Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính thúc đẩy phát triển dạy nghề ở Việt Nam đến năm 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính thúc đẩy phát triển dạy nghề ở Việt Nam đến năm 2020

  MỤC LỤC


  LỜI CAM ĐOAN i
  MỤC LỤC . ii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG v
  DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ vi
  MỞ ĐẦU 1
  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 5
  Chương 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
  DẠY NGHỀ . 10
  1.1. DẠY NGHỀ VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI PHÁT TRIỂN
  DẠY NGHỀ . 10
  1.1.1. Dạy nghề và các hệ thống dạy nghề . 10
  1.1.2. Các yếu tố tác động tới phát triển dạy nghề . 16
  1.1.3. Vai trò của dạy nghề đối với phát triển kinh tế - xã hội . 24
  1.2. CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DẠY NGHỀ . 26
  1.2.1. Khái niệm về cơ chế quản lý tài chính dạy nghề 26
  1.2.2. Nội dung cơ chế quản lý tài chính dạy nghề 30
  1.2.3. Vai trò của cơ chế quản lý tài chính dạy nghề . 42
  1.2.4. Các yếu tố tác động đến cơ chế quản lý tài chính dạy nghề . 43
  1.2.5. Sự cần thiết phải hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính dạy nghề 47
  1.3. KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
  DẠY NGHỀ VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM . 49
  1.3.1. Kinh nghiệm nước ngoài về cơ chế quản lý tài chính dạy nghề 49
  1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam . 57
  Kết luận Chương 1 59
  Chương 2: THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DẠY NGHỀ
  Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007-2013 . 61
  2.1. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG DẠY NGHỀ Ở VIỆT NAM . 61
  2.1.1. Các quy định về hệ thống dạy nghề và chính sách phát triển dạy nghề ở
  Việt Nam . 61
  2.1.2. Thực trạng hệ thống cơ sở dạy nghề 66
  2.1.3. Đánh giá chung về thực trạng hệ thống dạy nghề 70 iii
  2.2. THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DẠY NGHỀ Ở
  VIỆT NAM 74
  2.2.1. Thực trạng cơ chế quản lý huy động, tạo lập nguồn lực tài chính
  dạy nghề 74
  2.2.2. Thực trạng cơ chế quản lý phân bổ, sử dụng tài chính dạy nghề . 92
  2.2.3. Thực trạng cơ chế kiểm tra, giám sát tài chính dạy nghề . 116
  2.2.4. Đánh giá chung về thực trạng cơ chế quản lý tài chính dạy nghề 120
  Kết luận Chương 2 123
  Chương 3: 124GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
  THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 . 124
  3.1. QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ
  TÀI CHÍNH DẠY NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 124
  3.1.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội nước ta đến năm 2020 124
  3.1.2. Định hướng và mục tiêu phát triển dạy nghề Việt Nam đến năm 2020 . 125
  3.1.3. Quan điểm và mục tiêu hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính dạy nghề 127
  3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THÚC
  ĐẨY PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 . 130
  3.2.1. Nhóm giải pháp về cơ chế quản lý huy động nguồn lực tài chính . 130
  3.2.2. Nhóm giải pháp về cơ chế quản lý phân bổ, sử dụng tài chính 141
  3.2.3. Nhóm giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tài chính 158
  3.2.4. Nhóm giải pháp cải thiện tính minh bạch và công khai tài chính 164
  3.2.5. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực bộ máy quản lý tài chính . 166
  3.3. LỘ TRÌNH VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP . 168
  3.3.1. Lộ trình thực hiện các giải pháp . 168
  3.3.2. Điều kiện thực hiện các giải pháp 170
  Kết luận Chương 3 172
  KẾT LUẬN 173
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ
  LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 175
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 176
  iv
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  CBQLDN Cán bộ quản lý dạy nghề
  CĐN Cao đẳng nghề
  CNH-HĐH Công nghiệp hoá - hiện đại hóa
  CSDN Cơ sở dạy nghề
  CTMTQG Chương trình mục tiêu quốc gia
  ĐMKTKT và TC, TCCL Định mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng
  GD-ĐT Giáo dục - đào tạo
  GVDN Giáo viên dạy nghề
  ILO Tổ chức lao động quốc tế
  KH-ĐT Kế hoạch và Đầu tư
  KT-XH Kinh tế - xã hội
  LĐTBXH Lao động - Thương binh và Xã hội
  MTEF Khuôn khổ chi tiêu trung hạn
  NCS Nghiên cứu sinh
  NSNN Ngân sách nhà nước
  ODA Hỗ trợ phát triển chính thức
  SCN Sơ cấp nghề
  TCN Trung cấp nghề
  TTDN Trung tâm dạy nghề
  UBND: Ủy ban nhân dân

  v
  DANH MỤC CÁC BẢNG


  Bảng 1.1. Đặc điểm của dạy nghề với các bậc giáo dục khác 11
  Bảng 2.1. Chi NSNN cho dạy nghề giai đoạn 2007-2013 77
  Bảng 2.2. Thu hoạt động dịch vụ sự nghiệp giai đoạn 2010-2012 của 40 trường
  nghề được lựa chọn đầu tư thành trường nghề chất lượng cao . 86
  Bảng 2.3. Định mức phân bổ cho giáo dục đào tạo năm 2011 . 93
  Bảng 2.4: So sánh kinh phí chi thường xuyên/học sinh giữa các trường . 102
  Bảng 2.5. So sánh bình quân chi thường xuyên/học sinh học nghề quy đổi
  giai đoạn 2001-2013 103
  Bảng 2.6. Tổng hợp kiểm tra, giám sát đề án 1956 giai đoạn 2010-2012 119
  Bảng 2.7: Mã nghề cấp II theo các trình độ dạy nghề 146
  vi
  DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ

  Hình 1.1. Minh họa về hàng hóa công cộng có chi phí giao dịch lớn 13
  Hình 1.2 - Các yếu tố tác động tới phát triển dạy nghề 16
  Hình 1.3. Những lý luận tán thành và phản đối 27
  về trách nhiệm tài chính cho dạy nghề giữa các bên [30] . 27
  Hình 1.4. Nội dung cơ chế quản lý tài chính dạy nghề . 31
  Hình 2.1. Mô hình phân cấp quản lý dạy nghề ở Việt Nam . 65
  Hình 2.2. Cơ cấu nguồn lực tài chính cho dạy nghề giai đoạn 2007-2013 . 74
  Hình 2.3. Diện tích thư viện so với tiêu chuẩn và qui mô đào tạo 108
  Hình 2.4. So sánh cơ cấu chi cho dạy nghề 2006-2010 và 2011-2013 . 111

  Biểu 2.1. Mạng lưới CSDN giai đoạn 2007-2013 67
  Biểu 2.2: Tuyển sinh học nghề giai đoạn 2007-2013 . 68
  Biểu 2.3. Một số nghề đào tạo phổ biến chia theo trình độ đào tạo và số lượng
  trường CĐN đăng ký đào tạo 69
  Biểu 2.4. Tốc độ tăng NSNN cho dạy nghề giai đoạn 2007-2013 78
  Biểu 2.5. Nguồn thu học phí học nghề giai đoạn 2007-2013 . 83
  Biểu 2.6. So sánh nguồn thu học phí với chi thường xuyên và chi NSNN cho dạy
  nghề giai đoạn 2007-2013 . 84
  Biểu 2.7. Chi thường xuyên cho dạy nghề giai đoạn 2007-2013 100
  Biểu 2.8: Chi XDCB cho dạy nghề giai đoạn 2007-2013 . 105
  Biểu 2.9. Diện tích phòng học lý thuyết, xưởng thực hành so với tiêu chuẩn và qui
  mô đào tạo tại các trường CĐN 106
  Biểu 2.10. Diện tích phòng học lý thuyết, xưởng thực hành so với qui mô đào tạo tại
  các trường TCN . 106
  Biểu 2.11. Diện tích ký túc xá so với tiêu chuẩn và qui mô đào tạo của các trường
  CĐN và TCN . 107
  Biểu 2.12: Chi CTMTQG cho dạy nghề giai đoạn 2007-2013 . 109
  1
  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Những năm gần đây, dạy nghề đã từng bước được đổi mới và phát triển cả về
  quy mô và chất lượng đào tạo, bước đầu đáp ứng được yêu cầu nhân lực kỹ thuật trực
  tiếp trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cho nền kinh tế, góp phần nâng cao năng lực
  cạnh tranh quốc gia, thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, giảm
  nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Đóng góp vào những kết quả đó có vai trò quan
  trọng, mang tính quyết định của các nguồn lực tài chính cho dạy nghề. Từ khi có Luật
  Dạy nghề đến nay, chi NSNN cho dạy nghề tăng 3,2 lần, trong đó chi thường xuyên
  tăng 2,6 lần, chi đầu tư tăng 3,6 lần và chi CTMTQG tăng hơn 4 lần.
  Theo mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đến năm 2020 nước ta
  về cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để đạt mục tiêu đó, Đảng
  và Nhà nước đã xác định phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng
  cao là một trong ba giải pháp đột phá chiến lược, trong đó dạy nghề có vai trò hết sức
  quan trọng. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Chiến lược phát triển dạy nghề
  thời kỳ 2011-2020 với mục tiêu đến năm 2020 dạy nghề đáp ứng được nhu cầu của thị
  trường lao động cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; chất lượng
  đào tạo của một số nghề đạt trình độ các nước phát triển trong khu vực ASEAN và
  trên thế giới.
  Để đạt được những mục tiêu to lớn đó, bên cạnh việc tăng cường huy động
  các nguồn lực tài chính cho dạy nghề thì yêu cầu quản lý, sử dụng tài chính dạy
  nghề sao cho hiệu quả cũng đang được đặt ra như là một trong những giải pháp có
  tính đột phá, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ đang thúc đẩy tiến trình đổi mới
  quản lý tài chính công nói chung, đổi mới cơ chế quản lý tài chính và cơ chế hoạt
  động của các đơn vị sự nghiệp nói riêng.
  Xuất phát từ những lý do trên đây, nghiên cứu sinh đã chọn đề tài “Hoàn
  thiện cơ chế quản lý tài chính thúc đẩy phát triển dạy nghề ở Việt Nam đến
  năm 2020” để làm luận án tiến sĩ kinh tế. 2
  2. Mục đích nghiên cứu
  Xuất phát từ tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu, mục đích nghiên cứu của
  luận án về đề tài này là tìm kiếm được giải pháp có tính khoa học và thực tiễn nhằm
  giải quyết những điểm hạn chế, bất cập hiện nay về cơ chế quản lý tài chính dạy
  nghề, qua đó sẽ tạo động lực để thúc đẩy dạy nghề nước ta phát triển theo mục tiêu
  Chiến lược đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Những nhiệm
  vụ cụ thể để thực hiện mục đích nghiên cứu là:
  - Hệ thống hoá và phát triển thêm những vấn đề lý luận về dạy nghề, cơ chế
  quản lý tài chính dạy nghề.
  - Tổng kết kinh nghiệm của một số nước về cơ chế quản lý tài chính dạy
  nghề; rút ra được một số bài học kinh nghiệm có giá trị có thể nghiên cứu áp dụng
  cho Việt Nam.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng về dạy nghề, cơ chế quản lý tài chính dạy
  nghề ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của
  thực trạng nêu trên.
  - Đề xuất quan điểm và các giải pháp để hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính
  thúc đẩy phát triển dạy nghề ở Việt Nam, phù hợp với những thay đổi về hoàn cảnh
  KT-XH trong nước và quốc tế thời gian tới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Đối tượng nghiên cứu của luận án là những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ
  chế quản lý tài chính dạy nghề ở Việt Nam.
  Phạm vi nghiên cứu của luận án:
  - Về nội dung: Tài chính dạy nghề được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau.
