Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Lý luận và thực tiễn về tự do hóa các giao dịch vốn và sự ổn định khu vực tài chính Việt Nam: khuôn khổ chính sách đến năm 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Lý luận và thực tiễn về tự do hóa các giao dịch vốn và sự ổn định khu vực tài chính Việt Nam: khuôn khổ chính sách đến năm 2020

  1

  MỤC LỤC
  Danh mục các Bảng, Hình, Hộp 7
  PHẦN MỞ ĐẦU 10
  Phần thứ nhất 19
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỰ DO HÓA CÁC GIAO DỊCH VỐN VÀ
  SỰ ỔN ĐỊNH CỦA KHU VỰC TÀI CHÍNH 19
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỰ DO HÓA CÁC GIAO DỊCH
  VỐN . 19
  I. Phân loại các giao dịch vốn . 19
  1. Khái niệm giao dịch vốn . 19
  2. Phân loại các giao dịch vốn . 19
  II. Tự do hóa các giao dịch vốn 21
  1. Khái niệm tự do hóa các giao dịch vốn . 21
  2. Mức độ tự do hóa các giao dịch vốn . 22
  3. Các quan điểm về tự do hóa các giao dịch vốn hay là lợi ích và rủi ro
  của tự do hóa các giao dịch vốn . 25
  4. Lộ trình và tiền đề thực hiện tự do hóa các giao dịch vốn 31
  5. Ứng xử với luồng vốn vào (gia tăng) . 35
  6. Thực tế và kinh nghiệm quốc tế về tự do hóa các giao dịch vốn 39
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ ỔN ĐỊNH CỦA KHU VỰC
  TÀI CHÍNH . 43
  I. Khu vực tài chính và sự ổn định của khu vực tài chính . 43
  1. Khái niệm về khu vực tài chính và sự ổn định của khu vực tài chính . 43
  2. Tiêu chí đánh giá sự ổn định của khu vực tài chính . 48
  3. Vai trò của sự ổn định khu vực tài chính đối với nền kinh tế . 57
  II. Nguyên nhân gây nên sự bất ổn của khu vực tài chính . 59
  1. Nguyên nhân từ nội tại khu vực tài chính . 62
  2. Nguyên nhân từ các khu vực khác của nền kinh tế 64
  3. Nguyên nhân từ bên ngoài tác động vào nền kinh tế . 69
  Chương 3: MỐI LIÊN HỆ GIỮA TỰ DO HÓA CÁC GIAO DỊCH
  VỐN VỚI SỰ ỔN ĐỊNH CỦA KHU VỰC TÀI CHÍNH . 70
  2

  I. Tác động của tự do hóa các giao dịch vốn tới khu vực tài chính 70
  1. Tác động tích cực 71
  2. Tác động tiêu cực 74
  II. Các điều kiện cần thiết để đảm bảo ổn định khu vực tài chính
  trong bối cảnh tự do hóa các giao dịch vốn 78
  1. Củng cố và đảm bảo sự vững chắc của các định chế tài chính 79
  2. Đảm bảo có cơ chế giám sát ngân hàng và chính sách quản lý thận
  trọng từ các cơ quan quản lý tiền tệ 80
  3. Các điều kiện về chính sách vĩ mô 81
  III. Tác động của khu vực tài chính tới việc thúc đẩy tự do hóa các
  giao dịch vốn .82
  1. Mức độ phát triển và hội nhập của khu vực tài chính .83
  2. Sức chịu đựng của khu vực tài chính trước những cú sốc từ bên ngoài.83
  3. Mức độ hiệu quả của khu vực tài chính 83
  IV. Kinh nghiệm quốc tế về tự do hóa các giao dịch vốn với sự ổn định
  khu vực tài chính 87
  1. Kinh nghiệm của một số nước phát triển .87
  2. Kinh nghiệm của một số nước đang phát triển 91
  3. Kinh nghiệm của một số nước chuyển đổi 94
  4. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 97
  Phần thứ hai .101
  TỰ DO HÓA CÁC GIAO DỊCH VỐN VỚI SỰ ỔN ĐỊNH KHU
  VỰC TÀI CHÍNH VIỆT NAM .101
  Chương 1: THỰC TRẠNG TỰ DO HÓA CÁC GIAO DỊCH VỐN Ở
  VIỆT NAM 101
  I. Quá trình mở cửa và hội nhập quốc tế của khu vực tài chính Việt
  Nam 101
  1. Tổng quan về tiến trình mở cửa và hội nhập quốc tế của nền kinh tế
  Việt Nam từ khi Đổi mới đến nay 101
  2. Quá trình mở cửa và hội nhập quốc tế của khu vực tài chính từ khi
  Đổi mới đến nay .107
  3. Những vấn đề đặt ra nhằm cải thiện môi trường kinh tế vĩ mô và củng
  cố tài chính .111
  3

