Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ về thị trường phát triển bền vững vùng cao su phục vụ chế biến và xuất khẩu

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ về thị trường phát triển bền vững vùng cao su phục vụ chế biến và xuất khẩu

  MỤC LỤC

  Trang
  PHẦN I: NHỮNG THÔNG TIN CHUNG . i
  DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN ii
  TÓM TẮT . iii
  MỤC LỤC v

  PHẦN II: BÁO CÁO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ .1
  MỞ ĐẦU .2
  CHƯƠNG I: HỆ THỐNG GIẢI PHÁP KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
  VƯỜN CAO SU KIẾN THIẾT CƠ BẢN 3
  1.1 Tổng quan về tình hình nghiên cứu ngòai nước và trong nước 3
  1.1.1. Ngòai nước 3
  1.1.2 Trong nước 4
  1.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 7
  1.2.1 Nội dung nghiên cứu . 7
  1.2.1.1. Nghiên cứu hòan thiện qui trình sản xuất cây giống cao su dạng
  bầu có tầng lá chất lượng cao . 7
  1.2.1.2. Nghiên cứu hòan thiện kỹ thuật trồng trồng mới và chăm sóc cao
  su kiến thiết cơ bản 7
  1.2.2. Phương pháp nghiên cứu 8
  1.2.2.1. Nghiên cứu hòan thiện qui trình sản xuất cây giống cao su dạng
  bầu có tầng lá chất lượng cao . 9
  1.2.2.2. Nghiên cứu hòan thiện kỹ thuật trồng trồng mới và chăm sóc cao
  su kiến thiết cơ bản 11
  1.3. Kết quả đã thực hiện và thảo luận 14
  1.3.1. Nghiên cứu hòan thiện qui trình sản xuất cây giống cao su dạng bầu
  có tầng lá chất lượng cao . 14
  v1.3.1.1. Sinh trưởng gốc ghép và tỷ lệ ghép sống 14
  1.3.1.2. Tuổi gốc ghép và thời gian ghép 16
  1.3.1.3. Sinh trưởng của chồi ghép . 17
  1.3.2. Nghiên cứu hòan thiện kỹ thuật trồng mới và chăm sóc cao su kiến
  thiết cơ bản . 19
  1.3.2.1. Mô hình cao su trồng mới 19
  1.3.2.2. Các mô hình chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản 23
  1.3.2.3. Hiệu quả của màng phủ nông nghiệp và phân bón lá trên cao su . 26
  1.3.2.4. Lượng tóan hiệu quả kinh tế đầu tư áp dung tiến bộ kỹ thuật trên
  vườn cao su kiến thiết cơ bản 31
  1.4 Tổng quát hóa và đánh giá kết quả thu được . 34
  CHƯƠNG II: HỆ THỐNG GIẢI PHÁP KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ KHAI THÁC
  VƯỜN CAO SU .35
  2.1. Mở đầu 35
  2.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu ngoài nước và trong nước 36
  2.2.1. Chế độ cạo nhịp độ thấp . 36
  2.2.2. Kích thích mủ cao su . 36
  2.2.3. Máng chắn nước mưa cây cao su . 36
  2.2.4. Chẩn đoán tình trạng sinh lý của hệ thống tạo mủ 37
  2.2.5. Phương pháp bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng . 41
  2.2.6. Hiệu quả kinh tế của chế độ cạo và kích thích 41
  2.2.7. Những nghiên cứu về mô hình hóa 42
  2.2.8. Mô hình máy tính 44
  2.2.9. Những ứng dụng của phương pháp mô hình hóa để nghiên cứu năng
  suất 45
  2.2.9.1. Ứng dụng phương pháp mô hình hóa để nghiên cứu năng suất mủ
  cao su theo chu kỳ khai thác . 45
  2.2.9.2. Ứng dụng phương pháp mô hình hóa để nghiên cứu dự đoán năng
  suất mủ của vườn cây cao su 46
  vi2.3. Kết quả nghiên cứu mô hình hóa năng suất mủ cao su của vườn cây
  áp dụng đồng bộ các kỹ thuật tiên tiến 47
  2.3.1 Mục tiêu . 57
