Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào và kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn tạo giống cây trồng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào và kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn tạo giống cây trồng

  MụC LụC

  DANH SáNH CáC CƠ QUAN PhốI HợP Và NGƯời thực hiện .1
  1. Một số thông tin chính về đề tài .1
  2. Hoạt động của các tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài 1
  3. Các cán bộ tham gia 3
  4. Các đơn vị khác tham gia 4
  Bài tóm tắt 6
  Mở đầu 8
  Ch-ơng I. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài n-ớc 10
  1.1. Nhân nhanh in vitro 10
  1.2. Tạo giống bằng công nghệ tế bào thực vật 11
  1.3. ứng dụng chỉ thị phân tử trong nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng mới .12
  Ch-ơng II. nội dung, Vật liệu và ph-ơng pháp nghiên cứu .14
  2.1. Mục tiêu 14
  2.2. Nội dung nghiên cứu (nh- đã đăng ký trong Bản thuyết minh) 15
  2.2.1. Xây dựng và hoàn thiện qui trình công nghệ nhân nhanh in vitro 15
  2.2.2. Sử dụng kỹ thuật chọn dòng biến dị soma và nuôi cấy bao phấn để tạo giống lúa xuất
  khẩu, lúa chất l-ợng cao, kháng bệnh đạo ôn trồng trong nội địa, ngô năng suất kháng bệnh khô
  vằn và phục tráng giống cây Ng-u tất: 15
  2.2.3. Khai thác, thiết kế, triển khai kỹ thuật chỉ thị phân tử vào đánh giá đa dạng tập đoàn giống
  nhằm lựa chọn bố mẹ cặp lai và đánh giá các dòng có triển vọng thành giống 16
  2.2.4. Khảo nghiệm và triển khai sản xuất các dòng cây trồng mới tạo đ-ợc 16
  2.2.5. Kết luận đ-ợc 3 giống mới tạo đ-ợc: .17
  2.3. Mở rộng đối t-ợng nghiên cứu của đề tài .17
  2.4. Vật liệu và ph-ơng pháp nghiên cứu 17
  2.4.1. Vật liệu .17
  2.4.2. Ph-ơng pháp nghiên cứu 18
  2.5. Dạng sản phẩm, kết quả tạo ra 20
  2.6. Nhu cầu kinh tế - xã hội, địa chỉ áp dụng .20
  Ch-ơng III. Các kết quả chính đã thu đ-ợc 22
  3.1. Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình nhân nhanh một số giống cây trồng bằng kỹ thuật
  nuôi cấy in vitro .22
  3.1.1. Cây Keo lai và Bạch đàn lai 22
  3.1.2. Cây Ba kích .29
  3.1.3. Hoa Địa Lan .35
  3.1.4. Lúa bất dục Nhị 32A và BoA .40
  3.1.5. Điều cao sản PN1 và BO1 41
  3.1.6. Kết luận về nghiên cứu và hoàn thiện quy trình nhân nhanh một số giống cây trồng bằng kỹ
  thuật nuôi cấy in vitro .43 3.2. Tạo giống mới bằng kỹ thuật chọn dòng biến dị soma và nuôi cấy bao phấn ở lúa, ngô
  và cây Ng-u Tất .45
  3.2.1. Lúa chất l-ợng cao dùng trong n-ớc .45
  3.2.1.1. Kết quả tạo các dòng mô sẹo lúa mang biến dị soma .45
  3.2.1.2. Phân tích một số đặc điểm nông học trên đồng ruộng thế hệ RM0 .48
  3.2.1.3. Sự phân ly một số đặc điểm nông học ở thế hệ RM1 50
  3.2.1.4. Tóm tắt kết quả tạo các dòng lúa đặc sản dùng trong n-ớc 54
  3.2.2. Lúa xuất khẩu 55
  3.2.2.1. Kết quả khai thác vật liệu di truyền để nuôi cấy tế bào soma và túi phấn . 56
  3.2.2.2. Chọn tạo dòng lúa bằng kỹ thuật chọn dòng tế bào soma 59
  3.2.2.3. Chọn lọc dòng lúa phẩm chất thông qua nuôi cấy túi phấn .60
  3.2.2.4. Đánh giá năng suất phẩm chất của các dòng có triển vọng 67
  3.2.2.5. Tóm tắt kết quả chọn dòng lúa xuất khẩu bằng công nghệ tế bào thực vật 72
  3.2.3. Lúa kháng bệnh đạo ôn .73
  3.2.3.1. Kết quả nuôi cấy bao phấn .74
  3.2.3.2. Kết quả theo dõi đặc điểm nông sinh học một số dòng lúa chọn lọc .75
  3.3.2.3. Kết quả phân tích sinh hoá một số dòng lúa từ nuôi cấy bao phấn .76
