Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lao động tới sức khỏe thợ hàn điện tại một số cơ sở đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lao động tới sức khỏe thợ hàn điện tại một số cơ sở đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy

  MỤC LỤC
  Trang
  Đặt vấn đề 1
  Mục tiêu nghiên cứu 4
  Chương 1. Tổng quan tài liệu 5
  1. Khái niệm về công nghệ hàn
  5
  2. Phương pháp hàn 5
  2.1 Các phương pháp hàn chính hiện nay 5
  2.2 Phân loại theo năng lượng sử dụng 6
  2.3 Theo trạng thái kim loại mối hàn 6
  3. Những nguy cơ và những vấn đề liên quan tới công nghệ hàn 6
  3.1. Những yếu tố nguy cơ trong môi trường hàn điện 6
  3.2. Ảnh hưởng của tác hại nghề nghiệp lên sức khỏe thợ hàn điện 8
  3.2.1. Tác động của môi trường nhiệt độ và độ ẩm cao 8
  3.2.2. Tác động của bụi 14
  3.2.3. Tác động của tiếng ồn 16
  3.2.4. Tác động của hơi khí độc 19
  Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 21
  2.1. Đối tượng nghiên cứu
  21
  2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 21
  2.3. Thiết kế nghiên cứu 21
  2.4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu 22
  2.5. Phương pháp thu thập số liệu 22
  2.5.1. Khảo sát đánh giá môi trường lao động 22
  2.5.2. Khám sức khỏe và bệnh nghề nghiệp 23
  2.5.3. Điều tra xã hội học về điều kiện lao động và tình hình sức khỏe 24 2.6. Phương pháp phân tích số liệu 24
  2.7. Vấn đề đạo đức của nghiên cứu 25
  2.8. Hạn chế của nghiên cứu 25
  Chương 3. Kết quả nghiên cứu 26
  3.1. Thực trạng môi trường lao động của công nhân hàn điện 26
  3.1.1 Khảo sát thực địa về nhà xưởng, dây chuyền công nghệ, vị trí lao
  động, ca kíp, trang thiết bị bảo hộ lao động
  26
  3.1.2 Thực trạng môi trường lao động của công nhân hàn điện 27
  3.1.2.1 Các yếu tố vi khí hậu 27
  3.1.2.2 Các yếu tố vật lý 28
  3.1.2.3 Bụi các loại 30
  3.1.2.4 Hơi khí độc 32
  3.2 Kết quả hồi cứu môi trường lao động 33
  3.2.1. Vi khí hậu 33
  3.2.2. Cường độ chiếu sáng và tiếng ồn 34
  3.2.3. Nồng độ bụi 35
  3.3 Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu 36
  3.4. Đánh giá của công nhân về công việc, môi trường và điều kiện làm việc. 37
  3.4.1 Mức độ hài lòng của công nhân với công việc 37
  3.4.2 Mức độ lao động thể lực của công nhân thợ hàn 38
  3.4.3 Mức độ căng thẳng thần kinh do công việc. 38
  3.4.4 Vị trí thường xuyên làm việc của công nhân thợ hàn 39
  3.4.5 Yếu tố tiếp xúc 39
  3.4.6 Mức độ chấp nhận của công nhân thợ hàn với các yếu tố gây khó chịu 40
  3.4.7 Phương tiện bảo hộ lao động được cấp phát. 41
  3.5 Những vấn đề về sức khỏe, bệnh tật. 42
  3.5.1 Đánh giá chủ quan của thợ hàn về tình hình sức khỏe, bệnh tật 42 3.5.2 Đánh giá chủ quan của công nhân thợ hàn về tình hình nghỉ ốm 46
  3.5.3 Kết quả khám sức khỏe, bệnh nghề nghiệp 47
  3.5.3.1 Kết quả khám sức khỏe 47
  3.5.3.2 Kết quả khám bệnh 47
  3.5.4 Kết quả khám bệnh nghề nghiệp 48
