinh
  tham nhũng để xử lý trước khi tham nhũng xảy ra. Trong xử lý, tư tưởng chỉ
  đạo của Trung Quốc là: “Đảng không được mềm lòng khi xử lý đảng viên
  tham nhũng”.
  Chiến lược chống tham nhũng của Trung Quốc có một số vấn đề đáng
  chú ý như sau:
  - Thứ nhất, Trung Quốc cho rằng đấu tranh chống tham nhũng phải
  bảo đảm đại cục (tức là bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, kinh tế, xã hội)
  nhằm phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ trung tâm là thực hiện thắng lợi mục tiêu
  phát triển kinh tế; đồng thời đẩy mạnh chỉnh đốn Đảng, xây dựng và chỉnh
  đốn tác phong công tác của cán bộ, đảng viên.
  - Thứ hai, Trung Quốc nhận thức rõ trong nền kinh tế thị trường, bên
  cạnh mặt tích cực là phát huy được tính năng động, sáng tạo và hiệu quả
  trong phát triển kinh tế, nó còn có các khiếm khuyết vốn có. Vì vậy, nhà nước
  cần coi trọng xây dựng các chế định về công tác giám sát hành chính và
  phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng; trao cho các cơ quan chức năng
  các quyền hạn cần thiết để bảo đảm thực thi nhiệm vụ giám sát hành chính
  nói chung và đấu tranh chống tham nhũng nói riêng.
  - Thứ ba, Trung Quốc coi trọng phát hiện và xử lý các vụ án tham
  nhũng lớn liên quan đến một số cán bộ cấp cao, các nhân vật quan trọng để
  cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn; đồng thời không coi nhẹ việc phát hiện và xử lý
  các vụ án tham nhũng nhỏ và vừa đối với cán bộ, đảng viên. Đấu tranh chống
  tham nhũng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung lực lượng vào một số ngành
  và một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như đầu tư xây dựng, đấu thầu,
  thu chi ngân sách, quản lý tài chính, tài sản công, quản lý, sử dụng đất đai, tài
  nguyên, tín dụng ngân hàng, thuế, thị trường chứng khoán và công tác tuyển
  dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ.
  - Thứ tư, Trung Quốc coi nhiệm vụ đấu tranh chống tham nhũng là
  nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, đề cao vai trò nòng cốt của các cơ quan
  được giao nhiệm vụ đấu tranh chống tham nhũng như: Viện kiểm sát nhân 12
  dân, Toà án nhân dân và Cơ quan giám sát hành chính ở Trung ương và địa
  phương. Các cơ quan này thành lập các cục, vụ chuyên trách để đấu tranh
  chống tham nhũng, được trao nhiều quyền hạn như có quyền điều tra, xử lý
  kỷ luật hành chính, khởi tố, bắt giam, di lý và xét xử các vụ án tham nhũng.
  - Thứ năm, Trung Quốc coi trọng cải cách thể chế, tạo môi trường lành
  mạnh, ngăn ngừa tham nhũng; trong đó nghiêm cấm quân đội, công an không
  được làm kinh tế; coi trọng xây dựng các quy phạm pháp luật và chế độ kiểm
  tra, giám sát thường xuyên hoạt động của các cơ quan nhà nước và thực thi
  công vụ của công chức nhà nước; cải cách chế độ tài chính, quản lý tài sản
  công, cải cách chế độ tổ chức và nhân sự; dân chủ hoá trong tiếp nhận, bổ
  nhiệm cán bộ, thực hiện dân chủ và công khai trong các dự án, công khai thu
  nhập, chi tiêu tài chính, tiếp khách, hội nghị và dân chủ hoá ở nông thôn .
  Coi trọng chỉnh đốn tác phong công tác và thực hiện các điều cấm đối với
  đảng viên, cán bộ, công chức.
  Nhờ thực hiện các biện pháp chống tham nhũng mạnh mẽ, Trung Quốc
  đã ngăn chặn và từng bước hạn chế tệ tham nhũng, củng cố lòng tin của nhân
  dân vào Đảng và Nhà nước. Chỉ tính từ tháng 10/1997 đến tháng 9/2003, cả
  nước đã phát hiện và xử lý kỷ luật hành chính 84 vạn cán bộ có hành vi tham
  nhũng, xử lý hình sự 3,7 vạn người; trong đó đã tử hình một số cán bộ cấp
  cao như Phó chủ tịch Quốc hội; Phó chủ tịch tỉnh Sơn Tây; Thứ trưởng Bộ
  Công an . Riêng năm 2003 đã phát hiện và xử lý 14 cán bộ cấp bộ trưởng và
  tương đương.
