Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Atlas kiến trúc và cấu tạo các đá magma ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Atlas kiến trúc và cấu tạo các đá magma ở Việt Nam

  MỤC LỤC


  Mở đầu
  Trang
  2
  CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM, ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC VÀ CẤU TẠO
  ĐÁ MAGMA
  5
  I.1 Khái niệm, định nghĩa kiến trúc và cấu tạo 5
  I.2 Giải thích các kiến trúc và cấu tạo đá magma được mô tả trong atlas 5
  CHƯƠNG II: CÁC KIẾN TRÚC VÀ CẤU TẠO ĐÁ MAGMA VIỆT
  NAM
  12
  II.1 Các kiến trúc và cấu tạo nhóm đá acid
  (granit-ryolit và granodiorit-dacit)
  13
  II.2 Các kiến trúc và cấu tạo của nhóm đá trung tính (diorit-andesit) 34
  II.3 Các kiến trúc và cấu tạo của nhóm đá bazơ (gabro-basalt) 43
  II.4 Các kiến trúc và cấu tạo của nhóm đá siêu bazơ 56
  II.5 Các kiến trúc và cấu tạo của nhóm đá á kiềm (syenit-trachyt) 69
  II.6 Các kiến trúc và cấu tạo của nhóm đá kiềm (syenit nephelin) và
  gabroid – lamproit kiềm
  76
  KẾT LUẬN 81
  BẢNG TRA CỨU 82
  VĂN LIỆU THAM KHẢO 83