  Với mỗi nguồn tài chính lại có cơ chế quản lý riêng khó có thể gộp để nghiên cứu và
  phản ánh trong phạm vi một luận án. Do đó, nội dung nghiên cứu của luận án chỉ giới
  hạn về lý luận và thực tiễn của cơ chế huy động, cơ chế phân bổ, sử dụng và cơ chế
  kiểm tra, giám sát tài chính từ nguồn NSNN và thu sự nghiệp của hệ thống dạy nghề
  công lập (không bao gồm nguồn tài chính huy động từ nước ngoài), nhìn từ góc độ
  của cơ quan tài chính tổng hợp. 3
  - Về không gian và thời gian: Trên cơ sở vận dụng lý luận, kinh nghiệm quốc
  tế để khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế quản lý tài chính dạy nghề ở
  Việt Nam từ năm 2007 (kể từ khi Luật Dạy nghề có hiệu lực thi hành) đến năm
  2013; từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính dạy nghề
  ở Việt Nam phù hợp với những thay đổi về hoàn cảnh KT-XH trong nước và quốc
  tế đến năm 2020.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Để đạt được mục đích nghiên cứu, luận án sử dụng tổng hợp các phương pháp
  nghiên cứu; trong đó lấy phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử làm phương
  pháp luận cơ bản, đồng thời kết hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể như
  tổng hợp, thống kê, đối chiếu, so sánh, qui nạp, diễn dịch . để làm sáng tỏ vấn đề cần
  nghiên cứu. Trong số các phương pháp nêu trên, thì phương pháp tổng hợp, thống kê,
  đối chiếu, so sánh và phương pháp quy nạp, diễn dịch là các phương pháp chủ đạo để
  giúp tác giả hoàn thành luận án.
  Phương pháp tổng hợp, thống kê, được sử dụng để xử lý các số liệu thu thập
  được từ nhiều nguồn khác nhau: Các tỉnh, thành phố; Vụ NSNN- Bộ Tài chính, Tổng
  cục Dạy nghề. Ngoài ra, thông tin còn được thu thập trên các phương tiện thông tin đại
  chúng như các tạp chí khoa học, sách chuyên khảo, internet .
  Phương pháp đối chiếu, so sánh: sau khi thu thập số liệu từ các nguồn khác
  nhau, tác giả tiến hành đối chiếu, so sánh để chọn được các thông tin có độ tin cậy
  phục vụ cho nghiên cứu, đánh giá phù hợp với đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  Những phân tích định lượng đã giúp cho việc đánh giá và đưa ra kết luận có
  căn cứ khoa học và tin cậy hơn.
  Phương pháp qui nạp, diễn dịch: dựa trên những số liệu, thông tin thực tế thu
  thập được, tác giả tiến hành phân tích thực trạng cơ chế quản lý tài chính dạy nghề ở
  Việt Nam; từ đó rút ra nhận xét về kết quả thực hiện, những hạn chế, nguyên nhân
  còn tồn tại. Trên cơ sở những kết luận rút ra từ phương pháp quy nạp, luận án đưa
  ra các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính dạy nghề Việt Nam phù
  hợp những thay đổi về hoàn cảnh KT-XH trong nước và quốc tế đến năm 2020. 4
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  - Ý nghĩa khoa học: Luận án đã hệ thống hóa, phân tích và phát triển thêm
  nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống dạy nghề, các nguồn tài
  chính đầu tư cho dạy nghề, cơ chế quản lý tài chính dạy nghề, các nhân tố ảnh hưởng
  đến cơ chế quản lý tài chính dạy nghề, kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới
  về cơ chế quản lý tài chính dạy nghề và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.
  - Ý nghĩa thực tiễn: Luận án đã đi sâu phân tích đánh giá thực trạng cơ chế
  quản lý tài chính dạy nghề ở Việt Nam thời gian qua. Điểm nổi bật về ý nghĩa thực
  tiễn của luận án về đề tài này chính là ở những kết quả đích thực về việc chỉ ra được
  những mặt được, mặt chưa được và nguyên nhân của những hạn chế trong cơ chế
  quản lý tài chính dạy nghề ở Việt Nam từ góc độ các văn bản pháp lý và quá trình tổ
  chức thực hiện các văn bản này. Đây là những luận cứ quan trọng để tác giả đưa ra
  các quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính dạy nghề ở
  nước ta trong thời gian tới.
  6. Kết cấu chung của luận án
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận
  án được chia làm 3 chương:
  Chương 1: Những lý luận cơ bản về cơ chế quản lý tài chính dạy nghề.
  Chương 2: Thực trạng cơ chế quản lý tài chính dạy nghề ở Việt Nam.
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính thúc đẩy phát triển
  dạy nghề ở Việt Nam đến năm 2020.
  5
  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

  Cùng với quá trình đổi mới cơ chế quản lý nền kinh tế, các chính sách, cơ chế
  tài chính cho GD-ĐT và dạy nghề cũng đã và đang từng bước được đổi mới và hoàn
  thiện nhằm huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội và nâng cao hiệu quả đầu
  tư để phát triển lĩnh vực này. Trong thực tế, đã có nhiều công trình nghiên cứu về đổi
  mới cơ chế quản lý tài chính cho GD-ĐT nói chung và cho dạy nghề nói riêng theo
  các quy mô và cấp độ khác nhau như:
  - Về vai trò, vị trí của dạy nghề trong nền kinh tế thị trường, đã có một số
  công trình nghiên cứu được tập hợp trong cuốn sách “Đổi mới căn bản, toàn diện
  GD-ĐT Việt Nam” [2]. Trong phần II của cuốn sách - “Đổi mới và phát triển dạy
  nghề ở Việt Nam”, các nhà khoa học, nhà quản lý đã nghiên cứu, phân tích những
  quan điểm của Đảng, đánh giá những chính sách của Nhà nước về phát triển dạy
  nghề ở nước ta và đưa ra các luận điểm về vai trò, vị trí của dạy nghề đối với phát
  triển kinh tế xã hội, là vấn đề quan trọng hàng đầu trong đổi mới căn bản toàn diện
  giáo dục Việt Nam. Trong đó, trọng tâm là đổi mới quản lý nhà nước và hoàn thiện
  cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển dạy nghề; đẩy mạnh xã hội hóa và mở
  rộng hợp tác quốc tế; huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước cùng với việc
  tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện đổi mới và phát triển dạy nghề.
  Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập sâu, hệ thống hóa
  những vấn đề mang tính lý luận về dạy nghề, các hệ thống dạy nghề, các yếu tố tác
  động tới phát triển dạy nghề; chưa có bài viết nào đánh giá tổng thể thực trạng dạy
  nghề ở Việt Nam trong giai đoạn 2007-2013.
  - Về cơ chế quản lý tài chính, ngân sách dạy nghề nói riêng và GD-ĐT nói
  chung, có một số công trình nghiên cứu như:
  + Báo cáo của Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) về “Cấp tài chính cho
  dạy nghề Việt Nam” (2007) [22] đã tiến hành thực hiện tìm hiểu thực tế nhằm đánh
  giá thực trạng cấp tài chính cho dạy nghề và đề xuất các hoạt động tiếp theo cần
  thực hiện để hướng đến một hệ thống cấp tài chính bền vững cho dạy nghề. Mặt
  được của bản báo cáo này là đã trình bày tổng quan về thực trạng cấp tài chính cho 6
  Dạy nghề ở Việt Nam ở các cơ sở dạy nghề công lập, các cở sở dạy nghề tư nhân,
  các cơ sở dạy nghề thuộc doanh nghiệp; đề cập tới các chính sách phù hợp của
  Chính phủ đối với đổi mới cơ chế cấp tài chính cho dạy nghề; báo cáo cũng đưa ra
  nột số vấn đề và các giải pháp lựa chọn về tài chính dạy nghề và khẳng định việc
  tiếp tục xây dựng hệ thống tài chính chỉ là một phần việc trong toàn bộ quá trình đổi
  mới dạy nghề, và cơ chế tài chính mới sẽ chỉ mang lại tác động mong đợi khi nó
  được thực thi cùng với việc đổi mới các thành tố khác của hệ thống.
  + Nghiên cứu của các chuyên gia công bố tại Hội nghị khu vực về đào tạo
  nghề tại Việt Nam tháng 10 năm 2012 do Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức và Bộ
  LĐTBXH tổ chức có một số bài viết nêu tài chính bền vững cho đào tạo nghề là
  một yếu tố quan trọng để thực hiện chức năng của các hệ thống đào tạo nghề [23].
  Đặc biệt là mối quan hệ trực tiếp giữa việc đảm bảo nguồn lực tài chính đầy đủ cho
  đội ngũ giáo viên dạy nghề có năng lực, cơ sở vật chất học nghề và chất lượng
  đầu ra được kỳ vọng để thực hiện đào tạo nghề theo các tiêu chuẩn nghề. Việc nâng
  cao chất lượng đầu ra thường hàm ý là việc tăng thêm các yêu cầu về tài chính. Ở
  Việt Nam và nhiều nước ASEAN khác, việc tăng thêm các yêu cầu về tài chính
  cũng xuất phát từ công tác mở rộng hệ thống đào tạo nghề do gia tăng dân số và nhu
  cầu đang tăng lên về nhân lực có chất lượng. Trước bối cảnh gia tăng cạnh tranh đối
  với những nguồn lực tài chính công có hạn cũng như các yêu cầu tài chính cho việc
  mở rộng số lượng và nâng cao chất lượng đào tạo nghề theo nhu cầu khiến việc đảm
  bảo tài chính bền vững cho đào tạo nghề trở thành một thách thức chính và là vấn
  đề then chốt của các nỗ lực phát triển đào tạo nghề. Về mặt này, việc giải quyết các
  yêu cầu tài chính đối với đào tạo nghề hướng cầu là một vấn đề rất quan trọng. Nó
  bao gồm thông tin về chi phí thực tế, các nguồn phát sinh chi phí chính và các chi
  phí giới hạn theo tính khả thi. Một vấn đề quan trọng khác đó là huy động các
  nguồn tài trợ bổ sung cho tài chính công, tập trung chủ yếu vào các khoản đóng góp
  của các doanh nghiệp và các học viên (từ cha mẹ) với vai trò là các bên tham gia và
  những người hưởng lợi. Vấn đề cốt yếu thứ ba đó là quản lý và phân bổ nguồn vốn,
  tập trung vào tính minh bạch, trách nhiệm giải trình cũng như hiệu suất và hiệu quả
  của nguồn vốn thông qua cơ chế phân bổ dựa trên sự thực hiện. 7
  Tuy nhiên, báo cáo nêu trên không đưa ra được những vấn đề mang tính lý
  luận về các nguồn tài chính đầu tư cho dạy nghề, cơ chế quản lý tài chính dạy nghề,
  các yếu tố ảnh hưởng đến cơ chế quản lý tài chính dạy nghề; chưa nêu được cụ thể
  kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về cơ chế quản lý tài chính dạy nghề
  và bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam. Phần thực trạng trong báo cáo cũng
  trình bày có tính tổng quát, chưa đi sâu phân tích đánh giá thực trạng cơ chế quản lý
  tài chính dạy nghề ở Việt Nam thời gian qua. Chưa làm rõ những mặt được, mặt
  chưa được và nguyên nhân của những hạn chế trong cơ chế quản lý tài chính dạy
  nghề ở Việt Nam từ góc độ các văn bản pháp lý và quá trình tổ chức thực hiện các
  văn bản này.
  + Luận án của tác giả Trần Thị Thu Hà (1993), Bộ Giáo dục và Đào tạo với đề tài
  "Đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý hệ thống ngân sách, hệ thống giáo dục quốc dân"
  [8]. Luận án thực hiện trong bối cảnh nước ta đã và đang từng bước chuyển sang cơ chế
  kinh tế thị trường có sự quản lý và điều tiết vĩ mô của Nhà nước, với sự xuất hiện của
  những bất cập trong hệ thống giáo dục quốc dân. Những lập luận về mối quan hệ giữa
  đổi mới cơ chế quản lý hệ thống NSNN với đổi mới hệ thống giáo dục quốc dân là khá
  chặt chẽ và có sức thuyết phục. Tuy nhiên, Luận án chưa đi sâu phân tích được những
  đặc thù của từng cấp bậc học trong hệ thống giáo dục để đề xuất cơ chế quản lý tài chính
  cho phù hợp.
  + Luận án của tác giả Đặng Văn Du (2004), Học viện Tài chính với đề tài
  "Các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính cho đào tạo đại học"[5]. Luận án
  chọn vấn đề nghiên cứu nhằm giải quyết những bức xúc trong sử dụng tài chính như
  là một trong những công cụ để thúc đẩy sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học
  công lập. Luận án ủng hộ cho việc triển khai "áp giá dịch vụ" đối với cấp giáo dục
  đại học; bởi nó vừa là con đường tạo nguồn tài chính quan trọng cho các cơ sở giáo
  dục đại học, vừa buộc người tiêu dùng phải quan tâm đến góp phần nâng cao chất
  lượng đào tạo. Tuy nhiên, do những đặc thù của đào tạo đại học so với dạy nghề
  nên có một số nghiên cứu của Luận án khi vận dụng ở lĩnh vực dạy nghề là không
  phù hợp. 8
  + Luận án của tác giả Nguyễn Anh Thái (2008), Học viện Tài chính với đề
  tài "Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các trường đại học của Việt
  Nam"[18]; Luận án của tác giả Phạm Văn Ngọc (2007), Học viện Chính trị quốc gia
  Hồ Chí Minh với đề tài "Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính của Đại học quốc gia
  trong tình hình đổi mới quản lý tài chính công ở nước ta hiện nay"[13]; Đề tài
  nghiên cứu khoa học cấp Bộ của Bộ GD-ĐT của PGS.TS Vũ Duy Hào là chủ nhiệm
  (2006), với đề tài "Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các trường đại học
  công lập khối kinh tế ở Việt Nam"[10]. Các nghiên cứu trên đây đã hệ thống hoá
  một số vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng và dựa vào đặc điểm, tính chất hoạt động
  của các trường đại học, luận án đề xuất các giải pháp về cơ chế quản lý tài chính ở
  tầm vĩ mô, vi mô đối với các trường đại học nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tài
  chính trong các trường đại học ở Việt Nam như cơ chế tạo nguồn tài chính; cơ chế
  quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính; quản lý tài sản; kiểm tra, kiểm
  soát tài chính và xây dựng và tăng cường hệ thống quản trị đối với các trường đại
  học. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu về lý luận, thực trạng và giải pháp đề cập sâu
  tới nội hàm của cơ chế quản lý tài chính, đặc biệt là các phương pháp, hình thức và
  những công cụ được thiết lập ra để quản lý, giám sát các nguồn lực tài chính trong
  quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng nhằm đạt mục tiêu quản lý.
  + Nghiên cứu của TS. Nguyễn Trường Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Hành
  chính Sự nghiệp - Bộ Tài chính với bài viết Đổi mới cơ chế tài chính gắn với nâng
  cao chất lượng đào tại đại học trong kỷ yếu Hội thảo “Đổi mới cơ chế tài chính đối
  với giáo dục đại học” do Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội và Bộ Tài
  chính phối hợp tổ chức, Hà Nội năm 2012 [25]. Bài viết đã nêu và phân tích yêu cầu
  và cơ sở pháp lý thực hiện đổi mới; yêu cầu thực tiễn đòi hỏi đổi mới và đề xuất
  một số giải pháp đổi mới cơ chế tài chính như: từng bước tính đủ chi phí đào tạo
  cần thiết trong học phí; đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực từ NSNN; đổi mới cơ chế
  tự chủ tự chịu trách nhiệm tài chính đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập; đổi
  mới cơ chế hỗ trợ chi phí đào tạo đối với người học; có chính sách khuyến khích,
  gắn kết giữa đào tạo với NCKH Tuy nhiên, bài viết chưa đưa ra được những khái 9
  niệm rõ ràng về cơ chế tài chính, nội hàm của cơ chế tài chính, cũng như chưa nêu
  bật được những yếu tố tác động tới nó để là nền tảng lý luận khi phân tích, đánh giá
  thực trạng cũng như đề xuất những giải pháp để đổi mới cơ chế này.
  Ngoài các công trình nghiên cứu trên đây, còn có một số công trình nghiên
  cứu về tài chính dạy nghề ở cấp độ Luận văn thạc sĩ và các nghiên cứu ở các địa
  phương cụ thể. Tuy nhiên, chưa có một công trình nghiên cứu, hay một đề tài nào
  được thực hiện một cách hệ thống và có bài bản về cơ chế quản lý tài chính dạy
  nghề ở Việt Nam. Do vậy, nghiên cứu sinh đã chọn đề tài “Hoàn thiện cơ chế quản
  lý tài chính thúc đẩy phát triển dạy nghề ở Việt Nam đến năm 2020” để nghiên
  cứu và làm luận án tiến sĩ kinh tế. Trên cơ sở kế thừa những nghiên cứu có liên
  quan về lý luận của cơ chế quản lý tài chính nói chung và cơ chế quản lý tài chính
  trong các cơ sở đào tạo nói riêng, Luận án đã hệ thống hoá và làm rõ ràng hơn
  những lý luận về quan niệm, nội dung, vai trò và các nhân tố ảnh hưởng tới cơ chế
  quản lý tài chính dạy nghề; Luận án đã bổ sung những lý luận về các phương pháp,
  hình thức và những công cụ được thiết lập ra để quản lý, giám sát các nguồn lực tài
  chính trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng nhằm đạt mục tiêu quản lý;
  Luận án đã nghiên cứu và tổng kết kinh nghiệm về cơ chế quản lý tài chính dạy
  nghề của một số quốc gia trên thế giới và rút ra những bài học kinh nghiệm đối với
  Việt Nam; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng cơ chế
  quản lý tài chính dạy nghề ở Việt Nam, từ đó đề xuất được giải pháp có tính khoa
  học và thực tiễn nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính để hỗ trợ dạy nghề phát
  triển theo mục tiêu Chiến lược phát triển dạy nghề Việt Nam đến năm 2020.
  Những kết quả nghiên cứu trên đây là những đóng góp của Luận án cho khoa học
  chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. 10
  Chương 1
  NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN
  VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DẠY NGHỀ


  1.1. DẠY NGHỀ VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI PHÁT TRIỂN
  DẠY NGHỀ
  1.1.1. Dạy nghề và các hệ thống dạy nghề
  1.1.1.1. Khái niệm dạy nghề
  “Dạy nghề” hay “đào tạo nghề” là những thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến
  khi đề cập tới hệ thống giáo dục nghề nghiệp ở nhiều nước trên thế giới:
  William McGehee (1967) đưa ra định nghĩa: dạy nghề là những quy trình mà
  các công ty sử dụng để tạo thuận lợi cho việc học tập có kết quả các hành vi đóng
  góp vào mục đích và các mục tiêu của công ty [38].
  Tổ chức lao động quốc tế ILO đưa ra định nghĩa: dạy nghề là những hình thức
  đào tạo để tạo ra công ăn việc làm; thông qua các phương tiện như kỹ thuật, thương
  nghiệp hay quản lý; qua đó có được các kiến thức hay kỹ năng thu được hay phát triển
  thêm ở bên trong hay bên ngoài quá trình đào tạo, bao gồm cả đào tạo lại [31].
  Luật Giáo dục nghề Trung Quốc định nghĩa: dạy nghề là một phần quan trọng
  của giáo dục được nhà nước đảm bảo và là một hướng quan trọng để khuyến khích
  phát triển kinh tế xã hội và việc làm. Nhà nước phát triển dạy nghề, thúc đẩy cải cách
  dạy nghề, tăng chất lượng dạy nghề, thiết lập và cải thiện hệ thống dạy nghề cùng với
  phát triển kinh tế thị trường và tiến bộ xã hội [34].
  Luật Dạy nghề Việt Nam nêu: mục tiêu dạy nghề là đào tạo nhân lực kỹ thuật
  trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ
  đào tạo, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp,
  có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng
  tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự
  nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước [16].
  Tổng hợp những định nghĩa nêu trên, để có thể hiểu một cách rõ ràng, đầy đủ
  về khái niệm dạy nghề thì ta có thể định nghĩa: “Dạy nghề (hay đào tạo nghề) là 11
  một quá trình sư phạm có mục đích, có nội dung và phương pháp nhất định nhằm
  trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cần thiết để họ có năng lực hành
  nghề tương xứng với trình độ được đào tạo”.
  Trong hệ thống giáo dục của mỗi quốc gia, dạy nghề có sự khác biệt nhất
  định với các bậc giáo dục khác. Sự khác biệt đó được tóm tắt qua bảng dưới đây:

  Bảng 1.1. Đặc điểm của dạy nghề với các bậc giáo dục khác
  Tiêu chí
  so sánh
  Dạy nghề
  Giáo dục
  mầm non
  Giáo dục
  phổ thông
  Giáo dục
  đại học
  Đối tượng
  Học sinh tốt nghiệp
  trung học hoặc người
  lao động
  Trẻ em, thường
  dưới tuổi học
  tiểu học
  Học sinh từ tiểu học
  đến trung học phổ
  thông
  Học sinh tốt
  nghiệp trung học
  Mục tiêu
  Đào tạo nhân lực kỹ
  thuật trực tiếp trong
  sản xuất, dịch vụ có
  năng lực thực hành
  nghề tương xứng với
  trình độ đào tạo
  Giúp trẻ em phát
  triển về thể chất,
  tình cảm, trí tuệ,
  thẩm mỹ, hình
  thành những yếu
  tố đầu tiên của
  nhân cách
  Giúp hs phát triển
  toàn diện về đạo
  đức, trí tuệ, thể chất,
  thẩm mỹ và các kỹ
  năng cơ bản, hình
  thành nhân cách con
  người
  Đào tạo người học
  có khả năng làm
  việc độc lập, sáng
  tạo và giải quyết
  những vấn đề thuộc
  chuyên ngành được
  đào tạo
  Nội dung,
  phương
  pháp
  Tập trung đào tạo
  năng lực thực hành
  nghề nghiệp, coi trọng
  giáo dục đạo đức, rèn
  luyện sức khoẻ, rèn
  luyện kỹ năng theo
  yêu cầu đào tạo của
  từng nghề
  Bảo đảm phù
  hợp với sự phát
  triển tâm sinh lý
  của trẻ em, hài
  hòa giữa nuôi
  dưỡng, chăm
  sóc và giáo dục
  Bảo đảm tính phổ
  thông, cơ bản, toàn
  diện, hướng nghiệp
  và có hệ thống; gắn
  với thực tiễn cuộc
  sống, phù hợp với
  tâm sinh lý lứa tuổi
  của Học sinh
  Coi trọng việc bồi
  dưỡng ý thức tự
  giác trong học
  tập, năng lực tự
  học, tự nghiên
  cứu, phát triển tư
  duy sáng tạo, rèn
  luyện kỹ năng
  thực hành
  Cơ sở đào
  tạo
  Các trường, trung
  tâm, doanh nghiệp
  Các trường Các trường Các trường
  Tính chất
  hàng hóa
  công cộng
  Có thể loại trừ nhưng
  với phí tổn lớn
  Khuyến dụng Khuyến dụng
  Có thể loại trừ
  nhưng với phí tổn
  lớn
  12
  1.1.1.2. Hệ thống dạy nghề
  Hệ thống dạy nghề là cách thức tổ chức mạng lưới các tổ chức cung cấp dịch
  vụ dạy nghề nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý khác nhau của mỗi quốc gia. Trên
  thế giới đang tồn tại các hệ thống dạy nghề khác nhau, cung cấp các dịch vụ dạy
  nghề khác nhau cho những khách hàng khác nhau và chịu trách nhiệm báo cáo cho
  những cơ quan khác nhau. Các hoạt động dạy nghề của quốc gia thường được phân
  chia giữa nhà nước, chính quyền trung ương, địa phương và giữa một số bộ, ngành
  theo những nhóm người học nghề nhất định; chúng được đầu tư tài chính từ những
  tài khoản riêng rẽ và được quản lý riêng biệt. Hiểu rõ các hệ thống dạy nghề khác
  nhau là cần thiết để có cơ chế quản lý nói chung và cơ chế quản lý tài chính nói
  riêng đối với dạy nghề có hiệu quả.
