Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại Đồng bằng sông Hồng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại Đồng bằng sông Hồng

  MỤC LỤC

  Trang
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các bảng vi
  Danh mục các hình ix
  Danh mục các chữ viết tắt x
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu của đề tài 3
  2.1. Mục tiêu tổng quát 3
  2.2. Mục tiêu cụ thể 3
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Đề tài 3
  3.1. Ý nghĩa khoa học 3
  3.2. Ý nghĩa thực tiễn 4
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 4
  4.1. Đối tượng nghiên cứu 4
  4.2. Phạm vi nghiên cứu 4
  5. Những đóng góp mới của Luận án 4
  CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ
  TÀI
  1.1. Giới thiệu chung về cây cà chua 6
  1.1.1. Nguồn gốc và lịch sử phát triển 6
  1.1.2. Phân loại cà chua 6
  1.1.3. Đặc điểm thực vật học cơ bản của cây cà chua 7
  1.1.4. Yêu cầu ngoại cảnh của cây cà chua 8 -6-

  1.1.4.1. Yêu cầu với nhiệt độ 8
  1.1.4.2. Yêu cầu về ánh sáng 10
  1.1.4.3. Yêu cầu về nước 10
  1.1.4.4. Yêu cầu đối với đất và dinh dưỡng khoáng 11
  1.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ cà chua trên thế giới
  và ở Việt Nam
  12
  1.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ cà chua trên thế giới 12
  1.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ cà chua ở Việt Nam 13
  1.3. Tình hình nghiên cứu cây cà chua liên quan đến đề
  tài trên thế giới và ở Việt Nam
  15
  1.3.1. Nghiên cứu chọn tạo giống cà chua 15
  1.3.1.1. Phương pháp chọn tạo giống cà chua 15
  1.3.1.2. Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống cà chua trên thế
  giới
  18
  1.3.1.3 Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống cà chua ở Việt
  Nam
  23
  1.3.2. Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật thâm canh cà
  chua
  28
  1.3.2.1. Nghiên cứu công nghệ sản xuất cà chua trên thế giới 28
  1.3.2.2 Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất cà chua ở Việt Nam 36
  CHƯƠNG II. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  2.1. Vật liệu nghiên cứu 42
  2.2. Nội dung nghiên cứu 42
  2.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 43
  2.4 Phương pháp nghiên cứu 45
  2.4.1. Phương pháp điều tra tình hình sản xuất cà chua tại
  ĐBSH
  45
  2.4.2. Phương pháp bố trí các thí nghiệm đồng ruộng 45
  2.4.3. Phương pháp nghiên cứu tập đoàn 50
  2.4.4. Phương pháp khảo nghiệm sản xuất và xây dựng các
  mô hình trình diễn
  50
  2.4.5. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi, đánh giá 51 -7-

  2.4.6. Phương pháp xử lý số liệu 54
  CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
  3.1. Thực trạng sản xuất cà chua ở Đồng bằng sông
  Hồng
  55
  3.1.1. Điều kiện thời tiết, khí hậu ở ĐBSH giai đoạn 2008-
  2012
  55
  3.1.2. Thời vụ trồng và cơ cấu giống cà chua ở ĐBSH giai
  đoạn 2008-2012
  57
  3.1.3. Biến động về bộ giống cà chua qua các giai đoạn thời
  gian
  59
  3.1.4. Diễn biến các loại dịch hại trên cây cà chua giai đoạn
  2009-2011
  60
  3.1.5. Hiệu quả sản xuất cà chua ở các điểm nghiên cứu tại
  ĐBSH qua các thời vụ khác nhau
  62
  3.1.6. Hệ thống cung cấp giống, phương thức thu hoạch và
  mô hình tiêu thụ quả cà chua ở ĐBSH
  64
  3.1.7 Các yếu tố hạn chế và khó khăn trong sản xuất cà chua
  ở ĐBSH
  67
  3.1.8 Đề xuất một số giải pháp khắc phục những hạn chế,
  khó khăn
  69
  3.2. Nghiên cứu xác định bộ giống cà chua phù hợp cho
  vùng đồng bằng sông Hồng
  69
  3.2.1. Khảo sát tập đoàn các giống cà chua nhập nội 69
  3.2.2. Đánh giá bộ giống cà chua giống triển vọng 73
  3.2.2.1. Đặc điểm nông sinh học của các giống cà chua 74
  3.2.2.2 Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất 76
  3.2.2.3. Chất lượng quả 80
  3.2.2.4. Khả năng chống chịu một số bệnh hại chính 82
  3.2.3. Kết quả khảo nghiệm sản xuất các giống cà chua triển
  vọng trong vụ Đông tại các địa phương ĐBSH
  84
  3.3. Nghiên cứu xác định một số biện pháp kỹ thuật
  tăng năng suất và hiệu quả cho các giống cà chua
  triển vọng
  88
  3.3.1. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng, năng
  suất và mức độ nhiễm bệnh của giống cà chua Savior
  89 -8-

