Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam-Thực trạng và giải pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam-Thực trạng và giải pháp

  Mục lục
  Mở đầu 1
  Ch-ơng 1
  Đông Nam á tiền sử với nền văn minh lúa n-ớc
  1. Đông Nam á-ngã t- đ-ờng của sự giao l-u văn hóa tộc ng-ời 7
  1.1. Xác định khu vực văn hóa Đông Nam á 7
  1.2. Nghiên cứu văn hóa tộc ng-ời Đông Nam á - còn để lại nhiều
  khoảng trống
  8
  2. Đông Nam á một khu vực lịch sử văn hóa lúa n-ớc 11
  2.1. Đông Nam á một thực thể địa lý đa dạng mà thống nhất 11
  2.2. Đông Nam á- một trong những trung tâm phát sinh chủng tộc
  (con ng-ời và ngôn ngữ)
  14
  2.3. Đông Nam á - một nền văn minh lúa n-ớc 16
  3. Việt Nam - một Đông Nam á thu nhỏ 42
  3.1. Nhận xét chung 42
  3.2. Một Đông Nam á thu nhỏ: qua bức tranh văn hóa tộc ng-ời 44
  Ch-ơng 2
  Tiếp xúc với văn hoá Trung Hoa, văn hoá ấn Độ: sự hình
  thành văn hóa của các quốc gia cổ Đông Nam á

  1. Tiếp xúc ngôn ngữ và văn hóa - vai trò, ý nghĩa 54
  1.1. Tiếp xúc ngôn ngữ văn hóa là hiện t-ợng có tính quy luật phổ biến 54
  1.2. Sự biến đổi văn hoá và ngôn ngữ trong quá trình tiếp xúc 57
  2. Sự hình thành văn hóa của các quốc gia, dân tộc Đông Nam á cổ đại 60
  2.1. Văn hóa Trung Hoa và ấn Độ trong mối quan hệ với Đông Nam á 62
  2.2. Sự biến đổi văn hóa của các quốc gia, dân tộc Đông Nam á cổ đại 65
  3. Quá trình tiếp xúc văn hóa Hán - Việt và văn hóa ấn - Việt 70
  3.1. Tiếp xúc văn hóa Hán – Việt 70
  3.2. Tiếp xúc văn hóa ấn – Việt 82 Ch-ơng 3
  Sự thống trị của chủ nghĩa thực dân và quá trình tiếp xúc
  để hiện đại hóa nền văn hóa của các quốc gia Đông Nam á

  1. Bối cảnh lịch sử 88
  1.1. Sự thống trị của chủ nghĩa thực dân 88
  1.2. Phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam á 90
  2. Tiếp xúc văn hóa ph-ơng Tây của các quốc gia Đông Nam á 93
  2.1. Biến đổi diện mạo văn hóa của các quốc gia Đông Nam á 93
  2.2. Vài nét biểu hiện thống nhất mà đa dạng của một số quốc gia
  Đông Nam á trong quá trình hiện đại hóa
  97
  3. Tiếp xúc văn hóa Đông- Tây ở Việt Nam 102
  3.1. Khái quát chung 102
  3.2. Quá trình tiếp xúc và sự biến đổi văn hóa trên một số lĩnh vực 105
  Ch-ơng 4
  Con đ-ờng phát triển văn hoá của các quốc gia Đông Nam á
  trong bối cảnh toàn cầu hoá

  1. Đông Nam á trong bối cảnh toàn cầu hóa 117
  1.1. Toàn cầu hóa và tác động đến văn hóa khu vực 117
  1.2. Con đ-ờng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của các n-ớc Đông
  Nam á
  122
  2. Văn hóa và phát triển 127
  2.1. Về nhận thức 127
  2.2. Văn hóa truyền thống trong mô hình phát triển mới của Đông
  Nam á
  131
  3. Việt Nam trong bối cảnh ASEAN 137
  3.1. Vị thế của Việt Nam- nhìn từ ph-ơng diện văn hóa 137
  3.2. Văn hóa Việt Nam hội nhập và phát triển 140
  Kết luận 146
  Danh mục tài liệu tham khảo
  1
  M? é?U

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Thực hiện chủ tr-ơng của Đảng làm cho văn hoá thấm sâu vào đời sống
  xã hội, đảm bảo sự gắn kết giữa phát triển kinh tế và văn hoá, việc xã hội hoá,
  đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm văn hoá đã có b-ớc
  tiến mới. Tuy vậy, chúng ta vẫn rất lúng túng để tìm ra cơ chế, giải pháp thích
  hợp cho phát triển văn hóa trong bối cảnh mới. Những nghiên cứu lý luận về
  mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế, trong đó có vấn đề phát triển ngành công
  nghiệp văn hóa vẫn ch-a theo kịp với sự phát triển.
  Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế càng đi vào chiều sâu thì văn hoá
  càng nổi lên là một trong những trụ cột chính của sự hợp tác. Những vấn đề
  trọng tâm đ-ợc đặt ra đối với các quốc gia, nh-: sự đối thoại giữa các nền văn
  hoá văn minh, chính sách nhằm bảo vệ, phát huy sự đa dạng văn hoá và vấn
  đề xuất nhập khẩu các sản phẩm văn hoá Nhiều n-ớc đã rất chú trọng đến
  phát triển ngành công nghiệp văn hoá, xem đây là một biện pháp hữu hiệu.
  Công nghiệp văn hóa không những có khả năng to lớn trong việc truyền bá,
  bảo vệ, phát huy bản sắc, giá trị văn hoá dân tộc, mà còn giữ vai trò là một
  trong những ngành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế tri thức. Phát triển công
  nghiệp văn hoá liên quan đến thị tr-ờng hàng hoá văn hoá, giá trị th-ơng mại,
  liên quan đến chính sách văn hoá, chính sách đầu t-, sự thay đổi hệ thống
  pháp lý cũng nh- hệ thống đánh giá các hoạt động và sản phẩm văn hoá của
  mỗi quốc gia trong quá trình hội nhập.
  Nhiều nền kinh tế trên thế giới, sự phát triển của ngành công nghiệp
  văn hoá đã và đang chiếm tỉ trọng đáng kể của tổng thu nhập quốc dân, thậm
  chí trở thành mũi nhọn về xuất khẩu. Trong khi đó ở Việt Nam cả nhận thức
  và thực tiễn để phát triển ngành công nghiệp văn hoá còn rất sơ khai. Thực tế
  đó đã ảnh h-ởng lớn đến nhu cầu, khả năng sáng tạo, h-ởng thụ các giá trị
  văn hoá của nhân dân. Thực tế đó cũng làm hạn chế việc tuyên truyền các chủ
  tr-ơng, chính sách của Đảng và Nhà n-ớc về phát triển sâu rộng và nâng cao
  chất l-ợng nền văn hóa dân tộc, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát 2
  triển kinh tế - xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống
  xã hội, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Không phát triển nền công nghiệp
  văn hóa, không những ảnh h-ởng đến quá trình hiện đại hoá nền văn hoá dân
  tộc- mà còn là sự biểu hiện của yếu thế, không cạnh tranh đ-ợc với các sản
  phẩm văn hoá của n-ớc ngoài Nếu không v-ợt qua đ-ợc những thách thức
  này, thì về mặt trái của nó, một mặt chúng ta phải chịu thua thiệt về kinh tế,
  mặt khác do tính phụ thuộc càng tăng, điều đó cũng đồng nghĩa là phải đối
  diện với những hệ luỵ khôn l-ờng về văn hoá d-ới góc độ xây dựng phát triển
  con ng-ời, cũng nh- việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong bối
  cảnh hiện nay.