  II. Thực trạng tự do hóa các giao dịch vốn ở Việt Nam . 112
  1. Chính sách tự do hóa các giao dịch vốn 112
  2. Qui mô chu chuyển vốn các dòng vốn vào và ra khỏi Việt Nam 127
  3. Đánh giá chung về việc kiểm soát vốn và các bước tự do hóa giao
  dịch vốn của Việt Nam . 144
  Chương 2: MỐI QUAN HỆ TƯƠNG TÁC GIỮA TỰ DO HÓA
  CÁC GIAO DỊCH VỐN VỚI SỰ ỔN ĐỊNH KHU VỰC TÀI
  CHÍNH VIỆT NAM 148
  I. Tác động của tự do hóa các giao dịch vốn tới sự ổn định của khu
  vực tài chính Việt Nam 148
  1. Tác động tích cực 148
  2. Tác động tiêu cực 153
  II. Khu vực tài chính Việt Nam và tác động tới quá trình tự do hóa
  các giao dịch vốn 157
  1. Thực trạng khu vực tài chính . 157
  2. Những đóng góp của khu vực tài chính đối với tiến trình tự do hóa
  các giao dịch vốn 172
  3. Những hạn chế của khu vực tài chính đối với tiến trình tự do hóa các
  giao dịch vốn và phát triển kinh tế . 173
  Phần thứ ba 182
  KHUÔN KHỔ CHÍNH SÁCH TỰ DO HÓA CÁC GIAO DỊCH
  VỐN VÀ GIỮ ỔN ĐỊNH KHU VỰC TÀI CHÍNH VIỆT NAM ĐẾN
  NĂM 2020 182
  Chương 1: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  - XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 182
  I. Các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng đến 2020 của nền kinh tế
  Việt Nam 182
  1. Tình hình và xu thế kinh tế thế giới 182
  2. Tình hình và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đến
  năm 2020 . 189
  3. Định hướng phát triển khu vực tài chính Việt Nam đến 2020 192
  II. Hội nhập kinh tế quốc tế: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam . 194
  1. Những cơ hội của Việt Nam khi gia nhập WTO . 194
  4

  2. Thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập ngày càng sâu rộng vào
  nền kinh tế thế giới 199
  Chương 2: KHUÔN KHỔ CHÍNH SÁCH TỰ DO HÓA CÁC GIAO
  DỊCH VỐN TẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 .203
  I. Định hướng tự do hóa các giao dịch vốn đến năm 2020 .203
  1. Quan điểm 203
  2. Định hướng .204
  II. Lộ trình tự do hóa các giao dịch vốn tại Việt Nam đến năm 2020 .206
  1. Giai đoạn 2011 - 2015 .207
  2. Giai đoạn 2016 - 2020 .212
  III. Thiết lập các điều kiện cần thiết cho quá trình tự do hóa các giao
  dịch vốn 213
  1. Nâng cao hiệu lực điều tiết của các chính sách vĩ mô 213
  2. Phát triển và hoàn thiện các thị trường tài chính 214
  3. Tăng cường hệ thống giám sát tài chính hiệu quả 214
  4. Cải tiến công tác thu thập, phân tích và cung cấp thông tin 214
  5. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của nền kinh tế 215
  6. Xây dựng các biện pháp ứng phó trong trường hợp dòng vốn chuyển
  vào quá lớn hoặc khi vốn đảo chiều 215
  Chương 3: KHUÔN KHỔ CHÍNH SÁCH ỔN ĐỊNH KHU VỰC
  TÀI CHÍNH ĐẾN NĂM 2020 215
  I. Quan điểm và định hướng 215
  1. Quan điểm 216
  2. Định hướng .217
  II. Củng cố và phát triển bền vững khu vực tài chính Việt Nam .219
  1. Hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ
  thống ngân hàng Việt Nam ở cả hai cấp: NHTW và hệ thống các TCTD219
  2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả sử dụng đội ngũ
  cán bộ .224
  3. Phát triển mạnh công nghệ ngân hàng tiên tiến .225
  III. Củng cố và phát triển hệ thống giám sát hữu hiệu đối với khu vực
  tài chính Việt Nam 226
  5

