Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tính chất điện hóa thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tính chất điện hóa thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2014
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN . 7
  1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THUỐC NỔ TNT .7
  1.1.1 Tính chất điện hóa của TNT .7
  1.1.2 Ứng dụng của điện hóa trong việc xử lý và phân tích TNT .10
  1.1.3 Vai trò của môi trường làm việc trong nghiên cứu tính chất
  điện hóa của TNT .10
  1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TNT .11
  1.2.1 Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) 11
  1.2.2 Phương pháp sắc ký khí 13
  1.2.2.1 Phương pháp sắc ký khí (GC) .13
  1.2.2.2 Phương pháp sắc ký khí phân giải cao (HRGC) .15
  1.2.3 Một số phương pháp khác 15
  1.3 PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE PHÂN TÍCH TNT .17
  1.3.1 Một số điện cực làm việc dùng trong phương pháp VonAmpe 17
  1.3.1.1 Điện cực rắn .17
  1.3.1.2 Điện cực biến tính bởi chất lỏng ion .19
  1.3.1.3 Vi điện cực 26
  1.3.1.4 Một số loại điện cực làm việc khác .29
  1.3.2 Phân tích TNT bằng phương pháp Von-Ampe 31
  1.3.2.1 Phương pháp Von-Ampe sóng vuông (SWV) 32
  1.3.2.2 Phương pháp Von-Ampe xung vi phân (DPV) 34
  1.3.2.3 Phương pháp Von-Ampe thế vòng (CV) .36
  1.3.2.4 Phương pháp Von-Ampe hòa tan hấp phụ (AdSV) .38
  CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM. 42
  2.1 THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU 42
  2.1.1 Thiết bị và dụng cụ 42
  2.1.2 Vật liệu chế tạo điện cực .43
  2.2 HÓA CHẤT .43
  2.2.1 Hóa chất tinh khiết 43
  2.2.2 Các dung dịch 44
  2.2.2.1 Dung dịch gốc 44
  2.2.2.2 Dung dịch điện li .45
  2.3 CHẾ TẠO ĐIỆN CỰC .45
  2.3.1 Điện cực thường .45
  2.3.1.1 Điện cực glassy cacbon (GC) 45
  2.3.1.2 Điện cực vàng (Au) 45
  2.3.2 Điện cực biến tính 47
  2.3.3 Vi điện cực 49
  2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 51
  2.4.1 Nghiên cứu đặc tính Von-Ampe của điện cực bằng phương
  pháp Von-Ampe tuần hoàn (CV) 51
  2.4.2 Nghiên cứu tính chất điện hóa của TNT bằng phương pháp
  Von-Ampe hòa tan hấp phụ xung vi phân (AdSV-DPV) .53
  2.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 54
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 55
  3.1 ĐIỆN CỰC THƯỜNG .55
  3.1.1 Khảo sát đặc tính điện hóa của các điện cực thường .55
  3.1.1.1 Ảnh hưởng của việc hoạt hóa bề mặt điện cực đến khả
  năng làm việc của điện cực thường 55
  3.1.1.2 Nghiên cứu đặc tính Von-Ampe tuần hoàn trên các
  điện cực thường .56
  3.1.2 Khảo sát tính chất điện hóa của TNT trên các điện cực
  thường .58
  3.1.2.1 Khảo sát tín hiệu Von-Ampe của TNT trên các điện
  cực thường 58
  3.1.2.2 Khảo sát ảnh hưởng của dung dịch nền đến tín hiệu
  điện hóa của TNT trên điện cực thường 60
  3.1.2.3 Khảo sát ảnh hưởng của sự khuếch tán TNT trong
  dung dịch trên điện cực thường 63
  3.1.2.4 Khảo sát ảnh hưởng của sự hấp phụ TNT trên bề mặt
  điện cực thường .64
  3.1.2.5 Khảo sát độ lặp lại của các điện cực thường .66
  3.1.2.6 Khảo sát sự phụ thuộc của mật độ dòng píc khử vào
  nồng độ TNT trong dung dịch ở điều kiện tối ưu 67
  3.2 ĐIỆN CỰC BIẾN TÍNH .70
  3.2.1 Điện cực biến tính với chất lỏng ion [C] (CpC44min] [BFmim) 70
  3.2.1.1 Nghiên cứu đặc tính Von-Ampe tuần hoàn trên các
  điện cực biến tính CpC4mim 70
  3.2.1.2 Khảo sát tín hiệu Von-Ampe của TNT trên điện cực
  biến tính CpC4mim .73
  3.2.1.3 Khảo sát ảnh hưởng của sự khuếch tán TNT trong
  dung dịch điện ly trên điện cực biến tính CpC
