Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nông nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập WTO-Thời cơ và thách thức

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nông nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập WTO-Thời cơ và thách thức

  Danh môc c¸c b¶ng

  Sè hiÖu b¶ng Tªn b¶ng Trang
  1.1 Cam kết cắt giảm thuế quan của Trung Quốc 2000-2008 (%) 36
  2.1 Tóm tắt mức cắt giảm thuế khi Việt Nam gia nhập WTO 49
  2.2 Mức thuế cam kết đối với một số nông sản 50
  2.3 Tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh
  năm 1994
  58
  2.4
  Tốc độ tăng GDP của các khu vực 2006-2008 (%)
  59
  2.5 Đóng góp của các yếu tố đầu vào và TFP cho tăng trưởng 60
  2.6 Thị phần của một số chủng loại nông sản xuất khẩu Việt
  Nam tại 10 thị trường xuất khẩu trọng điểm
  64
  2.7 Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2008 65
  2.8
  Kim ngạch và tăng trưởng kim ngạch của 10 nước Việt Nam
  có tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu lớn nhất (triệu USD, %)
  65
  2.9
  5 mặt hàng nông sản có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất
  khẩu lớn nhất năm 2009 (triệu USD)
  66
  2.10 Một số vật tư nhập khẩu phục vụ phát triển nông nghiệp và
  liên quan nhiều đến nông nghiệp
  71
  2.11 Kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản 71
  2.12
  Tình hình ngộ độc thực phẩm ở nước ta từ 1999 đến 2008
  85
  2.13 Nhóm nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm (%) 85
  2.14
  Năng suất một số cây trồng của Việt Nam và các nước trên
  thế giới
  98 Danh môc c¸c s¬ ®å, ®å thÞ

  Sè hiÖu s¬
  ®å, ®å thÞ
  Tªn s¬ ®å, ®å thÞ Trang
  2.1
  So sánh cơ cấu GDP của nông nghiệp mở rộng 1985 – 2006
  58
  2.2 Biểu đồ 2.2: Tăng trưởng GDP nông nghiệp 2009-mức thấp
  nhất từ năm 2001 (%)
  61
  2.3 Biểu đồ 2.3: Khu vực nông nghiệp chỉ chiếm 20,7 tổng GDP
  chung năm 2009 (%)
  61
  2.4 Biểu đồ 2.4: Thay đổi kết cấu kinh tế hộ nông thôn 1994-
  2006
  63
  2.5 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu hộ nông thôn theo nguồn thu nhập chính
  năm 2006
  63
  2.6 Biểu đồ 2.6: Kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam tới một số
  thị trường chính (triệu USD)
  67
  2.7 Biểu đồ 2.7: Ước kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông
  lâm sản chủ yếu- 2007
  71
  2.8 Biểu đồ 2.8 : Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu ngành nông
  nghiệp Việt Nam
  75
  2.9 Biểu đồ 2.9: Hộ nông nghiệp Việt Nam chia theo quy mô sản
  xuất
  92
  2.10 Biểu đồ 2.10: So sánh chi cho nông nghiệp trong tổng vốn
  đầu tư các loại năm 2006
  94
  2.11 Biểu đồ 2.11: Tổng đầu tư toàn xã hội cho toàn nền kinh tế
  và cho riêng nông nghiệp
  95
  2.12.
  Biểu đồ 2.12: Nhu cầu máy móc thiết bị chủ yếu của các đơn
  vị nông, lâm, thủy sản và sản xuất trong nước thời kỳ 2001-
  2006
  97
  3.1 Hình 3.1: Giải pháp phát triển thương hiệu cho sản phẩm
  nông nghiệp Việt
  124

