Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường lao động và sức khỏe bệnh tật của công nhân tại một số nhà máy xí nghiệp quốc phòng - Đề xuất giải pháp khắc phục

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường lao động và sức khỏe bệnh tật của công nhân tại một số nhà máy xí nghiệp quốc phòng - Đề xuất giải pháp khắc phục

  MỤC LỤC
  STT Nội dung Trang
  1 Đặt vấn đề 01
  2 Chương I: Tổng quan 03
  2.1 Các yếu tố lý 03
  2.1.1 Vi khí hậu 03
  2.1.2 Tiếng ồn 04
  2.1.3 Ánh sáng 06
  2.1.4 Bụi 07
  2.2 Các yếu tố hoá học 08
  2.2.1 Các hơi khí độc: CO, CO 2 , SO 2 , NO x , O 2 08
  2.2.2 Các a xít, kiềm: H 2 SO 4 , HNO 3 , HCl, NaOH 10
  2.2.3 Trinitrotoluene(TNT) 11
  2.2.4 Các hóa chất khác: Pb, As, Hg, Cr, Benzen 11
  2.3 Tình hình ô nhiếm các yếu tố hóa, lý trong môi trường lao
  động
  14
  3 Chương II: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 18
  3.1 Đối tượng nghiên cứu 18
  3.1.1 Môi trường lao động 18
  3.1.1.1 Các yếu tố lý 18
  3.1.1.2 Các yếu tố hóa học 18
  3.1.2 Quy trình sản xuất 18
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 19
  3.2.1 Phương pháp lựa chọn địa điểm nghiên cứu 19
  3.2.2 Thiết kế nghiên cứu 19
  3.2.3 Phương pháp thu thập mẫu nghiên cứu; đo đạc, phân tích mẫu
  và đánh giá kết quả
  19
  3.2.3.1 Các yếu tố vật lý 19
  3.2.3.2 Các hoá chất, hơi khí độc trong không khí 21
  3.2.4 Phương pháp nghiên cứu về quy trình sản xuất 23
  3.2.5 Xử lý số liệu 23
  3.3. Sơ đồ nghiên cứu 23
  4 Chương III: Kết quả và bàn luận 24
  4.1 Kết quả nghiên cứu của nhóm nhà máy cơ khí 24
  4.1.1 Kết quả khảo sát về quy trình sản xuất 24
  4.1.2 Kết quả khảo sát về môi trường lao động 29
  4.2 Kết quả nghiên cứu của nhóm nhà máy sản xuất vật liệu
  xây dựng
  38
  4.2.1 Kết quả khảo sát về Quy trình sản xuất 38
  4.2.2 Kết quả khảo sát về môi trường lao động 40 4.3 Kết quả nghiên cứu của nhóm nhà máy hóa chất 49
  4.3.1 Kết quả khảo sát về Quy trình sản xuất 49
  4.3.2. Kết quả khảo sát về môi trường lao động 52
  4.4 Kết quả nghiên cứu của nhóm nhà máy dệt may 60
  4.4.1 Kết quả khảo sát về Quy trình sản xuất 60
  4.4.2 Kết quả khảo sát về môi trường lao động: 62
  4.5 Tổng hợp các yếu tố ô nhiễm trong MTLĐ của 04 nhóm nhà
  máy
  67
  4.6 Một số nhận xét về công tác bảo hộ lao động 68
  4.6.1 Phòng hộ tập thể 68
  4.6.2 Phòng hộ cá nhân 69
  4.7 Mét sè gi¶i ph¸p kh¾c phôc 70
  4.7.1 Các giải pháp về tổ chức và quản lý lao động sản xuất 70
  4.7.2 Các giải pháp về kỹ thuật công nghệ 71
  4.7.3 Các giải pháp về y tế 73
  5 Chương IV: Kết luận 75
  5.1 C¸c c«ng ty hãa chÊt 75
  5.2 C¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng 75
  5.3 C¸c nhµ m¸y xÝ nghiÖp c¬ khÝ 76
  5.4 C¸c c«ng ty dÖt may 76
  Kiến nghị 77
  Một số hình ảnh minh họa
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục 1
  Sản phẩm của đề tài
  Phụ lục 2 (Danh mục Biên bản khảo sát MTLĐ)
  - Danh mục Biên bản Khảo sát MTLĐ sử dụng để Hồi cứu
  - Danh mục Biên bản Khảo sát MTLĐ đề tài thực hiện
  - Mẫu Biên bản khảo sát MTLĐ
  - Mẫu khảo sát Quy trình sản xuất
  Phụ lục 3 (Hồ sơ Đề tài)

  - Quyết định về việc giao nhiệm vụ Chủ nhiệm nhánh Đề tài
  độc lập cấp Nhà nước.


  - Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá kết
  quả nghiên cứu đề tài nhánh thuộc Đề tài Khoa học và Công
  nghệ độc lập cấp Nhà nước.
  - Biên bản đánh giá cấp cơ sở kết quả Đề tài nhánh cấp Nhà
  nước.


  - Phiếu đánh giá kết quả Đề tài nhánh cấp Nhà nước của 07
  thành viên Hội đồng Khoa học.


  - Biên bản kiểm phiếu đánh giá kết quả Đề tài nhánh cấp Nhà
  nước.


  - Hợp đồng nghiên cứu Khoa học và phát triển công nghệ giữa
  chủ nhiệm Đề tài Khoa học công nghệ độc lập cấp nhà nước với
  Chủ nhiệm Đề tài nhánh thuộc đề tài độc lập cấp Nhà nước.


  - Biên bản nghiệm thu thanh lý Hợp đồng nghiên cứu Khoa học
  giữa chủ nhiệm Đề tài Khoa học công nghệ độc lập cấp nhà
  nước với Chủ nhiệm Đề tài nhánh thuộc đề tài độc lập cấp Nhà
  nước.

  1
  ĐẶT VẤN ĐỀ


  Bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường lao động nói riêng là
  trách nhiệm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Theo báo cáo của Bộ
  Tài Nguyên và môi trường năm 2009, tình trạng ô nhiễm môi trường tại các
  khu công nghiệp đã làm tăng gánh nặng bệnh tật, gia tăng tỷ lệ người mắc
  bệnh làm việc trong các khu công nghiệp và cộng đồng dân cư gần đó và đáng
  báo động là tỷ lệ này có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây và gây ra
  những tổn thất kinh tế không nhỏ [3].
  Đất nước ta trong những năm qua đã đạt được những thành tựu đáng kể
  về kinh tế xã hội, sự tăng trưởng kinh tế, sự tiến bộ trong khoa học kỹ thuật là
  tiền đề cho phát triển sản xuất, phát triển các ngành công nghiệp trong nước.
  Thực tế cho thấy ngành công nghiệp Quốc phòng đã đóng góp vai trò quan
  trọng cho nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc đồng thời góp phần tích cực trong phát triển
  kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Trong giai ®o¹n
  10 n¨m võa qua (1998-2008) ngµnh c«ng nghiÖp quèc phßng ®· cã nhiÒu ®æi
  míi, thay ®æi vÒ c«ng nghÖ lao ®éng s¶n xuÊt nhưng vÉn cßn tiÒm Èn c¸c yÕu
  tè ®éc h¹i trong m«i trưêng lao ®éng, cã nguy c¬ ¶nh hưëng xÊu tíi søc kháe
  cña ngưêi lao ®éng.
  Các hoạt động nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, bảo quản vũ khí trang bị kỹ
  thuật phục vụ cho mục đích quốc phòng luôn gắn liền với yêu cầu nhiệm vụ
  chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe bộ đội, trong đó một nội dung thiết yếu
  cần tập trung giải quyết là giảm thiểu những tác hại phát sinh trong quá trình
  sản xuất đối với người lao động trong các nhà máy, xí nghiệp quốc phòng.
  Tõ thùc tÕ ®ã, n¨m 2008 Bé Khoa häc C«ng nghÖ ®· giao cho Häc viÖn
  Qu©n y thùc hiÖn §Ò tµi §éc lËp cÊp Nhµ nưíc “Nghiªn cøu thùc tr¹ng « nhiÔm
  m«i trưêng lao ®éng vµ søc kháe, bÖnh tËt cña c«ng nh©n t¹i mét sè nhµ m¸y xÝ
  nghiÖp quèc phßng-§Ò xuÊt gi¶i ph¸p kh¾c phôc” ViÖn VÖ sinh Phßng dÞch Qu©n ®éi ®ưîc giao nhiÖm vô thùc hiÖn nh¸nh
  “X¸c ®Þnh sù « nhiÔm m«i trưêng lao ®éng t¹i mét sè nhµ m¸y, xÝ nghiÖp quèc
  phßng” víi hai môc tiªu như sau:
  1. Đánh giá về thực trạng ô nhiễm MTLĐ trong các nhà máy xí nghiệp
  Quốc phòng trong giai đoạn hiện nay
  2. Đề xuất một số giải pháp khắc phục.

  Xem Thêm: Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường lao động và sức khỏe bệnh tật của công nhân tại một số nhà máy xí nghiệp quốc phòng - Đề xuất giải pháp khắc phục
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường lao động và sức khỏe bệnh tật của công nhân tại một số nhà máy xí nghiệp quốc phòng - Đề xuất giải pháp khắc phục sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status