  Trên đây là những lý do để chúng tôi nghiên cứu đề tài “Phát triển
  công nghiệp văn hoá ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”. Hy
  vọng những kết quả đạt đ-ợc sẽ góp phần làm sáng tỏ về ph-ơng diện lý luận
  và thực tiễn của phát triển văn hóa gắn với phát triển kinh tế, hiện đại hóa nền
  văn hóa nhằm phát triển con ng-ời, phát triển đất n-ớc trong thời kỳ mới ở
  n-ớc ta hiện nay.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Những nghiên cứu về xây dựng phát triển ngành công nghiệp văn hóa
  còn quá ít ỏi. Có thể khái quát về tình hình nghiên cứu nh- sau:
  Nhóm thứ nhất: Những quan điểm có tính chất chỉ đạo trong đ-ờng
  lối chính sách của Đảng và Nhà n-ớc về xây dựng và phát triển văn hoá
  trong cơ chế thị tr-ờng định h-ớng XHCN, có liên quan đến phát triển ngành
  công nghiệp văn hoá (Nghị quyết Hội nghị Trung -ơng 4 (khoá VII); Văn
  kiện Đại hội Đảng lần thứ VIII, IX, X; Nghị quyết Trung 5 (khoá VIII); Kết
  luận Hội nghị Trung 10 (khoá IX) .
  - Nghị quyết Hội nghị lần thứ t- của Ban Chấp hành Trung -ơng Đảng
  (khoá VII) đã bàn đến những khía cạnh kinh tế trong hoạt động và kinh doanh
  văn hoá phẩm ở n-ớc ta (1) . Những vấn đề đ-ợc nêu ra trong Nghị quyết: bằng

  1 Đảng cộng sản Việt Nam: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 (khóa VII), 1993, tr.22,23. 3
  mọi cách phải đ-a những giá trị văn hoá của dân tộc và thế giới đến với nhân
  dân, mở rộng giao l-u văn hoá với n-ớc ngoài (nh- xuất nhập khẩu văn hoá
  phẩm, khuyến khích việc trao đổi nghệ thuật với các đoàn nghệ thuật); cấm
  sản xuất và phổ biến những tác phẩm, phim ảnh, băng hình có nội dung độc
  hại, phản động đồi truỵ Nghị quyết cũng đề ra nhiệm vụ tiếp tục bổ sung và
  hoàn chỉnh các quy định về mua, bán tác phẩm, vấn đề thuế; xây dựng và
  hoàn chỉnh các văn bản pháp quy về Luật Xuất bản, Luật bảo vệ di tích văn
  hoá dân tộc
  - Nghị quyết Trung -ơng 5 (khoá VIII) Về xây dựng phát triển nền văn
  hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc đã đánh giá những mặt tích
  cực và tiêu cực của tác động văn hoá đến đời sống tinh thần xã hội, và chỉ ra
  khuynh h-ớng “th-ơng mại hoá” đang có ảnh h-ởng tiêu cực đến phát triển
  văn hoá nghệ thuật, chiều theo những thị hiếu thấp kém, làm cho chức năng
  giáo dục t- t-ởng và thẩm mỹ của văn học nghệ thuật bị suy giảm ( 1 ).
  - Kết luận của Hội nghị Trung -ơng X (khóa IX) đến Nghị quyết Đại
  hội X, đã tập trung nhấn mạnh phải bảo đảm sự gắn kết giữa phát triển văn
  hóa với phát triển kinh tế, phát triển kinh tế là trọng tâm, phát triển văn hóa
  làm nền tảng tinh thần của xã hội.
  - Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị Về phát triển văn học, nghệ thuật
  trong thời kỳ mới, khẳng định n-ớc ta đã hình thành thị tr-ờng văn hóa phẩm,
  xây dựng, phát triển ngành công nghiệp văn hoá vì một nền văn hoá Việt Nam
  tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển đất n-ớc, hội nhập quốc tế.
