Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trogn củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt - Lào giai đoạn hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trogn củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt - Lào giai đoạn hiện nay

  2
  Mục lục

  Trang
  mở đầu
  1
  Ch-ơng 1: T- t-ởng ngoại giao Hồ Chí Minh và yêu cầu vận dụng
  vào việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa các tỉnh biên
  giới Việt - Lào trong tình hình hiện nay 9
  1.1 T- t-ởng Hồ Chí Minh về ngoại giao 9
  1.2. Quan điểm Hồ Chí Minh về tăng c-ờng tình hữu nghị và hợp
  tác toàn diện giữa hai n-ớc Việt - Lào 39
  1.3 Yêu cầu vận dụng t- t-ởng ngoại giao Hồ Chí Minh vào việc thực
  hiện quan hệ hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt - Lào hiện nay 44
  Ch-ơng 2: Tình hình vận dụng t- t-ởng ngoại giao Hồ Chí Minh
  trong củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa các tỉnh biên giới
  Việt - Lào hiện nay
  50
  2.1 Một số nét khái quát về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào
  hiện nay 50
  2.2 Thực trạng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các tỉnh biên giới Việt
  -Lào gắn với yêu cầu vận dụng t- t-ởng ngoại giao Hồ Chí Minh
  trong giai đoạn hiện nay 58
  2.3 Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
  96
  Ch-ơng 3: Ph-ơng h-ớng và giải pháp cơ bản tăng c-ờng vận dụng
  t- t-ởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong củng cố và phát triển quan
  hệ hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt - Lào trong tình hình mới
  100
  3.1 Ph-ơng h-ớng 100
  3.2 Một số giải pháp chủ yếu 101
  kết luận 126
  DANH M?C TÀI LI?U THAM KH?O 128

  3
  Lực l-ợng tham gia đề tài
  ThS Nguyễn Thị Ngọc Diễn
  TS Bùi Thị Thu Hà
  TS Nguyễn Ngọc Hà
  ThS Nguyễn Thị Thu Hà
  ThS Mai Thúc Hiệp
  CN Lê Thế Lâm
  ThS Nguyễn Thị Liên
  ThS Nguyễn Thị Ngọc Mai
  TS Nguyễn Thị Ph-ơng Nam
  ThS Biện Thị Hoàng Ngọc
  ThS Nguyễn Việt Ph-ơng
  CN Lê Tuấn Vinh
  CN Nguyễn Thị Hải Yến


  4
  Mở đầu

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đoàn kết quốc tế, nhất là với các n-ớc trên bán đảo Đông D-ơng
  luôn là chủ tr-ơng xuyên suốt, là bài học kinh nghiệm quý báu của cách
  mạng n-ớc ta. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt - Lào do
  Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai n-ớc Việt -
  Lào dày công vun đắp là một điển hình mẫu mực về tinh thần đoàn kết
  gắn bó, thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc. Mối quan hệ đó cần đ-ợc
  phát huy trong mọi giai đoạn. Kế thừa những giá trị truyền thống lịch sử,
  trong thời kỳ đổi mới hiện nay, tăng c-ờng hợp tác toàn diện Việt - Lào
  không chỉ đ-ợc thể hiện ở tầm quốc gia mà còn đ-ợc thể hiện sinh động
  và có hiệu quả trong mối quan hệ hợp tác ở cấp địa ph-ơng, giữa các tỉnh
  biên giới Việt - Lào.
  Biên giới Việt - Lào dài khoảng 2.067 km, đi qua 10 tỉnh biên giới
  phía Tây của Việt Nam kéo dài từ Tây Bắc đến Tây Nguyên gồm các tỉnh:
  Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng
  Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum; 10 tỉnh biên giới của Lào
  là: Phông-xa-lỳ, Luông Pha-băng, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bo-ly
  Khăm-xay, Khăm Muộn, Xa-va-na-khệt, Xa-ra-van, Xê Kông và át-tô-
  p-. Điểm khởi đầu của đ-ờng biên giới Việt - Lào là ở vị trí ngã ba biên
  giới Việt Nam (Điện Biên) - Lào - Trung Quốc và kết thúc ở vị trí ngã ba
  biên giới Việt Nam (Kon Tum) - Lào - Campuchia. Là các tỉnh giữ vai trò
  "phên dậu" của quốc gia, có tính chiến l-ợc trên nhiều ph-ơng diện nên
  sự ổn định và phát triển của các tỉnh này có ý nghĩa quyết định tới sự ổn
  định về an ninh chính trị, giữ vững chủ quyền lãnh thổ và khai thác các
  thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn sự đoàn kết gắn bó giữa
  hai dân tộc . Tăng c-ờng quan hệ hữu nghị giữa các tỉnh biên giới Việt -
  Lào còn đóng góp thiết thực vào sự ổn định và phát triển của khu vực.
