Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển các dịch vụ logistics ở nước ta trong điều kiện hội nhập quốc tế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển các dịch vụ logistics ở nước ta trong điều kiện hội nhập quốc tế

  i
  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ
  DANH MỤC HÌNH
  LỜI MỞ ĐẦU .1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ
  PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ LOGISTICS .12
  1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ LOGISTICS TRONG
  NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 12
  1.1.1. Tổng quan về Logistics 12
  1.1.2. Vai trò của Logistics .25
  1.1.3. Đặc trưng và yêu cầu cơ bản của dịch vụ Logistics trong nền kinh tế thị trường 29
  1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ HỆ THỐNG CÁC
  CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN .35
  1.2.1. Nội dung phát triển các dịch vụ Logistics 35
  1.2.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển các dịch vụ Logistics .44
  1.3. CÁC NHÂN TỐ CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH
  VỤ LOGISTICS Ở NƯỚC TA .55
  1.3.1. Các nhân tố chung 55
  1.3.2. Các nhân tố đặc thù 61
  1.4. HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ NHỮNG CƠ HỘI, THÁCH THỨC ĐẶT RA
  TRONG PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ LOGISTICS Ở NƯỚC TA .67
  1.4.1. Quá trình hội nhập quốc tế và mở cửa thị trường dịch vụ 67
  1.4.2. Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển các dịch vụ Logistics 78
  1.5. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ
  LOGISTICS VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM 83
  1.5.1. Kinh nghiệm phát triển các dịch vụ Logistics ở một số nước 83
  1.5.2. Bài học về phát triển các dịch vụ Logistics đối với Việt Nam .105

  ii
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS
  Ở NƯỚC TA 110
  2.1. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ LOGISTICS .110
  2.1.1. Dịch vụ Logistics giai đoạn trước năm 1986 110
  2.1.2. Dịch vụ Logistics giai đoạn từ năm 1986 đến 2006 112
  2.1.3. Dịch vụ Logistics giai đoạn từ năm 2006 đến nay .114
  2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ LOGISTICS Ở
  NƯỚC TA 116
  2.2.1. Thực trạng chính sách phát triển các dịch vụ Logistics .116
  2.2.2. Thực trạng về cơ sở hạ tầng để phát triển dịch vụ Logistics 124
  2.2.3. Thực trạng phát triển các dịch vụ Logistics .147
  2.3. ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC DỊCH VỤ LOGISTICS ĐẾN SỰ
  PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH
  DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở NƯỚC TA .169
  2.3.1. Tác động của các dịch vụ Logicstics đến sự phát triển kinh tế - xã hội .169
  2.3.2. Đánh giá tác động của các dịch vụ Logistics qua phân tích kết quả điều tra,
  phỏng vấn sâu 179
  2.4. NHỮNG KẾT LUẬN ĐÁNH GIÁ QUA NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH PHÁT
  TRIỂN CÁC DỊCH VỤ LOGISTICS Ở NƯỚC TA 190
  2.4.1. Về những thành tựu 190
  2.4.2. Về những tồn tại và nguyên nhân trong phát triển logistics .192
  2.4.3. Một số vấn đề đặt ra trong phát triển logistics 204
  CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
  CÁC DỊCH VỤ LOGISTICS Ở NƯỚC TA TRONG ĐIỀU KIỆN MỞ
  CỬA THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ .210
  3.1. DỰ BÁO ĐỘNG THÁI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NƯỚC TA ĐẾN
  NĂM 2020 VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CÁC
  DỊCH VỤ LOGISTICS 210
  3.1.1. Triển vọng phát triển kinh tế - xã hội nước ta đến năm 2020 210
  3.1.2. Động thái phát triển các ngành dịch vụ ở nước ta trong điều kiện mở cửa thị
  trường dịch vụ đến năm 2020 218

  iii
  3.1.3. Dự báo các nhân tố tác động tới sự phát triển các dịch vụ Logistics giai đoạn
  đến năm 2020 222
  3.2. YÊU CẦU VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS Ở NƯỚC
  TA ĐẾN NĂM 2020 .224
  3.2.1. Những yêu cầu đối với sự phát triển 224
  3.2.2. Khả năng phát triển dịch vụ Logistics ở nước ta 226
  3.3. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS Ở NƯỚC
  TA ĐẾN NĂM 2020 .237
  3.3.1. Mục tiêu phát triển dịch vụ Logistics .237
  3.3.2. Quan điểm phát triển dịch vụ Logistics 238
  3.4. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS ĐẾN NĂM 2020 .239
  3.4.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế và chính sách phát triển các dịch vụ
  Logistics .239
  3.4.2. Xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng dịch vụ Logistics 240
  3.4.3. Phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Logistics 240
  3.4.4. Phát triển hệ thống Logistics của Việt Nam theo hướng bền vững và hội nhập
  trong hệ thống dịch vụ khu vực và trên thế giới 241
  3.4.5. Đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, chất lượng cao cho ngành Logistics 241
  3.4.6. Quy hoạch và xây dựng các Trung tâm Logistics quy mô lớn, tầm quốc gia, vùng
  có sự kết nối với các cảng quốc tế nhằm phát triển logistics xanh, nâng cao hiệu
  quả hệ thống lưu thông, phân phối hàng hóa, góp phần bảo vệ môi trường .241
  3.5. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS Ở NƯỚC TA 242
  3.5.1. Giải pháp vĩ mô nhằm phát triển dịch vụ Logistics .242
  3.5.2 Giải pháp vi mô nhằm phát triển dịch vụ Logistics 266
  3.6. KIẾN NGHỊ .280
  3.6.1. Kiến nghị với Đảng và Nhà nước .280
  3.6.2. Kiến nghị địa phương, doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng .283
  KẾT LUẬN .286
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA CÁC
  TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 288
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 290

  Xem Thêm: Phát triển các dịch vụ logistics ở nước ta trong điều kiện hội nhập quốc tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển các dịch vụ logistics ở nước ta trong điều kiện hội nhập quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status