Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chuyên đề hóa học môi trường nước biển vịnh Bắc Bộ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chuyên đề hóa học môi trường nước biển vịnh Bắc Bộ

  Mục lục

  Mở đầu . 3
  Phần thứ nhất
  Các yếu tố hoá học và môi tr-ờng n-ớc biển vịnh Bắc Bộ

  1. Một số điều kiện tự nhiên chi phối đến các yếu tố hoá học và môi
  tr-òng biển vịnh Bắc Bộ .

  7
  2. Một số đặc điểm cơ bản phân bố và biến động các yếu tố hoá học-
  môi tr-ờng biển vịnh Bắc Bộ

  8
  2.1 Đặc điểm phân bố và biến động trị số pH n-ớc biển . 8
  2.2 Đặc điểm phân bố và biến động Ôxy hoà tan 10
  2.3 Đặc điểm phân bố và biến động các muối dinh d-ỡng . 12
  2.4. Các yếu tố chất l-ợng n-ớc biển ven bờ vịnh Bắc Bộ 14
  2.4.1 BOD và COD . 14
  2.4.2 Dầu trong n-ớc . 14
  2.4.3 Chất rắn lơ lửng tổng số (TSS) 16
  2.4.4 Các kim loại nặng 16
  2.4.5 Thuốc trừ sâu cơ clo . 18
  Phần thứ hai
  Năng suất sinh học sơ cấp ở vịnh Bắc Bộ

  1. Lịch sử nghiên cứu năng suất sinh học sơ cấp ở vịnh Bắc Bộ 19
  2. Tổng quan về sức sản xuất sơ cấp ở Biển Đông . 20
  3. Các kết quả nghiên cứu năng suất sinh học sơ cấp ở vịnh Bắc Bộ . 22
  3.1 Sức sản xuất sơ cấp ở vịnh Bắc Bộ trong các đợt khảo sát hợp
  tác Việt-Trung, Việt-Xô (1959-1963) .

  22
  3.2 Sức sản xuất sơ cấp vùng biển Ba Lạt-Bạch Long Vĩ (8-1994) . 22
  3.3 Sức sản xuất sơ cấp vùng triều của sông Hồng (10-1994) . 25
  3.4 Sức sản xuất sơ cấp vùng biển vịnh Hạ Long (1-1997) . 26
  3.5 Sức sản xuất sơ cấp vùng biển Quảng Ninh (2000-2001) 26
  3.5.1 Kết quả tính năng suất sinh học sơ cấp vùng biển
  Quảng Ninh theo hiệu ứng Ôxy trong cặp bình đen trắng

  26
  3.5.2 Kết quả tính năng suất sinh học sơ cấp vùng biển Quảng
  Ninh theo mô hình cạnh tranh .

  28
  3.6 Kết quả nghiên cứu năng suất sơ cấp vịnh Bắc Bộ bằng mô hình
  sinh thái-thuỷ động lực 3D (1996-2000) .

  31
  4. Đánh giá tổng hợp năng suất sinh học sơ cấp vịnh Bắc Bộ 34
  5. Những điều kiện hải d-ơng đặc thù chi phối sức sản xuất sơ cấp VBB 36
  Phần thứ ba
  Đề xuất kế hoạch khảo sát hoá học môi tr-ờng n-ớc biển VBB

  1. Đại c-ơng . . 38
  2. Cụ thể . . 39
  2.1 Nhiệm vụ của nhóm Hoá học trên tàu Biển Đông . 40
  2.2 Nhiệm vụ của nhóm Hoá học trạm liên tục 22 và 34 . 41
  2.3 Nhiệm vụ của nhóm Hoá học trạm liên tục số 8 42
  Tập Phụ lục: Số liệu hoá học, môi tr-ờng vịnh Bắc Bộ thu thập đ-ợc
  Đề tài KC-09-17: Báo cáo chuyên đề
  Kết quả thu thập, phân tích số liệu hoá học-môi tr-ờng n-ớc biển vịnh Bắc Bộ từ 1960 đến nay
  3  Mở đầu