  MỤC LỤC


  Trang
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ CÁC QUY ĐỊNH
  CỦA WTO TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
  12
  1.1. Vị trí, vai trò của nông nghiệp trong sự phát triển kinh tế - xã hội 12
  1.2. Hội nhập kinh tế quốc tế và những vấn đề liên quan đến nông
  nghiệp
  19
  1.2.1. Tính tất yếu khách quan của hội nhập kinh tế quốc tế về nông
  nghiệp
  19
  1.2.2. Những quy định của WTO liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp 24
  1.3. Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam đối với phát triển
  nông nghiệp trong điều kiện thực hiện các cam kết WTO
  36
  1.3.1. Kinh nghiệm thế giới 36
  1.3.2. Bài học cho Việt Nam 47
  CHƯƠNG 2: THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC CỦA NÔNG NGHIỆP
  VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO
  49
  2.1. Những cam kết của Việt Nam về nông nghiệp khi gia nhập WTO 49
  2.1.1. Những cam kết chính 49
  2.1.2. Những điều chỉnh chính sách của Việt Nam trong lĩnh vực nông
  nghiệp thời gian qua
  53
  2.2. Đánh giá thực trạng nông nghiệp Việt Nam những năm qua 57
  2.2.1. Tăng trưởng 57
  2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu 61
  2.2.3. Xuất khẩu 64
  2.3. Thời cơ và thách thức đối với nông nghiệp Việt Nam sau khi gia
  nhập WTO
  68 2.3.1. Thời cơ 68
  2.3.2. Thách thức 81
  CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT
  TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO
  106
  3.1. Quan điểm và định hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam trong
  quá trình hội nhập WTO
  106
  3.1.1. Chủ trương của Đảng và Chính phủ cho thời kỳ hậu gia nhập 106
  3.1.2. Các định hướng cụ thể cho nông nghiệp Việt Nam sau khi gia
  nhập WTO
  107
  3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nông nghiệp Việt Nam
  trong điều kiện thực hiện cam kết WTO
  110
  3.2.1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông
  dân, nông thôn trong điều kiện thực hiện cam kết WTO
  110
  3.2.2. Rà soát quy hoạch phát triển nông nghiệp phù hợp với hội nhập
  kinh tế quốc tế trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của nước ta
  112
  3.2.3. Điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy quá trình
  chuyển dịch
  114
  3.2.4. Phát triển ngành nghề, dịch vụ phi nông nghiệp ở nông thôn 115
  3.2.5. Phát triển các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh trên cơ sở
  tổ chức lại phương thức sản xuất nông nghiệp
  117
  3.2.6. Bổ sung và tăng cường giám sát thực hiện chính sách nông
  nghiệp, thương mại nông sản theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập
  WTO
  119
  3.2.7. Nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành nông nghiệp 123
  3.2.8. Phát triển nguồn nhân lực cho nông nghiệp nông thôn 126
  3.2.9. Phát triển thị trường trong ngành nông nghiệp 135
  3.2.10. Tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn 139
  3.2.11. Phát triển hệ thống an sinh xã hội cho nông dân 140
  3.3. KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 141 3.3.1. Sự nhất quán trong chủ trương của Đảng và Nhà nước trong
  hội nhập quốc tế và đối với nông nghiệp
  141
  3.3.2. Ưu tiên đầu tư hơn nữa cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 141
  3.3.3. Nhanh chóng xây dựng các điều kiện cần thiết để nông nghiệp,
  nông dân hội nhập có lợi vào WTO
  142
  3.3.4. Sự phát triển ổn định của kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới 142
  KẾT LUẬN 143
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 144
  PHẦN PHỤ LỤC 146
  DANH SÁCH CÁC BÀI VIẾT CỦA CỘNG TÁC VIÊN

  STT Họ tên Bài viết Trg
  1
  TS. Nguyễn Vĩnh Thanh
  Ban Quản lý đào tạo, Học viện
  Chính trị - Hành chính khu vực I
  Sự cần thiết khách quan của hội nhập
  kinh tế quốc tế về nông nghiệp ở Việt
  Nam
  14
  2
  ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm
  Khoa Kinh tế chính trị, Học viện
  Chính trị - Hành chính khu vực I
  Vai trò của nông nghiệp đối với sự
  phát triển kinh tế Việt Nam trong thời
  kỳ hội nhập
  43
  3
  GS.TS Lê Sỹ Thiệp
  Khoa Quản lý Nhà nước về kinh
  tế, Học viện Hành chính quốc gia
  Nông nghiệp Việt Nam và các quy
  định về nông nghiệp của WTO
  53
  4
  ThS. Trương Thị Mỹ Nhân
  Học viện Chính trị - Hành chính
  quốc gia Hồ Chí Minh
  Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp
  sau gia nhập WTO của Trung Quốc và
  bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
  87
  5
  TS. Nguyễn Văn Sử
  Khoa Kinh tế phát triển, Học viện
  Chính trị - Hành chính khu vực I
  Cơ cấu lại nền nông nghiệp Việt Nam
  trong thời kỳ hội nhập WTO
  107
  6
  PGS.TS Nguyễn Cúc
  Khoa Quản lý kinh tế, Học viện
  Chính trị - Hành chính khu vực I
  Chính sách đối với nông dân trong
  điều kiện thực hiện các cam kết WTO
  142
  7
  ThS. Trương Thị Mỹ Nhân
  Học viện Chính trị - Hành chính
  quốc gia Hồ Chí Minh
  Thực trạng nông nghiệp Việt Nam sau
  2 năm gia nhập WTO
  151
  8
  CN. Nguyễn Thị Thanh Hằng
  Cục Thương mại điện tử và công
  nghệ thông tin, Bộ công thương
  Vai trò của thương mại điện tử đối với
  việc tiêu thụ nông sản Việt Nam trong
  thời kỳ hội nhập
  169
  9
  GS.TS Hồ Văn Vĩnh
  Viện Kinh tế, Học viện Chính trị -
  Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
  Cơ chế chính sách nông nghiệp ở Việt
  Nam sau khi gia nhập WTO, thực
  trạng và giải pháp
  192 10
  TS. Nguyễn Văn Sử
  Khoa Kinh tế phát triển, Học viện
  Chính trị - Hành chính khu vực I
  GAP - Điều kiện cho nông nghiệp
  Việt Nam hội nhập WTO
  224
  11
  TS. Nguyễn Đăng Thảo
  Khoa Kinh tế phát triển, Học viện
  Chính trị - Hành chính khu vực I
  Giải pháp nâng cao chất lượng lao
  động trong nông nghiệp ở Việt Nam
  nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của hội
  nhập
  252
  12
  ThS. Lê Sỹ Thọ
  Khoa Quản lý kinh tế, Học viện
  Chính trị - Hành chính khu vực I
  Giải pháp phát triển thương hiệu cho
  nông sản Việt Nam trong bối cảnh hội
  nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu sắc
  275
  13
  ThS. Ninh Thị Minh Tâm
  Khoa Quản lý kinh tế, Học viện
  Chính trị - Hành chính khu vực I
  Một số ý kiến về giải pháp phát triển
  nông nghiệp Việt Nam trong thời kỳ
  hội nhập WTO
  284
  1