  2.3.2 Vật liệu - Nội dung phương pháp 47
  2.3.2.1 Vật liệu mô hình . 47
  2.3.2.2 Nội dung - phương pháp 47
  2.3.3 Kết quả 50
  2.3.3.2 Năng suất mủ quy khô của các DVT từ năm cạo 6 – 10 . 51
  2.3.3.3 Năng suất mủ quy khô của các DVT từ năm cạo 11 – 13 . 51
  2.3.3.4 Mô hình hóa năng suất vườn cây cao su . 52
  2.3.4 Thảo luận 53
  2.3.4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của các mô hình 53
  2.3.5 Kết luận 56
  2.4. Kết quả nghiên cứu mô hình hóa dự đoán năng suất mủ cao su hàng
  năm trên hai dòng vô tính GT 1 và PB 235 57
  2.4.1. Đặt vấn đề 57
  2.4.2 Vật liệu và phương pháp . 57
  2.4.3 Kết quả và thảo luận 58
  2.4.3.1 Thiết lập các mô hình diễn tả mối quan hệ giữa tuổi cạo và năng
  suất mủ cá thể (kg/cây/năm) . 58
  2.4.3.2 Thiết lập các mô hình tóan học diễn tả mối quan hệ giữa tuổi cạo
  và mật độ cây cạo (SCC/ha) . 63
  2.4.3.3 Thiết lập mô hình toán học diễn tả sự hồi qui giữa tuổi cạo và mật
  độ cây cạo (SCC/ha) đến năng suất mủ quần thể kg/ha/năm 68
  2.4.3.4 Dự đóan sản lượng 70
  2.4.4 Kết luận . 71
  2.5.5 Đề nghị . 72
  viiCHƯƠNG III: CẢI TIẾN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CAO SU
  TỜ RSS VÀ CAO SU ĐỊNH CHUẨN KỸ THUẬT HẠNG SVR 10,
  SVR 20 73
  3.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ngoài và trong nước . 73
  3.1.1. Hạng loại cao su thiên nhiên . 73
  3.1.2. Chất lượng cao su và tiêu chuẩn hóa . 74
  3.1.3. Nguyên nhân sụt giảm sản lượng RSS và SVR 20 tại Việt Nam . 75
  3.1.4. Hiện trạng công nghệ 75
  3.1.4.1. Hiện trạng công nghệ cao su tờ xông khói RSS 75
  3.1.4.2. Hiện trạng công nghệ cao su định chuẩn kỹ thuật hạng SVR 20 77
  3.1.5. Kết luận 80
  3.2 Nội dung và phương pháp nghiên cứu 80
  3.2.1 Nội dung nghiên cứu 80
  3.2.1.1 Cao su RSS . 80
  3.2.1.2 Cao su SVR 20 80
  3.2.2 Phương pháp nghiên cứu 81
  3.3 Kết quả đã thực hiện và thảo luận 82
  3.3.1 Sản xuất cao su RSS 82
  3.3.1.2. Chế tạo thiết bị tạo tờ liên hoàn theo thiết kế hòan chỉnh . 82
  3.3.1.3. Hồ đánh đông tờ mủ đông liên tục . 83
  3.3.1.4. Lò sấy 84
  3.3.1.5. Nhà phơi tờ mủ 86
  2.3.1.6. Hệ thống xử lý nước thải 86
  3.3.1.7. Quy trình công nghệ sản xuất cao su tờ xông khói dạng tiểu điền 87
  3.1.1.8. Dây chuyền thiết bị chế biến 89
  3.3.1.9. Chuyển giao công nghệ dạng BT . 91
  3.3.1.10. Ý tưởng chợ cao su RSS tại Việt Nam 93
  3.3.1.11. Đào tạo . 94
  3.3.2. Sản xuất cao su SVR 20 . 94
  3.3.2.1. Thành phần tạp chất . 94
  3.3.2.2. Các cách và biện pháp tách tạp chất ra khỏi mủ đông . 96
  viii3.3.2.3. Tách cát ra khỏi mủ đông . 99
  3.3.2.4. Điều chỉnh và ổn định mức Po và PRI . 101
  3.3.2.5. Chế độ lưu hóa của cao su SVR 20 103
  3.3.2.6. Kết quả sản xuất thử nghiệm SVR 20 . 104
  3.3.2.7. Kết quả ứng dụng thử nghiệm SVR 20 trong hỗn hợp mặt lốp ô tô 105
  3.3.2.8. Dây chuyền thiết bị sản xuất SVR 20 . 111
  3.3.2.9. Tri thức khoa học và ứng dụng SVR 20 115
  3.4. Tổng quát hóa và đánh giá kết quả đạt được . 116
  3.4.1. Tổng quát hóa . 116
  3.4.2. Đánh giá kết quả thực hiện 116
  CHƯƠNG IV: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CAO SU THIÊN NHIÊN
  VIỆT NAM .118