  1. Hoàn thiện các quy chế thận trọng trong hoạt động ngân hàng 226
  2. Tổ chức tốt việc theo dõi, thanh tra, giám sát thực hiện quy định thận
  trọng, an toàn của các TCTD . 228
  3. Xây dựng mạng lưới an ninh tài chính và các giải pháp đặc biệt 228
  IV. Phối hợp chính sách và các giải pháp hỗ trợ nhằm giữ ổn định
  khu vực tài chính Việt Nam . 231
  1. Các giải pháp về phối hợp chính sách nhằm giữ ổn định khu vực tài
  chính Việt Nam 231
  2. Củng cố, phát triển và hoàn thiện thị trường tiền tệ, thị trường ngoại
  hối; điều hành lãi suất, tỷ giá, điều hành cung ứng tiền, quản lý và sử
  dụng dự trữ ngoại hối, tổ chức vận hành hệ thống thanh toán liên ngân
  hàng một cách hợp lý để hỗ trợ các TCTD duy trì hoạt động thuận lợi,
  thông suốt và an toàn 235
  3. Các giải pháp hỗ trợ 236
  KẾT LUẬN . 237
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 242
  PHẦN PHỤ LỤC 255
  PHỤ LỤC 1: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ TỰ DO HÓA CÁC GIAO
  DỊCH VỐN VỚI SỰ ỔN ĐỊNH KHU VỰC TÀI CHÍNH . 256
  PHỤ LỤC 2: TIẾN TRÌNH TỰ DO HÓA CÁC GIAO DỊCH VỐN TẠI
  VIỆT NAM . 309
  PHỤ LỤC 3: CÁC GIẤY TỜ CÓ GIÁ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG
  HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP 324
  PHỤ LỤC 4: CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ KHÁC NGOÀI FDI VÀ FPI 327
  PHỤ LỤC 5: LÝ THUYẾT VỀ TÍNH HIỆU QUẢ CỦA KHU VỰC
  TÀI CHÍNH 329
  PHỤ LỤC 6: CÁC CAM KẾT CỦA VIỆT NAM GIA NHẬP WTO VỀ
  LĨNH VỰC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 335
  PHỤ LỤC 7: CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI
  CHÍNH PHI NGÂN HÀNG 340
  PHỤ LỤC 8: MỐI LIÊN HỆ GIỮA ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH VÀ ỔN
  ĐỊNH TIỀN TỆ . 345

  Danh mục từ viết tắt

  APEC Khối hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
  ASEM Diễn đàn hợp tác Á – Âu
  BIS Ngân hàng thanh toán quốc tế
  CSTT Chính sách tiền tệ
  DTBB Dự trữ bắt buộc
  FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài
  FII/FPI Đầu tư gián tiếp nước ngoài
  GDP Tổng sản phẩm quốc nội
  ICOR Hệ số đầu tư tăng trưởng
  IMF Quỹ tiền tệ quốc tế
  NHNN Ngân hàng Nhà nước
  NHTM Ngân hàng thương mại
  NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần
  NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước
  NHTW Ngân hàng trung ương
  NSNN Ngân sách nhà nước
  OECD Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế
  ROA Lợi nhuận trên tổng tài sản
  ROE Lợi nhuận trên vốn
  TCTD Tổ chức tín dụng
  WTO Tổ chức Thương mại thế giới

  Xem Thêm: Lý luận và thực tiễn về tự do hóa các giao dịch vốn và sự ổn định khu vực tài chính Việt Nam: khuôn khổ chính sách đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lý luận và thực tiễn về tự do hóa các giao dịch vốn và sự ổn định khu vực tài chính Việt Nam: khuôn khổ chính sách đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status