  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Tham gia WTO, Việt Nam có nhiều cơ hội để xây dựng và phát triển đất
  nước. Nền kinh tế nói chung, nền sản xuất nông nghiệp nói riêng thêm điều kiện
  tiếp cận thị trường hàng hóa và dịch vụ ở tất cả các nước thành viên một cách bình
  đẳng, không bị phân biệt đối xử, tạo cơ hội cho nước ta mở rộng thị trường xuất
  khẩu, có điều kiện để đấu tranh bảo vệ sự công bằng và hợp lý hơn các lợi ích của
  đất nước, của doanh nghiệp cũng như của người dân. Vốn, kỹ thuật, công nghệ tiên
  tiến sẽ có cơ hội đầu tư vào nước ta hơn, kích thích tăng trưởng kinh tế, tạo điều
  kiện mở mang một số ngành kinh tế, hàng hóa xuất khẩu, và theo đó tạo thêm nhiều
  việc làm cho người lao động. Đây cũng chính là thời cơ vàng để nông nghiệp Việt
  Nam rũ bỏ hình ảnh sản xuất nhỏ lẻ “con trâu đi trước, cái cày đi sau”, bởi vì
  chúng ta không thể vào WTO với cung cách cấy lúa bằng tay, gặt lúa bằng liềm và
  gánh lúa bằng vai.
  Vào WTO các nước thành viên phải tuân thủ các quy tắc thống nhất về hệ
  thống chính sách thương mại, về môi trường thể chế pháp lý (bảo hộ sở hữu trí tuệ,
  các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xã hội, tiêu chuẩn môi trường).
  WTO hướng tới một hệ thống chính sách thương mại minh bạch, một luật chơi
  thống nhất, nhằm thúc đẩy tự do hóa thương mại.
  Tuy nhiên, khi Việt Nam gia nhập WTO, nỗi lo lớn nhất, đầu tiên của Đảng,
  Nhà nước, Chính phủ chính là vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn, bởi là
  một nước đi lên từ nông nghiệp nên trình độ phát triển và quản lý nhà nước còn
  thấp, doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân còn ít, việc gia nhập Tổ chức Thương mại
  Thế giới đặt ra cho nông nghiệp những khó khăn, thách thức rất lớn. Thách thức lớn
  nhất đối với nông nghiệp khi gia nhập WTO là khả năng cạnh tranh khốc liệt của
  các hàng nông sản trong nước với hàng ngoại nhập có chất lượng cao trở nên gay
  gắt hơn, quyết liệt hơn và diễn ra trên quy mô rộng lớn hơn. Nông dân do thực thi
  quyền sở hữu trí tuệ sẽ phải mua giống, vật tư, tư liệu sản xuất nông nghiệp với giá
  cao và do đó làm tăng chi phí sản xuất. Lĩnh vực nông nghiệp vốn có năng suất,
  chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh kém, qui mô sản xuất nhỏ lẻ, công nghệ lạc
  hậu, năng suất, độ đồng đều, chất lượng sản phẩm và khâu an toàn vệ sinh còn thấp
  (90% sản phẩm nông nghiệp còn được bán ra ở dạng thô và 60% sản phẩm bị bán
  ép với giá thấp), khả năng hợp tác liên kết của nông dân Việt Nam còn rất yếu, chưa
  kết nối được giữa sản xuất và tiêu thụ, công nghệ sau thu hoạch kém phát triển, đặc
  biệt nhất là “tay nghề”của thành phần sản xuất chủ lực - nông dân - chưa được nâng
  cao ngang tầm của một nước mạnh về xuất khẩu nông sản. Dịch vụ và cơ sở hạ tầng
  hỗ trợ cho việc phát triển nông nghiệp nông thôn không theo kịp với đà tăng trưởng

