Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá thực trạng và định hướng tổ chức các kênh phân phối một số mặt hàng chủ yếu ở nước ta thời kỳ đến năm 2015

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá thực trạng và định hướng tổ chức các kênh phân phối một số mặt hàng chủ yếu ở nước ta thời kỳ đến năm 2015

  i
  Mục lục

  Mở đầu 1
  Ch-ơng 1. Thực trạng tổ chức các kênh phân phối một
  số mặt hàng chủ yếu ở n-ớc ta từ 2001 đến nay
  5
  1. Một số vấn đề chung về tổ chức kênh phân phối hàng hoá 5
  1.1. Khái niệm và sự cần thiết phải tổ chức các kênh phân phối hàng hoá
  5
  1.1.1. Phân định một số khái niệm về kênh phân phối hàng hoá 5
  1.1.2. Sự cần thiết phải tổ chức các kênh phân phối hàng hoá 9
  1.2. Những nhân tố tác động đến tổ chức các kênh phân phối hàng hoá
  10
  1.2.1. Mục tiêu và ph-ơng h-ớng phát triển kinh tế - xã hội của n-ớc ta 10
  1.2.2. Hội nhập kinh tế quốc tế và tác động của nó đối với phát triển hệ thống phân
  phối
  11
  1.2.3. Đặc điểm và tính chất của hàng hoá, đặc điểm của khách hàng 11
  1.2.4. Sự phát triển của các doanh nghiệp, nguồn lực của doanh nghiệp 12
  1.2.5. Các điều kiện tự nhiên và xã hội khác 13
  1.3. Các yêu cầu và nguyên tắc tổ chức các kênh phân phối hàng hoá
  14
  1.3.1. Các yêu cầu 14
  1.3.2. Một số nguyên tắc cơ bản trong tổ chức kênh phân phối hàng hoá 16
  2. Thực trạng tổ chức các kênh phân phối một số mặt hàng chủ yếu ở n-ớc
  ta hiện nay
  18
  2.1. Thực trạng tổ chức kênh phân phối sắt thép
  18
  2.1.1. Khái quát chung về thực trạng sản xuất, xuất – nhập khẩu và tiêu thụ mặt
  hàng sắt thép
  20
  2.1.2. Thực trạng tổ chức các kênh phân phối trên thị tr-ờng thép 21 ii
  2.1.3. Đánh giá chung về thực trạng phát triển kênh phân phối thép 28
  2.2. Thực trạng tổ chức kênh phân phối xi măng
  29
  2.2.1. Khái quát chung về thực trạng sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ xi măng Việt
  Nam
  29
  2.2.2. Thực trạng tổ chức các kênh phân phối xi măng 32
  2.2.3. Đánh giá chung về thực trạng kênh phân phối xi măng 36
  2.3. Thực trạng tổ chức kênh phân phối phân bón hoá học
  39
  2.3.1. Khái quát chung về sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ PBHH 39
  2.3.2. Thực trạng tổ chức các kênh phân phối PBHH 42
  2.3.3. Đánh giá chung về thực trạng kênh phân phối PBHH 49
  2.4. Thực trạng tổ chức kênh phân phối rau quả
  51
  2.4.1. Khái quát chung về thực trạng sản xuất/nhập khẩu và tiêu thụ rau quả 51
  2.4.2. Thực trạng tổ chức kênh phân phối rau quả 54
  2.4.3. Đánh giá chung về thực trạng kênh phân phối rau quả 66
  2.5. Thực trạng tổ chức kênh phân phối thịt
  69
  2.5.1. Khái quát chung về thực trạng sản xuất và tiêu thụ thịt 70
  2.5.2. Thực trạng tổ chức các kênh phân phối thịt 71
  2.5.3. Đánh giá chung về thực trạng kênh phân phối thịt 78
  2.6. Thực trạng tổ chức kênh phân phối hàng may mặc
  79
  2.6.1. Khái quát chung về thực trạng sản xuất và tiêu thụ hàng may mặc 79
  2.6.2. Thực trạng tổ chức kênh phân phối hàng may mặc 82
  2.6.3. Đánh giá chung về thực trạng kênh phân phối hàng may mặc 86
  3. Đánh giá tổng quát về thực trạng tổ chức các kênh phân phối hàng hoá ở
  n-ớc ta hiện nay
  87
  3.1. Những kết quả đạt đ-ợc
  87
  3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
  89 iii
  Ch-ơng 2. Định h-ớng tổ chức các kênh phân phối một
  số mặt hàng chủ yếu ở Việt Nam thời kỳ đến 2015
  93
  1. Dự báo xu h-ớng phát triển các kênh phân phối 93
  1.1. Bối cảnh quốc tế và trong n-ớc tác động tới phát triển các kênh phân
  phối hàng hoá ở Việt Nam
  93
  1.2. Xu h-ớng phát triển của các kênh phân phối hàng hoá trên thế giới và
  một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam
  101
  1.2.1. Xu h-ớng phát triển của các kênh phân phối hàng hoá trên thế giới 101
  1.2.2. Một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam 106
  2. Quan điểm và mục tiêu về tổ chức kênh phân phối hàng hoá Việt Nam 108
  2.1. Quan điểm
  108
  2.2. Mục tiêu tổ chức các kênh phân phối
  110
  3. Định h-ớng tổ chức các kênh phân phối thời kỳ đến năm 2015 112
  3.1. Định h-ớng tổ chức kênh phân phối sắt thép
  112
  3.2. Định h-ớng tổ chức kênh phân phối xi măng
  120
  3.3. Định h-ớng tổ chức kênh phân phối phân bón
  124
  3.4. Định h-ớng tổ chức kênh phân phối rau quả
  129
  3.5. Định h-ớng tổ chức kênh phân phối thịt
  132
  3.6. Định h-ớng tổ chức kênh phân phối hàng may mặc
  136
  Ch-ơng III. Một số giải pháp và kiến nghị chủ yếu 139
  1. Các giải pháp về phía Nhà n-ớc 139
  1.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo ra môi
  tr-ờng thuận lợi và ổn định cho phát triển hệ thống kênh phân phối