  2


  Mở đầu

  Từ năm 1955 đến nay, công tác nghiên cứu địa chất nói chung và magma nói riêng ở
  Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả to lớn. Các thành tạo magma được các nhà địa chất
  phân chia thành các phức hệ, thành hệ magma. Trong những năm gần đây, một số loại đá
  magma mới đã được phát hiện ở Việt Nam (ví dụ basalt komatiit ở Nậm Muội, đới Sông Đà,
  đá lamproit kiềm ở Tây Bắc ). Trong các báo cáo địa chất và magma, các kiến trúc, cấu tạo
  của các đá magma có được trình bày, song cho đến nay chưa có một công trình tổng hợp nào
  về các kiến trúc- cấu tạo của các đá magma ở Việt Nam được xuất bản; thậm chí chưa có
  sách dịch nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu có cơ sở đối sánh, tra cứu, xác định chính xác
  kiến trúc - cấu tạo đá magma. Cho đến nay ngành địa chất mới chỉ xuất bản atlas cổ sinh
  Việt Nam.
  Trong công tác địa chất, một việc rất quan trọng là công tác xác định đá, mà “ để
  xác định đá thì yếu tố quan trọng nhất là kiến trúc và thành phần khoáng vật ” (E.S.
  Fedorov, 1896). Tại các quốc gia tiên tiến trên thế giới, do hiểu rõ tầm quan trọng của việc
  xác định bản chất nguồn gốc của các đá dựa trên đặc điểm kiến trúc - cấu tạo của nó, nên
  trong công tác điều tra nghiên cứu địa chất họ có những đầu tư to lớn cho việc tổng hợp,
  xuất bản những atlas kiến trúc - cấu tạo đá magma, cũng như các đá trầm tích và biến chất,
  không những trong phạm vi quốc gia, mà còn trong phạm vi khu vực và thế giới. Chẳng hạn
  như ở Liên Xô trước đây đã xuất bản ba tập “ Các kiến trúc đá” năm 1948 và ba tập “ Kiến
  trúc và cấu tạo của các đá magma và biến chất” của IU. IR. Polovikina được xuất bản năm
  1966, nhiều sách atlas kiến trúc - cấu tạo đá magma ở các vùng riêng biệt cũng được xuất
  bản.
  Ba tập “ Kiến trúc và cấu tạo của các đá magma và biến chất” của IU. IR. Polovikina
  (bản tiếng Nga, 1966) gần như đã trở thành sách cẩm nang tra cứu của các phòng phân tích
  thí nghiệm thạch học, của các cán bộ nghiên cứu và giảng dạy ở các trường Đại học địa chất
  ở Việt Nam. Thấy rõ ý nghĩa quan trọng của ba tập sách này đối với công tác tra cứu, so
  sánh và xác định các kiến trúc và cấu tạo đá magma ở Việt Nam, từ năm 1999, chúng tôi đã
  tiến hành dịch cuốn “ Kiến trúc và cấu tạo của các đá magma và biến chất” phần 2, tập I (các
  đá magma) và nghĩ rằng đã đến lúc cần phải xây dựng “ Atlas kiến trúc - cấu tạo đá magma
  Việt Nam”. Với nhận thức nêu trên, phòng Khoáng vật thuộc Viện Nghiên cứu Địa chất và 3
  khoáng sản, được lãnh đạo Viện ủng hộ, đã mạnh dạn đề xuất xây dựng đề tài nghiên cứu
  khoa học “ Thành lập atlas kiến trúc - cấu tạo đá magma Việt Nam ”.
  Ngày 17 tháng 5 năm 2001, Bộ Công Nghiệp (bên A) đã ký hợp đồng nghiên cứu
  khoa học số 076 RD/HĐ-CNCL với Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản (bên B), giao
  cho bên B thực hiện đề tài “ Thành lập atlas kiến trúc -cấu tạo đá magma Việt Nam”. Ngày
  22 tháng 5 năm 2001, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản ra quyết định
  phiếu giao việc số 42/GV-KH giao cho phòng nghiên cứu Khoáng vật đề tài “ Thành lập
  atlas kiến trúc - cấu tạo đá magma Việt Nam ” do TS. Đặng Văn Can làm chủ nhiệm với
  nhiệm vụ hoàn thành atlas nhóm đá magma acid.
  Ngày 28 tháng 3 năm 2002, Bộ Công Nghiệp (bên A) đã ký hợp đồng nghiên cứu
  khoa học số 44 RD/HĐ-CNCL với Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản (bên B) , giao
  cho bên B tiếp tục thực hiện đề tài “ Thành lập atlas kiến trúc - cấu tạo đá magma Việt Nam
  ”. với nhiệm vụ hoàn thành atlas kiến trúc - cấu tạo đá magma Việt Nam, bao gồm các nhóm
  đá magma trung tính, bazơ, siêu bazơ và đá kiềm với số ảnh là 130 ảnh.
  Với tinh thần nỗ lực hết mình, đề tài đã hoàn thành nhiệm vụ “ Thành lập atlas kiến
  trúc - cấu tạo đá magma Việt Nam ”, atlas được xây dựng công phu gồm 160 ảnh, trong đó
  bao gồm: nhóm đá acid - 63 ảnh, nhóm đá trung tính - 18 ảnh, nhóm đá bazơ - 25 ảnh, nhóm
  siêu bazơ - 36 ảnh và nhóm đá kiềm - 18 ảnh, trong đó mỗi ảnh đều có tên gọi đá, nơi lấy