  3.2.1.4 Khảo sát ảnh hưởng của sự hấp phụ TNT trên bề mặt
  điện cực biến tính CpC444mim 74 mim 75
  3.2.1.5 Khảo sát độ lặp lại của các điện cực biến tínhCpC4mim .77
  3.2.1.6 Khảo sát sự phụ thuộc của mật độ dòng píc khử vào
  nồng độ TNT trong dung dịch ở điều kiện tối ưu trên
  điện cực biến tính CpC4mim 78
  3.2.2 Điện cực biến tính với chất lỏng ion [TOMA][CN](CpTOMA) 80
  3.2.2.1 Nghiên cứu đặc tính Von-Ampe tuần hoàn trên các
  điện cực biến tính CpTOMA .80
  3.2.2.2 Khảo sát tín hiệu Von-Ampe của TNT trên điện cực
  biến tính CpTOMA .82
  3.2.2.3 Khảo sát sự phụ thuộc của mật độ dòng píc khử vào
  nồng độ TNT trong dung dịch ở điều kiện tối ưu trên
  điện cực biến tính CpTOMA .83
  3 VI ĐIỆN CỰC .86
  3.3.1 Khảo sát đặc tính điện hóa của các vi điện cực 86
  3.3.1.1 Ảnh hưởng của việc hoạt hóa bề mặt điện cực đến khả
  năng làm việc của vi điện cực 86
  3.3.1.2 Nghiên cứu đặc tính Von-Ampe tuần hoàn trên các vi
  điện cực .88
  3.3.2 Khảo sát tính chất điện hóa của TNT trên các vi điện cực. 93
  3.3.2.1 Khảo sát tín hiệu Von-Ampe của TNT trên các vi điện
  cực .93
  3.3.2.2 Khảo sát ảnh hưởng của dung dịch nền đến tín hiệu
  điện hóa của TNT trên vi điện cực 94
  3.3.2.3 Khảo sát ảnh hưởng của sự khuếch tán TNT trong
  dung dịch trên vi điện cực. 98
  3.3.2.4 Khảo sát ảnh hưởng của sự hấp phụ TNT trên bề mặt
  vi điện cực .99
  13.3.2.5 Khảo sát độ lặp lại của các vi điện cực .100
  3.3.2.6 Khảo sát sự phụ thuộc của mật độ dòng píc khử vào
  nồng độ TNT trong dung dịch ở điều kiện tối ưu trên vi
  điện cực .102
  3.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT ĐIỆN HÓA
  CỦA TNT VÀ ỨNG DỤNG CHO VIỆC PHÁT HIỆN TNT 105
  3.4.1 So sánh các điện cực chế tạo từ vật liệu cacbon .105
  3.4.2 Thử nghiệm phát hiện TNT trong chất lỏng ion 108
  3.4.2.1 Khảo sát thời gian bay hơi của aceton trong IL 108
  3.4.2.2 Khảo sát tín hiệu Von-Ampe của TNT trên vi điện cực
  ViC2 trong môi trường chất lỏng ion 109
  3.4.2.3 Khảo sát ảnh hưởng của môi trường IL khác nhau
  đến tín hiệu Von-Ampe của TNT trên điện cực ViC2 110
  3.4.2.4 Khảo sát ảnh hưởng của sự khuếch tán TNT trong
  môi trường IL trên điện cực ViC2 .111
  3.4.2.5 Khảo sát ảnh hưởng của thời gian hấp phụ TNT trên
  điện cực ViC2 trong môi trường IL 112
  3.4.2.6 Khảo sát sự phụ thuộc của mật độ dòng píc khử vào
  nồng độ TNT trong môi trường IL ở điều kiện tối ưu 113
  3.4.3 Thử nghiệm sử dụng điện cực biến tính trong phân tích
  mẫu thực 114
  KẾT LUẬN 117
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ . 119
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 120


  MỞ ĐẦU
  TNT là một trong những chất nổ thông dụng nhất cho các ứng dụng của
  quân đội và công nghiệp. Theo tài liệu nghiên cứu [1] thì TNT là chất có tỉ lệ
  pha trộn nhiều nhất trong các hỗn hợp nổ. Một số loại thuốc nổ có thành phần
  chính là TNT: Amatol, Baratol, Comp-B (Composition B), Octol, Pentolite,
  Torpex, Tritonal. TNT xâm nhập vào môi trường gây ô nhiễm chủ yếu qua
  nước thải và chất thải rắn từ các nhà máy sản xuất thuốc nổ, từ quá trình chế
  tạo và phá hủy bom mìn, lựu đạn hay từ quá trình tái chế chất nổ. TNT di
  chuyển trong nguồn nước mặt đi qua các lớp đất đến nguồn nước ngầm và
  một lượng nhỏ TNT có thể được hấp thụ trong cá và cây cối, nồng độ sinh
  học của TNT trong cây và sinh vật thủy sản là có giới hạn [2, 3]. Theo tài liệu
  [4], một số khu đất thử nghiệm của quân đội hay nước thải từ vũ khí, bao gồm
  nước mặt và nước ngầm, đã bị nhiễm TNT có thể chuyển thành màu tím,
  những sự ô nhiễm như vậy gọi là "nước tím", rất khó khăn và tốn kém để xử
  lý.