  139
  1.2. Đổi mới công tác qui hoạch phát triển th-ơng mại và rà soát, điều chỉnh,
  bổ sung các qui hoạch phát triển kết cấu hạ tầng th-ơng mại

  140
  1.3. Hoàn thiện hệ thống chính sách đầu t- phát triển hệ thống phân phối
  hàng hoá

  141 iv
  1.4 Các giải pháp khác
  142
  2. Những giải pháp đối với doanh nghiệp 145
  2.1. Xây dựng và thực thi chiến l-ợc phát triển kênh phân phối hàng hoá của
  doanh nghiệp

  145
  2.2. Hoàn thiện quản lý các dòng chảy trong kênh phân phối
  154
  2.3. Nâng cao hiệu quả liên kết giữa các thành viên trong kênh phân phối
  157
  2.4. Các giải pháp khác
  161
  3. Các giải pháp cụ thể đối với một số mặt hàng chủ yếu 162
  3.1. Các giải pháp cụ thể đối với kênh phân phối sắt thép
  162
  3.2. Các giải pháp cụ thể đối với kênh phân phối xi măng
  165
  3.3. Các giải pháp cụ thể đối với kênh phân phối phân bón
  167
  3.4. Các giải pháp cụ thể đối với kênh phân phối rau quả
  168
  3.5. Các giải pháp cụ thể đối với kênh phân phối thịt
  174
  3.6. Các giải pháp cụ thể đối với kênh phân phối hàng may mặc
  176
  4. Một số khuyến nghị đối với Nhà n-ớc 177
  Kết luận 179
  Tài liệu tham khảo 181
  Phụ lục 183 v
  Danh mục bảng biểu, sơ đồ, phụ lục