  - Theo tính chất tài chính đầu tư cho dạy nghề, dạy nghề được chia làm 02 hệ
  thống sau đây:
  + Hệ thống dạy nghề công lập, do nhà nước đầu tư, đảm bảo hoạt động khi
  Nhà nước nhận thấy những lợi ích xã hội đạt được đủ lớn để tác động đến số đông
  dân chúng. Khi đó, những ưu tiên xã hội được thiết lập và thường định hướng cho
  hoạt động tài chính dạy nghề; cải thiện năng suất lao động và thúc đẩy việc làm
  thường được quan tâm và ưu tiên. Hệ thống này được duy trì khi những người lao
  động được đào tạo có thể thu hút thêm việc làm hoặc tự tạo việc làm, và kết quả là
  nâng cao được phúc lợi cho xã hội.
  + Hệ thống dạy nghề ngoài công lập, do các tổ chức, cá nhân đảm bảo hoạt
  động khi họ nhận thấy đào tạo nghề giúp nâng cao kỹ năng, thu nhập cho bản thân
  người lao động hay người sử dụng lao động thông qua việc kỹ năng tốt hơn tạo ra
  năng suất lao động và lợi nhuận cao hơn. Mặc dù ngân sách Nhà nước là một nguồn
  lực chính, tuy nhiên khi mà dạy nghề cũng tạo ra những lợi ích cá nhân cho phía
  người học và doanh nghiệp, nhất là khi mà họ trực tiếp là người hưởng lợi thì họ
  nên đầu tư tài chính cho dạy nghề.
  Với đặc điểm là một hàng hóa công cộng có thể loại trừ nhưng với phí tổn
  lớn, dịch vụ dạy nghề có thể do khu vực công hoặc khu vực tư nhân cung cấp, tùy
  thuộc vào việc so sánh tổn thất phúc lợi xã hội và được lý giải bằng đồ thị dưới đây: 13

  Hình 1.1. Minh họa về hàng hóa công cộng có chi phí giao dịch lớn
  Giả sử hàng hóa công cộng có chi phí biên để sản xuất là c và do phát sinh
  thêm chi phí giao dịch nên giá của nó bị đẩy lên tới p. Mức cung cấp hàng hóa cộng
  cộng hiệu quả nhất là khi chi phí biên bằng lợi ích biên nghĩa là Qo. Tuy nhiên do
  giá bị đẩy lên p bởi chi phí giao dịch nên chỉ còn Qe người sử dụng hàng hóa, xã
  hội bị tổn thất một lượng phúc lợi bằng diện tích tam giác ABE. Thế nhưng nếu
  hàng hóa được cung cấp miễn phí thì sẽ có Qm người sử dụng chứ không phải Qo.
  Trong trường hợp này lợi ích biên (chính là đường cầu) nhỏ hơn chi phí biên c nên
  xã hội cũng bị tổn thất một lượng phúc lợi bằng diện tích hình tam giác EFQm do
  tiêu dùng quá mức. Trong trường hợp này Chính phủ muốn quyết định xem nên
  cung cấp hàng hóa công cộng miễn phí hay thu phí cần phải so sánh tổn thất phúc
  lợi xã hội, nếu tổn thất do tiêu dùng quá mức nhỏ hơn tổn thất trong trường hợp tiêu
  dùng dưới mức hiệu quả thì cung cấp miễn phí và ngược lại. Tuy nhiên việc cung
  cấp hàng hóa cộng cộng miễn phí hay thu phí hoàn toàn không liên quan đến khu
  vực công cộng hay khu vực tư nhân sẽ sản xuất nó. Nếu Chính phủ thấy rằng một
  hàng hóa công cộng nào đó cần được cung cấp miễn phí thì Chính phủ hoàn toàn có
  thể đặt hàng khu vực tư nhân sản xuất rồi cung cấp nó. 14
  - Theo mục tiêu tổ chức quản lý, dạy nghề được chia thành 03 hệ thống
  sau đây:
  + Hệ thống dạy nghề cung cấp các khóa học dài hạn mang tính chất kỹ thuật
  và lô gíc với một số môn học mang tính học thuật, lý thuyết. Hệ thống này thường
  được cung cấp bởi các trường nghề, trường cao đẳng, đại học. Những trung tâm đào
  tạo của hệ thống giáo dục đại học cũng có thể thực hiện các chương trình đào tạo
  nghề nâng cao cho các kỹ thuật viên và kỹ sư. Ở nhiều quốc gia, các trường thuộc
  hệ thống giáo dục phổ thông cũng có tham gia đào tạo những nghề ở cấp độ đơn
  giản (ví dụ như: làm tóc, nấu ăn) hoặc cấp độ căn bản (ví dụ như: bảo dưỡng xe ô
  tô, đánh máy chữ) cho đối tượng là thanh niên.
  + Hệ thống đào tạo nghề cho thị trường lao động cung cấp các chương trình
  liên quan đến nghề nghiệp bao gồm các khóa đào tạo căn bản ngắn hạn cho thanh
  niên, các khóa học ngắn hạn và dài hạn được chỉ định cho những lao động thất
  nghiệp; các khóa học nâng cao cho người lao động. Trong hệ thống này, nhân tố
  chính thường là các tổ chức đào tạo của quốc gia với một mạng lưới nhiều trung tâm
  đào tạo có gắn kết chặt chẽ với các cơ quan lao động địa phương.