  2

  kinh tế của toàn xã hội. Việc cải cách hành chính chuyển đổi cơ cấu thể chế còn
  chậm, môi trường pháp lý đầu tư kinh doanh còn nhiều bất cập, thị trường đất đai,
  lao động, vốn, công nghệ chưa vận hành một cách thuận lợi. Hơn nữa, theo cam kết
  gia nhập WTO, Việt Nam phải mở cửa thị trường nông nghiệp bằng việc cắt giảm
  thuế nông sản, loại bỏ hàng rào phi thuế. Các nước giàu tiếp tục duy trì trợ cấp và
  các rào cản đối với thị trường nông sản khiến ngành nông nghiệp khó có thể sử
  dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để đối phó. Hiện vẫn còn tồn tại những hàng rào
  phi thương mại áp dụng đối với gạo, đường, phân bón . Kinh tế nông thôn nước ta
  phần lớn còn phát triển theo hướng tự phát, thiếu quy hoạch, rất bị động trong việc
  tiêu thụ sản phẩm. Các ngành nghề phi nông nghiệp sản xuất thiếu ổn định do thiếu
  vốn, thiếu nguyên liệu và sử dụng công nghệ lạc hậu. Chính sách nông nghiệp của
  ta trước đây là lo đủ ăn và cố gắng có dư thừa để xuất khẩu, nay phải hướng sang
  giai đoạn phát triển có hiệu quả cao và bền vững.
  Theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đến năm 2006, sức cạnh tranh
  của nông nghiệp Việt Nam liên tục bị sụt giảm, trong khi nước láng giềng Thái Lan
  đứng ở vị trí thứ 30 trên thế giới, thì Việt Nam lại đứng ở vị trí thứ 70 đến 80. Việc
  gia nhập WTO vừa mang đến cho nông nghiệp Việt Nam triển vọng về một sân
  chơi khổng lồ, đồng thời cũng bắt buộc người sản xuất phải đối diện ngay với 4 luật
  chơi cực kỳ khó khăn, đó là: 1. Luật chơi về an toàn thực phẩm; 2. Luật chơi về chất
  lượng; 3. Luật chơi về số lượng; 4. Luật chơi về giá cả.
  Cùng với quá trình hội nhập WTO, nguy cơ phá sản một bộ phận doanh
  nghiệp, nguy cơ thất nghiệp và phân hóa giàu nghèo sẽ tăng lên nếu chúng ta không
  có chính sách chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, chính sách phúc lợi và an sinh xã
  hội đúng đắn và không thực hiện tốt chủ trương của Đảng: “Tăng trưởng kinh tế đi
  đôi với xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng
  bước phát triển”. Hội nhập kinh tế càng sâu rộng, càng đặt ra nhiều vấn đề mới về
  bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền
  thống tốt đẹp của dân tộc
  Như vậy, gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới của Việt Nam vừa đem lại
  thời cơ và lợi ích lớn, vừa có những thách thức không nhỏ. Làm thế nào nắm bắt
  được những cơ hội để phát huy cũng như đối đầu những thách thức sẽ liên tục diễn
  ra trong quá trình thực hiện những cam kết để có thể tác động tăng tính cạnh tranh
  của nông nghiệp Việt Nam? Liệu nông nghiệp Việt Nam có đứng vững khi hội
  nhập? Chúng ta sẽ thực hiện những cam kết trong lĩnh vực nông nghiệp như thế
  nào?
  Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về
  một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi
  Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới cũng đã chỉ rõ: "Những