  Nhóm thứ hai: Những công trình nghiên cứu có liên quan đến vấn đề
  phát triển công nghiệp văn hoá ở n-ớc ta trên bình diện lý luận và thực tiễn,
  nh-: vấn đề kinh tế thị tr-ờng và kinh tế thị tr-ờng định h-ớng XHCN; vai trò
  của văn hoá trong quá trình phát triển, phát triển văn hoá trong kinh tế thị
  tr-ờng định h-ớng XHCN ở Việt Nam; sự tác động của toàn cầu hoá đối với
  phát triển văn hoá hiện nay; phát triển văn hoá phát triển con ng-ời và nguồn
  nhân lực trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá .

  1 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung -ơng Đảng khóa VIII, năm 1998, tr. 48. 4
  * Một số công trình nghiên cứu:
  - Kinh doanh Xuất bản phẩm trong cơ chế thị tr-ờng ở Việt Nam (Luận
  án của Phạm Thị Nh- Tâm - Đại học Kinh tế quốc dân, năm 1994).
  - Văn hoá vì phát triển - Phạm Xuân Nam, Nxb CTQG, Hà Nội 1998.
  - Chống những biểu hiện của văn hoá, văn nghệ th-ơng mại; Xã hội hoá
  các hoạt động văn hoá và xã hội hoá kinh doanh văn hoá- của Trần Trọng
  Đăng Đàn, Nxb Văn nghệ Sở Văn hoá Thông tin TP. Hồ Chí Minh, 1998.
  - Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng văn hoá ở n-ớc ta - Hoàng
  Vinh (Nxb Văn hoá Thông tin - Hà Nội 1999).
  - Một số nghiên cứu b-ớc đầu về kinh tế học văn hoá - Lê Ngọc Tòng
  (NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2004).
  - Hành trình nghiên cứu điện ảnh Việt Nam, Nxb Văn hóa –Thông tin,
  Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, H, 2007
  * Một số đề tài cấp Bộ, cấp Nhà n-ớc:
  - Kinh tế thị tr-ờng định h-ớng xã hội giai đoạn 2001 - 2004 (Đề tài
  cấp Nhà n-ớc - KX.03.05, đã nghiệm thu).
  - Phát triển văn hoá, con ng-ời và nguồn lực trong thời kỳ đẩy mạnh công
  nghiệp hoá, hiện đại hoá (Đề tài Ch-ơng trình KX. 05, giai đoạn 2001 - 2004,
  đã nghiệm thu).
  - Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong lĩnh vực vui chơi
  giải trí ở khu vực đô thị n-ớc ta - thực trạng và giải pháp (Đề tài cấp Bộ - Học
  viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phạm Duy Đức chủ nhiệm, đã nghiệm
  thu năm 2003).
  - Mỹ thuật đ-ơng đại Việt Nam liên ứng với thế giới (nhìn từ Hà Nội)-
  Đào Mai Trang, (Đề tài khoa học cấp cơ sở, Bộ Văn hoá Thông tin - Tạp chí
  Văn hoá Nghệ thuật), năm 2005.
  - Âm nhạc Việt Nam thời kỳ đổi mới thực trạng và giải pháp - Nguyễn
  Đăng Nghị (Đề tài cấp cơ sở - Bộ Văn hoá Thông tin - Tạp chí Văn hoá nghệ
  thuật), năm 2005. 5
  - Thị tr-ờng văn hoá phẩm ở n-ớc ta - hiện trạng và giải pháp (Đề tài
  cấp Bộ - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị H-ơng chủ
  nhiệm, đã nghiệm thu năm 2006).
  - Hoạt động văn hoá và sản phẩm văn hoá trong cơ chế thị tr-ờng định
  h-ớng XHCN ở n-ớc ta hiện nay (Đề tài độc lập cấp Nhà n-ớc - Bộ Khoa học
  công nghệ, TS. Trần Chiến Thắng chủ nhiệm, nghiệm thu cơ sở năm 2008).