  3.3.2. Xác định mật độ trồng và chế độ phân bón phù hợp
  cho giống cà chua TAT072672 (Hồng Ngọc) trong
  điều kiện trái vụ ở ĐBSH
  94
  3.3.2.1. Xác định mật độ trồng cho giống Hồng Ngọc trong vụ
  Xuân Hè và Thu Đông
  94
  3.3.2.2. Xác định chế độ phân bón phù hợp cho giống Hồng
  Ngọc trong vụ Xuân Hè và Thu Đông
  97
  3.3.3. Xác định mật độ trồng và chế độ phân bón phù hợp
  cho giống TAT062659 trong điều kiện chính vụ ở
  ĐBSH
  101
  3.3.3.1. Xác định mật độ trồng phù hợp cho giống TAT062659
  trong vụ Đông
  101
  3.3.3.2. Xác định chế độ phân bón phù hợp cho giống
  TAT062659 trong vụ Đông
  103
  3.3.4. Giới thiệu tóm tắt 2 qui trình kỹ thuật trồng giống
  Hồng Ngọc và giống TAT062659
  105
  3.3.5. Xây dựng mô hình trồng giống Hồng Ngọc và giống
  TAT062659 ở ĐBSH
  106
  3.3.5.1. Mô hình trồng giống Hồng Ngọc 106
  3.3.5.2. Mô hình trồng giống TAT062659 108
  3.4. Hoàn thiện qui trình ghép và hiệu quả của sản xuất
  cà chua Savior ghép ở Đồng bằng sông Hồng
  109
  3.4.1. Xác định loại gốc ghép phù hợp cho giống cà chua
  Savior
  109
  3.4.1.1. Các chỉ tiêu sinh trưởng của cây cà chua và gốc ghép
  trong giai đoạn vườn ươm
  111
  3.4.1.2. Đánh giá mức độ kháng bệnh héo xanh vi khuẩn của
  cà chua Savior và gốc ghép Hawaii7996 và ảnh hưởng
  của các isolate vi khuẩn đến các mẫu giống cà chua
  114
  3.4.1.3. Đặc điểm sinh trưởng, phát triển, khả năng thích ứng
  và năng suất của cà chua Savior ghép trên các loại
  gốc ghép khác nhau trong vụ Hè Thu và Xuân Hè tại
  ĐBSH
  115
  3.4.2. Qui trình hoàn thiện ghép cà chua Savior trên gốc cà
  tím EG203, cà chua Hawaii 7996 và cà gai
  123
  3.4.3. Hiệu quả kinh tế của mô hình trình diễn cà chua Savior 123 -9-

  ghép ở các địa phương thuộc ĐBSH
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
  4.1. Kết luận 125
  4.2. Đề nghị 126
  Danh mục các công trình đã công bố liên quan đến
  luận án
  127
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 128
  PHẦN PHỤ LỤC 145  -10-


  DANH MỤC CÁC BẢNG

  STT Tên bảng

  Trang
  3.1 Thời vụ trồng và cơ cấu giống cà chua ở vùng ĐBSH giai
  đoạn 2008-2012
  58
  3.2 Phân bố bộ giống cà chua theo loại hình đất trồng ở ĐBSH 59
  3.3 Biến động số lượng giống ở ĐBSH qua các giai đoạn thời
  gian
  60
  3.4 Thành phần sâu hại và mức độ gây hại trên cà chua ở ĐBSH 61
  3.5 Thành phần bệnh hại và mức độ gây hại đến sản xuất cà chua
  ở ĐBSH
  62
  3.6 Hiệu quả sản xuất cà chua ở các thời vụ khác nhau tại 03
  điểm Hoài Đức - Hà Nội, Yên Mỹ - Hưng Yên và Tiên Lãng -
  Hải Phòng (tính trên 1 ha)
  63
  3.7 Hệ thống cung cấp giống cà chua ở ĐBSH 64
  3.8 Phương thức thu hoạch cà chua ở ĐBSH 65
  3.9 Các yếu tố hạn chế và khó khăn trong sản xuất cà chua tại 3
  điểm nghiên cứu
  68
  3.10 Phân lập tập đoàn cà chua nghiên cứu theo một số đặc điểm
  nông học chính (Hà Nội, vụ Đông Xuân 2008-2009)
  70
  3.11. Một số đặc điểm nông học chính và mức độ nhiễm bệnh của
  các giống triển vọng trong vụ Đông Xuân 2008-2009
  72
  3.12 Các yếu tố cấu thành năng suất, năng suất và chất lượng quả
  của các giống triển vọng trong vụ Đông Xuân 2008-2009
  73
  3.13 Thời gian qua các giai đoạn sinh trưởng của các giống cà chua
  triển vọng nghiên cứu ở các thời vụ khác nhau tại Hoài Đức,
  Hà Nội năm 2009-2010
  74
  3.14 Một số đặc điểm sinh trưởng, phát triển của các giống triển
  vọng nghiên cứu ở các thời vụ khác nhau tại Hoài Đức, Hà
  Nội năm 2009-2010
  76
  3.15 Các yếu tố cấu thành năng suất của các giống triển vọng
  nghiên cứu ở các thời vụ khác nhau tại Hoài Đức, Hà Nội năm
  2009-2010
  77
  3.16 Năng suất của các giống cà chua triển vọng nghiên cứu ở các 78 -11-

  thời vụ khác nhau tại Hoài Đức, Hà Nội năm 2009-2010
  3.17 Một số tính trạng chất lượng hình thái quả của các giống cà
  chua triển vọng nghien cứu ở các thời vụ khác nhau tại Hoài
  Đức, Hà Nội năm 2009-2010
  80
  3.18 Một số chỉ tiêu hóa sinh của các giống cà chua nghiên cứu
  trong vụ Đông tại Hoài Đức, Hà Nội năm 2009
  81
  3.19 Khả năng chống chịu một số loại bệnh chính của các giống cà
  chua triển vọng nghiên cứu ở các thời vụ khác nhau tại Hoài
  Đức, Hà Nội năm 2009-2010
  83
  3.20 Đặc điểm sinh trưởng, mức độ nhiễm bệnh trên đồng ruộng
  của các giống triển vọng trong khảo nghiệm sản xuất tại các
  địa phương, vụ Đông 2010
  85
  3.21 Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống
  triển vọng tại các điểm khảo nghiệm sản xuất vụ Đông 2010
  86
  3.22 Diện tích trồng giống cà chua Savior và giống TAT072672
  ở một số địa phương thuộc ĐBSH từ năm 2010 đến 2012 (ha)
  88
  3.23 Ảnh hưởng của thời vụ sinh trưởng, mức độ nhiễm bệnh hại
  của giống cà chua Savior (Hà Nội, năm 2009-2010)
  90
  3.24 Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống cà
  chua Savior ở các thời vụ khác nhau (Hà Nội, năm 2009-
  2010)
  91
  3.25 Diễn biến sản lượng thu hoạch của giống cà chua Savior ở các
  thời vụ khác nhau (Hà Nội, năm 2009-2010)
  92
  3.26 Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến hình dạng quả và chất lượng
  quả của giống cà chua Savior (Hà Nội, năm 2009-2010)
  94
  3.27 Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, sâu bệnh hại
  của giống Hồng Ngọc trong điều kiện trái vụ, năm 2010 ở
  ĐBSH
  95
  3.28 Ảnh hưởng của mật độ trồng đến các yếu tố cấu thành năng
  suất của giống Hồng Ngọc trong điều kiện trái vụ, năm 2010 ở
  ĐBSH
  96
  3.29 Ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất và hiệu quả đầu tư
  của giống Hồng Ngọc trong điều kiện trái vụ, năm 2010 ở
  ĐBSH
  97
  3.30 Ảnh hưởng của chế độ phân bón đến thời gian thu hoạch và
  mức độ nhiễm bệnh hại của giống Hồng Ngọc trong điều kiện
  trái vụ, năm 2010 ở ĐBSH
  98
  3.31 Ảnh hưởng của chế độ phân bón đến chiều cao cây và các yếu 99 -12-

  tố cấu thành năng suất của giống Hồng Ngọc trong điều kiện
  trái vụ, năm 2010 ở ĐBSH
  3.32 Ảnh hưởng của chế độ phân bón đến năng suất và hiệu quả
  đầu tư của giống Hồng Ngọc trong điều kiện trái vụ, năm
  2010 ở ĐBSH
  100
  3.33 Ảnh hưởng của chế độ phân bón đến phẩm chất hình thái quả
  cà chua Hồng ngọc trong điều kiện trái vụ, năm 2010 ở
  ĐBSH
  101
  3.34 Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển và
  mức độ nhiễm bệnh của giống TAT062659 trong vụ Đông,
  năm 2010 ở ĐBSH
  102
  3.35 Ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất và hiệu quả đầu tư
  của giống TAT062659 trong vụ Đông, năm 2010 ở ĐBSH
  103
  3.36 Ảnh hưởng của chế độ phân bón đến sinh trưởng, phát triển và
  mức độ nhiễm bệnh của giống TAT062659 trong vụ Đông,
  năm 2010 ở ĐBSH
  104
  3.37 Ảnh hưởng của chế độ phân bón đến năng suất và hiệu quả
  đầu tư của giống TAT062659 trong vụ Đông, năm 2010 ở
  ĐBSH
  105
  3.38 Giới thiệu tóm tắt qui trình trồng 2 giống cà chua triển vọng ở
  ĐBSH
  106
  3.39 Năng suất và hiệu quả kinh tế của mô hình trình diễn giống cà
  chua Hồng Ngọc trong vụ Xuân Hè tại một số địa phương
  107
  3.40 Năng suất và hiệu quả kinh tế của mô hình trình diễn giống
  Hồng Ngọc trong vụ Thu Đông tại một số địa phương
  108
  3.41 Năng suất và hiệu quả kinh tế của mô hình trồng giống
  TAT062659 trong vụ Đông 2011 tại các địa phương thuộc
  ĐBSH
  109
  3.42 Một số đặc điểm nông học của các giống gốc ghép 110
  3.43 Các chỉ tiêu sinh trưởng của cây cà chua Savior và các loại
  cây gốc ghép trong vườn ươm trước khi ghép
  112
  3.44 Tỷ lệ sống của cà chua ghép trên một số gốc ghép khác nhau 113
  3.45 Tính kháng bệnh héo xanh vi khuẩn của các mẫu giống cà
  chua
  114
  3.46 Ảnh hưởng của isolate vi khuẩn đến các mẫu giống cà chua 115
  3.47 Thời gian qua các giai đoạn sinh trưởng và mức độ sinh
  trưởng của cà chua Savior ghép trên các loại gốc ghép khác
  nhau vụ Hè Thu năm 2011
  116 -13-

  3.48 Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của cà chua
  Savior ghép trên các loại gốc ghép khác nhau vụ Hè Thu, năm
  2011
  117
  3.49 Một số chỉ tiêu chất lượng quả cà chua Savior trên các loại
  gốc ghép khác nhau vụ Hè Thu, năm 2011 tại Vĩnh Tường
  118
  3.50 Chất lượng quả cà chua Savior trên các loại gốc ghép khác
  nhau vụ Hè Thu, năm 2011
  119
  3.51 Mức độ nhiễm bệnh của cà chua Savior trên các loại
  gốc ghép khác nhau trong vụ Hè Thu năm 2011
  120
  3.52 Đặc điểm sinh trưởng và mức độ nhiễm bệnh của cà chua
  Savior ghép trên các gốc ghép khác nhau trong vụ Xuân Hè,
  năm 2012 tại ĐBSH
  121
  3.53 Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của cà chua
  Savior ghép trên các loại gốc ghép khác nhau trong vụ Xuân
  Hè, năm 2012 tại ĐBSH
  122
  3.54 Kết quả hoàn thiện qui trình sản xuất cây giống cà chua
  Savior ghép trên gốc cà tím EG203, cà chua Hawaii và cà gai
  ở ĐBSH
  123
  3.55 Năng suất và hiệu quả kinh tế của mô hình cà chua Savior
  ghép trong vụ Hè Thu 2012 tại các địa phương thuộc ĐBSH
  124


  -14-


  DANH MỤC CÁC HÌNH

  STT Tên hình

  Trang
  Hình 3.1 Diễn biến nhiệt độ ( o C), ẩm độ (%), và lượng mưa (mm) trung
  bình giai đoạn 2008-2012 tại ĐBSH
  56
  Hình 3.2 Mô hình tiêu thụ cà chua ở một số vùng chuyên canh cà chua
  tại ĐBSH
  65
  Hình 3.3 Diễn biến giá bán cà chua tại 3 điểm nghiên cứu thuộc ĐBSH
  giai đoạn 2010-2011
  67
  Hình 3.4 Động thái tăng trưởng chiều cao, tốc độ ra lá và đường kính
  thân của các loại gốc ghép và cà chua Savior trong vụ Hè 2011
  111

  Xem Thêm: Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại Đồng bằng sông Hồng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại Đồng bằng sông Hồng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status