Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Vai trò của hội người cao tuổi và hội cựu chiến binh tham gia phòng, chống tham nhũng ở cơ sở

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vai trò của hội người cao tuổi và hội cựu chiến binh tham gia phòng, chống tham nhũng ở cơ sở

  3
  Mục lục
  Những ng-ời tham gia chính 5
  Danh mục chữ cái viết tắt 6
  Mở đầu 7
  1. Tính cấp thiết 7
  2. Mục tiêu 9
  3. Nội dung 9
  4. Ph-ơng pháp 10
  5. Tổ chức thực hiện 11
  Phần I. Khái quát chung về phòng, chống tham nhũng 13
  I. T- t-ởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng, tham ô, quan liêu, lãng
  phí
  13
  II. Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về phòng, chống tham
  nhũng
  14
  2.1. Về mục đích phòng, chống tham nhũng 14
  2.2. Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về phòng, chống tham
  nhũng
  15
  2.3. Đảng với việc chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng 17
  2.4. Mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân trong việc thực hiện phòng,
  chống tham nhũng
  19
  III. Hiến pháp và pháp luật N-ớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 31
  3.1. Hiến pháp 31
  3.2. Pháp lệnh và Luật phòng, chống tham nhũng 31
  3.3. Luật thi đua khen th-ởng 34
  Phần II. Hội Ng-ời cao tuổi và Hội Cựu chiến binh ở Thái Bình và
  Hải Phòng tham gia phòng, chống tham nhũng ở cơ sở
  35
  1. Vị trí, vai trò của Hội Ng-ời cao tuổi và Hội CCB 35
  1.1. Vị trí, vai trò của Hội NCT và NCT 35
  1.2. Vị trí, vai trò của Hội CCB và CCB 38
  2. Một số đặc điểm địa ph-ơng đ-ợc khảo sát, nghiên cứu 39
  2.1. Đối với Thái Bình 39
  2.2. Đối với Hải Phòng 44
  3. Đặc điểm đối t-ợng đ-ợc nghiên cứu 46 4
  3.1. Đặc điểm đối t-ợng nghiên cứu 46
  3.2. Nhóm tuổi của NCT và CCB đ-ợc điều tra 49
  3.3. Trình độ học vấn của NCT và CCB đ-ợc điều tra 51
  3.4. Nghề nghiệp của ng-ời đ-ợc điều tra 53
  3.5. Tình trạng hôn nhân của ng-ời đ-ợc điều tra 56
  3.6. Số NCT và CCB đ-ợc điều tra là đảng viên 57
  4. Hội NCT, Hội CCB và hội viên hai hội tham gia phòng, chống tham
  nhũng
  59
  4.1. Thái độ của Hội NCT và Hội CCB tr-ớc các hiện t-ợng tham
  nhũng
  59
  4.2. Hội NCT và Hội CCB phát hiện vụ việc tham nhũng ở cơ sở 66
  4.3. Tham gia giám sát các hoạt động của chính quyền cơ sở 75
  4.4. Phối hợp với nhân dân đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan
  liêu, lãng phí cơ sở
  83
  4.5. Tuyên truyền, giáo dục nhân dân về tác hại của tệ tham nhũng,
  quan liêu, lãng phí
  91
  4.6. Nguyên nhân NCT và CCB không nói ra các hiện t-ợng, các vụ
  tham nhũng ở địa ph-ơng
  98
  5. Chính sách, chế độ cho Hội NCT, Hội CCB và các thành viên khi
  tham gia phòng, chống tham nhũng ở cơ sở
  102
  5.1. Tổ chức Đảng, Chính quyền tạo điều kiện để Hội NCT và Hội
  CCB tham gia phòng, chống tham nhũng
  102
  5.2. Các chính sách, chế độ cho Hội NCT và Hội CCB tham gia phòng,
  chống tham nhũng
  110
  Phần III. Kết luận và kiến nghị 116
  1. Kết luận 116
  2. Kiến nghị 123
  2.1. Đối với Trung -ơng 124
  2.2. Đối với Ban, phòng chống tham nhũng 125
  Phụ lục 127
  Phụ lục 1 127
  Phụ lục 2 136
  Tài liệu tham khảo 140
  5
  Những ng-ời tham gia chính
  1. TS. Nguyễn Thế Huệ, Viện nghiên cứu ng-ời cao tuổi VN
  2. TS. Lê Trung Trấn, Viện nghiên cứu ng-ời cao tuổi VN
  3. TS. Nguyễn Văn Tiêm, Hội Ng-ời cao tuổi Việt Nam
  4. TS. Lê Ngọc Văn, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam


  6
  Danh mục chữ cái viết tắt
  CABĐ: Công an, bộ đội
  CBVC: Cán bộ viên chức
  CĐ: Cao đẳng
  CCB: Cựu chiến binh
  ĐH: Đại học
  HĐND: Hội đồng nhân dân
  HN: Hôn nhân
  ND: Nhân dân
  NCT: Ng-ời cao tuổi
  UBND: Uỷ ban nhân dân
  7
  Mở đầu
  1. Tính cấp thiết
  ở Việt Nam, sinh thời Bác Hồ đã cảnh báo: tệ tham nhũng, tiêu cực, lãng
  phí '' nó là kẻ thù khá nguy hiểm. Vì nó không mang g-ơm, mang súng, mà nó
  nằm trong tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta'', '' làm hỏng tinh thần
  trong sạch và ý chí v-ợt khó khăn của cán bộ ta. Nó phá hoại đạo đức cách
  mạng của ta''. Bác coi tội tham ô, lãng phí, quan liêu'' cũng nặng nh- tội lỗi việt
  gian, mật thám'' và '' chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng
  và cần kíp nh- việc đánh giặc trên mặt trận''. Vì thế, Bác nói:'' phải tẩy sạch nạn
  tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu''( 1 ).
  Trong nhiều thập kỷ qua, đặc biệt là từ khi chuyển sang cơ chế thị tr-ờng,
  mở cửa và hội nhập, tệ tham nhũng cùng với các nguy cơ: tụt hậu ngày càng xa
  về kinh tế, chệch h-ớng xã hội chủ nghĩa và diễn biến hoà bình, đang làm cho ''
  các chủ tr-ơng và chính sách của Đảng và Nhà n-ớc bị thi hành sai lệch dẫn tới
  chệch h-ớng; đó là mảnh đất thuận lợi cho diễn biến hoà bình''( 2 ).
  Những Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, hệ thống pháp luật của Nhà n-ớc
  cũng đã dần đ-ợc hoàn thiện để thể chế hoá các Nghị quyết của Đảng về công
  tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí . và nhiều văn bản
  d-ới luật, liên quan đến tham nhũng. Điều này cho thấy, Đảng, Nhà n-ớc ta đã ý
  thức rất sâu sắc tầm quan trọng và quyết tâm sắt đá của mình trong việc phòng,
  chống tham nhũng, và điều này đã đáp ứng đ-ợc khát vọng của nhân dân ta, tăng
  thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với Nhà n-ớc. Trong những năm qua,
  cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí do Đảng và Nhà n-ớc ta chủ
  tr-ơng, phát động đã đ-ợc các báo chí, đài phát thanh và truyền hình từ Trung
  -ơng đến địa ph-ơng tích cực h-ởng ứng. Nhiều bài viết, bài nói về tham nhũng
  có giá trị đã đ-ợc đăng tải và đ-