  - Nghiên cứu xây dựng và phát triển ngành công nghiệp văn hoá của
  Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (Sở
  Văn hoá Thông tin Hà Nội - 01 X-12/01-2006-3, Phạm Duy Đức làm chủ
  nhiệm, đã có báo cáo tổng kết lần 1, năm 2008).
  * Một số bài bài viết:
  - Chính sách văn hóa- nhìn từ bản quyền tác giả trong lĩnh vực văn học
  nghệ thuật, Nguyễn thị H-ơng (Thông tin Văn hóa và Phát triển, số 5, 2005).
  - Xây dựng và phát triển ngành công nghiệp văn hoá ở n-ớc ta - Tô Huy
  Rứa (Tạp chí Cộng sản, số 1, tháng 1/2006).
  - Quan điểm của C.Mác và Ph.Ăng-ghen về sản xuất văn hoá và thị
  tr-ờng hàng hoá văn hoá - Nguyễn Thị H-ơng (Tạp chí Lý luận chính trị, số
  10, 2006).
  - Xây dựng ngành công nghiệp văn hoá ở n-ớc ta - Mai Hải Oanh, Tạp
  chí Văn hoá - Nghệ thuật, số 6/2006.
  - Phát triển ngành công nghiệp văn hóa ở n-ớc ta trong bối cảnh hội
  nhập kinh tế quốc tế- Nguyễn Thị H-ơng (Tạp chí Lý luận Chính trị, số 10,
  năm 2008).
  - Chính sách kinh tế trong văn hóa và phát triển ngành công nghiệp
  văn hóa Việt Nam - Nguyễn Thị H-ơng (Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền
  thông, số tháng 5/2009).
  * Một số Hội thảo khoa học:
  - Kỷ yếu Hội thảo Phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2010-2020 ở
  TP.Hồ Chí Minh ngày 21/2/2009 (Đề tài cấp Nhà n-ớc do PGS,TS. Phạm Duy
  Đức chủ nhiệm). 6
  - Hội thảo “Công nghiệp văn hóa ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp”
  tại Hà Nội, do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 30/8/2009.
  - Hội thảo “Phát triển công nghiệp văn hóa vui chơi giải trí ở n-ớc ta
  hiện nay” do Viện Văn hóa phát triển tổ chức ngày 24/11/2009.
  Các công trình nghiên cứu trên đây, b-ớc đầu đã bàn về vấn đề phát
  triển ngành công nghiệp văn hoá và thị tr-ờng văn hoá phẩm ở n-ớc ta trên
  các mặt chủ yếu, nh-: vấn đề kinh tế trong văn hoá, bản chất của hàng hoá
  văn hoá tinh thần và thị tr-ờng hàng hoá văn hoá tinh thần; quản lý thị tr-ờng
  văn hoá và cơ chế quản lý thị tr-ờng văn hoá. Tuy ch-a hoàn thiện, nh-ng
  một số công trình trên đã đ-a ra quan niệm về công nghiệp văn hóa và cơ cấu
  của ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam, phân tích vai trò của công nghiệp
  văn hóa đối với việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc
  dân tộc. Riêng công trình nghiên cứu phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô
  Hà Nội, đã khái quát đ-ợc bức tranh cơ bản về tình hình phát triển công
  nghiệp văn hóa Thủ đô trong những năm qua.
  Nhóm thứ ba: Một số công trình nghiên cứu về quản lý các hoạt động
  văn hoá và cơ chế quản lý văn hoá liên quan đến phát triển ngành công
  nghiệp văn hoá trong điều kiện hiện nay ở n-ớc ta. Những công trình này
  gồm các đề tài, sách, hoặc các giáo trình đang đ-ợc sử dụng giảng dạy, nh-:
  - Đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp công ích ngành văn hoá thông
  tin trong nền kinh tế thị tr-ờng ở Việt Nam (Nguyễn Danh Ngà - Nxb Văn
  hóa thông tin, Hà Nội, 1997).