  Trong phần I của nhiệm vụ năm 2003, nhóm chuyên đề “Hoá học-Môi
  tr-ờng n-ớc biển Vịnh Bắc Bộ” đã đ-ợc Ban Chủ nhiệm đề tài KC-09-17
  giao thực hiện nhiệm vụ thu thập và phân tích các số liệu, tài liệu, t- liệu
  hiện có (từ 1960 đến nay) về các yếu tố hoá học–môi tr-ờng n-ớc biển vịnh
  Bắc Bộ. Nhiệm vụ này đ-ợc thực hiện tại 2 đơn vị: 1) Phân Viện Hải d-ơng
  học Hải Phòng - nơi l-u trữ nhiều t- liệu, số liệu lịch sử điều tra khảo sát và
  2) Trung tâm Động lực và Môi tr-ờng Biển, Tr-ờng Đại học Khoa học Tự
  nhiên, ĐHQG Hà Nội. Trừ 2 yếu tố nhiệt độ và độ muối n-ớc biển (do
  nhóm vật lý-thuỷ văn thu thập), các yếu tố hoá học và môi tr-ờng n-ớc biển
  vịnh Bắc Bộ đ-ợc quan tâm ở chuyên đề này gồm: Ôxy hoà tan (DO), độ
  đục, trị số pH, các muối dinh d-ỡng Amôni, Nitrit, Nitrat, Phốtphat, Silicat,
  nhu cầu ôxy sinh học (BOD 5 ), nhu cầu ôxy hoá học (COD), các kim loại
  nặng, ô nhiễm dầu và hoá chất bảo vệ thực vật, năng suất sinh học sơ cấp và
  các cấu trúc nhiệt muối đặc tr-ng liên quan đến môi tr-ờng sống của thuỷ
  sinh vật.
  Qua thời gian thực hiện nhiệm vụ, cùng với những hiểu biết nhất định
  về Hoá học biển Việt Nam và những kinh nghiệm nghiên cứu, chúng tôi
  nhận thấy thực trạng nguồn số liệu hoá học môi tr-ờng biển vịnh Bắc Bộ
  nh- sau:
  Về khu vực khảo sát:
  Sau các chuyến khảo sát quy mô toàn vịnh Bắc Bộ trong các ch-ơng
  trình hợp tác Việt-Trung, Việt-Xô từ năm 1959 đến 1962, cho đến nay đã
  có nhiều chuyến điều tra khảo sát thực hiện ở các khu vực khác nhau thuộc
  vịnh Bắc Bộ, song hầu hết tập trung ở ven bờ tây vịnh từ Quảng Ninh đến
  Hà Tĩnh và từ 30m n-ớc trở vào. Một số chuyến khảo sát hợp tác Việt-Nga
  trong các năm 1991-1994 tại vùng thềm lục địa Việt Nam cũng không v-ợt
  quá kinh tuyến 108 o E tại khu vực vịnh Bắc Bộ. Nh- vậy hiện trạng các
  thông tin về hoá học môi tr-ờng vùng biển khơi vịnh Bắc Bộ nhìn chung
  ch-a nhiều.
  Về số l-ợng các yếu tố hoá học-môi tr-ờng biển:
  Có thể chia thành 3 giai đoạn thu thập nh- sau:
  Đề tài KC-09-17: Báo cáo chuyên đề
  Kết quả thu thập, phân tích số liệu hoá học-môi tr-ờng n-ớc biển vịnh Bắc Bộ từ 1960 đến nay
  4
  - Giai đoạn tr-ớc 1975: chủ yếu có các yếu tố nhiệt độ, độ muối, pH,
  Ôxy hoà tan, Phốt pho và Silic vô cơ.
  - Giai đoạn 1975-1990: có thêm Nitrit và (hoặc) Nitrat.
  - Giai đoạn từ 1990 (đặc biệt là từ 1995) đến nay: về “định tính” thì
  ngoài các yếu tố nh- trên còn có thêm nhiều yếu tố môi tr-ờng và chất
  l-ợng n-ớc biển nh-: các hợp chất Nitơ vô cơ (Amôni, Nitrit, Nitrat), BOD,