  Từ thực tế cho thấy, sự hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt - Lào
  những năm qua tuy đã đạt đ-ợc nhiều thành tựu lớn nh-ng nhìn chung 5
  ch-a t-ơng xứng với tầm cỡ, vị trí của mối quan hệ hợp tác hữu nghị
  đặc biệt giữa hai n-ớc. Sự phối kết hợp trong chỉ đạo giữa Trung -ơng
  với địa ph-ơng trong thực hiện hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt -
  Lào ch-a nhịp nhàng, hiệu quả. Do ch-a nhận thức sâu sắc về tầm quan
  trọng của các tỉnh biên giới trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng
  c-ờng mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào nên nhiều địa ph-ơng ch-a
  quan tâm đúng mức đến công tác này. Đội ngũ cán bộ, đảng viên làm
  công tác ngoại giao vùng biên còn thiếu tính chuyên nghiệp về phong
  cách và ph-ơng pháp. Nhiều tỉnh còn thiếu sự chủ động, sáng tạo trong
  việc đề ra những chủ tr-ơng, biện pháp phù hợp để tăng c-ờng mối
  quan hệ hữu nghị giữa các tỉnh biên giới cho phù hợp với đặc điểm, thế
  mạnh của hai bên .
  Một trong những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong quá
  trình đẩy mạnh hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt - Lào là do thiếu
  nghiên cứu một cách hệ thống, sâu sắc những giá trị t- t-ởng Hồ Chí
  Minh về ngoại giao và vận dụng những giá trị đó trong việc thực hiện
  mối quan hệ hữu nghị đặc biệt này. T- t-ởng ngoại giao Hồ Chí Minh
  là hệ thống những nguyên lý, quan điểm, quan niệm về các vấn đề thế
  giới và thời đại, về đ-ờng lối quốc tế, chiến l-ợc, sách l-ợc, chính sách
  đối ngoại và ngoại giao Việt Nam thời kỳ hiện đại. Nghiên cứu những
  giá trị trong nội dung t- t-ởng Hồ Chí Minh về ngoại giao sẽ có ý
  nghĩa thiết thực cho việc triển khai các chủ tr-ơng, chính sách ở tầm
  Trung -ơng cũng nh- ở các địa ph-ơng trong quá trình thực hiện mối
  quan hệ hợp tác này. Hồ Chí Minh là một nhà ngoại giao tài ba với
  nhân cách, phong cách và nghệ thuật ngoại giao điển hình. Do đó, đẩy
  mạnh nghiên cứu, vận dụng về phong cách, nghệ thuật ngoại giao Hồ
  Chí Minh sẽ cung cấp luận chứng khoa học và thực tiễn trong tạo dựng,
  đa dạng hóa các ph-ơng thức hợp tác, trong xây dựng đội ngũ cán bộ,
  đảng viên làm công tác ngoại giao tốt để tăng c-ờng mối quan hệ hợp
  tác giữa các tỉnh biên giới Việt - Lào hiện nay.