  - L-ợc sử quản lý văn hoá ở Việt Nam (Tập bài giảng của Tr-ờng Đại
  học Văn hoá Hà Nội - Hoàng Sơn C-ờng (Nxb VH-TT, Hà Nội 1998).
  - Quản lý hoạt động văn hoá - Nguyễn Văn Hy, Phan Văn Tú, Hoàng
  Sơn C-ờng, Lê Thị Hiền, Trần Thị Diên (Nxb VH TT, Hà Nội 1998).
  - Thể chế xã hội trong lĩnh vực văn hoá, văn nghệ ở n-ớc ta (Đề tài cấp
  Bộ - Học viện CTQG Hồ Chí Minh - do GS, TS. Hoàng Vinh chủ nhiệm,
  nghiệm thu năm 2000). 7
  - Xây dựng thể chế quản lý kinh doanh văn hoá phẩm hiện thời ở n-ớc
  ta. (Đề tài cấp Bộ - Học viện CTQG Hồ Chí Minh - do GS, TS. Hoàng Vinh
  chủ nhiệm, nghiệm thu năm 2005).
  - Quản lý văn hoá đô thị trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá
  đất n-ớc - Lê Nh- Hoa, Viện Văn hoá, năm 2000.
  - Quản lý nhà n-ớc đối với thị tr-ờng băng đĩa trong giai đoạn hiện
  nay, do TS. Đinh Thị Vân Chi làm chủ nhiệm (Đề tài cấp Bộ, năm 2005).
  Nhiều vấn đề đ-ợc bàn đến trong các công trình trên: quan niệm quản
  lý, quản lý văn hóa, trình độ khoa học công nghệ và công tác quản lý, những
  tác động tích cực và tiêu cực của quản lý văn hóa đến đời sống xã hội. Những
  vấn đề này liên quan trực tiếp đến phát triển nền công nghiệp văn hoá.
  Nh- vậy, các nghiên cứu có liên quan đến vấn đề phát triển ngành công
  nghiệp công nghiệp văn hóa ở Việt Nam chỉ mới quan tâm đến các ph-ơng
  diện sau:
  1/ Những định h-ớng thể hiện trong chủ tr-ơng, chính sách của Đảng
  và Nhà n-ớc về phát triển văn hoá, thực hiện chính sách kinh tế trong văn hoá,
  bảo đảm sự gắn kết giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hoá. Đây là cơ sở
  quan trọng cho việc phát triển ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam trong cơ
  chế thị tr-ờng định h-ớng XHCN.
  2/ Nghiên cứu sự phát triển của văn hoá Việt Nam tr-ớc tác động của
  kinh tế thị tr-ờng và toàn cầu hoá; bản chất của sản phẩm hàng hoá văn hoá,
  cơ sở lý luận của thị tr-ờng văn hoá phẩm, về quản lý văn hoá và việc xây
  dựng, hoàn thiện cơ chế, thể chế quản lý văn hoá ở n-ớc ta hiện nay
  3/ Vai trò của Nhà n-ớc trong việc tổ chức các hoạt động văn hoá và
  các sản phẩm văn hoá trong cơ chế thị tr-ờng định h-ớng xã hội chủ nghĩa,
  liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp văn hoá và thị
  tr-ờng văn hoá phẩm ở Việt Nam.
  4/ Nhận thức chung về ph-ơng diện lý luận phát triển công nghiệp văn
  hoá, nh-: quan niệm công nghiệp văn hóa, cấu trúc của ngành công nghiệp 8
  văn hóa ở n-ớc ta ., khảo sát thực trạng phát triển công nghiệp văn hóa ở một
  số lĩnh vực, khu vực
  5/ B-ớc đầu nghiên cứu tính tất yếu, vai trò, ý nghĩa của phát triển
  công nghiệp văn hoá đối với việc xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt
  Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, và những vấn đề đặt ra trong việc xây
  dựng, phát triển ngành công nghiệp văn hoá ở n-ớc ta.