  COD, kim loại, ô nhiễm dầu và hoá chất bảo vệ thực vật, đôi khi có cả
  Coliform và Chlorophyl. Về “định l-ợng” thì các yếu tố này chỉ đ-ợc quan
  tâm trong một số đề tài, một số khu vực biển ven bờ, cửa sông . với mức độ
  tuỳ thuộc vào mục tiêu và nội dung nghiên cứu.
  Nhìn chung, các yếu tố DO, pH hiện có t-ơng nhiều; các yếu tố dinh
  d-ỡng PO 4
  -3 , SiO 3
  -2 t-ơng đối đủ, song NH 4
  + , NO 2
  - , NO 3
  - còn thiếu nhiều;
  các yếu tố hữu cơ BOD, COD, ô nhiễm dầu, năng suất sinh học sơ cấp chỉ
  có ở một số vùng biển ven bờ; hoá chất bảo vệ thực vật và kim loại nặng
  hầu nh- còn rất ít cho đến không có.
  Về chất l-ợng số liệu:
  Trong các đợt khảo sát tr-ớc đây, chúng ta th-ờng thu mẫu n-ớc và
  bảo quản trong thời gian dài tuỳ thuộc các chuyến khảo sát, sau đợt khảo
  sát mới mang về các phòng thí nghiệm chuyên môn để phân tích. Tình
  trạng này đã làm nhiều yếu tố dinh d-ỡng và hữu cơ bị biến đổi, dẫn đến
  các kết quả phân tích có thể bị sai lệch so với giá trị in situ (tại chỗ) của nó.
  ở các pha khảo sát sau này, do đ-ợc đầu t- trang thiết bị kỹ thuật hiện đại
  nên nhiều yếu tố đ-ợc đo và phân tích trực tiếp ngay tại hiện tr-ờng, đảm
  bảo độ chính xác và tính khách quan của số liệu.
  Các thông tin, t- liệu, số liệu hoá học-môi tr-ờng n-ớc biển vịnh Bắc
  Bộ hiện có từ 1960 đến nay mà chúng tôi tập hợp đ-ợc bao gồm:
  1. Các t- liệu hoá học môi tr-ờng biển trong Ch-ơng trình hợp tác Việt
  Trung khảo sát tổng hợp vịnh Bắc Bộ 1959-1960 (l-u trữ tại Phân viện
  Hải d-ơng học Hải Phòng).
  2. Các t- liệu và số liệu hoá học-môi tr-ờng biển trong Ch-ơng trình hợp
  tác Việt-Xô khảo sát tổng hợp Vịnh Bắc Bộ 1961-1962 (13 tháng) tại 18
  trạm. Số liệu đ-ợc tập hợp tại các tầng 0, 5, 10, 15 đáy cho các yếu tố
  S%o, DO, pH, SiO 3
  -2 , PO 4
  -3 (l-u trữ tại Phân viện Hải d-ơng học Hải
  Phòng).
  3. Các t- liệu và số liệu điều tra khảo sát về đặc điểm thuỷ hoá-môi tr-ờng
  vùng biển khu vực ven bờ Hải Phòng-Quảng Ninh trong các năm 1971-
  1972. Trong thời gian này đã khảo sát tại 39 trạm, mỗi trạm khảo sát
  liên tục trong 12 tháng tại các tầng 0, 5, 10, 15 đáy. Các yếu tố đã tập
  Đề tài KC-09-17: Báo cáo chuyên đề
  Kết quả thu thập, phân tích số liệu hoá học-môi tr-ờng n-ớc biển vịnh Bắc Bộ từ 1960 đến nay
  5
  hợp đ-ợc gồm: S%o, pH, DO, PO 4
  -3 (l-u trữ tại Phân viện Hải d-ơng học
  Hải Phòng).
  4. Các t- liệu trong đợt điều tra khảo sát vùng biển ven bờ tây vịnh Bắc Bộ