  3.5.4.1 Kết quả đo thính lực 48
  3.5.4.2 Kết quả đo chức năng phổi 48
  3.5.4.3 Kết quả đo mắt 49
  3.5.4.4 Kết quả xét nghiệm công thức máu 51
  3.5.4.5 Kết quả xét nghiệm mangan niệu 51
  3.5.5 Kết quả nghiên cứu hồi cứu về tình hình sức khỏe, bệnh tật nhóm chứng 51
  3.5.6 Đánh giá chủ quan của công nhân thợ hàn về tình hình sử dụng thuốc 55
  3.6 Đánh giá chủ quan của thợ hàn về gánh nặng bệnh tật 56
  3.7 Phân tích mối liên quan 59
  Chương 4. Phân tích và bàn luận 64
  4.1 Đặc điểm điều kiện lao động 64
  4.1.1 Thông qua khảo sát thực địa 64
  4.1.2 Môi trường lao động của thợ hàn điện tại các cơ sở đóng mới và sửa
  chữa phương tiện tàu thủy
  64
  4.1.2.1. Đánh giá điều kiện vi khí hậu 63
  4.1.2.2 Các yếu tố vật lý 66
  4.1.2.2.1. Cường độ chiếu sáng 66
  4.1.2.2.2. Cường độ tiếng ồn. 67
  4.1.2.3. Nồng độ bụi 69
  4.1.2.4. Hơi khí độc 71
  4.2. Kết quả điều tra phỏng vấn. 71
  4.2.1 Đánh giá chủ quan của công nhân về công việc, môi trường và điều
  kiện làm việc.
  71 4.3. Tình hình sức khỏe của công nhân hàn điện 75
  4.4 Kết quả khám sức khỏe 77
  4.5 Kết quả khám bệnh nghề nghiệp 78
  4.6 Kết quả hồi cứu 79
  4.7 Gánh nặng bệnh tật 80
  Chương 5. Kết luận 82

  5.1 Thực trạng điều kiện lao động thợ hàn điện
  82
  5.2 Thực trạng môi trường các cơ sở đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy 82
  5.2.1 Các yếu tố vi khí hậu 82
  5.2.2 Các yếu tố vật lý 82
  5.2.3 Nồng độ bụi 83
  5.2.4 Nồng độ hơi khí độc 83
  5.3 Kết quả cơ bản từ phỏng vấn thợ hàn về điều kiện lao động và sức khoẻ 83
  5.4. Tình hình sức khỏe của công nhân hàn điện 84
  5.4.1. Phân loại sức khoẻ 84
  5.4.2. Tình hình bệnh nghề nghiệp của công nhân 84
  Chương 6. Giải pháp can thiệp giảm ô nhiễm môi trường, dự phòng
  bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe thợ hàn điện.
  86
  Khuyến nghị 97
  Tài liệu tham khảo 98 DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  Bảng 1. Vi khí hậu tại các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thủy 27
  Bảng 2. Độ chiếu sáng, tia tử ngoại và cường độ tiếng ồn tại các vị trí ở các
  phân xưởng tại các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thủy
  28
  Bảng 3. Cường độ tiếng ồn chung và phân tích giải tần tại các vị trí ở các
  phân xưởng tại các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thủy
  29
  Bảng 4. Nồng độ bụi tại các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thủy 30
  Bảng 5. Nồng độ kim loại trong bụi tại các cơ sở đóng mới và sửa chữa
  phương tiện thủy
  31
  Bảng 6. Nồng độ hơi khí độc tại các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thủy 32
  Bảng 7. Kết quả hồi cứu vi khí hậu năm 2007 33
  Bảng 8. Kết quả hồi cứu cường độ chiếu sáng và tiếng ồn năm 2007 34
  Bảng 9. Kết quả hồi cứu nồng độ bụi năm 2007 35
  Bảng 10. Đặc điểm nhân khẩu của đối tượng nghiên cứu 36
  Bảng 11. Mức độ hài lòng của công nhân với công việc 37