  Bảng biểu
  Bảng 1.1. Sản l-ợng sản xuất của ngành thép trong n-ớc 19
  Bảng 1.2. Nhập khẩu thép các loại 20
  Bảng 1.3. Sản xuất xi măng của Việt Nam giai đoạn 2000 - 2005 30
  Bảng 1.4. Tình hình sản xuất phân bón 2001 – 2005 39
  Bảng 1.5. Nhập khẩu phân bón vào Việt Nam từ 2001 – 2005 40
  Bảng 1.6. Tình hình sử dụng phân bón ở Việt Nam 2001 - 2005 41
  Bảng 1.7. Sản xuất rau, quả của Việt Nam 2001- 2005 52
  Bảng 1.8. Tập quán chọn lựa nhà cung cấp rau quả t-ơi của các nhóm hộ gia
  đình
  66
  Bảng 1.9. Sản l-ợng sản phẩm chăn nuôi chủ yếu 69
  Bảng 1.10. Cơ cấu các loại thịt đ-ợc sản xuất ở Việt Nam 70
  Bảng 1.11. Tăng tr-ởng sản xuất hàng dệt may 79
  Bảng 1.12. Tình hình sản xuất hàng may mặc 80
  Bảng 1.13. Tình hình tiêu thụ hàng may mặc 81
  Bảng 2.1. Dự báo cung - cầu trên thị tr-ờng thép (2005 - 2015) 113
  Bảng 2.2. Sản l-ợng xi măng sản xuất đến năm 2015 120
  Bảng 2.3. Dự báo nhu cầu xi măng cả n-ớc và theo các vùng đến 2015 121 vi

  Sơ đồ
  Sơ đồ 1.1. Thực trạng tổ chức kênh phân phối của VSC 23
  Sơ đồ 1.2. Kênh phân phối thép của các nhà sản xuất thép ngoài VSC 25
  Sơ đồ 1.3. Kênh phân phối thép của các các doanh nghiệp t- nhân, hợp tác xã
  và các hộ sản xuất tại các làng nghề
  26
  Sơ đồ 1.4. Cấu trúc hệ thống phân phối thép ở Việt Nam 32
  Sơ đồ 1.5. Hệ thống kênh phân phối xi măng của Tổng công ty Xi măng Việt
  Nam
  33
  Sơ đồ 1.6. Kênh phân phối phân bón hoá học 42
  Sơ đồ 1.7. Kênh phân phối phân bón hoá học nhập khẩu của TCT Vật t- nông
  nghiệp
  48
  Sơ đồ 1.8. Kênh phân phối quả 55
  Sơ đồ 1.9. Kênh phân phối ngắn cho rau từ khu vực gần thành phố 59
  Sơ đồ 1.10. Kênh phân phối dài đối với rau 60
  Sơ đồ 1.11. Kênh phân phối rau trong n-ớc 61
  Sơ đồ 1.12. Kênh phân phối thịt lợn tại khu vực Hà Nội 73
  Sơ đồ 1.13. Dòng chảy của sản phẩm từ ng-ời chăn nuôi đến ng-ời tiêu dùng 74
  Sơ đồ 1.14. Kênh phân phối thịt lợn 76
  Sơ đồ 1.15. Kênh phân phối thịt bò 77
  Sơ đồ 1.16. Kênh phân phối thịt gà 77
  Sơ đồ 1.17. Kênh phân phối hàng may mặc 83
  Sơ đồ 1.18. Hệ thống phân phối hàng may mặc của Vinatex 86
  Sơ đồ 2.1. Cấu trúc các thành viên kênh trong hệ thống phân phối sắt thép 116
  Sơ đồ 2.2. Mô hình tổ chức hệ thống kênh phân phối của các nhà phân phối lớn 117
  Sơ đồ 2.3. Mô hình tổ chức hệ thống kênh phân phối của các nhà phân phối vừa 119 vii
  và nhỏ
  Sơ đồ 2.4. Cấu trúc các thành viên kênh trong hệ thống phân phối xi măng 121
  Sơ đồ 2.5. Mô hình tổ chức kênh phân phối xi măng của Tổng công ty xi măng 123
  Sơ đồ 2.6. Cấu trúc các thành viên kênh trong hệ thống phân phối phân bón hoá
  học
  125
  Sơ đồ 2.7. Mô hình tổ chức kênh phân phối phân bón kiểu Tập đoàn 127
  Sơ đồ 2.8. Cấu trúc các thành viên kênh trong hệ thống phân phối rau quả 129
  Sơ đồ 2.9. Mô hình tổ chức kênh phân phối mặt hàng rau quả 131
  Sơ đồ 2.10. Cấu trúc các thành viên kênh trong hệ thống kênh phân phối thịt 133
  Sơ đồ 2.11. Mô hình tổ chức kênh phân phối thịt 135
  Sơ đồ 2.12. Cấu trúc các thành viên kênh trong hệ thống kênh phân phối hàng
  may mặc
  136
  Sơ đồ 2.13. Mô hình tổ chức kênh phân phối hàng may mặc 138 viii

