Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp phát huy vai trò của đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp phát huy vai trò của đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới

  2
  MỤC LỤC
  Nội dung Trang
  MỞ ĐẦU
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .
  1.1. Một số khái niệm .
  1.1.1. Khái niệm về nông thôn
  1.1.2. Khái niệm về nông dân
  1.1.3. Khái niệm về nông nghiệp
  1.1.4. Khái niệm nông thôn mới .
  1.2. Chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển nông
  nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới .
  1.2.1. Chủ trương, nghị quyết của Đảng
  1.2.2. Chính sách của Nhà nước .
  1.2.3. Những nội dung của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới .Error!
  Bookmark not defined.
  1.3. Chủ trương của Đoàn thanh niên trong động viên đoàn viên, thanh niên
  tham gia phát triển kinh tế - xã hội .
  1.3.1. Vai trò của Đoàn thanh niên trong động viên thanh niên tham gia phát
  triển kinh tế - xã hội
  1.3.2. Chủ trương của Đoàn thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội
  ở nông thôn .
  PHẦN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRÊN
  ĐỊA BÀN NÔNG THÔN
  2.1. Khái quát về tình hình thanh niên nông thôn Error! Bookmark not
  defined.
  2.2. Thực trạng hoạt động của Đoàn trên địa bàn nông thôn Error!
  Bookmark not defined. 3
  2.2.1. Kết quả hoạt động của Đoàn tham gia phát triển kinh tế ở nông thôn
  .
  2.2.1.1. Xây dựng và mở rộng các hình thức liên kết, hợp tác phát triển
  kinh tế trong thanh niên nông thôn .
  2.2.1.2. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên nông thôn lập thân, lập
  nghiệp
  2.2.2. Kết quả hoạt động của Đoàn tham gia xây dựng đời sống văn hóa phong
  phú, lành mạnh ở nông thôn
  2.2.2.1. Phát triển mạnh mẽ các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể
  thao quần chúng ở cơ sở
  2.2.2.2. Nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà văn hóa thanh, thiếu nhi trên
  cả nước .
  2.2.2.3. Cung cấp các ấn phẩm văn hóa phục vụ đời sống tinh thần cho thanh thiếu
  nhi .
  2.2.3. Kết quả hoạt động của Đoàn tham gia bảo vệ, phát triển và nâng cao chất
  lượng môi trường nông thôn
  2.2.3.1. Công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi về bảo vệ
  môi trường .
  2.2.3.2. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về
  công tác bảo vệ môi trường cho cán bộ Đoàn các cấp.
  2.2.3.3. Phối hợp xây dựng các mô hình can thiệp tại cộng đồng, tạo mẫu cho thanh
  thiếu nhi và nhân dân học tập .
  2.2.4. Kết quả hoạt động của Đoàn tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở
  nông thôn .
  2.2.4.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên nông thôn Error!
  Bookmark not defined.
  2.2.4.2. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; phụ trách Đội thiếu niên
  tiền phong Hồ Chí Minh 4
  2.2.4.3. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, góp
  phần từng bước nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng đội ngũ cán bộ
  Đoàn và chất lượng đoàn viên
  2.2.4.4. Công tác xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân Error! Bookmark not
  defined.
  2.2.5. Kết quả hoạt động của Đoàn tham gia đào tạo nguồn nhân lực ở nông
  thôn
  2.2.5.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên
  môn, nghiệp vụ
  2.2.5.2. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làmError! Bookmark not
  defined.
  2.2.5.3. Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội .Error!
  Bookmark not defined.
  2.2.6. Một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Đoàn thanh niên trên địa bàn
  nông thôn trong thời gian vừa qua
  2.2.7. Nguyên nhân, bài học kinh nghiệm .
  2.2.7.1. Nguyên nhân
  2.2.7.2. Bài học kinh nghiệm .
  PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐOÀN
  THANH NIÊN THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Error!
  Bookmark not defined.
  3.1. Những vấn đề đặt ra với hoạt động Đoàn trên địa bàn nông thôn Error!
  Bookmark not defined.
  3.1.1. Về hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế - xã hộiError! Bookmark
  not defined.
  3.1.2. Về củng cố tổ chức Đoàn, Hội; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền ở
  nông thôn 5
  3.1.3. Về hoạt động xây dựng đời sống văn hoá, bảo vệ môi trường ở nông thôn
  .
  3.1.4. Về tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan ở nông thôn Error! Bookmark
  not defined.
  3.1.5. Về phối hợp với các đoàn thể khác trong tổ chức hoạt động .Error!
  Bookmark not defined.
  3.2. Dự báo tình hình thanh niên nông thôn những năm tới Error! Bookmark
  not defined.
  3.3. Quan điểm và mục tiêu của Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông
  thôn mới .
  3.3.1. Quan điểm
  3.3.2. Mục tiêu
  3.4. Một số giải pháp phát huy vai trò của Đoàn thanh niên tham gia xây dựng
  nông thôn mới .
  3.4.1. Tích cực góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ ở nông thôn
  .
  3.4.2. Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế ở nông
  thôn
  3.4.3. Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng đời sống văn hóa mới, giữ
  gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống trên địa bàn nông thôn .Error!
  Bookmark not defined.
  3.4.4. Phát huy vai trò của thanh niên trong giữ gìn, bảo vệ môi trường, bảo vệ
  dòng sông quê hương; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh ở nông thôn .Error!
  Bookmark not defined.
  3.4.5. Phát huy vai trò của thanh niên tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng,
  cảnh quan ở nông thôn
  3.4.6. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; tích cực tham gia xây
  dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở nông thôn 6
  3.4.7. Tăng cường phối hợp hoạt động giữa Đoàn thanh niên và các ngành, đoàn
  thể trong tham gia xây dựng nông thôn mới .
  3.4.8. Tham gia xây dựng, giám sát chính sách về phát triển nông nghiệp, nông
  thôn
  3.5. Kiến nghị .
  3.5.1. Đối với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh .Error! Bookmark not
  defined.
  3.5.2. Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - thường trực Ban chỉ
  đạo quốc gia về xây dựng nông thôn mới .
  3.5.3. Đối với cấp uỷ, chính quyền các cấp .
  KẾT LUẬN
  7
  DANH MỤC VIẾT TẮT


  TT Viết tắt Viết đầy đủ
  01 THCS Trung học cơ sở
  02 THPT Trung học phổ thông
  03 TNNT Thanh niên nông thôn
  04 TƯ Trung ương
  05 UVBTV Ủy viên Ban Thường vụ
  06 TNCS Thanh niên Cộng sản
  07 XHCN Xã hội chủ nghĩa
  08 LHTN Liên hiệp thanh niên
  09 CNH Công nghiệp hóa
  10 HĐH Hiện đại hóa
  11 KT - XH Kinh tế - xã hội
  12 KHCN Khoa học công nghệ
  13 ĐVTN Đoàn viên thanh niên
  14 HTX Hợp tác xã
  15 TNLN Thanh niên lập nghiệp
  16 TBKT Tiến bộ kỹ thuật
  17 NXB Nhà xuất bản

  Xem Thêm: Một số giải pháp phát huy vai trò của đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp phát huy vai trò của đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status