  Vì vậy, nghiên cứu “Vận dụng t- t-ởng ngoại giao Hồ Chí Minh
  trong củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt
  - Lào giai đoạn hiện nay” là đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu
  sắc. 6
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
  T- t-ởng Hồ Chí Minh về ngoại giao là đề tài thu hút nhiều nhà
  nghiên cứu quan tâm, đề cập. Tiêu biểu nhất là các nghiên cứu về t- t-ởng
  ngoại giao Hồ Chí Minh thông qua quá trình hoạt động tích cực của
  Ng-ời trong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc, gắn sức mạnh dân
  tộc với sức mạnh của thời đại. Trong đó phải kể đến những công trình
  nh-: Võ Nguyên Giáp: "T- t-ởng Hồ Chí Minh và con đ-ờng cách mạng
  Việt Nam", Nxb. CTQG, H, 2000; của Võ Nguyên Giáp: "Về t- t-ởng Hồ
  Chí Minh trong hoạt động ngoại giao", Báo Quốc tế, số ngày 28-8-2000;
  của Phạm Văn Đồng: "Những nhận thức cơ bản về t- t-ởng Hồ Chí
  Minh", Nxb. CTQG, H, 1998; của Nguyễn Dy Niên: "T- t-ởng ngoại
  giao Hồ Chí Minh", Nxb. CTQG, H, 2008; của GS. Phan Ngọc Liên:
  "Tìm hiểu t- t-ởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề quốc tế", Nxb. Sự Thật,
  H, 1995; của Nguyễn Phúc Luân: "Chủ tịch Hồ Chí Minh, trí tuệ lớn của
  nền ngoại giao Việt Nam hiện đại", Nxb.CTQG, H, 1999; của Nguyễn
  Phúc Luân: "Ngoại giao Hồ Chí Minh lấy chí nhân thay c-ờng bạo",
  Nxb. Công an Nhân dân; của Lê Văn Yên: "Tìm hiểu t- t-ởng Hồ Chí
  Minh về đoàn kết quốc tế", Nxb. Lao Động, H, 1999; của Viện Hồ Chí
  Minh: “Nghiên cứu t- t-ởng Hồ Chí Minh”, Nxb. Lao Động, H, 1993;
  của Học viện Quan hệ Quốc tế: "Góp phần tìm hiểu t- t-ởng Hồ Chí
  Minh về ngoại giao", Nxb. Lao Động, H, 2002; của Đỗ Đức Hinh: "T-
  t-ởng Hồ Chí Minh về đối ngoại - một số nội dung cơ bản", Nxb. CTQG,
  H, 2007; của TS. Đinh Xuân Lý (chủ biên): "Một số chuyên đề về t-
  t-ởng Hồ Chí Minh", Nxb. CTQG, H, 2003; của Bùi Đình Phong: "Hồ
  Chí Minh với hội nhập và phát triển", Tạp chí Lịch sử Đảng số 3 năm
  2009; của Lê Văn Tích: "Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về mở
  cửa, hợp tác kinh tế quốc tế trong điều kiện hiện nay", Tạp chí Lịch sử
  Đảng số 6 năm 2007. Các công trình nghiên cứu này đã tập trung phân
  tích khá sâu sắc về cơ sở hình thành t- t-ởng ngoại giao Hồ Chí Minh,
  những nội dung cơ bản và ph-ơng pháp, phong cách, nghệ thuật ngoại
  giao Hồ Chí Minh. Dù đã có nhiều cố gắng tìm tòi các nội dung, hình 7
  thức và biện pháp để vận dụng t- t-ởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong sự
  nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc
  tế của n-ớc ta hiện nay song những nghiên cứu này ch-a cung cấp đầy đủ
  luận cứ khoa học cho việc mở rộng khách thể nghiên cứu và vận dụng t-
  t-ởng Hồ Chí Minh trên bình diện rộng của công tác ngoại giao ở n-ớc ta
  hiện nay, đặc biệt là đối với các mối quan hệ quốc tế giữa Việt Nam với
  các n-ớc có chung đ-ờng biên giới với quan hệ hữu nghị truyền thống đặc
  biệt Việt - Lào.
  Hoạt động đối ngoại, hợp tác Việt - Lào trong thời kỳ đổi mới cũng
  là đề tài thu hút đ-ợc sự quan tâm, nghiên cứu của nhiều nhà khoa học.