  Bảng 12. Mức độ căng thẳng thần kinh 38
  Bảng 13. Phương tiện bảo hộ lao động được cấp phát 41
  Bảng 14. Phân bố triệu chứng bệnh về mắt 44
  Bảng 15. Phân bố triệu chứng bệnh nhiễm độc mangan 45
  Bảng 16. Phân bố tần xuất nghỉ ốm 46
  Bảng 17. Phân loại sức khỏe 47
  Bảng 18. Kết quả đo thính lực 48
  Bảng 19. Kết quả đo chức năng hô hấp 48
  Bảng 20. Kết quả đo mắt 49
  Bảng 21. Kết quả xét nghiệm công thức máu 51
  Bảng 22. Kết quả xét nghiệm mangan niệu. 51 Bảng 23. Phân loại sức khỏe hồi cứu cán bộ văn phòng 51
  Bảng 24. Tình hình mắc các bệnh của cán bộ văn phòng 52
  Bảng 25. Kết quả chẩn đoán bệnh mắt nghề nghiệp của nhóm chứng
  53
  Bảng 26. So sánh kết quả phân loại sức khỏe 53
  Bảng 27. So sánh tình hình mắc các bệnh 54
  Bảng 28. So sánh kết quả khám bệnh về mắt 54
  Bảng 29. Tần suất người khác nghỉ làm để chăm sóc thợ hàn nghỉ ốm 56
  Bảng 30. Ảnh hưởng của bệnh tật tới sinh hoạt hàng ngày của các thành
  viên trong gia đình
  57
  Bảng 31. Mối liên quan giữa tuổi nghề và sự xuất hiện các triệu chứng bệnh 59
  Bảng 32. Mối quan hệ giữa triệu chứng của bệnh bụi phổi và yếu tố bụi 59
  Bảng 33. Mối liên quan giữa bệnh điếc và tiếp xúc với tiếng ồn 60
  Bảng 34. Mối liên quan giữa các triệu chứng bệnh điếc nghề nghiệp với các
  mức độ chấp nhận cảm giác ồn
  60
  Bảng 35. Mối liên quan giữa các triệu chứng bệnh về mắt và ánh sáng 61
  Bảng 36. Mối liên quan giữa các triệu chứng bệnh về da và hơi khí độc 61
  Bảng 37. Mối liên quan giữa các triệu chứng bệnh nhiễm độc mangan với
  hơi khí độc
  62
  Bảng 38. Mối quan hệ giữa tỷ lệ hiện mắc điếc nghề nghiệp và tuổi nghề. 62
  Bảng 39. Mối quan hệ giữa tỷ lệ hiện mắc bụi phổi và tuổi nghề. 63
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ
  Trang
  Biểu đồ 1. Phân bố mức độ lao động thể lực 38
  Biểu đồ 2. Phân bố vị trí làm việc 39
  Biểu đồ 3. Phân bố các yếu tố gây khó chịu 39
  Biểu đồ 4. Mức độ chấp nhân đối với các yếu tố gây khó chịu 40
  Biểu đồ 5. Phân bố tình hình sức khỏe công nhân thợ hàn 42
  Biểu đồ 6. Triệu chứng của bệnh bụi phổi silic 42
  Biểu đồ 7. Phân bố loại đờm 43
  Biểu đồ 8. Phân bố triệu chứng bệnh điếc nghề nghiệp 43
  Biểu đồ 9. Phân bố triệu chứng bệnh về da 45
  Biểu đồ 10. Tình hình bệnh tật 47
  Biểu đồ 11. Kết quả chẩn đoán bụi phổi silic 49
  Biểu đồ 12. Tình hình sử dụng thuốc 55
  Biểu đồ 13. Ảnh hưởng của bệnh tật tới công việc hàng ngày 57
  Biểu đồ 14. Ảnh hưởng của bệnh tật tới tâm lý các thành viên trong gia đình 58


  1


  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Ở Việt Nam, trong những năm vừa qua, do sự phát triển mạnh mẽ của quá
  trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tốc độ phát triển các khu công
  nghiệp, nhà máy, xí nghiệp tăng nhanh. Đặc biệt, Nhà nước đang chú trọng phát
  triển mũi nhọn kinh tế biển do nước ta có bờ biển dài chạy dọc theo chiều dài của
  đất nước.