  Tại Thái Lan, tham nhũng diễn ra nghiêm trọng trong những năm
  khủng khoảng về kinh tế thể hiện sự bất cập của pháp luật cùng với sự yếu
  kém của tổ chức chống tham nhũng. Nhà Vua và Quốc hội Thái Lan đã đề ra
  4 chủ trương lớn sau đây:
  - Một là, chú trọng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nói
  chung và pháp luật chống tham nhũng nói riêng nhằm đề ra các quy định
  pháp lý chặt chẽ cho cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Năm 1997, Thái Lan
  đã đưa các điều khoản về chống tham nhũng vào Hiến pháp cùng với việc sửa
  đổi toàn diện Luật chống tham nhũng gồm 11 chương và 133 điều, đã qui
  định chi tiết về hành vi tham nhũng, về tổ chức và hoạt động chống tham
  nhũng, về hình thức trừng phạt tội tham nhũng.
  - Hai là, Thái Lan đã thành lập các cơ quan chống tham nhũng và trao
  cho các cơ quan này các quyền lực lớn về chống tham nhũng. Đứng đầu là
  Uỷ ban chống tham nhũng quốc gia. Các cơ quan có chức năng chống tham
  nhũng quan trọng khác là: Uỷ ban chống tham nhũng của Quốc hội, Văn
  phòng uỷ ban công vụ của Chính phủ, Uỷ ban hỗ trợ và kiểm soát các hoạt
  động chống tham nhũng, Văn phòng Tổng thư ký, kiểm toán; Văn phòng
  chống hoạt động rửa tiền.
  - Ba là, Thái Lan coi trọng cả công tác phòng ngừa và trấn áp kẻ tham 13
  nhũng, coi trọng cả xây và chống như quy định công chức trước khi nhận
  việc hoặc được bổ nhiệm 30 ngày phải kê khai tài sản, trong quá trình tại
  chức phải thường xuyên kê khai và bổ sung bản kê khai tài sản, trước khi thôi
  chức vụ cũng phải kê khai tài sản; quy định về việc thường xuyên rèn luyện
  thái độ làm việc, nhân phẩm, giá trị đạo đức, tính liêm khiết của công chức;
  thường xuyên thực hiện chế độ kiểm tra, thanh tra việc chấp hành chính sách,
  pháp luật và thực hiện chức trách công vụ của công chức, kể cả Thủ tướng,
  các bộ trưởng, các nghị sỹ và Tổng thư ký nội các .; qui định mọi hành vi
  tham nhũng phải bị trừng trị nghiêm khắc bằng hình thức cách chức, buộc
  thôi chức, các hình thức kỷ luật hành chính khác, hoặc xử lý hình sự. Tài sản
  tham nhũng phải được thu hồi, sung công.
  - Bốn là, Thái Lan coi trọng phát động toàn xã hội tham gia đấu tranh
  chống tham nhũng trên cơ sở tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến
  việc thực hiện pháp luật chống tham nhũng, qui định mọi ý kiến tố cáo về
  tham nhũng phải được các cơ quan chức năng xem xét; đồng thời đề ra quy
  chế bảo vệ công chức và người dân trong đấu tranh chống tham nhũng.
  II. NHỮNG GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CHỦ
  YẾU Ở CÁC NƯỚC
  1. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng
  Các nước đều coi trọng các giải pháp phòng ngừa vì cho rằng đây là
  giải pháp có hiệu quả nhất. Để phòng ngừa tham nhũng, các nước chú trọng
  các biện pháp như: chú trọng giáo dục con người, nhất là giáo dục đạo đức
  cho công chức; hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có xây dựng các văn
  bản pháp luật về chống tham nhũng; thực hiện nguyên tắc công khai, minh
  bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức; thực hiện biện pháp kê khai
  tài sản và kiểm soát thu nhập của công chức; coi trọng kiểm tra, kiểm toán,
  thanh tra (ở Thái Lan có quy định phải thanh tra, kiểm tra thường xuyên các
  chính khách, kể cả Thủ tướng); trả lương phù hợp cho công chức v.v . Các
  giải pháp phòng ngừa cụ thể mà các nước thường áp dụng bao gồm:
  1.1. Chú trọng công tác giáo dục con người
  - Đối với người dân: giáo dục cho mọi người về đạo đức trong sáng,
  lối sống lành mạnh, cách ứng xử văn minh, lịch thiệp. Tuyên truyền, giáo dục
  cho người dân nhận diện được các hành vi tham nhũng, có thái độ căm ghét
  và tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tạo ra môi trường xã hội
  chống tham nhũng.