  1975-1976 từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh thuộc Ch-ơng trình điều tra
  nguồn lợi cá nổi và tôm (Viện Nghiên cứu Hải Sản thực hiện).
  5. Các t- liệu và số liệu hoá học môi tr-ờng biển khu vực Thái Bình–Nam
  Định trong ch-ơng trình Môi tr-ờng 52-02 (1981-1985): Đề tài 52-02-
  02 điều tra khảo sát tổng hợp vùng biển ven bờ đồng bằng Bắc Bộ (3
  đợt: 6-1982, 11-1982, 7-1983). Các số liệu thu đ-ợc gồm pH, DO, PO 4
  -3 ,
  SiO 3
  -2 tại các tầng mặt, 10m và đáy (l-u trữ tại Trung tâm Động lực và
  Môi tr-ờng Biển).
  6. Các t- liệu và số liệu hoá học-môi tr-ờng biển khu vực Móng Cái-Ninh
  Bình trong 2 mùa khảo sát: mùa khô (tháng 12-1992) và mùa m-a
  (tháng 9-1993). Các số liệu đ-ợc tập hợp tại tầng mặt cho 113 trạm khảo
  sát với các yếu tố: DO, S%o, pH, COD, BOD, nồng độ dầu, NH 4
  + , NO 2
  - ,
  NO 3
  - , SiO 3
  -2 , Pb, Cu, Zn, Cd, As, Hg (l-u trữ tại Phân viện Hải d-ơng
  học Hải Phòng).
  7. Các t- liệu và số liệu hoá học-môi tr-ờng biển trong đợt điều tra khảo
  sát khu vực nam Vịnh Bắc Bộ (17 trạm) tháng 10-1992. Số liệu thu đ-ợc
  tại các tầng 0, 5, 10, 15, 20 đáy cho các yếu tố S%o, pH, DO, NO 2
  - ,
  SiO 3
  -2 , PO 4
  -3 (l-u trữ tại Phân viện Hải d-ơng học Hải Phòng).
  8. Các t- liệu và số liệu hoá học môi tr-ờng biển thu đ-ợc trong đợt khảo
  sát tháng 8-1994 của đề tài KT-03-10 tại vùng biển Ba Lạt-Bạch Long
  Vĩ. Số liệu thu đ-ợc tại 8 trạm khảo sát, các tầng 0, 10, 20, 30 đáy cho
  các yếu tố DO, pH, PO 4
  -3 (l-u trữ tại Trung tâm Động lực và Môi tr-ờng
  Biển).
  9. Các t- liệu và số liệu hoá học môi tr-ờng biển vùng biển Quảng Ninh do
  đề tài độc lập KĐL-SIS-01 thu đ-ợc trong các đợt khảo sát tháng 7-
  8/2000, tháng 11-12/2000 và tháng 7-8/2001 tại 260 trạm, 3 tầng (0, 10,
  đáy). Các yếu tố thu đ-ợc gồm pH, DO, NH 4
  + , NO 2
  - , NO 3
  - , PO 4
  -3 , SiO 3
  -2
  (l-u trữ tại Trung tâm Động lực và Môi tr-ờng Biển).
  10. Các thông tin về năng suất sinh học sơ cấp trong đợt khảo sát hợp tác
  Việt-Xô trên toàn vịnh Bắc Bộ 1961-1962 và số liệu năng suất sơ cấp tại
  vùng biển Ba Lạt-Bạch Long Vĩ tháng 8-1994, vùng triều của sông
  Hồng tháng 10-1994, vịnh Hạ Long tháng 1-1997, vùng biển Quảng
  Ninh các năm 1998-1999 và 2000-2001 (l-u trữ tại Trung tâm Động lực
  và Môi tr-ờng Biển).
  11. Tập số liệu quan trắc môi tr-ờng biển thuộc hệ thống các trạm quan trắc
  và phân tích môi tr-ờng biển Quốc gia 1995-2003 (phần do Phân Viện
  Hải d-ơng học Hải Phòng thực hiện).
  Đề tài KC-09-17: Báo cáo chuyên đề