  Phụ lục
  Phụ lục 1. Mẫu phiếu điều tra cấu trúc các kênh phân phối hàng hoá trên thị
  tr-ờng nội địa
  183
  Phụ lục 2. Mẫu phiếu điều tra kênh phân phối của cơ sở kinh doanh 185
  Phụ lục 3. Kênh phân phối thép 190
  Phụ lục 4. Kênh phân phối xi măng 191
  Phụ lục 5. Kênh phân phối phân bón hoá học 192
  Phụ lục 6 . Kênh phân phối rau quả 193
  Phụ lục 7. Kênh phân phối thịt lợn 195
  Phụ lục 8. Kênh phân phối hàng may mặc 196
  Phụ lục 9. So sánh một số chỉ tiêu của các cơ sở cán thép Việt Nam 198
  Phụ lục 10. Nhu cầu tiêu thụ theo chủng loại thép 198
  Phụ lục 11. Một số thị tr-ờng nhập khẩu thép chủ yếu 199
  Phụ lục 12. Hệ thống phân phối của Tổng công ty Thép Việt Nam 200
  Phụ lục 13. Nhu cầu phân bón cho từng vụ, từng vùng 201
  Phụ lục 14. Quá trình hình thành giá trong kênh phân phối nhãn t-ơi 202
  Phụ lục 15. Hình thành giá và lợi nhuận giữa các tác nhân tham gia kênh phân
  phối vải Thanh Hà
  203
  1
  Mở đầu
  Sự cần thiết nghiên cứu đề tài
  Những năm qua, thực hiện đ-ờng lối đổi mới kinh tế, chuyển sang phát
  triển kinh tế thị tr-ờng định h-ớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế,
  lĩnh vực l-u thông phân phối nói chung và vấn đề tiêu thụ hàng hoá nói riêng đã
  có những thay đổi rất cơ bản từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị tr-ờng và ngày
  càng hội nhập sâu rộng vào thị tr-ờng thế giới. Trạng thái nền kinh tế đã thay
  đổi theo h-ớng cung đối với nhiều loại hàng hoá chẳng những có khả năng đáp
  ứng nhanh chóng và đầy đủ cho nhu cầu tiêu dùng trong n-ớc ngày một nâng
  cao cả về số l-ợng và chất l-ợng, mẫu mã mà còn có khả năng xuất khẩu sang
  nhiều n-ớc trên thế giới, cá biệt có một số mặt hàng chúng ta còn đứng ở các vị
  trí là một trong các n-ớc xuất khẩu hàng đầu thế giới. Từ đó, vấn đề tiêu thụ
  hàng hoá và phát triển các kênh phân phối trở thành một trong những nhiệm vụ
  trọng tâm của phát triển th-ơng mại trong bối cảnh hiện nay. Chỉ có trên cơ sở
  tổ chức tốt các kênh phân phối hàng hoá thì việc tiêu thụ hàng hoá mới đ-ợc đẩy
  mạnh, qua đó mà góp phần phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả của hoạt
  động th-ơng mại.
  Trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung và bao cấp, việc điều tiết hàng hoá
  l-u thông theo kênh nào là do sự áp đặt chủ quan của các cơ quan quản lý Nhà
  n-ớc. Hiện nay, phần lớn các mặt hàng chúng ta đang để cho cơ chế thị tr-ờng
  tự điều tiết kênh phân phối hàng hoá. Việc để cho cơ chế thị tr-ờng tự điều tiết
  các kênh phân phối hàng hoá một mặt không phù hợp với yêu cầu phát triển
  kinh tế thị tr-ờng định h-ớng XHCN ở n-ớc ta và mặt khác nó đã và sẽ làm