  Trong bối cảnh thực tế đó, bên cạnh niềm phấn khởi về nguồn vốn, công ăn
  việc làm cho người lao động thì vấn đề ô nhiễm môi trường trở nên bức bách gây
  ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe người lao động. Nghiên cứu của Phạm Văn Hùng,
  khảo sát trên 4817 mẫu để đánh giá môi trường lao động tại các cơ sở sản xuất
  trong ngành giao thông vận tải (GTVT) cho kết quả như sau: có 1527 mẫu không
  đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép (TCVSCP) chiếm tới 31,7% trong đó chủ yếu là ô
  nhiễm bụi, tiếng ồn và hơi khí độc. Bệnh nghề nghiệp phổ biến là bệnh bụi phổi
  silic, bệnh điếc nghề nghiệp [20].
  Nghiên cứu của Hoàng Thị Hiếu về môi trường lao động của công nhân làm
  sạch vỏ tàu tại tổng công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng và Nam Triệu năm
  2007 cho thấy cường độ tiếng ồn vượt TCVSCP đến 12dBA, nồng độ bụi tại các vị
  trí lao động vẫn vượt TCVSCP nhiều lần. Tỷ lệ công nhân mắc bệnh nghề nghiệp
  tương đối cao: 10,7% điếc nghề nghiệp tiến triển, 4,63% bệnh bụi phổi đã được
  giám định, công nhân có hình ảnh bệnh bụi phổi silic trên phim X-quang là
  14,66%. [5]
  Những yếu tố có hại trong môi trường lao động vượt quá TCVSCP gây ra
  bệnh nghề nghiệp như: bệnh bụi phổi silic, điếc nghề nghiệp, nhiễm độc mangan và
  bệnh mang tính chất nghề nghiệp như viêm kết mạc, sẹo giác mạc, đục thủy tinh
  thể, bỏng hàn. Nghiên cứu đánh giá điều kiện môi trường của Lê Văn Trung và
  cộng sự, 1999, chỉ ra rằng ở môi trường lao động có nhiều yếu tố bị ô nhiễm thì các

  2

  bệnh thường mắc phải cho người lao động là: bệnh đường hô hấp, bệnh về tai-mũi-
  họng và da liễu. Trong đó, tỷ lệ hiện mắc bệnh bụi phổi - Silic là 10,1%, tỷ lệ hiện
  mắc bệnh da là 38,8% chủ yếu là các bệnh sẩn ngứa và sạm da, bệnh điếc do ồn là
  7%, 23,7% công nhân có chức năng hô hấp bất thường, 4,5% mắc lao. Đối với môi
  trường có yếu tố bụi, đặc biệt là bụi có hàm lượng SiO 2 cao thì mô hình bệnh tật
  chủ yếu là bệnh phổi, phế quản và bệnh nghề nghiệp có tỷ lệ cao nhất chính là bệnh
  bụi phổi Silic [12].
  Kết quả nghiên cứu của Đặng Quốc Khánh về thực trạng điều kiện lao động
  và chăm sóc sức khoẻ công nhân công ty vận tải đường thuỷ nội địa Ninh Bình năm
  2004 cho thấy công nhân làm việc trong công ty thường mắc các bệnh răng hàm
  mặt (VQR, viêm lợi, sâu răng chiếm tỷ lệ cao nhất 53%), tai mũi họng (50%), Mắt
  (40%), Xương khớp (34%), đau đầu mất ngủ chiếm 30%. Tỷ lệ công nhân mắc các
  bệnh này cao là do công nhân thường xuyên phải tiếp xúc với môi trường lao động
  bụi, nóng, ồn, nhiệt độ cao [2].
  Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả Phạm Hải Yến, Lê Thị Xuyên và cộng
  sự thuộc trung tâm y tế lao động GTVT về khảo sát tình hình sức khoