Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thông tin chính trị - xã hội với việc ra quyết định của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thông tin chính trị - xã hội với việc ra quyết định của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2014
  MỤC LỤC
  Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN
  ĐỀ TÀI
  1.1. Những công trình đề cập đến thông tin, thông tin chính trị - xã
  hội, vai trò thông tin, ra quyết định quản lý 6
  1.2. Những công trình đề cập đến tác động của thông tin trong quản
  lý, về thực trạng môi trường thông tin và đội ngũ cán bộ chủ chốt
  cấp cơ sở 14
  Chương 2: THÔNG TIN CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VỚI VIỆC RA QUYẾT
  ĐỊNH CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ -
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 22
  2.1. Thông tin chính trị - xã hội - bản chất, đặc điểm 22
  2.2. Vai trò của thông tin chính trị - xã hội trong việc ra quyết định
  của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở 40
  2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc phát huy vai trò của thông tin
  chính trị - xã hội trong việc ra quyết định của đội ngũ cán bộ chủ
  chốt cấp cơ sở 65
  Chương 3: MÔI TRƯỜNG THÔNG TIN CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ
  VIỆC PHÁT HUY VAI TRÒ THÔNG TIN CHÍNH TRỊ - XÃ
  HỘI ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP
  CƠ SỞ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG - THỰC TRẠNG
  VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 76
  3.1. Thực trạng môi trường thông tin chính trị - xã hội vùng Đồng
  bằng sông Hồng 76
  3.2. Thực trạng phát huy vai trò thông tin chính trị - xã hội đối với
  việc ra quyết định của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng
  Đồng bằng sông Hồng hiện nay 94
  3.3. Một số vấn đề đặt ra từ hiện trạng môi trường thông tin và thực
  trạng phát huy thông tin chính trị - xã hội đối với việc ra quyết
  định của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng Đồng bằng sông
  Hồng hiện nay 110
  Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT HUY
  VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG
  VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ
  CHỐT CẤP CƠ SỞ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
  HIỆN NAY 119
  4.1. Một số phương hướng cần thực hiện trong việc phát huy vai trò của
  thông tin chính trị - xã hội đối với việc ra quyết định của đội ngũ cán
  bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng Đồng bằng sông Hồng hiện nay 119
  4.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy có hiệu quả vai trò của
  thông tin chính trị - xã hội với việc ra quyết định của đội ngũ cán
  bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng Đồng bằng sông Hồng hiện nay 127
  KẾT LUẬN
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Thông tin là một trong những nhu cầu sống còn của con người, để tồn tại
  và phát triển con người không thể thiếu thông tin. Ngày nay, thông tin
  (Information) cùng với con người (Men), máy móc (Machines), vật liệu
  (Materials), vốn (Money) đã trở thành những nguồn tài nguyên không thể
  thiếu trong quá trình phát triển xã hội. Đặc biệt với sự xuất hiện của thông tin
  đã tạo ra một sự thay đổi lớn mang tính cách mạng về phương thức làm việc
  cũng như quá trình phát triển của thế giới công nghiệp mà yếu tố dẫn đạo là
  kinh tế tri thức. Thông tin đã trở thành một trong những lực lượng sản xuất
  vật chất quan trọng trong hoạt động kinh tế - xã hội của tất cả các quốc gia.
  Hiện nay, việc nghiên cứu thông tin ở nước ta vẫn là một công việc mới
  mẻ, hấp dẫn và phức tạp, vì đối tượng của nó đã và đang trở thành thành đề
  tài nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn cao cho các khoa học cụ thể như: triết học,
  kinh tế học, chính trị học Dù vậy, thực tế cho thấy, chúng ta có rất ít kinh
  nghiệm và thành quả của các nhà khoa học đi trước để lại. Vấn đề này đã tạo
  nên tính cấp thiết và tính hấp dẫn của việc nghiên cứu. Trong khi đó, xã hội
  càng phát triển, tác động của thông tin càng lớn. Ở mỗi lĩnh vực hoạt động
  thực tiễn khác nhau chúng ta sẽ chịu sự tác động chủ yếu của một loại hình
  thông tin nhất định. Đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý của đội ngũ CBCC
  các cấp nói chung và cấp cơ sở nói riêng, bên cạnh việc chịu sự tác động của
  các loại hình thông tin khác, thì loại hình thông tin chính trị - xã hội luôn
  đóng vai trò quan trọng. Điều này, được thể hiện trực tiếp trong việc ra quyết
  định - khâu quan trọng nhất trong chu trình hoạt động lãnh đạo, quản lý của
  đội ngũ CBCC cấp cơ sở. Hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý của đội ngũ
  CBCC cấp cơ sở phụ thuộc nhiều vào chất lượng ra quyết định. Trong đó,
  thông tin chính trị - xã hội vừa là căn cứ, vừa là một phần nội dung của quyết
  định mà thiếu nó CBCC sẽ không đủ điều kiện để ra quyết định đúng, sát thực
  với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng
  như không thể đưa ra phương án giải quyết triệt để các mâu thuẫn sự việc
  phát sinh ở cơ sở.
