Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích hiệu quả huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong điều kiện xhh giáo dục và hội nhập quốc t

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong điều kiện xhh giáo dục và hội nhập quốc t

  LUẬN ÁN TIẾN SỸ
  NĂM 2015
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài 1
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án. 8
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 9
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận án 9
  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 10
  7. Kết cấu của luận án 10
  Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VÀ SỬ
  DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GDĐHCĐ CÔNG LẬP TRONG ĐIỀU KIỆN
  XHH GIÁO DỤC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
  1.1. TỔNG QUAN VỀ GDĐHCĐ TRONG ĐIỀU KIỆN XHH GIÁO DỤC VÀ HỘI
  NHẬP QUỐC TẾ
  1.1.1. Khái niệm và các loại hình Giáo dục đại học, cao đẳng 11
  1.1.2. Xã hội hóa và hội nhập quốc tế là nền tảng phát triển của Giáo dục đại học,
  cao đẳng Việt Nam12
  1.2. HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GDĐHCĐ CÔNG LẬP TRONG ĐIỀU
  KIỆN XHH GIÁO DỤC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
  1.2.1. Đầu tư phát triển và vốn đầu tư phát triển 18
  1.2.2. Nguồn vốn đầu tư phát triển GDĐHCĐ công lập trong điều kiện XHH
  giáo dục và hội nhập quốc tế 20
  1.3. SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GDĐHCĐ CÔNG LẬP TRONG ĐIỀU
  KIỆN XHH GIÁO DỤC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
  1.3.1. Các lĩnh vực đầu tư phát triển GDĐHCĐ công lập 31
  1.3.2. Cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển GDĐHCĐ
  công lập trong điều kiện xã hội hóa giáo dục và hội nhập quốc tế
  1.4. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT
  TRIỂN GDĐHCĐ CÔNG LẬP TRONG ĐIỀU KIỆN XHH GIÁO DỤC VÀ HỘI
  NHẬP QUỐC TẾ
  1.4.1. Hiệu quả huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển GDĐT 40
  1.4.2. Sự cần thiết, mục đích, yêu cầu phân tích hiệu quả huy động, sử dụng vốn đầu
  tư phát triển GDĐHCĐ công lập trong điều kiện XHH giáo dục và hội nhập quốc tế
  43
  1.4.3. Nội dung phân tích hiệu quả huy động, sử dụng vốn đầu tư phát triển
  GDĐHCĐ công lập trong điều kiện XHH giáo dục và hội nhập quốc tế
  1.4.4. Phương pháp phân tích hiệu quả huy động, sử dụng vốn đầu tư phát triển
  GDĐHCĐ công lập trong điều kiện XHH giáo dục và hội nhập quốc tế 11
  1.4.5. Hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả huy động và sử dụng vốn đầu tư phát
  triển GDĐHCĐ công lập trong điều kiện XHH giáo dục và hội nhập quốc tế
  1.4.6. Tổ chức công tác phân tích hiệu quả huy động và sử dụng vốn đầu tư
  phát triển GDĐHCĐ công lập trong điều kiện XHH giáo dục và hội nhập quốc tế
  1.5. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VỀ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG
  VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GDĐHCĐ
  Kết luận chương 1 63
  Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN
  ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÁC TRƯỜNG ĐHCĐ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
  HẢI DƯƠNG
  2.1. TỔNG QUAN CÁC CƠ SỞ GDĐHCĐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 65
  2.1.1. Hệ thống các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương 65
  2.1.2. Ngành nghề đào tạo 66
  2.1.3. Quy mô đào tạo 67
  2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT
  TRIỂN GDĐHCĐ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 67
  2.2.1. Cơ chế chính sách huy động vốn đầu tư phát triển67
  2.2.2. Phân tích thực trạng huy động từ nguồn ngân sách nhà nước70
  2.2.3. Phân tích thực trạng huy động từ nguồn xã hội hóa74
  2.2.4. Phân tích thực trạng nguồn thu và cơ cấu nguồn thu78
  2.2.5. Đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn đầu tư80
  2.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT
  TRIỂN GDĐHCĐ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 87
  2.3.1. Cơ chế chính sách sử dụng nguồn kinh phí87
  2.3.2. Phân tích thực trạng sử dụng vốn đầu tư đào tạo phát triển đội ngũ91
  2.3.3. Phân tích thực trạng sử dụng vốn đầu tư hoạt động NCKH và đào tạo94
  2.3.4. Phân tích thực trạng sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị98
  2.3.5. Phân tích thực trạng biến động vốn và cơ cấu sử dụng vốn đầu tư99
  2.3.6. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư101