  Hiện đã có nhiều công trình đ-ợc công bố nghiên cứu về thực trạng công
  tác đối ngoại, hợp tác Việt - Lào trên một số lĩnh vực chủ yếu. Tiêu biểu
  nh- của Trần Cao Thành: "Một số suy nghĩ về quan hệ hợp tác kinh tế
  Việt Nam - Lào", Nghiên cứu Đông Nam á tháng 4-2001; của Nguyễn
  Ngọc Lan: "Hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giao thông vận tải",
  tạp chí Nghiên cứu Đông Nam á tháng 2-2003; của Nguyễn Hào Hùng:
  "Tác động của quá trình hội nhập Việt Nam - ASEAN đến quan hệ Việt
  Nam - Lào", tạp chí Nghiên cứu Đông Nam á tháng 4-2005; của Vũ
  D-ơng Huân: "Nhân 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 30
  năm ký kết hiệp -ớc hữu nghị: nhìn lại quan hệ đặc biệt Việt - Lào", tạp
  chí Nghiên cứu Quốc tế tháng 7 - 2007; của Trần Đức C-ờng: "Vai trò
  của khoa học xã hội trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam -
  Lào", Nghiên cứu Đông Nam á tháng 7-2007; của Tr-ơng Duy Hoà:
  "Phối hợp ngoại giao giữa Việt Nam và Lào từ 1975 đến nay", Nghiên
  cứu Đông Nam á tháng 7 - 2007; của Nguyễn Hồng Thao: "Biên giới
  Việt - Lào: Biên giới của tình hữu nghị đặc biệt", tạp chí Nghiên cứu
  Quốc tế tháng 3 - 2006; của Nguyễn Hoàng Giáp - Mai Hoài Anh:
  "Quan điểm và đối sách của Việt Nam về hành lang kinh tế Đông - Tây",
  Nghiên cứu Đông Nam á tháng 11-2008 . Các nghiên cứu này đã khắc
  hoạ đ-ợc những thành tựu cũng nh- những vấn đề còn đang đặt ra đối với
  việc phát triển hợp tác toàn diện Việt - Lào. Qua đó, thực trạng về sự hợp 8
  tác giữa các tỉnh biên giới Việt - Lào cũng đ-ợc đề cập trong tổng thể mối
  quan hệ hợp tác giữa hai n-ớc ở tầm quốc gia.
  Từ thực tế trên cho thấy, nghiên cứu t- t-ởng ngoại giao Hồ Chí
  Minh đã thu hút đ-ợc sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu nh-ng cho
  đến nay còn thiếu những công trình nghiên cứu về việc vận dụng t- t-ởng
  ngoại giao Hồ Chí Minh một cách có hệ thống và toàn diện trong thực
  hiện mối quan hệ hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt - Lào giai đoạn hiện
  nay.
  3. Mục tiêu và giới hạn phạm vi nghiên cứu
  3.1. Mục tiêu của đề tài
  - Luận chứng cơ sở khoa học cho việc vận dụng t- t-ởng ngoại giao
  Hồ Chí Minh vào việc thực hiện tốt quan hệ hợp tác giữa các tỉnh biên
  giới Việt - Lào hiện nay.
  - Đề xuất giải pháp vận dụng t- t-ởng ngoại giao Hồ Chí Minh vào
  việc thực hiện tốt quan hệ hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt - Lào, từ đó
  góp phần thúc đẩy, tăng c-ờng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống
  đặc biệt Việt - Lào trong giai đoạn hiện nay.
  3.2. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
  Các tỉnh thuộc khu vực biên giới Việt - Lào ở n-ớc ta gồm 10 tỉnh
  (Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng
  Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum). Nghiên cứu thực trạng
  vận dụng t- t-ởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong việc thực hiện quan hệ
  hợp tác giữa các tỉnh biên giới hai n-ớc, đề tài tiến hành khảo sát điểm
  trên 4 tỉnh đại diện cho các vùng, miền: vùng Tây Bắc là Điện Biên, Sơn
  La; miền Trung là Hà Tĩnh; Nam Trung bộ là tỉnh Quảng Trị. Ngoài lý do
  tiến hành khảo sát các tỉnh trên theo ý nghĩa đại diện cho các vùng thì 4
  tỉnh trên còn giữ vị trí chiến l-ợc trên các ph-ơng diện hợp tác chính với
  các tỉnh biên giới của Lào về kinh tế, an ninh quốc phòng, giao l-u và hợp
  tác phát triển giáo dục . Mặt khác, do vị trí địa lý và sự chủ động của các
  tỉnh trong mở rộng và tăng c-ờng hợp tác với các tỉnh biên giới của Lào 9
  nên 4 tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hà Tĩnh, Quảng Trị đã thiết lập đ-ợc mối
  quan hệ hữu nghị với 7/10 tỉnh biên giới của Lào giáp với n-ớc ta. Do đó,
  việc tiến hành khảo sát điểm ở 4 tỉnh trên sẽ giúp đề tài có cách nhìn tổng
  quan, toàn diện về thực trạng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa
  các tỉnh biên giới Việt - Lào gắn với yêu cầu vận dụng những giá trị t-
  t-ởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
  T- t-ởng Hồ Chí Minh về ngoại giao là hệ thống t- t-ởng có nội
  dung phong phú, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu thực trạng vận dụng t-
  t-ởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong thực hiện các mục tiêu hợp tác giữa
  các tỉnh biên giới Việt - Lào trên một số lĩnh vực chủ yếu; tác động của
  việc tăng c-ờng hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt - Lào đối với việc
  củng cố, nâng cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt - Lào
  trong tình hình hiện nay (đặc biệt là 10 năm gần đây).