  Kết quả thu thập, phân tích số liệu hoá học-môi tr-ờng n-ớc biển vịnh Bắc Bộ từ 1960 đến nay
  6
  12. Cơ sở dữ liệu hải d-ơng học (phần hoá học vịnh Bắc Bộ) do Bộ môn Hải
  d-ơng học, Tr-ờng đại học Khoa học Tự nhiên tập hợp từ 1960 đến
  1994 khi thực hiện đề tài KT-03-10, trong đó có cả số liệu của các tàu
  khảo sát Nga trong Ch-ơng trình hợp tác Việt-Nga điều tra khảo sát
  thềm lục địa Việt Nam (l-u trữ tại Trung tâm Động lực và Môi tr-ờng
  Biển).
  13. Dữ liệu hoá học môi tr-ờng biển vịnh Bắc Bộ trích từ CD át lát đại
  d-ơng thế giới (WOA-94 Database) do Mỹ sản xuất, trong đó có một số
  yếu tố (nhiệt, muối) đ-ợc tập hợp trong thời gian dài khoảng 100 năm
  (l-u trữ tại Trung tâm Động lực và Môi tr-ờng Biển).
  Ngoài ra đã tham khảo các vấn đề có liên quan đến hoá học môi tr-ờng
  biển vịnh Bắc Bộ trong các báo cáo của các đề tài 52-02-02 (1981-1985)
  Điều tra khảo sát tổng hợp vùng biển ven bờ đồng bằng Bắc Bộ, KT-03-07
  (1991-1995) ô nhiễm biển do sông tải ra, KT-03-10 (1991-1995) Luận
  chứng khoa học cho mô hình dự báo cá khai thác, KT-03-11 (1991-1995)
  Sử dụng hợp lý các hệ sinh thái tiêu biểu vùng biển ven bờ, KT-03-21
  (1991-1995) Đánh giá hiện trạng ô nhiễm dầu trên biển Việt Nam, KHCN-
  06-02 (1996-2000) Nghiên cứu cấu trúc 3D hoàn l-u và nhiệt muối Biển
  Đông và nhiều công trình khoa học của các cá nhân, tập thể tác giả đã công
  bố trên các tạp chí, hội nghị khoa học trong và ngoài n-ớc.
  Theo yêu cầu của Ban chủ nhiệm đề tài, toàn bộ số liệu tập hợp đ-ợc
  đã đ-ợc l-u trong các file dạng *.xls, các t- liệu là hình vẽ đ-ợc l-u trong
  các file dạng *.jpg và *.srf.
  Báo cáo này trình bày tổng quan những kết quả cơ bản nghiên cứu đặc
  điểm hoá học-môi tr-ờng biển vịnh Bắc Bộ và một số đặc tr-ng của sức sản
  xuất sơ cấp nơi đây trên cơ sở tổng hợp các thông tin, t- liệu, số liệu từ các
  nguồn kể trên. Báo cáo gồm 2 phần:
  Phần thứ nhất: Các yếu tố hoá học-môi tr-ờng biển vịnh Bắc Bộ
  Phần thứ hai: Sức sản xuất sơ cấp ở vịnh Bắc Bộ
  Các tác giả xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm đề tài KC-09-17 và 2
  đơn vị: Trung tâm Động lực & Môi tr-ờng Biển, Tr-ờng Đại học Khoa học
  Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội và Phân Viện Hải d-ơng học tại Hải Phòng đã tạo
  nhiều điều kiện để hoàn thành báo cáo tổng quan này.

  Xem Thêm: Chuyên đề hóa học môi trường nước biển vịnh Bắc Bộ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chuyên đề hóa học môi trường nước biển vịnh Bắc Bộ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status