  Những nguồn trực tiếp gây nhiễm TNT cho con người là uống nước bị
  ô nhiễm hoặc da bị tiếp xúc với TNT qua nguồn nước mặt bị ô nhiễm , qua sự
  thải TNT vào khí quyển từ các hoạt động phi quân sự hóa vũ khí hay việc đốt
  nổ vũ khí hoặc bị nhiễm TNT do ăn các loại thực phẩm đã nhiễm TNT được
  nuôi trồng trên vùng đất ô nhiễm hoặc những thực phẩm bị bụi TNT từ không
  khí lắng đọng lên. Đối với những người lao động làm việc trực tiếp với TNT
  thì nguy cơ bị thâm nhiễm là cao hơn hẳn, họ có thể hít thở phải không khí có
  chứa bụi hoặc hơi TNT, hoặc tiếp xúc trực tiếp với bụi TNT qua da [5].
  Khi xâm nhập vào cơ thể, TNT gây tác hại rất lớn cho sức khỏe con
  người như: Gây rối loạn hệ tuần hoàn như bệnh thiếu máu, suy giảm chức
  năng gan, tác hại đến phổi, tác động vào hệ thống miễn dịch, ảnh hưởng bất
  lợi đối với khả năng sinh sản của đàn ông và được ghi vào danh sách các chất
  gây ung thư cho con người [4, 6]. Do đó, rất cần thiết phải đề ra phương pháp
  phát hiện và xử lý lượng TNT tồn dư, để giảm thiểu những tác động tiêu cực
  của nó đến môi trường cũng như sức khỏe con người.
  Nhiều phương pháp đã được sử dụng để phát hiện TNT trong cả mẫu
  sinh học lẫn mẫu môi trường. Trong đó, các mẫu sinh học chủ yếu sử dụng
  phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC - High-performance liquid
  chromatography) ghép nối khối phổ và phương pháp HPLC với detector hồng
  ngoại để phát hiện TNT. Hai phương pháp này có giới hạn phát hiện cỡ ppb.
  Với các mẫu môi trường, phương pháp chủ yếu được sử dụng để phân tích
  TNT trong không khí là sắc ký khí (Gc - Gas chromatography) với detector
  bẫy điện tử (ECD - electron capture detection), các phương pháp dựa trên cơ
  sở là phương pháp phổ khối (MS - Mass spectrometry) như: phổ khối pha
  loãng ion (IDMS - Ion dilution MS) và phổ khối dẫn điện phát sáng (GDMS -
  Glow discharge MS) và phương pháp phổ độ linh động ion (IMS - Ion
  mobility spectrometry) cũng được sử dụng thành công để xác định hơi TNT
  trong mẫu khí. TNT và các sản phẩm phân hủy của nó trong nước uống, nước
  mặt, nước ngầm, nước thải và nước biển thường được xác định bằng các
  phương pháp HPLC với detector tử ngoại (UV) và phương pháp sắc ký khí
  phân giải cao (HRGC – High resolution gas chromatography) với detector bẫy
  điện tử (HRGC/ECD). Ngoài ra, phương pháp so màu và quang phổ cũng
  được sử dụng cho việc phân tích TNT và các mạch dài hiđrocacbon thơm
  khác. Các phương pháp sắc ký lỏng và sắc ký khí với các detector như trên
  cũng được dùng để phân tích TNT trong mẫu rắn.
  Việc phát triển các phương pháp đơn giản có độ nhạy cao và hiệu quả
  kinh tế để xác định dư lượng thuốc nổ và các sản phẩm phân hủy của chúng
  trong môi trường ngày càng được quan tâm, việc này có ý nghĩa quan trọng
  đối với vấn đề an ninh quốc gia và ứng dụng môi trường [6], và phương pháp
  điện hóa thu hút được nhiều quan tâm hơn cả. Nghiên cứu cơ cở lý thuyết
  điện hóa các quá trình điện cực và ứng dụng trong phân tích vết và siêu vết
  các chất phục vụ quan trắc môi trường là nhu cầu rất cấp thiết hiện nay, nhất là nhu cầu cải tiến thiết bị đo theo hướng gọn nhẹ, dễ sử dụng, giá thành rẻ,
  không/ít độc hại ứng dụng được cho các đối tượng mẫu phức tạp và kích
  thước mẫu nhỏ, không cần phá hủy đối tượng đo. Có rất nhiều loại điện cực
  có thể được sử dụng để phân tích điện hóa TNT cũng như các hợp chất nổ
  khác, bao gồm: điện cực glassy cacbon, sợi cacbon, kim cương, điện cực
  vàng, hỗn hống của vàng, điện cực thủy ngân [7] Để cải tiến nâng cao hiệu
  quả của phương pháp phân tích điện hóa, xu hướng hiện nay các nghiên cứu
  tập trung vào việc cải tiến các điện cực làm việc truyền thống bằng cách biến
  tính chúng, đặc biệt là điện cực biến tính bằng chất lỏng ion giúp cải thiện
  khoảng điện hoạt của điện cực, tăng khả năng hòa tan các chất trong môi
  trường không nước cũng như tăng độ bền và độ ổn định thế của điện cực. Bên
  cạnh đó, vi điện cực cũng là hướng ưu việt đã được ứng dụng rộng rãi trên thế
  giới do tính nổi trội về các thay đổi trong quá trình chuyển khối, mật độ dòng
  cao trong khi cường độ dòng thấp, hoạt động được trong môi trường có độ
  nhớt cao, thể tích giới hạn.