  6/ Tìm hiểu một số kinh nghiệm từ các mô hình về phát triển nền công
  nghiệp văn hoá của thế giới và khu vực.
  Có thể nói cho đến nay, ch-a có một công trình nào đặt vấn đề nghiên
  cứu một cách toàn diện vấn đề công nghiệp văn hoá ở Việt Nam, cả về lý luận
  và thực tiễn, chỉ ra tính tất yếu, đặc điểm cũng nh- việc khảo sát đánh giá
  thực trạng công nghiệp văn hoá ở n-ớc ta trong quá trình đổi mới đất n-ớc, đề
  xuất các giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa trong cơ chế thị tr-ờng định
  h-ớng XHCN, hội nhập quốc tế hiện nay. Dù vậy, những kết quả nghiên cứu
  trên đây là cơ sở rất quan trọng cho việc nghiên cứu đề tài.
  4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  Mục đích: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về xây dựng phát
  triển ngành công nghiệp văn hoá, đề tài khảo sát, phân tích và đánh giá thực
  trạng phát triển công nghiệp văn hóa ở n-ớc ta qua một số lĩnh vực, đề xuất
  ph-ơng h-ớng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa trong
  thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH và chủ động hội nhập quốc tế.
  Nhiệm vụ : Làm rõ cơ sở lý luận về phát triển công nghiệp văn hoá ở
  Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập
  phát triển. Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của ngành công nghiệp
  văn hoá n-ớc ta trong những năm qua trên một số lĩnh vực chủ yếu. Dự báo
  xu h-ớng vận động, phát triển của ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam
  trong thời gian tới. Xác định ph-ơng h-ớng, đề xuất những giải pháp khả thi
  cho phát triển ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam.
  5. Đối t-ợng và phạm vi nghiên cứu 9
  - Đối t-ợng nghiên cứu: Công nghiệp văn hóa xét theo cơ cấu trong
  quan niệm của thế giới hiện nay, bao gồm rất nhiều ngành (quảng cáo, kiến
  trúc, giải trí kỹ thuật số, mỹ thuật đồ cổ và thủ công mỹ nghệ, thiết kế mỹ
  thuật, điện ảnh và video, in ấn xuất bản, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, phát
  thanh truyền hình và phần mềm vi tính .), do hạn chế, nên phạm vi của đề tài
  này không thể nghiên cứu khảo sát toàn bộ các ngành. Đề tài chỉ tập trung
  nghiên cứu, khảo sát ba lĩnh vực: Điện ảnh, sàn diễn và âm nhạc.
  - Phạm vi khảo sát: Thực trạng nghiên cứu của đề tài đ-ợc khảo sát ở
  một số thành phố lớn, đặc biệt là nh- Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nơi
  có một số lĩnh vực thuộc công nghiệp văn hóa đang hoạt động khá sôi động.
  6. Ph-ơng pháp nghiên cứu
  Đề tài đ-ợc thực hiện dựa trên cơ sở ph-ơng pháp luận mácxit và quan
  điểm, đ-ờng lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng phát triển nền văn
  hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đề tài đã sử dụng ph-ơng pháp liên/đa
  ngành, phối hợp giữa các nhà quản lý văn hóa, các nhà doanh nghiệp, các nhà
  kỹ thuật và công nghệ gắn liền với hoạt động của ngành công nghiệp văn hóa
  để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra.
  1. Nghiên cứu định tính (nghiên cứu lý thuyết): Đề tài dựa trên những
  cơ sở lý thuyết về công nghiệp văn hóa, vai trò của công nghiệp này đối với sự
  phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và thực tiễn phát triển công nghiệp văn hóa
  ở một số n-ớc trên thế giới. Trên cơ sở đó, phân tích, đánh giá, dự báo các yêu
  cầu mà mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đặt ra đối với việc xây dựng phát
  triển ngành công nghiệp văn hóa ở n-ớc ta trong bối cảnh mới, đ-a ra định
  h-ớng và các giải pháp để phát triển.