  giảm vai trò của Nhà n-ớc trong việc hạn chế các mặt trái của cơ chế thị tr-ờng.
  Chính vì vậy, việc định h-ớng tổ chức các kênh phân phối hàng hoá trong thời
  gian tới ở n-ớc ta là hết sức cần thiết.
  Tuy nhiên, để xác định đ-ợc tính khoa học và tính phù hợp với thực tiễn
  của định h-ớng tổ chức các kênh phân phối hàng hoá trong thời gian tới lại cần
  phải có các t- liệu về thực trạng tình hình tiêu thụ hàng hoá qua các kênh phân
  phối trong thời gian qua. Chẳng hạn, để tổ chức kênh phân phối hàng nông sản
  chúng ta cần phải biết hoặc -ớc l-ợng đ-ợc rằng có tỷ lệ bao nhiêu hàng hoá đã
  và sẽ phải đi qua hệ thống các chợ, các cửa hàng bán lẻ, các siêu thị, các chợ
  đầu mối, các trung tâm th-ơng mại và các sàn giao dịch, các kho của sản xuất
  hay hệ thống kho của th-ơng mại 2
  Do ch-a có các hệ thống dữ liệu nh- trên nên việc đánh giá thực trạng
  tình hình tiêu thụ hàng hoá qua các kênh phân phối gặp rất nhiều khó khăn và
  trở ngại, việc dự báo để làm căn cứ cho việc xây dựng các quy hoạch mạng l-ới
  chợ, siêu thị, hệ thống cửa hàng bán lẻ, trung tâm th-ơng mại và hệ thống
  kho cũng chỉ mang tính -ớc lệ. Tình hình trên đã dẫn tới hậu quả là chúng ta
  muốn tác động vào việc tiêu thụ hàng hoá theo kênh qua chợ, siêu thị và đã đầu
  t- xây dựng chợ để rồi có những chợ đ-ợc xây dựng khang trang lại không có
  ng-ời vào hoạt động kinh doanh mua bán, tình trạng xây dựng một số trung tâm
  th-ơng mại cũng diễn ra t-ơng tự, có nơi thì thiếu kho chứa hàng nh-ng có nơi
  lại đang thừa kho hàng Việc thực hiện các chủ tr-ơng của Nhà n-ớc về tạm trữ
  hàng hoá nhằm chờ thời cơ thị tr-ờng thế giới cũng vấp phải các khó khăn do
  không có hệ thống kho chuyên dùng Mặt khác, do ch-a có đủ t- liệu cần thiết
  để xác định và định h-ớng mô hình tổ chức các chủ thể tham gia vào các kênh
  phân phối nên cũng đã dẫn tới một thực tế là có những kênh phân phối tuy nhỏ
  và ngắn nh-ng lại có quá nhiều chủ thể tham gia đã dẫn tới cạnh tranh không
  lành mạnh, trong khi đó lại có những kênh rất cần sự tham gia của nhiều chủ thể
  thì lại có ít chủ thể tham gia.
  Xuất phát từ thực tiễn nh- đã nêu trên, việc triển khai nghiên cứu đề tài:
  "Đánh giá thực trạng và định h-ớng tổ chức các kênh phân phối một số mặt
  hàng chủ yếu ở n-ớc ta thời kỳ đến năm 2015" là rất cần thiết và cấp bách.
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Đánh giá một cách toàn diện thực trạng các kênh phân phối một số mặt
  hàng chủ yếu ở n-ớc ta.
  - Dự báo xu h-ớng biến đổi và phát triển các kênh phân phối, xây dựng
  định h-ớng tổ chức các kênh phân phối đối với một số mặt hàng chủ yếu ở n-ớc
