Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2020

  i

  MỤC LỤC


  LỜI NÓI ĐẦU 1
  PHẦN 1 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 12
  1.1 Một số khái niệm cơ bản về thị trường tài chính 12
  1.2 Chức năng và vai trò và của thị trường tài chính 47
  1.3 Các vấn đề và rủi ro cố hữu của thị trường tài chính 55
  1.4 Lý luận về tự do hóa tài chính an toàn, hiệu quả 60
  1.5 Quản lý nhà nước đối với thị trường tài chính 71
  1.6 Các xu hướng phát triển hệ thống tài chính toàn cầu trong thập niên gần đây 83
  1.7 Các phương pháp đánh giá độ rủi ro của thị trường tài chính 87
  PHẦN 2: MỘT SỐ MẪU HÌNH VÀ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN THỊ
  TRƯỜNG TÀI CHÍNH TRÊN THẾ GIỚI

  102
  2.1 Các mẫu hình cấu trúc tài chính 103
  2.2. Kinh nghiệm phát triển thị trường tài chính trên thế giới 112
  2.3 Kinh nghiệm các nước về tự do hóa tài chính 161
  2.4 Bài học quốc tế rút ra trong xây dựng, cải cách HTTC theo hướng lành mạnh và
  xây dựng lộ trình tự do hóa tài chính đối với Việt Nam
  165
  PHẦN 3: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÀI
  CHÍNH VIỆT NAM
  168
  3.1 Khái quát về thị trường tài chính Việt Nam

  168
  3.2 Thực trạng phát triển của thị trường tài chính Việt Nam 177
  3.3 Đánh giá chung thành tựu, hạn chế và các rủi ro của TTTC 257
  PHẦN 4: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT
  NAM ĐẾN NĂM 2020
  348
  4.1 Xu thế kinh tế, thị trường tài chính quốc tế đến năm 2020 348
  4.2 Các cam kết quốc tế mở cửa thị trường tài chính và tự do hoá tài chính.

  353
  4.3 Phân tích tác động của tự do hoá tài chính đối với nền kinh tế và hệ thống tài
  chính trong thời gian tới
  355
  4.4 Tư tưởng và quan điểm chủ đạo về định hướng hoàn thiện TTTC phù hợp với
  tầm nhìn Việt Nam năm 2020
  357 ii
  4.5 Các nhóm giải pháp phát triển và hoàn thiện từng thị trường cấu thành 363
  KẾT LUẬN 413
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 416
  PHỤ LỤC
  DANH MỤC CÁC BẢNG


