Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đổi mới chính sách đối với trí thức khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đổi mới chính sách đối với trí thức khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  ii
  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU 1
  P. I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CHÍNH SÁCH
  ĐỐI VỚI TRÍ THỨC KHCN
  5
  1.1. Trí thức, đội ngũ trí thức và trí thức KH&CN 5
  1.1.1. Trí thức 5
  1.1.2. Đội ngũ trí thức 10
  1.1.3. Sản phẩm của đội ngũ trí thức 11
  1.1.4. Trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) 13
  1.2. Đặc điểm của đội ngũ trí thức và trí thức KH&CN Việt
  Nam hiện nay
  14
  1.2.1. Một vài nét chủ yếu về đặc điểm trí tuệ con người Việt nam 15
  1.2.2. Đặc điểm xã hội của trí thức 15
  1.2.3. Đặc điểm về tôn giáo của trí thức 18
  1.2.4. Đặc điểm về truyền thống văn hóa dân tộc của trí thức Việt Nam 21
  1.2.5. Đặc điểm chuyên môn và học vấn của trí thức 23
  1.2.6. Đặc điểm nghề nghiệp của trí thức 24
  1.2.7. Đặc điểm phân bố trí thức theo các vùng lãnh thổ 25
  1.2.8. Đặc điểm của các nhóm trí thức khoa học và công nghệ 25
  1.3. Chính sách và chu trình chính sách 29
  1.3.1. Chính sách 29
  1.3.2. Chu trình chính sách 30
  1.3.3. Chính sách đối với trí thức 32
  1.3.4. Mục tiêu đổi mới chính sách đối với trí thức 34
  1.4. Vai trò và trách nhiệm của trí thức KH&CN trong sự nghiệp
  CNH, HĐH
  35
  1.4.1. Vai trò và trách nhiệm của trí thức 35
  1.4.2. Vai trò trách nhiệm của đội ngũ trí thức KH&CN 38
  1.5. Kinh nghiệm trong và ngoài nước về chính sách đối với trí
  thức và trí thức KH&CN
  41
  iii
  1.5.1. Kinh nghiệm về chính sách đối với trí thức và trí thức KH&CN
  của nước ta
  41
  1.5.2. Kinh nghiệm về chính sách đối với trí thức KH&CN của một số
  nước trên thế giới
  50
  1.5.2.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc về chính sách đối với trí thức
  KH&CN
  50
  1.5.2.2. Kinh nghiệm của các nước khác về chính sách đối với trí thức
  KH&CN
  59
  1.5.3 Một số bài học kinh nghiệm của các nước đối với Việt Nam
  P. II BỐI CẢNH KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ THỰC TRẠNG ĐỘI
  NGŨ TRÍ THỨC KH&CN CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY
  64
  2.1. Bối cảnh kinh tế xã hội 64
  2.1.1 Những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội từ đổi mới đến nay 66
  2.1.2. Những hạn chế của nền kinh tế hiện nay 72
  2.1.3. Cấu trúc lực lượng lao động của Việt Nam 75
  2.2. Thực trạng về trí thức KH&CN nước ta hiện nay 79
  2.2.1. Cơ cấu của đội ngũ trí thức 82
  2.2.2. Cơ cấu đội ngũ trí thức hình thành trong quá trình sử dụng 87
  2.2.3. Về năng lực hoạt động nghề nghiệp của trí thức 99
  2.3. Những đóng góp của trí thức KH&CN của nước ta trong
  những năm qua
  101
  2.3.1. Trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn 102
  2.3.2. Trong lĩnh vực giáo dục 103
  2.3.3. Trong lĩnh vực KHCN 103
  2.3.4. Những hạn chế của trí thức nước ta hiện nay 107
  P. III THỰC TRẠNG CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRÍ THỨC
  KH&CN TỪ KHI ĐỔI MỚI ĐẾN NAY
  113
  3.1. Quan điểm và chủ trương của Đảng đối với đội ngũ trí thức
  trong thời kỳ đổi mới
  114
  3.2. Chính sách của Đảng và Nhà nước về KH&CN đến năm 2010 120
  3.2.1. Mục tiêu phát triển KH&CN và đội ngũ trí thức KH&CN 121