  3

  cơ hội, thách thức nêu trên có mối quan hệ, tác động qua lại, có thể chuyển hoá lẫn
  nhau. Cơ hội không tự phát huy tác dụng mà tuỳ thuộc vào khả năng tận dụng cơ
  hội của chúng ta. Tận dụng tốt cơ hội sẽ tạo ra thế và lực mới để vượt qua thách
  thức, tạo ra cơ hội lớn hơn. Ngược lại, nếu không nắm bắt, tận dụng thì cơ hội có
  thể bị bỏ lỡ, thách thức sẽ tăng lên, lấn át cơ hội, cản trở sự phát triển. Thách thức
  tuy là sức ép trực tiếp, nhưng tác động đến đâu cũng còn tuỳ thuộc vào nỗ lực và
  khả năng vượt qua của chúng ta. Nếu tích cực chuẩn bị, có biện pháp đối phó hiệu
  quả, vươn lên nhanh trước sức ép của các thách thức thì không những chúng ta sẽ
  vượt qua được thách thức mà còn có thể biến thách thức thành động lực phát triển"
  Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài "Nông nghiệp Việt Nam sau khi gia
  nhập WTO - thời cơ và thách thức" là nhiệm vụ khoa học có ý nghĩa thực tiễn
  cấp bách trong tình hình hiện nay.
  Thành công nhiều hay ít phụ thuộc chủ yếu vào sự nỗ lực, chủ động vươn lên
  của nước ta để tận dụng được thời cơ, vượt qua được thách thức, thậm chí có thể
  phải đối mặt với sự trừng phạt từ phía các thành viên khác trong tổ chức Thương
  mại Thế giới. Lịch sử của WTO cũng đã cho thấy, có những quốc gia, dù đó là
  thành viên lâu năm, nhưng tình hình kinh tế - xã hội vẫn không được cải thiện vì
  không tận dụng được thêi cơ để phát triển, đẩy lùi được thách thức.
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
  Nông nghiệp Việt Nam gia nhập WTO từ trước tới nay đã được nghiên cứu trên
  những góc độ khác nhau, có thể tổng hợp một số công trình tiêu biểu sau:
  1. Việt Nam - WTO những cam kết liên quan đến nông dân, nông nghiệp,
  nông thôn và doanh nghiệp, Ban Tư tưởng - Văn hóa trung ương, Nxb CT QG,
  2007.
  Cuốn sách là tập hợp các câu hỏi và trả lời liên quan đến WTO; quan điểm,
  chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong việc gia nhập WTO; những vấn đề cụ
  thể liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn và các doanh nghiệp trong thực
  hiện các cam kết của WTO .
  2. Lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế của ngành nông nghiệp Việt Nam, Bộ
  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo năm 2005.
  Nghiên cứu này tập trung vào hội nhập kinh tế quốc tế của ngành nông
  nghiệp. Để đạt được điều này, nghiên cứu sẽ nhằm trả lời một số câu hỏi như: i)
  những chính sách/định chế hiện hành và những hạn chế của chúng đối với quá trình
  hội nhập của ngành nông nghiệp ii) Đ©u là những thay đổi về qui định (hay hệ
  thống) trong giai đoạn từ này đến 2010 trên thế giới và những thay đổi này tác động
  như thế nào đến nông nghiệp trong nước; iii) Việt Nam phải thực hiện những điều
  chỉnh gì để tuân thủ yêu cầu của WTO (qui định, luật lệ, đàm phán) và hơn hết là để
  thúc đẩy sự hội nhập thành công của ngành nông nghiệp vào hệ thống toàn cầu.

  4

  3. Phân tích chính sách nông nghiệp Việt Nam trong khuôn khổ WTO, Bộ
  Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Báo cáo, 2001.
  Báo cáo giới thiệu Hiệp định về nông nghiệp và một số quy định của WTO
  trong nông nghiệp; Đánh giá thực trạng chính sách nông nghiệp của Việt Nam trong
  khuôn khổ WTO; Đưa ra định hướng chính sách nông nghiệp Việt Nam trong quá
  trình hội nhập.
  4. Tác động của việc gia nhập WTO đến sản xuất lúa gạo của hộ nông dân
  Việt Nam, TS. Phan Sĩ Mẫn (chủ nhiệm), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 2008.
  Đề tài đã nghiên cứu khung khổ các hiệp định của WTO về nông nghiệp và
  sản xuất, thương mại lúa gạo (Hiệp định về nông nghiệp – AoA; Hiệp định về các
  biện pháp kiểm dịch động thực vật - SPS; Hiệp định về hàng rào kĩ thuật trong
  thương mại – TBT; Hiệp định các khía cạnh liên quan đến thương mại quyền sở
  hữu trí tuệ trong thương mại nông nghiệp – TRIPs); những thay đổi chính sách và
  thực tế sản xuất, thương mại lúa gạo của nông dân Việt Nam trong quá trình gia
  nhập WTO (quá trình đổi mới chính sách của Nhà nước đối với sản xuất và thương
  mại lúa gạo; thực trạng sản xuất và thương mại lúa gạo của Việt Nam trong quá
  trình đổi mới và gia nhập WTO; cơ hội và thách thức đối với phát triển sản xuất và
  thương mại lúa gạo của Việt Nam khi gia nhập WTO); phân tích thực tế tình hình
  sản xuất kinh doanh lúa gạo của hộ nông dân tại các điểm nghiên cứu qua đó rút ra
  nhận xét và kiến nghị về chính sách và giải pháp.
  5. Ảnh hưởng có thể của WTO đến sản phẩm nông nghiệp vùng Tây bắc Việt
  Nam, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam - Hội Nông dân Việt Nam, Kỷ
  yếu Hội thảo khoa học, Sơn La, 2004.
  Đề tài làm rõ vấn đề s¶n xuÊt gièng néi ®Þa khi Việt Nam gia nhËp WTO;
  Nhưng th¸ch thøc cña HiÖp ®Þnh n«ng nghiÖp (AoA), WTO ®èi víi n«ng nghiÖp và
  ®¸nh gi¸ chÝnh s¸ch n«ng nghiÖp cña ViÖt Nam ®èi chiÕu víi yªu cÇu cña WTO; Bài
  häc kinh nghiÖm cña Philippines: T¸c ®éng khi gia nhËp WTO ®èi víi n«ng nghiÖp
  trong nưíc, ®Æc biÖt là ®èi víi n«ng s¶n.
  6. Đánh giá sự phù hợp của chính sách nông nghiệp Việt Nam với các quy
  định trong Hiệp định khu vực và đa phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
  thôn, Báo cáo năm 2005.
  Báo cáo phân tích các quy định trong Hiệp định thương mại khu vực và đa
  phương về nông nghiệp, chính sách nông nghiệp hiên hành của Việt Nam và những
  mâu thuẫn tiềm ẩn với các nghĩa vụ thực hiện, những khó khăn mà các nước gia
  nhập WTO gặp phải, khuyến nghị về chính sách phát triển nông nghiệp.
  7. Điều chỉnh chính sách thuế và trợ cấp sau khi gia nhập Tổ chức Thương
  mại Thế giới, TS. Lê Xuân Sang - TS. Nguyễn Xuân Trình, Nxb Tài chính, 2007.