  Bảng 1.1: Mục tiêu quản lý nhà nước đối với TTTC và các công cụ điều tiết (cách tiếp
  cận thứ nhất)
  72
  Bảng 1.2: Mục tiêu quản lý nhà nước đối với TTTC và các công cụ điều tiết (cách tiếp
  cận thứ 2)
  74
  Bảng 1.3: Cấu trúc của cơ quan quản lý nhà nước trên thế giới, 78
  Bảng 1.4: Danh sách các SWF chủ yếu trên thế giới 84
  Bảng 1.5: Chỉ số dẫn báo/cảnh báo khủng hoảng ngân hàng và tiền tệ 89
  Bảng 1.6: Các khả năng về kết quả dự báo của mô hình tham số
  93
  Bảng 1.7: Các chỉ số dự báo khủng hoảng tài chính được lựa chọn
  97
  Bảng 1.8: Các tín hiệu cảnh báo đúng và sai
  98
  Bảng 2.1: Phân loại cấu trúc tài chính của một số nhóm nước, 1990-1995
  104
  Bảng 2.2: Thị trường tín dụng ngân hàng, TTTPCT, và TTCP (% GDP)
  105
  Bảng 2.3: Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của ba NHTMNN
  129
  Bảng 2.4: Tiêu chí hoạt động tài chính cho cải cách quản trị ngân hàng
  130
  Bảng 2.5: Mức độ phát triển, vai trò của hệ thống ngân hàng Nga, 2001-2007
  136
  Bảng 2.6: Cơ cấu cho vay của hệ thống ngân hàng Nga, 2001-2007
  140
  Bảng 2.7: Số lượng công ty niêm yết, 2005-2008
  147
  Bảng 2.8: So sách các chiến lược chuyển đổi sở hữu ngân hàng ở các nước chuyển đổi
  156
  Bảng 3.1: Thứ hạng phát triển TTTC Việt Nam và các chỉ tiêu cấu thành, 2009
  177
  Bảng 3.2: Một số đánh giá về thị trường tài chính Việt Nam, 2009
  178
  Bảng 3.3: Bảng 3.3: Hoạt động thị trường đấu thầu tín phiếu KBNN giai đoạn 2002-
  11/2009, tỷ đồng
  185
  Bảng 3.4: Doanh số hoạt động của nghiệp vụ thị trường mở 2002-2009
  186 iii
  Bảng 3.5: Các ngân hàng thương mại trên lãnh thổ Việt Nam
  190
  Bảng 3.6: Tình hình huy động vốn của hệ thống ngân hàng ở Việt Nam, 2000-2009
  191
  Bảng 3.7: Thị phần huy động vốn của khu vực ngân hàng
  192
  Bảng 3.8: Tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam và một số chỉ tiêu kinh tế
  vĩ mô khác, 2001-2009
  196
  Bảng: 3.9: Thị phần cho vay ở Việt Nam
  197
  Bảng 3.10: Phân bổ tín dụng của các NHTM Việt Nam, 2001-2009
  199
  Bảng 3.11: Chênh lệch lãi suất bình quân giữa các nhóm ngân hàng,
  203
  Bảng 3.12: So sánh lãi biên ròng (NIM) của nhóm các ngân hàng thương mại nhà
  nước và cổ phần
  204
  Bảng 3.13: Một số chỉ số tài chính của các NHTMNN đến cuối năm 2009
  205
  Bảng 3.14: Số lượng công ty chứng khoán 2001-2009
  229
  Bảng 3.15: Doanh số phát hành trái phiếu chính phủ phát hành bằng nội tệ giai đoạn
  2001 – tháng 10/2009
  236
  Bảng 3.16: Doanh số phát hành trái phiếu Chính phủ qua các kênh, tỷ đồng
  237
  Bảng 3.17 Kết quả đầu thầu trái phiếu chính phủ, 1/8/2000-3/12/2009
  238
  Bảng 3.18: Kết quả đầu thầu trái phiếu chính phủ trước khủng hoảng (1/8/2000-
  30/12/2007)
  239
  Bảng 3.19: Kết quả đầu thầu trái phiếu chính phủ trong giai đoạn khủng hoảng
  (01/01/2008-3/12/2009)
  239
  Bảng 3.20: Kết quả đầu thầu trái phiếu kho bạc do Kho bạc nhà nước – Bộ Tài chính
  phát hành, 1/8/2000-3/12/2009
  241
  Bảng 3.21: Kết quả đầu thầu trái phiếu Chính phủ do Qũy Đầu tư phát triển và Ngân
  hàng Phát triển Việt Nam phát hành, 1/8/2000-3/12/2009
  242
  Bảng 3.22: Tình hình phát hành TPĐT, 2003-2007, tỷ đồng
  243
  Bảng 3.23: Quy mô, đặc điểm của giao dịch trên TTTP chuyên biệt, 24/9-3/12/2009
  247
  Bảng 3.24: Chênh lệch lãi suất TPCP và TPDN
  249
  Bảng 3.25: Mức độ phát triển của thị trường tín dụng ngân hàng Việt Nam và các chỉ
  số liên quan năm 2009
  264
  Bảng 3.26: Thứ hạng toàn cầu của môi trường thể chế kinh tế và tài chính Việt Nam
  275
  Bảng 3.27 : Một số nhân tố gây rủi ro khủng hoảng tài chính ở Việt Nam
  323
  Bảng 3.28: Kết quả thử nghiệm thứ nhất
  334
  Bảng 3.29: Kết quả thử nghiệm thứ hai

  336
  Bảng 3.30: Trọng số của các chỉ số đơn trong chỉ số tổng hợp (thử nghiệm thứ ba) 338
  Bảng 3.31: Trọng số của các chỉ số đơn trong chỉ số tổng hợp (thử nghiệm thứ tư) 339
  Bảng 3.32: Trọng số của các chỉ số đơn trong chỉ số tổng hợp (thử nghiệm thứ năm) 340
  Bảng 4.1: Dự báo tăng trưởng GDP và các chỉ số tài chính toàn cầu, 2009-2014 344

  Xem Thêm: Phát triển thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status