  Đồng bằng sông Hồng có vị trí chiến lược quan trọng đối với sự phát
  triển của cả nước. Điều này, đòi hỏi sự cần thiết phải nâng cao chất lượng các  quyết định của đội ngũ CBCC cấp cơ sở vùng ĐBSH. Một trong những chìa
  khóa dẫn đến hiệu quả các quyết định đó là việc sử dụng tính hiệu dụng của
  loại hình thông tin chính trị - xã hội trong việc ra quyết định của đội ngũ này.
  Vì, thông tin chính trị - xã hội sẽ là cơ sở, điều kiện cần thiết để tiến hành
  quản lý xã hội; tùy theo chất lượng nó có thể đẩy nhanh hoặc làm chậm tốc độ
  phát triển của hệ thống xã hội và cuối cùng quyết định sự thành công hay thất
  bại của cả quá trình quản lý xã hội. Với ý nghĩa đó, thông tin chính trị - xã hội
  giúp cho đội ngũ CBCC cấp cơ sở ra được quyết định có tính khả thi cao,
  được ban hành đúng lúc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.
  Tuy nhiên tính khả thi, tính khoa học của quyết định mà đội ngũ CBCC
  cấp cơ sở đưa ra lại phụ thuộc nhiều vào năng lực tiếp nhận, xử lý thông tin
  nhằm làm cho thông tin chính trị - xã hội đã thu nhận được trở thành tri thức
  để áp dụng vào hoạt động lãnh đạo quản lý. Trên thực tế, do những nguyên
  nhân khách quan và chủ quan khác nhau, việc tiếp nhận và xử lý các nguồn
  thông tin chính trị - xã hội trong việc ra quyết định của đội ngũ CBCC cấp cơ
  sở ở ĐBSH còn nhiều hạn chế, dẫn đến hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý
  cấp cơ sở chưa cao. Đây đang là một thách thức không nhỏ đối với đội ngũ
  CBCC cấp cơ sở vùng ĐBSH, đặc biệt là khi chúng ta đang hội nhập ngày
  càng sâu rộng vào mọi mặt của đời sống quốc tế.
  Làm thế nào để phát huy được vai trò của thông tin chính trị - xã hội trong
  việc ra quyết định của đội ngũ CBCC cấp cơ sở hiện nay đang là vấn đề bức xúc.
  Điều mà chúng ta cần làm hiện nay là trang bị cho đội ngũ cán bộ những kỹnăng và kiến thức để làm chủ thông tin. Tức là giúp họ rèn luyện kỹ năng nhận
  dạng nhu cầu thông tin bản thân, định vị nguồn thông tin phù hợp với những nhu
  cầu đó, tổ chức nguồn thông tin tìm được một cách hợp lý, thẩm định nguồn
  thông tin đã được lựa chọn, và sử dụng thông tin đó trong việc ra quyết định của
  mình. Để từ đó có một quyết định kịp thời, hiệu quả đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
  Từ nhận thức này, tác giả đã lựa chọn vấn đề: Thông tin chính trị - xã hội
  với việc ra quyết định của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng đồng bằng
  sông Hồng hiện nay, làm luận án tiến sĩ triết học. Đề tài này vừa có ý nghĩa là
  một đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản, vừa góp phần giải quyết các vấn đề
  thực tiễn trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của vùng cũng như đối với
  công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.

  Xem Thêm: Thông tin chính trị - xã hội với việc ra quyết định của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thông tin chính trị - xã hội với việc ra quyết định của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status