Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu hoạt động của Đảng và Nhà nước chuyển đất nước từ thời bình sang thời chiến nhằm đánh thắng chiến tranh xâm lược kiểu mới của địch

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu hoạt động của Đảng và Nhà nước chuyển đất nước từ thời bình sang thời chiến nhằm đánh thắng chiến tranh xâm lược kiểu mới của địch

  Mục lục
  Mở đầu 3
  Ch-ơng 1 Cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động của đảng và nhà
  n-ớc chuyển đất n-ớc từ thời bình sang thời chiến

  5
  1.1. Cơ sở lý luận 5
  1.2. Cơ sở thực tiễn 17
  Kết luận ch-ơng 1 31
  Ch-ơng 2

  hoạt động của đảng và nhà n-ớc chuyển đất n-ớc từ thời
  bình sang thời chiến

  32
  2.1. Hoạt động của Đảng chuyển đất n-ớc từ thời bình sang thời chiến 32
  2.2. Hoạt động của Quốc hội chuyển đất n-ớc từ thời bình sangthời chiến 45
  2.3. Hoạt động của Chủ tịch n-ớc chuyển đất n-ớc từ thời bình sang thời chiến 48
  2.4. Hoạt động của Chính phủ chuyển đất n-ớc từ thời bình sang thời chiến 55
  2.5. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển đất n-ớc từ thời
  bình sang thời chiến

  84
  2.6. Hoạt động của Bộ Quốc phòng tham m-u cho Đảng và Nhà n-ớc
  chuyển đất n-ớc từ thời bình sang thời chiến

  93
  Kết luận ch-ơng 2 99
  Ch-ơng 3

  một số giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả hoạt động của
  Đảng và Nhà n-ớc chuyển đất n-ớc từ thời bình sang thời
  chiến


  100
  3.1. Giữ vững và tăng c-ờng sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt
  của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng - an ninh, chuyển đất n-ớc
  từ thời bình sang thời chiến


  100
  3.2. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, chất l-ợng hoạt động của các
  cơ quan tham m-u; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Nhà
  n-ớc; phát huy vai trò của Mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -
  xã hội đối với nhiêm vụ chuyển đất n-ớc từ thời bình sang thời chiến  105
  3.3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất l-ợng, hiệu quả bồi d-ỡng kiến thức
  quốc phòng - an ninh, nhất là chuyển đất n-ớc từ thời bình sang thời
  chiến cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cao cấp của Đảng


  113
  3.4. Nâng cao năng lực hoạt động của Chính phủ chuyển đất n-ớc từ
  thời bình sang thời chiến

  116
  3.5. Chuẩn bị chu đáo mọi mặt từ thời bình, chú trọng xây dựng các kế
  hoạch chuyển hoạt động của đất n-ớc sang thời chiến

  120
  3.6. Hoàn thiện các văn bản luật, văn bản quy phạm chuyển đất n-ớc từ
  thời bình sang thời chiến

  125
  3.7. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng và Nhà n-ớc, mối quan hệ
  giữa các bộ, ngành trong chuyển đất n-ớc từ thời bình sang thời
  chiến


  126
  3.8. Tổ chức luyện tập, diễn tập, sơ kết, tổng kết thực hiện chuyển hoạt
  động của Đảng, Nhà n-ớc từ thời bình sang thời chiến