  2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG
  VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ GDĐHCĐ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN
  TỈNH HẢI DƯƠNG
  2.4.1. Những kết quả đạt được116
  2.4.2. Những tồn tại, hạn chế 118
  2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế121
  Kết luận chương 2125
  Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN
  ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GDĐHCĐ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
  TRONG ĐIỀU KIỆN XHH GIÁO DỤC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GDĐHCĐ CÔNG LẬP VIỆT NAM TRONG ĐIỀU
  KIỆN XHH GIÁO DỤC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
  3.1.1. Mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển GDĐHCĐ công lập trong điều
  kiện XHH giáo dục và hội nhập quốc tế
  3.1.2. Quan điểm đổi mới cơ chế huy động và sử dụng nguồn tài chính phát triển
  GDĐHCĐ công lập trong điều kiện XHH giáo dục và hội nhập quốc tế
  3.1.3. Phương hướng phát triển GDĐHCĐ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2015-2020 131
  3.2.YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU
  QUẢ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GDĐHCĐ CÔNG LẬP
  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN XHH GIÁO DỤC VÀ
  HỘI NHẬP QUỐC TẾ
  3.3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ
  PHÁT TRIỂN GDĐHCĐ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG
  ĐIỀU KIỆN XHH GIÁO DỤC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
  3.3.1. Nhóm giải pháp chung135
  3.3.2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn đầu tư phát triển 142
  3.3.3. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển 148
  3.3.4. Giải pháp tổ chức phân tích hiệu quả huy động và sử dụng vốn đầu tư phát
  triển 154
  3.4. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 162
  3.4.1. Về phía Nhà nước 162
  3.4.2. Về phía tỉnh Hải Dương 165
  3.4.3. Về phía cơ sở GDĐHCĐ trên địa bàn tỉnh Hải Dương 166
  Kết luận chương 3 168
  KẾT LUẬN 169
  CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ172
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO173
  PHỤ LỤC
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Giáo dục và đào tạo có vị trí và vai trò hết sức quan trọng đối với mỗi quốc
  gia, mỗi dân tộc. Ở nước ta, Đảng ta đã xác định “Giáo dục và đào tạo, khoa học
  và công nghệ có sức mạnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng
  nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hoá và con
  người Việt Nam. Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và
  công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư phát
  triển” [17, tr.77].
  Việc đầu tư cho giáo dục và đào tạo được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan
  tâm. Mặc dù nguồn kinh phí từ NSNN còn eo hẹp, nhưng Nhà nước luôn luôn dành
  một tỷ trọng ngân sách đáng kể cho hệ thống giáo dục nói chung, GDĐHCĐ nói
  riêng. Trong một thời gian dài hệ thống giáo dục đào tạo ở Việt Nam mà phần lớn là
  các trường công lập thực hiện cơ chế bao cấp vì thế chưa có nhiều kinh nghiệm
  trong việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính đã huy động
  được. Thực hiện chủ trương XHH giáo dục và hội nhập quốc tế với cơ chế giao
  quyền tự chủ tài chính thì việc quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài
  chính cho giáo dục đào tạo nói chung, GDĐHCĐ nói riêng là rất cần thiết. Hiện nay
  trên địa bàn tỉnh Hải dương có nhiều cơ sở GDĐHCĐ công lập và các cơ sở
  GDĐHCĐ công lập trên địa bàn tỉnh ngày càng mở rộng về quy mô và loại hình
  đào tạo, do vậy nhu cầu về vốn đầu tư phát triển cũng ngày càng cao. Các cơ sở đào
  tạo tại tỉnh Hải dương luôn quan tâm đến hiệu quả của việc huy động và sử dụng
  vốn đầu tư phát triển, tuy nhiên mức độ quan tâm cũng như phương pháp quản lý
  giữa các cơ sở có sự khác biệt và còn tồn tại những hạn chế cần được nghiên cứu bổ
  sung và hoàn thiện. Xuất phát từ lý do trên. Tác giả lựa chọn đề tài “Phân tích hiệu
  quả huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển các cơ sở GDĐHCĐ công lập trên
  địa bàn tỉnh Hải Dương trong điều kiện xã hội hóa giáo dục và hội nhập quốc tế


  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong điều kiện xhh giáo dục và hội nhập quốc t
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong điều kiện xhh giáo dục và hội nhập quốc t sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status