Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đổi mới công tác đào tạo, bồi d-ỡng cán bộ thanh tra đáp ứng yêu cầu của công tác thanh tra trong điều kiện kinh tế thị tr-ờng, hội nhập quốc tế và cải cách hành chính

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đổi mới công tác đào tạo, bồi d-ỡng cán bộ thanh tra đáp ứng yêu cầu của công tác thanh tra trong điều kiện kinh tế thị tr-ờng, hội nhập quốc tế và cải cách hành chính

  MỤC LỤC
  Nội dung Trang

  MỞ ĐẦU 5
  1. Tính cấp thiết của đề tài 5
  2. Tiến độ thực hiện đề tài 7
  3. Mục tiêu, phạm vi nghiên cứu của đề tài 8
  4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 9
  5. Cơ cấu của đề tài 10
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO
  TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ THANH TRA
  13
  1.1. Vi trò, chức năng cơ bản của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
  thanh tra.
  13
  1.1.1. Đào tạo, bồi dưỡng là phương tiện truyền thụ, trao đổi kiến
  thức, kỹ năng
  13
  1.1.2. Công tác tào tạo, bồi dưỡng gắn liền với các hoạt động của các
  chủ thể quản lý
  14
  1.1.3. Đào tạo, bồi dưỡng là một bộ phận quan trọng của công tác
  cán bộ
  15
  1.2. Yêu cầu của kinh tế thị trường, cải cách hành chính và hội nhập
  quốc tế đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra
  16
  1.2.1. Xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra chuyên nghiệp 17
  1.2.2. Xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra có tinh thần phục vụ cao 18
  1.2.3. Đào tạo, bồi dưỡng theo quy luật cầu – cung 19 2
  1.2.4. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra phải đảm bảo tính chuẩn
  mực
  20
  1.2.5. Phân cấp quản lý và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh
  tra trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, cơ
  quan, tổ chức, đơn vị
  21
  1.3. Cơ sở pháp lý của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra 21
  1.4. Nhiệm vụ, thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ Thanh tra trong
  đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra
  30
  1.4.1 Xác định mục tiêu của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 30
  1.4.2. Xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác đào tạo, bồi dưỡng
  cho đội ngũ CBCC của Ngành
  31
  1.4.3. Quy định cấu trúc nội dung các chương trình và tổ chức biên
  soạn các tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng
  CBCC theo các giáo trình, tài liệu được ban hành
  31

  1.4.4. Quy định và hướng dẫn sử dụng các loại chứng chỉ bồi dưỡng
  cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chứng chỉ các chương trình
  đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cấp phòng
  34
  1.4.5. Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC giai đoạn 2006 -
  2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số
  40/2006/QĐ-TTg ngày 15/02/2006
  36
  1.4.6. Tăng cường xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên 36
  1.4.7. Sắp xếp lại, củng cố, mở rộng hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi
  dưỡng CBCC
  37
  1.4.8. Tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện
  các quy định của pháp luật và quy định của Ngành về công tác đào
  38 3
  tạo, bồi dưỡng CBCC
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  CÁN BỘ THANH TRA HIỆN NAY VÀ KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO,
  BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA MỘT SỐ BỘ, NGÀNH
  41
  2.1. Thực trạng đội ngũ CBCC ngành Thanh tra và nhu cầu đào tạo,
  bồi dưỡng của đội ngũ CBCC ngành Thanh tra hiện nay
  41
  2.1.1 Trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước và chuyên môn,
  nghiệp vụ của đội ngũ CBCC ngành Thanh tra
  42
  2.1.2 Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ CBCC ngành Thanh tra 44
  2.2 Thực trạng công tác đào tào, bồi dưỡng cán bộ công chức ngành
  Thanh tra.
  50
  2.2.1 Những kết quả đạt được 50
  2.2.2. Những tồn tại, hạn chế 53
  2.2.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 60
  2.3. Kinh nghiệm công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC của một số Bộ,
  ngành
  62
  2.3.1. Kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng CBCC ngành Tài chính từ năm
  1995 đến nay
  62
  2.3.2. Kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng CBCC ngành Ngân hàng 67
  CHƯƠNG III: NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN VÀ GIẢI PHÁP
  ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ THANH
  TRA ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC THANH TRA
  TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, HỘI NHẬP QUỐC
  TẾ VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  75

  3.1. Những định hướng cơ bản nhằm đổi mới công tác đào tạo, bồi 75 dưỡng cán bộ thanh tra
  3.1.1. Chuyển hướng mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu
  xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, hiện đại
  75
  3.1.2. Xác định lại nội dung đào tạo 76
  3.1.3. Hướng đến tính chuẩn mực trong đào tạo, quản lý 78
  3.1.4. Thay đổi phương pháp đào tạo, bồi dưỡng 79
  3.1.5. Tư duy đúng đắn về việc xây dựng đội ngũ giảng viên 80
  3.1.6. Cộng đồng trách nhiệm trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao
  năng lực
  80
  3.1.7. Hình thành hệ thống tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng và giám
  sát chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC
  81
  3.2. Một số giải pháp đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
  thanh tra
  81
  3.2.1- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế 82
  3.2.2. Xây dựng hệ thống chương trình, tài liệu 83
  3.2.3 Tăng cường năng lực tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 86
  3.2.4. Đổi mới phương pháp giảng dạy 87
  3.2.5 Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học; tổng kết thực tiễn 89
  3.2.6. Tăng cường liên kết, hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
  thanh tra
  90
  3.2.7. Huy động nhiều và đa dạng hoá nguồn kinh phí 91
  KẾT LUẬN 93

  Xem Thêm: Đổi mới công tác đào tạo, bồi d-ỡng cán bộ thanh tra đáp ứng yêu cầu của công tác thanh tra trong điều kiện kinh tế thị tr-ờng, hội nhập quốc tế và cải cách hành chính
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đổi mới công tác đào tạo, bồi d-ỡng cán bộ thanh tra đáp ứng yêu cầu của công tác thanh tra trong điều kiện kinh tế thị tr-ờng, hội nhập quốc tế và cải cách hành chính sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status