  5

  Cuốn sách bàn đến sự cần thiết phải điều chỉnh chính sách thuế và trợ cấp
  sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới; Kinh nghiệm quốc tế trong điều
  chỉnh chính sách thuế và trợ cấp sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới;
  Quá trình điều chỉnh chính sách thuế, trợ cấp ở Việt Nam và những thách thức sau
  khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới; Một số phương hướng và giải
  pháp điều chỉnh chính sách thuế và trợ cấp của Việt Nam trong bối cảnh mới.
  8. ChÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p n©ng cao gi¸ trÞ gia t¨ng hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu
  cña ViÖt Nam hiÖn nay, GS.TSKH Lư¬ng Xu©n Quú, §Ò tµi nghiªn cøu cÊp Bé ; Bé
  Thư¬ng m¹i, 2005.
  §Ò tµi ®· ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng gi¸ trÞ gia t¨ng cña mét sè n«ng
  s¶n xuÊt khÈu chñ yÕu như: g¹o, cµ phª, thuû s¶n. Tõ ®ã, ®Ò tµi ®· cã nhưng ®Ò xuÊt
  vÒ c¸c chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao gi¸ trÞ gia t¨ng cho nhưng ngµnh hµng
  tư¬ng øng.
  9. Bảo hộ hợp lý nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế
  Quốc tế, GS.TS Bùi Xuân Lưu, Nxb Thống kê, 2004
  Cuốn sách làm rõ:
  - Bản chất và mối quan hệ giữa bảo hộ và tự do hóa thương mại nông sản,
  cũng như các phương thức bảo hộ nông nghiệp phổ biến mà các quốc gia thường
  dùng.
  - Khái quát xu hướng và kinh nghiệm bảo hộ nông nghiệp trên thế giới, của
  các nước phát triển và các nước đang phát triển.
  - Đánh giá thực trạng các biện pháp bảo hộ nông nghiệp Việt Nam và tác
  động của bảo hộ đến phát triển nông nghiệp nói chung và nhất là một số nông sản
  chính trong thời gian qua.
  - Đưa ra một số giải pháp sử dụng phương thức bảo hộ hợp lý nông nghiệp
  trong quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế.
  10. Gia nhập WTO Việt Nam kiên định con đường đã chọn, Nhiều tác giả,
  Nxb Chính trị quốc gia, 2005.
  WTO là tổ chức thương mại đa phương toàn cầu chiếm tới 90% thương mại
  thế giới. Do đó các nước đều muốn tham gia để tận dung lợi thế thành viên của
  WTO.
  Việt Nam gia nhập WTO có thể có được những thuật lợi như: thuế nhập
  khẩu hàng Việt Nam ở nước ngoài sẽ giảm đáng kể; sự hạn chế về định lượng đối
  với một số hàng xuất khẩu của Việt Nam cũng giảm do các nước WTO sẽ bỏ chế độ
  hạn ngạch và thị trường được mở rộng hơn; đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ
  tăng hơn; hàng hoá và dịch vụ nước ngoài tại thị trường nước ta sẽ trở nên phong
  phú và có chất lượng.