  Đề tài khảo sát, đánh giá sự vận dụng ph-ơng pháp, phong cách,
  nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh trong thực hiện hợp tác giữa các tỉnh
  biên giới Việt - Lào thể hiện trong hoạt động ngoại giao nhà n-ớc và
  ngoại giao nhân dân. Từ đó, đề tài đề xuất những giải pháp làm phong phú
  các hình thức hợp tác, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có khả năng
  làm tốt công tác ngoại giao, góp phần tăng c-ờng sự đoàn kết, gắn bó giữa
  nhân dân các tỉnh biên giới Việt - Lào, tăng c-ờng mối quan hệ hợp tác,
  hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai dân tộc trong bối cảnh mới.
  4. Cách tiếp cận và ph-ơng pháp nghiên cứu
  4.1. Cách tiếp cận
  - Tiếp cận liên nhân cách và phong cách: Hồ Chí Minh là một nhà
  t- t-ởng, một chính trị gia lớn đồng thời là nhà ngoại giao tài ba trong xác
  định mục đích, nội dung của việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với
  ph-ơng pháp, phong cách và nghệ thuật ngoại giao mẫu mực, điển hình.
  Vì vậy, chỉ có thể làm sáng rõ những giá trị t- t-ởng Hồ Chí Minh về
  ngoại giao và vận dụng có hiệu quả những giá trị t- t-ởng đó trong thực
  hiện hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt - Lào khi tiếp cận từ chính nhân
  cách, phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh. 10
  - Tiếp cận liên ngành: Đề tài này vừa thuộc lĩnh vực khoa học ngoại
  giao, vừa có tính chất tổng kết thực tiễn vì vậy đòi hỏi phải sử dụng cách
  tiếp cận của nhiều ngành khoa học, từ Hồ Chí Minh học, triết học, chính
  trị học, kinh tế học, văn hoá học, mới cho phép đạt đ-ợc mục đích
  nghiên cứu.
  - Tiếp cận khoa học ngoại giao: Trong khi nhấn mạnh cách tiếp cận
  liên ngành, đề tài cũng đặc biệt coi trọng cách tiếp cận của khoa học
  ngoại giao. Chỉ trên cơ sở cách tiếp cận này mới cho phép đặt công tác
  ngoại giao trên nền tảng của khoa học ngoại giao và nhờ đó mới đạt đ-ợc
  hiệu quả cao nhất trong nghiên cứu, ứng dụng. Với yêu cầu này, đề tài
  phải xem xét đầy đủ các khía cạnh từ nội dung t- t-ởng Hồ Chí Minh về
  ngoại giao đến ph-ơng pháp, phong cách và nghệ thuật ngoại giao của
  Ng-ời gắn với các mục tiêu cần vận dụng để nâng cao hiệu quả hợp tác
  toàn diện giữa các tỉnh biên giới Việt - Lào trong tình hình hiện nay.
  - Tiếp cận toàn diện - hệ thống, đồng thời xác định rõ trọng tâm,
  trọng điểm: Đề tài phân tích, phản ánh toàn diện những giá trị t- t-ởng
  Hồ Chí Minh về ngoại giao bao gồm cả nội dung t- t-ởng và ph-ơng
  pháp, phong cách, nghệ thuật ngoại giao của Ng-ời.
  Nhiệm vụ của công tác đối ngoại của n-ớc ta hiện nay có phạm vi
  rất rộng, đề tài h-ớng trọng tâm chủ yếu vào việc nâng cao hiệu quả việc
  vận dụng những giá trị t- t-ởng ngoại giao của Hồ Chí Minh vào thực
  hiện hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt - Lào trên các lĩnh vực chủ yếu
  trong giai đoạn hiện nay
  4.2. Ph-ơng pháp nghiên cứu
  Trên cơ sở ph-ơng pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, t- t-ởng
  Hồ Chí Minh và đ-ờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà n-ớc,
  đề tài sử dụng các ph-ơng pháp: lôgíc - lịch sử, phân tích - tổng hợp, điều
  tra, khảo sát chọn mẫu, tổng kết kinh nghiệm, hệ thống hoá, khái quát
  hoá để nghiên cứu.

  Xem Thêm: Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trogn củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt - Lào giai đoạn hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trogn củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt - Lào giai đoạn hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status