Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu chính sách và giải pháp đảm bảo công bằng xã hội trong phân phối tiền lương và thu nhập trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập đối với các loại hình doanh nghi

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu chính sách và giải pháp đảm bảo công bằng xã hội trong phân phối tiền lương và thu nhập trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập đối với các loại hình doanh nghi

  2
  MỤC LỤC
  CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH
  VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG XÃ HỘI TRONG PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG
  VÀ THU NHẬP TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 4
  I. PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 4
  1. Quan hệ phân phối tiền lương và thu nhập trong kinh tế thị trường . 4
  2. Công bằng xã hội trong phân phối tiền lương và thu nhập trong kinh tế thị trường . 8
  II. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM CÔNG BẰNG
  XÃ HỘI TRONG PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI 34
  1. Quan niệm về công bằng xã hội trong kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta 34
  2. Quá trình đổi mới tư duy, hình thành quan điểm của Đảng về chính sách và giải pháp bảo đảm công
  bằng xã hội trong phân phối tiền lương và thu nhập từ khi đổi mới đến nay . 39
  III. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC VỀ ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG XÃ HỘI TRONG PHÂN PHỐI
  TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP 42
  1. Bản chất vai trò của Nhà nước và mối quan hệ của nó với thị trường 42
  2. Vai trò cụ thể của Nhà nước trong quan hệ phân phối tiền lương và thu nhập trong các loại hình doanh
  nghiệp . 47
  IV. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CÔNG BẰNG XÃ HỘI TRONG PHÂN PHỐI TIỀN
  LƯƠNG VÀ THU NHẬP TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 52
  1. Xác định hệ thống chỉ tiêu đánh giá . 52
  2. Phương pháp đánh giá 63
  IV. KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI VÀ NHỮNG BÀI HỌC RÚT RA CHO VIỆT NAM ĐỂ BẢO
  ĐẢM CÔNG BẰNG XÃ HỘI TRONG PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP TRONG CÁC
  LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP . 73
  1. Kinh nghiệm của các nước phát triển . 73
  2. Kinh nghiệm của các nước đang phát triển và có nền kinh tế chuyển đổi 81
  3. Các bài học rút ra cho Việt Nam 94
  CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO
  CÔNG BẰNG XÃ HỘI TRONG PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP TRONG
  CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 100
  I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÁC CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP CỦA NHÀ NƯỚC
  THỜI GIAN QUA 100
  1. Trong cải cách chính sách tiền lương năm 1993 101
  2. Trong cải cách chính sách tiền lương năm 2003 104
  II. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP TRONG CÁC
  LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 108
  1. Thực trạng thực hiện chính sách tiền lương và thu nhập theo ngành trong các loại hình doanh nghiệp
  114
  2. Thực trạng thực hiện chính sách tiền lương và thu nhập theo vùng trong các loại hình doanh nghiệp
  132
  III. THỰC TRẠNG CÔNG BẰNG XÃ HỘI TRONG PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP
  TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP . 144
  1. Công bằng về tiền lương tối thiểu 145
  2. Công bằng trong quan hệ tiền lương và thu nhập . 153 3. Công bằng xã hội trong phân phối tiền lương và thu nhập xét từ góc độ năng suất lao động 162
  4. Hệ số GINI về tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp 176
  III. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN GIẢI QUYẾT . 180
  1.Về quan hệ phân phối tiền lương và thu nhập trong các loại hình doanh nghiệp 180
  2.Về công bằng xã hội trong phân phối tiền lương và thu nhập trong các loại hình doanh nghiệp (chính
  sách và tổ chức thực hiện) 181
  CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, CHÍNH SÁCH VÀ CÁC GIẢI PHÁP TIẾP TỤC
  ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG XÃ HỘI TRONG PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠMG VÀ THU NHẬP
  TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 183
  I. DỰ BÁO XU HƯỚNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN CÔNG BẰNG XÃ HỘI TRONG
  PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 183
  1. Xu hướng phát triển doanh nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tác động của nó đến thực hiện công
  bằng xã hội trong phân phối tiền lương và thu nhập trong các loại hình doanh nghiệp . 183
  2. Xu hướng thay đổi thể chế, khung pháp lý và tác động của nó đến thực hiện công bằng xã hội trong
  phân phối tiền lương và thu nhập trong các loại hình doanh nghiệp 190
  3. Xu hướng tăng trưởng kinh tế và tác động của nó đến thực hiện công bằng xã hội trong phân phối tiền
  lương và thu nhập trong các loại hình doanh nghiệp 197
  II. KHUYẾN NGHỊ MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC, CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM CÔNG
  BẰNG XÃ HỘI TRONG PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP TRONG CÁC LOẠI HÌNH
  DOANH NGHIỆP 205
  1. Hệ thống quan điểm 205
  2. Nguyên tắc 208
  3. Mục tiêu 209
  4. Chính sách 210
  III. KHUYẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP . 230
  1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế phân phối tiền lương và thu nhập đảm bảo công bằng trong các loại hình
  doanh nghiệp 230
  2. Xác định lộ trình thống nhất tiền lương tối thiểu và cơ chế tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp
  236
  3. Hoàn thiện cơ chế thỏa thuận về tiền lương trong doanh nghiệp 240
  4. Thực hiện chính sách điều tiết thu nhập . 246
  5. Các giải pháp về chính sách an sinh xã hội . 249
  6. Tổ chức các hoạt động cung cấp dịch vụ công . 253
  7. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát về phân phối tiền lương và thu nhập trong doanh nghiệp . 254
  KẾT LUẬN 255
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 259

  Xem Thêm: Nghiên cứu chính sách và giải pháp đảm bảo công bằng xã hội trong phân phối tiền lương và thu nhập trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập đối với các loại hình doanh nghi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu chính sách và giải pháp đảm bảo công bằng xã hội trong phân phối tiền lương và thu nhập trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập đối với các loại hình doanh nghi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status