  mẫu, chế độ chụp, có kèm tên khoáng vật viết tắt trên ảnh; mỗi ảnh đều có thuyết minh tóm
  tắt đặc điểm thành phần, kiến trúc hoặc cấu tạo của đá.
  Ngày 19 tháng 12 năm 2002, báo cáo đã được Hội đồng nghiệm thu xét duyệt báo cáo
  của Viện nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản nhất trí thông qua, và được đánh giá có chất
  lượng tốt, là tài liệu quí về khoa học và thực tiễn, có thể sử dụng phục vụ nghiên cứu và
  giảng dạy.
  Sau khi hoàn thành “ Atlas kiến trúc - cấu tạo đá magma Việt Nam ”, Viện Nghiên
  cứu Địa chất và Khoáng sản tiếp tục hoàn thành báo cáo “ Thành lập atlas kiến trúc - cấu tạo
  đá biến chất Việt Nam “ do TS. Nguyễn Văn Học làm chủ nhiệm (12 -2004) với chất lượng
  suất sắc. Atlas kiến trúc - cấu tạo các đá trâm tích Việt Nam cũng đã được Viện tiến hành
  thành lập do TS. Nguyễn Xuân Khiển chủ biên.
  Năm 2005, Bộ Tài Nguyên và Môi trường giao cho Viện Nghiên cứu Địa chất và
  Khoáng sản triển khai đề tài “ Thành lập atlas kiến trúc – cấu tạo quặng Việt Nam; biên tập
  để xuất bản 04 atlas kiến trúc – cấu tạo đá và quặng (magma, biến chất, trầm tích và quặng)”
  Đối với “ Atlas kiến trúc - cấu tạo đá magma Việt Nam ”, chúng tôi biên tập lại theo
  nguyên tắc sau: 4
  - Lựa chọn những kiến trúc – cấu tạo đặc trưng nhất hoặc những kiến trúc – cấu tạo
  đặc biệt của các loại đá magma Việt Nam.
  - Cân đối số lượng ảnh của các nhóm đá.
  - Bổ sung các ảnh kiến trúc hoặc cấu tạo còn thiếu, chọn lọc các ảnh đẹp. Sắp xếp,
  dàn dựng bố cục atlas theo trật tự hợp lý và khoa học.
  - Hiệu chỉnh nội dung diễn giải đi kèm theo trật tự: đưa tên kiến trúc (hoặc cấu tạo)
  lên đầu, tiếp theo là tên gọi đá, mô tả vắn tắt đặc điểm của các khoáng vật có mặt trong đá;
  tiếp theo là số hiệu mẫu, nơi lấy mẫu, chế độ chụp ảnh, người sưu tập mẫu và người chụp
  ảnh.
  - Các khoáng vật có trong ảnh đều được kèm theo chữ viết tắt thể hiện tên khoáng
  vật.
  - Các kiến trúc và cấu tạo vẫn được mô tả theo trật tự các nhóm đá: nhóm đá acid
  (granit-ryolit và granodiorit-dacit), nhóm đá trung tính (diorit – andesit), nhóm đá bazơ
  (gabro-basalt); nhóm đá siêu bazơ, nhóm đá á kiềm (syenit trachyt), nhóm đá kiềm (syenit
  nephelin) và gabroid-lamproid kiềm.
  Atlas kiến trúc - cấu tạo đá magma Việt Nam được bố cục gồm hai chương: Chương
  I: Khái niệm, định nghĩa các kiến trúc và cấu tạo đá magma. Định nghĩa các kiến trúc hoặc
  cấu tạo được mô tả theo từng nhóm đá trong atlas, mỗi tên kiến trúc được kèm thêm tiếng
  Anh để tiện việc tra cứu; Chương II: Các kiến trúc và cấu tạo đá magma Việt Nam. Chương
  này mô tả các kiến trúc hoặc cấu tạo theo từng nhóm đá, trong mỗi nhóm đá trật tự mô tả
  đầu tiên là các đá sâu, tiếp đến là các đá nông. Cuối cùng là đá phun trào và tuf của chúng.
  Đề tài có ý nghĩa thực tiễn to lớn, liên quan với các đá magma ở Việt Nam, trong đó
  có nhiều loại rất hiếm gặp hoặc mới phát hiện; vì vậy ngay từ khi bắt đầu triển khai chúng
  tôi luôn tranh thủ tập hợp sự đóng góp ý kiến, cộng tác với các nhà khoa học trong và ngoài
  Viện để bổ sung tập hợp mẫu được đầy đủ, góp phần chính xác tên gọi đá, kiến trúc và cấu
  tạo của chúng.
  Trong quá trình thành lập và biên tập Atlas, tập thể tác giả đã nhận được sự động viên
  và giúp đỡ của Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn và nghiệp vụ có liên quan của Viện
  Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cũng như của các đồng
  nghiệp. Nhân dịp này, tập thể tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành về sự giúp đỡ
  quý báu đó.
  Do điều kiện thời gian và kinh phí đầu tư có hạn, Atlas không thể tránh khỏi những
  khiếm khuyết, kể cả nội dung khoa học, cũng như hình thức thể hiện, tập thể tác giả rất
  mong nhận được ý kiến góp ý của tất cả đồng nghiệp sử dụng Atlas. Xin trân trọng cám ơn.

  Xem Thêm: Atlas kiến trúc và cấu tạo các đá magma ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Atlas kiến trúc và cấu tạo các đá magma ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status