  - Đối với công chức: giáo dục đạo đức cho công chức và xây dựng đội
  ngũ công chức trong sạch, liêm khiết là biện pháp quan trọng đầu tiên để hạn
  chế tham nhũng, làm cho công chức tự nhận thức rằng “Không nên tham
  nhũng”. Một số nước ban hành luật về đạo đức của công chức (Thụy Điển,
  Ét-xtô-nia, Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a, Cộng hoà liên bang Đức ). Đảng Cộng 14
  sản và Nhà nước Trung Quốc đã ban hành các văn bản quy định về giáo dục
  đạo đức và xây dựng tác phong liêm chính trong Đảng và Nhà nước. Chính
  phủ Sing-ga-po giáo dục đạo đức “tự răn mình” cho công chức, coi đây là
  biện pháp quan trọng để xây dựng đội ngũ công chức liêm khiết và ban hành
  cuốn Sổ tay hướng dẫn của Chính phủ đối với công chức. Hàn Quốc cũng rất
  chú ý giáo dục đạo đức cho công chức và thành lập Uỷ ban đặc biệt về đạo
  đức.
  1.2. Hoàn thiện pháp luật về phòng và chống tham nhũng
  a- Quy định rõ tội danh và khung hình phạt đối với các tội về tham
  nhũng:
  Ở hầu hết các nước trên thế giới, các tội danh về tham nhũng được quy
  định tại Bộ luật Hình sự hoặc Luật hình sự, trong đó có quy định cụ thể các
  tội phạm về tham nhũng và hình phạt tương ứng. Trong lịch sử xây dựng
  pháp luật của các nước trên thế giới, Bộ luật Hình sự đầu tiên có quy định về
  tội phạm tham nhũng là của I-ta-li-a năm 1853 và năm 1859, sau đó là Pa-ki-
  xtan năm 1861, Nhật Bản năm 1907, Hàn Quốc năm 1953 .
  b- Ban hành Luật Chống tham nhũng và các văn bản luật phục vụ cho
  việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng:
  Luật Chống tham nhũng ở một số quốc gia không phải là một đạo luật
  độc lập mà là loại văn bản pháp luật được đặt bên cạnh Bộ luật Hình sự. Ở
  những quốc gia này, việc ban hành một đạo luật riêng về chống tham nhũng
  nhằm tăng cường cơ sở pháp lý cho các cơ quan chức năng, đáp ứng yêu cầu
  của công tác đấu tranh chống loại tội phạm này. Trên cơ sở những chế định
  của Bộ luật Hình sự, Luật Chống tham nhũng quy định rõ hơn, cụ thể hơn các
  tội phạm về tham nhũng; xác định rõ về vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của
  các cơ quan có chức năng chống tham nhũng; bổ sung các hình phạt mang
  tính chất nghiêm khắc hơn. Ví dụ về các đạo luật này bao gồm: Luật về tăng
  cường đấu tranh chống tham nhũng của Ma-lai-xi-a năm 1961 và năm 1971,
  Luật Chống hối lộ năm 1947 của Pa-ki-xtan, Luật chống hối lộ năm 1988 của
  Trung Quốc, Luật Chống tham nhũng của Hồng Kông năm 1975, Luật
  Phòng, chống tham nhũng của Sing-ga-po năm 1960, năm 1972 và năm 1981.
  Nhiều quốc gia ban hành Luật Chống tham nhũng, Luật Sung công tài
  sản tham nhũng; Luật Thành lập Cơ quan chống tham nhũng chuyên trách.