  + Hệ thống đào tạo nghề tại doanh nghiệp bao gồm những hướng dẫn được
  cung cấp hoặc đầu tư tài chính bởi các doanh nghiệp cho công nhân của họ, cũng có
  thể được thực hiện tự nguyện thực hiện với những quy định nhất định. Các quốc gia
  có sự khác nhau về vai trò của chính phủ trong việc tham gia quản lý việc đào tạo
  nghề tại doanh nghiệp với 3 hình thức chủ yếu sau: chính phủ quy định cứng (luật
  định), không quy định cứng, hoặc các doanh nghiệp tự quy định. Cụ thể:
  Ở một số nước, chính phủ đưa ra quy định cụ thể một tỷ lệ tối thiểu bắt buộc
  về chi phí đào tạo của doanh nghiệp hoặc một tỷ lệ tối thiểu lao động cần phải được
  đào tạo hàng năm của doanh nghiệp. Theo đó, các hoạt động đào tạo của doanh
  nghiệp được quy định và giám sát chặt chẽ bởi chính phủ. Ở một số nước (nhất là
  các nước Mỹ la tinh), phần lớn các cơ sở đào tạo được giao kinh phí từ thuế đào tạo
  do các doanh nghiệp đóng góp và tự quản lý bởi các thành viên. Tuy nhiên, các hoạt
  động của họ được chính phủ pháp luật hóa và kiểm tra. 15
  Ở một số nước khác, chính phủ hạn chế can thiệp và các doanh nghiệp được
  tự do quyết định đào tạo lao động như thế nào và bao lâu. Các doanh nghiệp có thể
  trực tiếp đào tạo hoặc thuê các cơ sở đào tạo cho lao động của họ. Người lao động
  có thể tự tham gia các khóa học và nhận được sự hỗ trợ từ phía chủ sử dụng lao
  động. Các ngành công nghiệp có thể tạo ra các tổ chức đào tạo trong ngành, điều
  này sẽ đảm bảo sự hợp tác, phối hợp, cung cấp thông tin và tham gia vào việc phát
  triển hệ thống văn bằng dạy nghề quốc gia. Tuy nhiên, ở đâu mà các doanh nghiệp
  tư nhân nắm quyền chủ động về dạy nghề thì ở đó không có hệ thống đào tạo nghề
  chính quy.
  Ở một số nước khác, đặc biệt là các nước công nghiệp ở Châu Âu thì các
  doanh nghiệp tự đặt ra quy định về dạy nghề. Ở những quốc gia này, đào tạo tại
  doanh nghiệp liên quan chặt chẽ với các hiệp định về lao động của quốc gia hay của
  ngành, nó quy định cụ thể về khung tổ chức đào tạo nghề. Các ngành công nghiệp
  thiết lập cơ chế cùng phối hợp quản lý gồm các hội đồng kỹ thuật, hội đồng người
  học và những tổ chức như vậy để giám sát các hiệp định, phối hợp với các hoạt động
  đào tạo của ngành, quản lý tài chính, đại diện cho lợi ích của doanh nghiệp trước
  chính phủ và liên quan tới những phân tích cần thiết trong hoạt động đào tạo, kể cả
  việc xây dựng kế hoạch cho các khóa đào tạo của nhà nước cho các doanh nghiệp.
  Các hệ thống đào tạo nghề trên đây được thực hiện rất khác nhau giữa các
  quốc gia, tuy nhiên ở nhiều quốc gia đang phát triển thì thịnh hành là hệ thống các
  trường hoặc trung tâm dạy nghề thực hiện các chương trình đào tạo nghề cơ bản. Các
  quốc gia này thường thiếu vắng các cơ sở đào tạo cho đối tượng là người lao động bị
  thất nghiệp hoặc đào tạo nâng cao kỹ năng cho người lao động, và hình thức đào tạo
  tại doanh nghiệp thường không phát triển. Phương thức đào tạo nghề truyền thống
  được cung cấp bởi những người chủ sử dụng lao động, ở đó người học nghề không
  được trả lương hoặc trả lương rất thấp. Người chủ sử dụng lao động tổ chức các khóa
  đào tạo nhằm tăng năng suất lao động. Trong nhiều trường hợp, Chính phủ chỉ liên
  quan đến việc quy định về chuẩn đào tạo. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia thì dịch vụ
  dạy nghề cần thiết phải có sự tham gia của Chính phủ nhằm tránh tổn thất phúc lợi 16
  xã hội, đồng thời nhằm gắn kết tốt hơn giữa đào tạo nghề với các chính sách kinh tế,
  xã hội, việc làm của quốc gia; đồng thời việc gia tăng sự quan tâm nhằm phân phối
  cơ hội học tập những bộ phận người nghèo, người yếu thế trong xã hội.
  1.1.2. Các yếu tố tác động tới phát triển dạy nghề
  Phát triển dạy nghề là một tất yếu để đạt được mục tiêu đào tạo đội ngũ lao
  động có kỹ năng, có tay nghề cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
  nước. Quá trình phát triển dạy nghề có mối quan hệ hữu cơ, qua lại với nhiều yếu tố
  của phát triển kinh tế - xã hội như: xu hướng toàn cầu hoá và hội nhập; tác động của
  kinh tế thị trường; yếu tố khoa học - công nghệ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xuất
  hiện các ngành, nghề mới, các khu vực kinh tế động lực; cơ chế, chính sách quản lý
  tài chính đối với dạy nghề


  Hình 1.2 - Các yếu tố tác động tới phát triển dạy nghề

  1.1.2.1. Xu hướng toàn cầu hoá và hội nhập
  Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế khách quan; xu thế
  toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới đang ngày càng quy tụ các hoạt động xuyên quốc
  gia làm gia tăng dòng giao lưu toàn cầu về vốn đầu tư, hàng hoá, lao động, dịch vụ
  DẠY
  NGHỀ
  Cơ chế , chính
  sách quản lý tài
  chính
  Chuyển dịch cơ
  cấu kinh tế và cơ
  cấu lđ

  Khoa học
  công nghệ
  Kinh tế thị
  trường
  Xu hướng toàn

  Xem Thêm: Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính thúc đẩy phát triển dạy nghề ở Việt Nam đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính thúc đẩy phát triển dạy nghề ở Việt Nam đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status