  6

  Tuy nhiên, việc gia nhập WTO cũng đặt Việt Nam phải đối mặt với một loạt
  các vấn đề: mối đe doạ các ngành sản xuất trong nước chưa đủ sức cạnh tranh; việc
  hạ thấp hàng rào thuế quan làm giảm nguồn thu ngân sách; trợ cấp cho một số sản
  phẩm sẽ khó khăn hơn .
  Cuốn sách cung cấp thông tin về tiến trình gia nhập WTO của Việt Nam và
  kinh nghiệm của một số nước đi trước cũng như các nước cùng hoàn cảnh với nước
  ta.
  11. Bộ văn kiện cam kết của Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế
  giới WTO, Bộ Thương mại, Nxb Lao động - Xã hội, 2006.
  - Tập 1: bao gồm nội dung giới thiệu khái quát về tổ chức Thương mại Thế
  giới - WTO. Những bài viết, phân tích về thời cơ, thách thức, thuận lợi, khó khăn
  khi Việt Nam gia nhập WTO. Báo cáo của ban công tác, biểu cam kết về hàng hoá
  (nông sản), biểu cam kết về dịch vụ.
  - Tập 2: Hệ thống biểu cam kết về hàng hoá (phi nông sản).
  12. Thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế
  giới WTO, Bộ Thương mại, Nxb Lao động - Xã hội, 2006.
  Cuốn sách sẽ giới thiệu những vấn đề khái quát về tổ chức thương mại thế
  giới. Toàn bộ quá trình đàm phán, lợi ích - nghĩa vụ, khó khăn - vướng mắc và
  những tác động tới các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nước ta, đường lối chủ trương,
  chính sách của Đảng và Nhà Nước về hội nhập kinh tế quốc tế, và gia nhập WTO.
  Những bài viết, tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước về gia nhập
  tổ chức thương mại thế giới WTO của Việt Nam. Một số thông tin kinh tế - xã hội -
  lao động của Việt Nam trước thềm gia nhập WTO.
  13. Tác động từ việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới đến kinh tế và xã
  hội Việt Nam, Bộ Công thương - Ủy ban Châu Âu (Hội thảo), 2008.
  Hội thảo đã đưa ra các báo cáo tác động của việc gia nhập WTO đến:
  - Tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, cơ cấu xuất nhập khẩu, ngân sách nhà nước,
  lạm phát, chính sách tiền tệ và tỉ giá, đầu tư trực tiếp nước ngoài, thị trường chính
  khoán, cán cân thanh toán và dự trữ ngoại hối;
  - Môi trường kinh doanh: môi trường đầu tư, chính sách kinh tế;
  - Nông nghiệp Việt Nam;
  - Các vấn đề lao động và xã hội;
  - Hiệu quả của các cơ quan quản lý nhà nước;
  14. Giải quyết những thách thức khi gia nhập WTO - các trường hợp điển
  cứu, Phạm Duy Từ, Nxb Trẻ, 2007.
  Sách tập hợp những trường hợp điển cứu từ các nền kinh tế trên thế giới, mỗi
  nghiên cứu minh họa các chính phủ, doanh nghiệp và xã hội dân sự quản lý việc đất
  nước họ tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới, làm thành một bức tranh lồng

  7

  ghép về đề tài phải làm gì ở đầu thế kỷ XXI, để quản lý việc hội nhập một nền kinh
  tế vào hệ thống thương mại toàn cầu và phần thưởng, hoặc hình phạt nào trong việc
  hội nhập có thể dành cho các nền kinh tế thuộc mọi kích cỡ, kể cả nhiều nền kinh tế
  nghèo nhất và nghèo tài nguyên nhất thế giới.
  15. WTO thường thức, PGS.TS. Bùi Tất Thắng, Nxb Từ điển bách khoa,
  2006.
  Cuèn s¸ch tr¶ lêi c¸c c©u hái: WTO là gì? Nó hoạt động như thế nào và đem
  lại lợi ích gì? Khi gia nhập WTO thì nền kinh tế của Việt Nam được gì và mất gì?
  Tại sao nó là sân chơi, là phương tiện chứ không phải là mục đích?
  Cuốn sách nêu rõ lược sử hình thành và phát triển, những đặc trưng cơ bản
  của WTO, cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành, giải quyết các tranh chấp, quy trình
  kết nạp thành viên mới, quá trình gia nhập của Việt Nam và phân tích những tác
  động của WTO đối với chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân ta trong thời gian tới.
  Ngoài những nội dung đã nêu trên, sách còn có phần phụ lục giới thiệu một
  số nội dung cơ bản của Hiệp định song phương Trung Quốc – Hoa Kỳ và Trung
  Quốc – EU khi Trung Quốc đàm phán song phương với các đối tác quan trọng này
  trên bước đường gia nhập WTO.
  16. Tìm hiểu Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Uỷ ban quốc gia về hợp
  tác kinh tế quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, 2005.
  Tìm hiểu Tổ chức thương mại thế giới (WTO) giới thiệu khái quát lịch sử
  hình thành và những nguyên tắc hoạt động của Tổ chức Thương mại thế giới
  (WTO). Phần trọng tâm cuốn sách tập trung trình bày : một số nội dung cơ bản các
  hiệp định của WTO; cách thức giải quyết các tranh chấp; chương trình nghị sự
  Doha; một số vấn đề liên quan đến các nước đang phát triển và thể chế của WTO;
  các vấn để mới mà WTO phải đối mặt trong những thập kỷ đầu thế kỷ XXI .
  17. Văn kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Phạm
  Quốc Lợi, Nxb Lao động - Xã hội, 2006.
  Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:
  Phần 1: Báo cáo của ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO.
  Phần 2: Biểu cam kết về thương mại hàng hoá (bao gồm cam kết về thuế
  nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan và trợ cấp nông nghiệp).
  Phần 3: Biểu cam kết về thương mại dịch vụ.
  18. Nâng cao sức cạnh tranh một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu của
  Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Ngô Thị Tuyết Mai, Luận án Tiến
  sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007.
  Nghiªn cøu mét c¸ch cã hÖ thèng nhưng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ c¹nh tranh vµ
  søc c¹nh tranh cña hµng n«ng s¶n, lµm râ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao søc c¹nh tranh
  cña hµng n«ng s¶n ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tế quốc tế. Dùa trªn c¬ së