  4.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ngòai nước và trong nước 118
  4.1.1. Ngòai nước 118
  4.1.2. Trong nước . 119
  4.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu . 120
  4.2.1. Nội dung nghiên cứu . 120
  4.2.1.1. Thị trường xuất khẩu cao su Việt Nam 120
  4.2.1.2. Thị trường nội địa cao su Việt Nam 120
  4.2.2. Phương pháp nghiên cứu 120
  4.2.2.1. Thị trường xuất khẩu cao su Việt Nam 120
  4.2.2.2 Thị trường nội địa cao su Việt Nam . 121
  4.3. Kết quả đã thực hiện và thảo luận 126
  4.3.1. Nghiên cứu thị trường xuất khẩu . 126
  4.3.1.1. Tình hình tiêu thụ cao su thiên nhiên trên thế giới . 126
  4.3.1.2. Tình hình nhập khẩu cao su thiên nhiên trên thế giới 129
  ix4.3.1.3. Tình hình xuất khẩu và thị trường tiêu thụ cao su thiên nhiên của
  Việt Nam 134
  4.3.1.4. Đề xuất một số giải pháp cải thiện hiệu quả tiêu thụ - xuất khẩu
  cao su thiên nhiên Việt Nam 157
  4.3.2. Nghiên Cứu Thị Trường Nội Địa 165
  4.3.2.1. Các doanh nghiệp sử dụng cao su nguyên liệu để sản xuất . 165
  4.3.2.2. Sản phẩm mua và cách mua sản phẩm: cao su nguyên liệu 166
  4.3.2.3. Thông tin phản hồi của khách hàng về dịch vụ cung cấp cao su
  nguyên liệu của Tổng Công Ty Cao Su Việt Nam 173
  4.3.2.4. Đề xuất các giải pháp cải thiện thị trường tiêu thụ nội địa . 176
  4.4. Tổng quát hóa và đánh giá kết quả . 178
  CHƯƠNG V: HIỆU QUẢ KINH TẾ .181
  5.1. Hiệu quả kinh tế các mô hình ứng dụng các giải pháp khoa học – công
  nghệ nông nghiệp trong đề tài . 181
  5.1.1. Hiệu quả kinh tế của các mô hình trồng mới và kiến thiết cơ bản . 181
  5.1.2. Hiệu quả kinh tế của các mô hình khai thác 183
  5.2. Hiệu quả kinh tế ứng dụng các giải pháp khoa học – công nghệ nông
  nghiệp từ đề tài vào sản xuất . 184
  5.3. Hiệu quả kinh tế mô hình sơ chế cao su tờ RSS . 186
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 191
  LỜI CẢM ƠN 194
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 195
  PHỤ LỤC . 202

  Xem Thêm: Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ về thị trường phát triển bền vững vùng cao su phục vụ chế biến và xuất khẩu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ về thị trường phát triển bền vững vùng cao su phục vụ chế biến và xuất khẩu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status