Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu cơ sở khoa học để phát triển hệ thống phân phối kinh doanh LPG ở Việt Nam giai đoạn 2007-2015. Định hướng 2025

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu cơ sở khoa học để phát triển hệ thống phân phối kinh doanh LPG ở Việt Nam giai đoạn 2007-2015. Định hướng 2025

  MỞ ĐẦU

  LPG là mặt hàng năng lượng thiết yếu cho đời sống kinh tế - xã hội của thế
  giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Với sự thành công trong công cuộc đổi
  mới đất nước của Đảng và Nhà nước, LPG là một trong những ngành hàng góp phần
  đa dạng hóa các sản phẩm hàng hóa trên thị trường Việt nam, đáp ứng một phần nhu
  cầu tiêu thụ năng lượng không ngừng tăng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
  hóa đất nước. Không những thế, sự phát triển của thị trường LPG là một minh chứng
  rõ nét cho thấy sự phát triển và tiến bộ vượt bậc về kinh tế - xã hội của Việt Nam.
  Thị trường LPG Việt Nam hình thành muộn hơn rất nhiều so với các nước
  trong khu vực và trên thế giới nhưng có tốc độ phát triển rất nhanh, có giai đoạn
  (1998-2005) đạt tới 30%/năm. Chỉ sau 20 năm, dung lượng thị trường từ 400 tấn ban
  đầu đã tăng lên con số gần 1 triệu tấn năm 2008. LPG được cung cấp từ nguồn sản
  xuất trong nước và thông qua hoạt động nhập khẩu. Hệ thống phân phối LPG bước
  đầu đã thực hiện được chức năng đưa sản phẩm tới hộ tiêu dùng.
  Tuy nhiên, hệ thống phân phối LPG có cơ sở hạ tầng còn nghèo nàn, lạc hậu,
  công tác tổ chức, quản lý phân phối, kinh doanh còn lúng túng, thiếu kinh nghiệm,
  cơ chế, chính sách chưa ổn định đã khiến cho thị trường LPG thời gian nảy sinh
  nhiều bất cập. Cụ thể là trên thị trường còn diễn ra nhiều hiện tượng LPG lậu, LPG
  giả, LPG nhái, gian lận thương mại về số lượng, chất lượng, xâm phạm thương hiệu,
  chiếm dụng tài sản kinh doanh, vi phạm quy định an toàn cháy nổ, không có trách
  nhiệm đối với người tiêu dùng, đầu cơ, nâng giá Các cơ quan chức năng chưa
  quan tâm, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, còn xem nhẹ, đùn đẩy trách nhiệm khi có sự
  cố xảy ra Điều đó đã làm cho thị trường LPG không ổn định, các doanh nghiệp
  cạnh tranh không lành mạnh, người tiêu dùng không được hưởng quyền lợi chính
  đáng, vấn đề môi trường bị xem nhẹ.
  Để hoàn thiện hệ thống phân phối kinh doanh nhằm đảm bảo quyền lợi cho
  các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng, vì mục đích bảo vệ môi
  trường và phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện thu hút các thành phần kinh tế trong
  nước và nước ngoài tham gia vào thị trường LPG phù hợp với chủ trương, chính
  sách của Đảng và Nhà nước, với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, cần thiết phải
  nghiên cứu lý luận kết hợp với tiến hành điều tra, khảo sát thực tế. Chính vì vậy, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý Dầu khí, Viện Dầu
  khí đã thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học để phát triển
  hệ thống phân phối kinh doanh LPG ở Việt Nam giai đoạn 2007-2015, định hướng
  đến 2025”. Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm xây dựng cơ sở khoa học đề xuất định
  hướng phát triển hệ thống phân phối và kinh doanh LPG ở Việt Nam giai đoạn
  2007-2015, định hướng đến 2025.
  Kết quả nghiên cứu được trình bày gồm 4 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về hệ thống phân phối kinh doanh LPG
  Chương 2: Tổng quan về thị trường LPG Việt Nam
  Chương 3: Hiện trạng hệ thống phân phối kinh doanh LPG tại Việt Nam và
  kinh nghiệm nước ngoài.
  Chương 4: Đề xuất phát triển hệ thống phân phối kinh doanh LPG đến 2025
  Báo cáo sẽ là tài liệu tham khảo để các doanh nghiệp kinh doanh LPG sẽ lập
  kế hoạch phát triển hệ thống phân phối kinh doanh LPG cho doanh nghiệp mình
  theo cơ sở khoa học đã xây dựng; Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước lập
  quy hoạch chi tiết cho hệ thống phân phối kinh doanh theo định hướng được đề xuất.
  Trong quá trình thực hiện, đề tài đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo tận tình
  của lãnh đạo Bộ Công thương, sự hợp tác, giúp đỡ và những ý kiến đóng góp của
  các phòng, ban chức năng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các Tổng công ty
  PVGAS, PV Gas North, PV Gas South, Petrolimex Gas và nhiều đơn vị kinh doanh
  LPG trên cả nước. Đồng thời, đề tài cũng đã nhận được sự phối hợp của các phòng,
  ban chức năng của Viện Dầu khí Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản
  lý Dầu khí và sự nỗ lực không ngừng của toàn thể các tác giả, cộng tác viên đề tài.
  Ban chủ nhiệm đề tài xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự đóng góp xây
  dựng của các chuyên gia để sản phẩm này được bổ sung, hoàn thiện hơn nữa.
  Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
  http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  CHƯƠNG 1:
  Hình 1.1: Cơ cấu tiêu thụ theo ngành nghề tại Việt Nam năm 2007 .3