  Các đạo luật này đề ra các quy định về phòng ngừa tham nhũng, các biện
  pháp răn đe hoặc quy định rõ chức năng và quyền hạn của cơ quan chuyên
  trách chống tham nhũng. Ngoài ra, trong một số ngành, lĩnh vực dễ xảy ra
  tham nhũng các nước còn quy định những đạo luật riêng biệt như: Luật
  Chống hối lộ trong các cơ quan Nhà nước của Ai Cập, Pháp lệnh phòng ngừa
  tham nhũng trong bộ máy chính quyền của Sri-lan-ca . 15
  Để ngăn ngừa và trừng trị các tội phạm về tham nhũng có tính chất đặc
  trưng phát sinh trong một số ngành lĩnh vực, đề cao vai trò trách nhiệm của
  các cơ quan chức năng trong phòng ngừa và đấu tranh chống loại tội phạm
  này, các quy định về phòng ngừa và chống tham nhũng còn được quy định
  trong những đạo luật chuyên ngành. Những văn bản này cùng với các đạo
  luật chống tham nhũng tạo thành một hệ thống pháp luật đồng bộ. Ngoài Bộ
  luật Hình sự với tính chất răn đe và trừng trị, một số nước ban hành các văn
  bản pháp luật chuyên ngành có quy định về phòng ngừa, chống tham nhũng
  như: Luật về công chức, Luật về đạo đức công chức của Mỹ, của Sing-ga-po,
  Luật về kê khai tài sản công chức của Sing-ga-po .
  Để chống lại các hành vi lợi dụng các sơ hở trong hoạt động quản lý để
  tham nhũng, có quốc gia còn ban hành một số văn bản pháp luật có quy định
  về phòng ngừa tham nhũng trong quản lý một số lĩnh vực kinh tế. Ví dụ như:
  ở Đức có Luật về chế độ tài chính, Luật Kiểm toán, Luật Kinh doanh trung
  thực, Luật Cạnh tranh lành mạnh; ở Hy Lạp có Luật về bảo vệ thanh danh của
  các nhà chính trị; ở Ma-lai-xi-a và Sing-ga-po có Luật Hải quan, Luật Cảnh
  sát; ở I-ran có Sắc lệnh về cảnh sát và Sắc lệnh về cảng.
  Dưới đây là tóm lược nội dung một số đạo luật về chống tham nhũng
  của một số quốc gia:
  * Ở Trung Quốc, Luật Giám sát hành chính quy định chức năng,
  nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan giám sát hành chính Trung Quốc trong
  cuộc đấu tranh chống hủ bại (chống tham nhũng). Các quy định đó thể hiện
  trên một số nội dung sau:
  - Luật quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giám sát hành chính (là
  cơ quan của Chính phủ) và Cơ quan Giám sát hành chính các cấp như sau:
  “Cơ quan giám sát khi điều tra các hành vi vi phạm kỷ luật hành chính như
  tham ô, hối lộ, lạm dụng công quỹ, được cơ quan giám sát từ cấp huyện trở
  lên phê duyệt có thể kiểm tra số tiền (của đơn vị hoặc cá nhân bị tình nghi
  liên quan đến vụ việc) gửi ở các ngân hàng hay các cơ quan tín dụng tài chính
  khác. Khi cần thiết có thể đề nghị Toà án nhân dân áp dụng biện pháp hữu
  hiệu, dựa theo pháp luật phong toả tài khoản của họ gửi ở ngân hàng hoặc cơ
  quan tài chính tín dụng khác” (Điều 21); “Tạm thời giữ lại, niêm phong các
  văn bản, tài liệu sổ sách kế toán liên quan đến hành vi vi phạm kỷ luật hành
  chính và những tài liệu có liên quan khác. Ra lệnh cho tổ chức, cá nhân bị
  tình nghi có liên quan đến vụ án, trong thời gian điều tra vụ án không được
  bán, di chuyển đồ vật có liên quan đến vụ án. Ra lệnh cho người bị tình nghi
  vi phạm kỷ luật hành chính phải trả lời và giải thích các vấn đề liên quan đến
  việc điều tra tại địa điểm và thời gian qui định, nhưng không được bắt giữ
  một cách trá hình. Yêu cầu cơ quan có liên quan tạm thời đình chỉ công tác
  đối với người bị tình nghi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật hành chính” (Điều
  20) .

  Xem Thêm: Kinh nghiệm phòng chống tham nhũng của các nước và các tổ chức quốc tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kinh nghiệm phòng chống tham nhũng của các nước và các tổ chức quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status