  8

  lý luËn ®ã, luËn ¸n ®· ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng søc c¹nh tranh cña mét sè mÆt
  hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu chñ yÕu cña ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tế quốc
  tế, chØ râ nhưng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu so víi c¸c mÆt hµng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh
  kh¸c vµ nguyªn nh©n g©y ra nhưng ®iÓm yÕu ®ã. KÕt hîp giưa lý luËn vµ thùc tiÔn,
  luËn ¸n ®· ®Ò xuÊt c¸c quan ®iÓm vµ gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ cã c¬ së khoa häc vµ cã tÝnh
  kh¶ thi nh»m n©ng cao søc c¹nh tranh mét sè mÆt hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña ViÖt
  Nam trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tế quốc tế.
  19. Hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trong điều kiện
  hội nhập quốc tế, Mai Thế Cường, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc
  dân, 2007.
  Luận án nghiên cứu một các hệ thống chính sách thương mại quốc tế của
  Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và đề xuất một số quan điểm và
  giải pháp hoàn thiện chinh sách này của Việt Nam.
  20. WTO kinh doanh và tự vệ, Trương Cường, Nxb Hà Nội, 2007.
  Việt Nam đã chính thức được kết nạp vào Tổ chức Thương mại Thế giới
  (WTO). Điều gì sẽ diễn ra khi chúng ta tham gia Tổ chức Thương mại có quy mô
  toàn cầu này. Đây là cơ hội mà chúng ta có thể và cần phải tận dụng. Những thách
  thức nào mà chúng ta phải nhận biết và vượt qua. Để tận dụng cơ hội, vượt qua
  thách thức, chúng ta phải làm gì.
  Những bài viết trong cuốn sách này sẽ lý giải các vấn đề nêu trên.
  21. Học làm giàu thời WTO, Bùi Dũng, Nxb Trẻ, 2007.
  Học làm giàu thời WTO, phác họa con đường đến thành công của doanh
  nhân Việt đương đại, chia sẻ những tâm tư, suy nghĩ của các doanh nhân tuy mang
  tính cá nhân xong phần nào lột tả được bức chân dung các doanh nhân Việt trong
  bối cảnh nền kinh tế Việt Nam “vươn ra biển lớn”. Bên cạnh đó là bức thông điệp
  của tác giả cuốn sách là “chuyện của người, cơ hội của mình” thông qua các câu hỏi
  trao đổi khá thẳng thắn với các doanh nhân.
  22. Gia nhập WTO Trung Quốc làm gì và được gì, TS Nguyễn Kim Báo, Nxb
  Thế giới, 2006.
  Cuốn sách khái quát quá trình gia nhập WTO của Trung Quốc; Đánh giá
  những thành công và thất bại của Trung Quốc trong quá trình ra nhập WTO.
  23. Trung Quốc gia nhập WTO kinh nghiệm với Việt Nam, VTV giới thiệu,
  Nxb Khoa học xã hội, 2005.
  Gia nhập WTO là một sự kiện lớn trong đời sống kinh tế - xã hội Trung
  Quốc. Nó đánh dấu công cuộc mở cửa hội nhập quốc tế của Trung Quốc đã bước
  vào một thời kỳ mới với những biến đổi chắc chắn sẽ sâu sắc và toàn diện hơn.
  Để trở thành thành viên của WTO - tổ chức Liên hợp quốc về kinh tế này,
  Trung Quốc đã trải qua một quá trình đàm phán ma-ra-tông kéo dài 15 năm ròng rã,

  Xem Thêm: Nông nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập WTO-Thời cơ và thách thức
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nông nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập WTO-Thời cơ và thách thức sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status