  Biểu đồ 1.1: Cân đối cung cầu LPG giai đoạn 2000-2008 4
  Biểu đồ 1.2: Cân bằng cung cầu LPG giai đoạn 2008-2025 .7

  Bảng 1.1: Nhu cầu tiêu thụ LPG trong nước đến năm 2025 6
  Bảng 1.2: Kế hoạch cung ứng LPG trong giai đoạn 2008-2025 (ngàn tấn) .7
  Bảng 1.3: Giá LPG Việt Nam trong giai đoạn 2008 – 2025 10

  Sơ đồ 1.1: cơ cấu tổ chức quản lý trong kinh doanh LPG .11

  CHƯƠNG 2:
  Sơ đồ 2.1: Hệ thống phân phối trong hệ thống Marketing hỗn hợp 16
  Sơ đồ 2.2: Sơ đồ hệ thống phân phối theo chiều dọc 19

  Bảng 2.1: Đánh giá lựa chọn loại hình tổ chức kênh phân phối tối ưu theo
  nhóm khách hàng tiêu thụ LPG .24
  Bảng 2.2: Đánh giá lựa chọn phương pháp tổ chức kênh phân phối tối ưu theo
  nhóm khách hàng tiêu thụ LPG .26
  Bảng 2.3: Áp dụng xếp hạng các phương tiện vận chuyển cho vận chuyển LPG 30

  Biểu đồ 2.1: Cơ cấu chi phí cơ sở hạ tầng trong hệ thống phân phối .21
  Biểu đồ 2.2: Biểu đồ so sánh chi phí theo công suất và công nghệ kho chứa LPG 29
  Biểu đồ 2.3: Biểu đồ so sánh chi phí theo công nghệ và công suất
  tàu vận chuyển LPG 31


  CHƯƠNG 3:
  Hình 3.1: Sơ đồ hệ thống phân phối kinh doanh LPG 34
  HÌnh 3.2: Cơ sở hạ tầng phân phối kinh doanh LPG 38
  Hình 3.3: Sơ đồ phân bố hệ thống kho LPG tại Việt Nam đến hết năm 2008 .40
  Hình 3.4: Cơ cấu tiêu thụ LPG trên thế giới năm 2007 .44
  Hình 3.5: Cơ cấu nguồn nhập LPG của Nhật Bản 45
  Hình 3.6: Cơ cấu tiêu thụ LPG theo ngành .45
  Hình 3.7: Sơ đồ phân phối kinh doanh LPG .46
  Hình 3.8: Sơ đồ hệ thống phân phối kinh doanh LPG của Thái Lan .48


  CHƯƠNG 4:
  Sơ đồ 4.1: Sơ đồ hệ thống kênh phân phối LPG .51
  Sơ đồ 4.2: hệ thống phân phối kinh doanh LPG trong tương lai (đến 2025) 57

  Biểu đồ 4.1: Nhu cầu sức chứa kho LPG (kinh doanh) đến 2025 .54
  Biểu đồ 4.2: Nhu cầu công suất vận chuyển LPG đường thủy đến 2025 .55
  Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
  http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT


  Anphapetrol Công ty cổ phần Dầu khí Anpha Sài Gòn
  ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
  BP Công ty dầu lửa Anh Quốc
  Chevron Công ty dầu lửa Hoa Kỳ
  Elf Gas Công ty khí hóa lỏng Elf
  Esso Mobil Công ty dầu lửa Esso
  IEA Cơ quan năn lượng Quốc Tế
  OGJ Tạp chí Dầu và khí
  Petrolimex Gas Công ty kinh doanh khí hóa lỏng Petrolimex
  Petronas Công ty Dầu khí Quốc Gia Malaysia
  PetroVietnam Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam
  PTT Công ty Dầu khí Quốc Gia Thái Lan
  PV Gas Tổng công ty khí Việt Nam
  PV Gas North Công ty kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc
  PV Gas South Công ty kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam
  PVTrans Tổng công ty vận tải Dầu khí
  Saigon Petro Công ty kinh doanh khí hóa lỏng Thành phố Hồ Chí Minh
  Shell Gas Công ty TNHH Shell Gas
  Thang Long Gas Công ty TNHH Gas Thăng Long
  Total Gas Công ty TNHH Total Gas
  Vinashin Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam
  VT Gas Công ty liên doanh VT Gas

  Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
  http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG LPG VIỆT NAM
  1.1 Sự hình thành và phát triển thị trường LPG ở Việt Nam .1
  1.1.1 Giai đoạn những năm đầu thập kỷ 90 1
  1.1.2 Giai đoạn từ năm 1998 đến nay .2
  1.2 Hiện trạng và dự báo cung cầu .2
  1.2.1 Hiện trạng .2
  1.2.2 Dự báo 5
  1.3 Giá và dự báo giá .8
  1.3.1 Các loại giá .8
  1.3.2 Các yếu tố tăng giảm giá .9
  1.3.3 Dự báo 10
  1.4 Quản lý Nhà nước 11
  1.4.1 Cơ cấu tổ chức 11
  1.4.2 Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật .12

  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KINH DOANH
  LPG
  2.1. Lý thuyết chung về hệ thống phân phối .16
  2.1.1. Khái niệm hệ thống phân phối hàng hóa 16
  2.1.2. Các hình thức tổ chức hệ thống phân phối .16
  2.1.3. Các phương pháp tổ chức kênh phân phối 19
  2.1.4. Cơ sở hạ tầng kênh phân phối 21
  2.2. Đặc tính thương mại của LPG .22
  2.2.1. Đặc điểm của LPG .22
  2.2.2. Ứng dụng của LPG 23
  2.3. Cơ sở khoa học xây dựng hệ thống phân phối kinh doanh LPG .23
  2.3.1. Tổ chức kênh phân phối LPG .24
  2.3.2 Thiết lập cơ sở hạ tầng hệ thống phân phối LPG .28

  CHƯƠNG 3: HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KINH DOANH LPG TẠI
  VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI
  3.1 Chu trình phân phối kinh doanh LPG ở Việt Nam 34
  3.1.1 Các hình thức phân phối LPG .34
  3.1.2 Phương pháp tổ chức phân phối kinh doanh .36
  3.1.3 Nhận xét về kênh phân phối .37
  3.2 Cơ sở hạ tầng phân phối kinh doanh 38
  3.2.1 Hệ thống kho cảng 39
  3.2.2 Hệ thống vận chuyển .40
  3.2.3 Hệ thống trạm nạp bình LPG 41
  3.2.4 Hệ thống trạm nạp LPG cho ô tô: có khoảng 3-4 trạm 42
  3.2.5 Hệ thống trạm nạp LPG cho chung cư cao tầng: .42
  3.2.6 Nhận xét về cơ sở hạ tầng về hệ thống phân phối 43
  3.3 Kinh nghiệm về hệ thống phân phối kinh doanh của nước ngoài 43
  Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
  http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

  3.3.1 Nhật Bản .44
  3.3.2 Thái Lan 48
  3.3.3 Nhận xét chung so với Việt Nam và so với lý thuyết hệ thống phân phối 48

  CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KINH
  DOANH LPG ĐẾN 2025
  4.1 Định hướng tổ chức hệ thống phân phối và xây dựng cơ sở hạ tầng phân phối .51
  4.1.1. Tổ chức kênh phân phối .51
  4.1.2. Phát triển cơ sở hạ tầng hệ thống phân phối đến năm 2025 .54
  4.2 Đề xuất về cơ cấu tổ chức nhà nước và hành lang pháp lý 57
  4.2 Đề xuất về cơ cấu tổ chức nhà nước và hành lang pháp lý 58
  4.2.1 Đổi mới về cơ cấu tổ chức quản lý kinh doanh LPG 58
  4.2.2. Hoàn thiện về hành lang pháp lý 58
  Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
  http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

  Xem Thêm: Nghiên cứu cơ sở khoa học để phát triển hệ thống phân phối kinh doanh LPG ở Việt Nam giai đoạn 2007-2015. Định hướng 2025
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu cơ sở khoa học để phát triển hệ thống phân phối kinh doanh LPG ở Việt Nam giai đoạn 2007-2015. Định hướng 2025 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status