  3.2.2. Các giải pháp lớn về phát triển KH&CN từ nay đến năm 2010 122
  iv
  3.3. Thực trạng về các nhóm chính sách đối với trí thức KH&CN 124
  3.3.1. Nhóm các chính sách đào tạo 124
  3.3.2. Nhóm CS đào tạo lại, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức 137
  3.3.3. Nhóm các chính sách sử dụng 142
  3.3.4. Nhóm chính sách đãi ngộ, tôn vinh 154
  3.3.5. Các chính sách thu hút sự giúp đỡ từ bên ngoài và trí thức người
  Việt ở nước ngoài
  155
  3.4. Đánh giá tác động của chính sách đối với trí thức KH&CN 156
  3.4.1. Tác động của các chính sách sắp xếp lại, kiện toàn hệ thống tổ
  chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
  156
  3.4.2. Tác động của các chính sách bố trí lại lực lượng nghiên cứu
  khoa học và phát triển công nghệ
  156
  3.4.3. Tác động của các chính sách đổi mới cơ chế quản lý hoạt động
  KH&CN
  163
  3.4.4. Đánh giá về đóng góp của trí thức KH&CN 165
  3.4.5. Các chính sách mở rộng nguồn vốn đầu tư hoạt động nghiên cứu
  khoa học và phát triển công nghệ
  176
  3.4.6. Các chính sách cải thiện môi trường và điều kiện nghiên cứu 179
  3.4.7. Tạo lập thị trường KH&CN 179
  3.4.8. Các chính sách tuyển dụng và sử dụng đội ngũ trí thức KH&CN 180
  3.4.9. Các chính sách tôn vinh và chế độ đãi ngộ đối với các hoạt động
  sáng tạo của người trí thức
  183
  3.4.10. Các chính sách thu hút trí thức người Việt Nam ở nước ngoài 186
  3.4.11. Đánh giá về quá trình thực hiện chính sách 186
  3.4.12. Kết luận 189
  P. IV ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC
  KH&CN TRONG GIAI ĐOẠN TỚI
  193
  4.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển kinh tế - xã
  hội đến năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2006-2010
  198
  4.1.1. Bối cảnh kinh tế- xã hội trong thời gian tới 194
  4.1.2. Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010 194
  4.1.3. Mục tiêu phát triển đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu 197
  v
  HĐH, CNH
  4.1.4. Huớng tới nền kinh tế trí thức 198
  4.1.5. Chính sách đối với trí thức gắn với việc xây dựng nền kinh tế trí thức 201
  4.2. Quan điểm, mục tiêu và nguyên tắc đề xuất giải pháp đổi
  mới chính sách đối với trí thức KH&CN trong thời kỳ mới
  203
  4.2.1. Một số quan điểm đề xuất các giải pháp chính sách 204
  4.2.2. Mục tiêu của việc đề xuất các giải pháp chính sách 204
  4.2.3. Nguyên tắc của việc đề xuất các giải pháp chính sách 205
  4.2.4. Những giải pháp tổng quát về chính sách đối với trí thức
  KH&CN
  206
  4.3. Các nhóm giải pháp đổi mới chính sách đối với trí thức
  KH&CN trong thời kỳ mới
  210
  4.3.1. Những yêu cầu đặt ra về đổi mới chính sách đối với trí thức
  KH&CN trong tình hình hiện nay
  210
  4.3.2. Nhóm các chính sách phát triển đội ngũ trí thức KH&CN 212
  4.3.3. Nhóm các giải pháp chính sách cải thiện điều kiện và môi trường
  làm việc cho đội ngũ trí thức KH&CN
  218
  4.3.4 Các giải pháp chính sách đãi ngộ, tôn vinh, thu hút trí thức 237
  4.4. Những điều kiện thực hiện chính sách đối với trí thức 247
  P. V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  5.1. Kết luận 248
  5.2. Kiến nghị 251
  Danh mục tài liệu tham khảo 251+1
  Danh mục phụ lục của đề tài 251+5

  Xem Thêm: Đổi mới chính sách đối với trí thức khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đổi mới chính sách đối với trí thức khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status