  ta trong thời gian tới.
  - Đề xuất các chính sách và giải pháp để tổ chức và điều tiết các kênh
  phân phối nhằm đáp ứng tốt các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội ở n-ớc ta
  thời kỳ đến năm 2015.
  Đối t-ợng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối t-ợng nghiên cứu:
  Do tính chất phức tạp và rộng lớn của vấn đề nghiên cứu, nên đề tài giới
  hạn đối t-ợng nghiên cứu là những nội dung ở tầm vĩ mô, thực trạng và định 3
  h-ớng, giải pháp vĩ mô về tổ chức các kênh phân phối đối với một số hàng hoá
  trên thị tr-ờng nội địa. Đồng thời, đề tài chỉ tập trung vào nghiên cứu các dòng
  chảy của hàng hoá trong kênh.
  - Phạm vi nghiên cứu:
  + Về mặt hàng: đối với nhóm hàng nông sản thực phẩm tập trung chủ yếu
  vào mặt hàng rau quả và thịt; đối với hàng công nghiệp tiêu dùng tập trung vào
  mặt hàng may mặc; đối với nhóm hàng vật t- phục vụ sản xuất tập trung vào
  mặt hàng sắt thép, xi măng và phân bón.
  + Về không gian là phạm vi của cả n-ớc, có tập trung vào một số địa bàn
  trọng điểm.
  + Về thời gian: đánh giá thực trạng từ 2001 đến nay, định h-ớng và các
  giải pháp kiến nghị cho thời kỳ đến năm 2015.
  Ph-ơng pháp nghiên cứu
  Ngoài các ph-ơng pháp chung, đề tài sử dụng một số ph-ơng pháp cụ thể
  nh- sau:
  - Sử dụng ph-ơng pháp điều tra và khảo sát theo chuyên đề thu thập các
  thông tin về tình hình thực trạng tiêu thụ hàng hoá qua các kênh phân phối.
  - Sử dụng ph-ơng pháp tổng hợp và phân tích thống kê để phân tích và
  đánh giá thực trạng. Kết hợp với ph-ơng pháp chuyên gia để rút ra các kết luận
  và đánh giá.
  - Sử dụng ph-ơng pháp -ớc l-ợng thống kê để suy rộng kết quả nghiên
  cứu, trên cơ sở đó mà dự báo xu h-ớng phát triển các kênh phân phối trong thời
  gian tới.
  - Hội thảo tr-ng cầu ý kiến chuyên gia để lựa chọn định h-ớng tổ chức
  các kênh phân phối và tập hợp các giải pháp, kiến nghị.
  Nội dung nghiên cứu
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và các phụ lục kèm theo, nội dung nghiên
  cứu kết cấu thành 3 ch-ơng nh- sau: Ch-ơng 1. Thực trạng tổ chức các kênh phân phối một số mặt hàng chủ
  yếu ở n-ớc ta từ 2001 đến nay.
  Ch-ơng 2. Định h-ớng tổ chức các kênh phân phối một số mặt hàng chủ
  yếu ở Việt Nam thời kỳ đến năm 2015.
  Ch-ơng 3. Một số giải pháp và kiến nghị chủ yếu.

  Xem Thêm: Đánh giá thực trạng và định hướng tổ chức các kênh phân phối một số mặt hàng chủ yếu ở nước ta thời kỳ đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá thực trạng và định hướng tổ chức các kênh phân phối một số mặt hàng chủ yếu ở nước ta thời kỳ đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status