  Ở nước ta, việc nghiên cứu về thuốc nổ đã được nghiên cứu từ lâu,
  nhưng chủ yếu nghiên cứu về tính năng sử dụng TNT, ảnh hưởng của TNT
  đến môi trường và sức khỏe con người [6, 8, 9] và quá trình phân hủy của nó
  xảy ra trong môi trường [5, 10, 11] hay phân tích hàm lượng TNT trong các
  mẫu sinh học bằng các phương pháp sắc ký [6]. Việc xử lý các chất thải rắn bị
  nhiễm hóa chất có tính nổ, cháy chủ yếu dùng phương pháp đốt với tác nhân
  oxi hóa [5] hoặc phân hủy vi sinh [10]. Do vậy, việc tìm ra phương pháp phát
  hiện đơn giản để xử lý TNT ô nhiễm trong nước và trong đất vẫn là một bài
  toán khó đặt ra hiện nay. Tuy nhiên, hiện chưa có các nghiên cứu chế tạo và
  ứng dụng các điện cực biến tính bằng chất lỏng ion và vi điện cực đầy đủ,
  chuyên sâu ở Việt Nam nhằm có thể sử dụng kết hợp với thiết bị phân tích
  điện hóa mà Việt Nam tự chế tạo được, thực hiện các phép phân tích nhanh
  tại hiện trường. Hơn nữa, chất nghiên cứu mà Luận án hướng tới là thuốc nổ
  TNT còn ít công trình nghiên cứu theo hướng phân tích TNT bằng phương pháp Von-Ampe trong mâu môi trường, đặc biệt là trên điện cực tự chế tạo.
  Vì vậy, chúng tôi lựa chọn nội dung “Nghiên cứu tính chất điện hóa thuốc
  nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân
  tích môi trường” làm đề tài nghiên cứu của luận án với mục tiêu tự chế tạo
  các điện cực mới với các vật liệu và kích thước khác nhau, sử dụng các thiết
  bị đo điện hóa ghép nối máy tính với phần mềm đi kèm, có độ nhạy, độ phân
  giải cao, để nghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ TNT và sử dụng
  chúng cho phân tích TNT trong môi trường .
  Để giải quyết các vấn đề cấp thiết nêu ra ở trên, luận án đã đặt ra ba
  mục tiêu như sau:
   Chế tạo các điện cực với các vật liệu và kích thước khác nhau.
   Nghiên cứu tính chất của các loại điện cực chế tạo được.
   Định hướng cho việc xác định TNT trong môi trường nước.
  Để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra, nghiên cứu tập trung vào
  các điểm sau:
  ã Thiết kế, chế tạo các loại điện cực từ các loại vật liệu khác nhau (glassy
  cacbon, cacbon bột nhão, sợi cacbon và vàng) với kích thước và cấu
  hình khác nhau (điện cực kích thước thông thường và vi điện cực).
  ã Sử dụng chất lỏng ion biến tính điện cực, phục vụ cho việc nghiên cứu
  tính chất điện hóa của TNT hướng tới việc sử dụng để xác định TNT
  trong môi trường ở dạng vết.
  ã Sử dụng phương pháp CV để khảo sát tính chất von-ampe của các điện
  cực đã chế tạo.
  ã Sử dụng phương pháp AdSV-DPV để khảo sát các yếu tố ảnh hưởng
  đến tính chất điện hóa của TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau.
  ã Tìm điều kiện tối ưu cho quá trình khảo sát tính chất điện hóa của TNT.
  ã Thử nghiệm khảo sát tính chất của TNT trong môi trường chất lỏng ion
  và trong mẫu thực trên các điện cực đã chế tạo.


  Xem Thêm: Nghiên cứu tính chất điện hóa thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tính chất điện hóa thuốc nổ TNT trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trường sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status