  2. Ph-ơng pháp phân tích SWOT (Điểm mạnh- Điểm yếu- Thời cơ-
  Thách thức: Strengths - Weaknesses - Opportunities- Threats) đ-ợc sử dụng
  để phân tích nhằm làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu của chính sách văn
  hóa ở n-ớc ta, những thuận lợi cũng nh- khó khăn trong việc xây dựng và
  phát triển ngành công nghiệp văn hóa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 10
  3. Ph-ơng pháp điều tra xã hội học. Nội dung điều tra tập trung vào 2
  vấn đề chính: sử dụng ph-ơng pháp liên ngành, phối hợp giữa các nhà quản lý
  văn hóa, các nhà doanh nghiệp, các nhà kỹ thuật và công nghệ gắn liền với
  hoạt động của ngành công nghiệp văn hóa; những thuận lợi, khó khăn và yêu
  cầu đặt ra đối với phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam hiện nay.
  Địa bàn điều tra: Đề tài dự kiến điều tra chủ yếu ở các thành phố và đô
  thị lớn, đặc biệt là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.
  4. Ph-ơng pháp thống kê - so sánh: Sử dụng các số liệu thống kê để
  phân tích và so sánh nhằm đ-a ra kết luận về thực trạng phát triển ngành công
  nghiệp văn hóa ở n-ớc ta.
  5. Ph-ơng pháp dự báo: Kết hợp cả ph-ơng pháp dự báo định tính và
  định l-ợng nhằm dự báo xu h-ớng phát triển của công nghiệp văn hóa Việt
  Nam trong giai đoạn tới.
  7. Đóng góp mới về khoa học
  - Đề tài tổng hợp các kết quả nghiên cứu về công nghiệp văn hoá từ các
  góc độ khác nhau, khái quát quan niệm, bản chất, cấu trúc của công nghiệp
  văn hoá - góp phần xây dựng lý thuyết phát triển công nghiệp văn hoá ở Việt
  Nam trong bối cảnh hiện nay.
  - Làm rõ vai trò của phát triển công nghiệp văn hoá đối với phát triển
  kinh tế - xã hội và xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
  - Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp văn hoá của n-ớc
  ta hiện nay trên một số lĩnh vực cơ bản, dự báo xu h-ớng, đề ra một số giải
  pháp để phát triển ngành công nghiệp văn hóa n-ớc ta.
  Những kết quả đạt đ-ợc có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu và giảng
  dạy, cơ sở cho việc hoạch định chiến l-ợc phát triển ngành công nghiệp văn
  hóa ở n-ớc ta trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
  8. Nội dung nghiên cứu
  Ch-ơng 1: Lý luận chung về công nghiệp văn hoá và vai trò của phát
  triển công nghiệp văn hoá đối với phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nền
  văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc Ch-ơng 2: Thực trạng phát triển ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam
  từ năm trong những năm qua (qua khảo sát một số lĩnh vực)
  Ch-ơng 3: Ph-ơng h-ớng và giải pháp phát triển công nghiệp văn hoá
  Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế
  9. Lực l-ợng tham gia nghiên cứu
  Tham gia thực hiện đề tài gồm những cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của
  Viện Văn hoá và phát triển, các nhà khoa học trong, ngoài Học viện, các cơ
  quản lý, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngành công nghiệp văn hóa.
  a. Cơ quan phối hợp:
  - Ban Tuyên giáo Trung -ơng
  - Vụ pháp chế - Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  - Cục Nghệ thuật biểu diễn
  - Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hà Nội
  - Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
  - Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Thành phố Đà Nẵng
  - Khoa Văn hóa và Phát triển-Học viện Khu vực 2

  Xem Thêm: Phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam-Thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam-Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status