  3.3.2.4. Một số dòng lúa kháng bệnh đạo ôn chất l-ợng cao tạo đ-ợc 77
  3.3.2.5. Tóm tắt kết quả chọn dòng lúa kháng đạo ôn 80
  3.2.4. Ngô năng suất kháng ngô vằn 80
  3.2.4.1. Tạo dòng thuần bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn .81
  3.2.4.2. Tạo cây ngô đơn bội kép 85
  3.2.4.3. Đánh giá và khảo nghiệm tác giả các dòng triển vọng 87
  4.2.4.4. Kết quả tạo giống ngô mới năng suất kháng khô vằn 89
  3.2.5. Phục tráng cây Ng-u tất 89
  3.3. Nghiên cứu kỹ thuật sinh học phân tử vào việc đánh giá đa dạng di truyền tập đoàn
  một số giống cây trồng nhằm lựa chọn bố mẹ cặp lai -u tú và đánh giá sớm các dòng triển
  vọng thành giống. . 91
  3.3.1. Nghiên cứu đa dạng tập đoàn giống lúa có tính kháng khác nhau với bệnh bạc lá vi khuẩn
  (Xanthomonas Ozyza) .91
  3.3.2. Cây lạc .95
  3.3.2.1. Thu thập và đánh giá tập đoàn lạc kháng bệnh rỉ sắt và héo xanh vi khuẩn .96
  3.3.2.2. Kết quả đánh giá phản ứng kháng bệnh của các giống thu thập .96
  3.3.2.3. Tối -u phản ứng PCR .98
  3.3.2.4. Phân tích đa dạng tập đoàn lạc kháng bệnh héo xanh với các chỉ thị SSRs .98
  3.3.2.5. Phân tích đa dạng tập đoàn 33 giống lạc kháng bệnh rỉ sắt bằng các chỉ thị RAPD .104
  3.3.2.6. Xác định các chỉ thị SSR liên quan tính kháng bệnh rỉ sắt ở lạc 108
  3.3.2.7. Lai hữu tính, tạo quần thể và chọn lọc giống lạc kháng bệnh rỉ sắt .115
  3.3.2.8. Nghiên cứu sàng lọc sớm các dòng lạc F 3 cặp lai ICG950166 x L12 với các chỉ thị phân tử
  liên quan đến tính kháng bệnh rỉ sắt .115
  3.3.2.9. Kết luận chung về tạo giống lạc có sự hỗ trợ của sinh học phân tử .121
  3.3.3. Cây đậu t-ơng .122 3.3.3.1. Thu thập và đánh giá tập đoàn giống đậu t-ơng kháng bệnh rỉ sắt và chịu hạn .122
  3.3.3.2. Nghiên cứu chọn một số chỉ thị RADP và SSR thích hợp cho nghiên cứu 122
  3.3.3.3. Kết quả tạo giống đậu t-ơng chịu hạn và kháng bệnh rỉ sắt có sự phối hợp của chỉ thị
  phân tử 131
  3.3.3.4. Kết luận về tạo giống đậu t-ơng bằng chỉ thị phân tử 135
  3.3.4. Đánh giá sớm các dòng lúa và ngô chọn lọc đ-ợc bằng các chỉ thị phân tử liên quan 137
  3.3.4.1. Đánh giá sớm các dòng lúa kháng bệnh đạo ôn chất l-ợng cao với các chỉ thị STS 137
  3.3.4.2. Đánh giá sớm các dòng lúa xuất khẩu với các chỉ thị phân tử liên quan .139
  3.3.4.3. Chọn tạo các dòng ngô mới có sự trợ giúp của chỉ thị phân tử 141
  3.4. Kết quả khảo nghiệm và triển khai sản xuất thử các dòng lúa, ngô và đậu t-ơng .144
  3.5. Mở rộng sản xuất giống lúa mới DR3 146
  Ch-ơng IV. Tổng quát hoá và đánh giá kết quả thu đ-ợc .149
  4.1. Kết quả nổi bật .149
  4.2. Trình độ công nghệ .150
  4.3. Khả năng áp dụng 150
  4.4. Những đóng góp mới của đề tài .152
  4.5.Đào tạo 152
  4.6. Sản phẩm của đề tài .154
  4.6.1. Sản phẩm công nghệ của đề tài 154
  4.6.2. Sản phẩm giao nộp của đề tài đã ký trong Hợp đồng nghiên cứu với Ch-ơng trình KC.04 .155
  4.7. Tồn tại của đề tài 157
  4.8. Hợp tác quốc tế 157
  4.9 Tình hình sử dụng kinh phí 157
  Ch-ơng V. Kết luận và đề nghị .158
  5.1. Kết luận chính .158
  5.2. Kiến nghị .160
  Các công trình công bố .160
  Tài liệu tham khảo .163
  Phụ lục 171

  Xem Thêm: Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào và kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn tạo giống cây trồng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào và kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn tạo giống cây trồng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status