  128
  Kết luận ch-ơng 3 131
  Kết luận 132
  kiến nghị 133
  tài liệu tham khảo 3
  Mở đầu
  1. Tính cấp thiết
  Để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, một trong
  những nhiệm vụ rất quan trọng bảo đảm sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm
  l-ợc của địch là chuyển đất n-ớc từ thời bình sang thời chiến; đó là vấn đề có
  tính quy luật của mọi cuộc chiến tranh. Đây là giai đoạn chuyển trọng tâm mọi
  hoạt động của toàn xã hội từ nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế-xã hội
  sang nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, chuẩn bị tiến hành chiến tranh nhân dân
  bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đòi hỏi các cơ quan Đảng và
  Nhà n-ớc phải tập trung lãnh đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của toàn xã
  hội, tạo sức mạnh tổng hợp để sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm l-ợc của
  địch. Thực tiễn trong các cuộc chiến tranh giải phóng tr-ớc đây, chúng ta đã có
  một số kinh nghiệm về hoạt động của Đảng và Nhà n-ớc trong lãnh đạo, điều
  hành chiến tranh; nh-ng ch-a có nhiều kinh nghiệm về lãnh đạo, điều hành
  chuyển đất n-ớc sang thời chiến trong điều kiện mới của chiến tranh nhân dân
  bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Về lý luận, vấn đề này ch-a đ-ợc
  nghiên cứu đồng bộ, toàn diện ở tầm vĩ mô để xác định rõ những nội dung lãnh
  đạo của Đảng, điều hành của Nhà n-ớc, xác định ph-ơng h-ớng xây dựng,
  hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý để chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các
  Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung -ơng chuyển đất n-ớc từ thời bình sang thời
  chiến trong tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy đề tài:
  “Nghiên cứu hoạt động của Đảng và Nhà n-ớc chuyển đất n-ớc từ thời bình
  sang thời chiến nhằm đánh thắng chiến tranh xâm l-ợc kiểu mới của địch” là
  vấn đề có ý nghĩa chiến l-ợc, cấp thiết cho cả tr-ớc mắt và lâu dài trong sự nghiệp
  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Nghiên cứu cơ sở lý luận kết hợp với tổng kết thực tiễn để cung cấp luận
  cứ khoa học, đề xuất nội dung hoạt động lãnh đạo của Đảng, điều hành của
  Nhà n-ớc chuyển đất n-ớc từ thời bình sang thời chiến.
  3. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của Đảng và Nhà n-ớc
  chuyển đất n-ớc từ thời bình sang thời chiến; 4
  Bổ sung những luận cứ khoa học, luận giải nội dung lãnh đạo của Đảng
  và điều hành của Nhà n-ớc chuyển đất n-ớc từ thời bình sang thời chiến;
  Đề xuất một số giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng
  và Nhà n-ớc chuyển đất n-ớc từ thời bình sang thời chiến.
  4. Ph-ơng pháp nghiên cứu
  Đề tài dựa trên cơ sở của ph-ơng pháp luận duy vật biện chứng và chủ
  nghĩa duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác-Lênin, t- t-ởng quân sự Hồ Chí
  Minh. Đồng thời sử dụng kết hợp các ph-ơng pháp: lịch sử-lô gíc, ph-ơng pháp
  hệ thống-cấu trúc, ph-ơng pháp chuyên gia để xác định nội dung hoạt động và
  mối quan hệ của cơ quan Đảng và Nhà n-ớc trong chuẩn bị và thực hành
  chuyển đất n-ớc từ thời bình sang thời chiến.
  5. Đối t-ợng và phạm vi nghiên cứu
  Đối t-ợng nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận về hoạt động của Đảng, điều
  hành của Nhà n-ớc chuyển đất n-ớc từ thời bình sang thời chiến nhằm đánh
  thắng chiến tranh xâm l-ợc kiểu mới của địch.
  Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu hoạt động lãnh đạo của Trung
  -ơng Đảng; điều hành của Quốc hội, Chủ tịch n-ớc, Chính phủ và Mặt trận Tổ
  quốc Việt Nam ở cấp Trung -ơng. Đồng thời nghiên cứu về hoạt động của Bộ
  Quốc phòng làm tham m-u cho Đảng và Nhà n-ớc chuyển đất n-ớc từ thời
  bình sang thời chiến, tr-ớc nguy cơ chiến tranh xâm l-ợc quy mô lớn.
  6. Những đóng góp mới của đề tài
  Xây dựng lý luận, cung cấp luận cứ khoa học về nội dung và các b-ớc
  hoạt động lãnh đạo của trung -ơng Đảng, Bộ chính trị; điều hành của Quốc hội,
  Chủ tịch n-ớc, Chính phủ và Trung -ơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển
  đất n-ớc từ thời bình sang thời chiến.
  7. Cấu trúc của đề tài
  Gồm mở đầu, 3 ch-ơng, kết luận, kiến nghị và các phụ lục.

  Xem Thêm: Nghiên cứu hoạt động của Đảng và Nhà nước chuyển đất nước từ thời bình sang thời chiến nhằm đánh thắng chiến tranh xâm lược kiểu mới của địch
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu hoạt động của Đảng và Nhà nước chuyển đất nước từ thời bình sang thời chiến nhằm đánh thắng chiến tranh xâm lược kiểu mới của địch sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

chuyen thoi binh sang thoi chien

chuyển đất nước từ thời bình sang thời chiến

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status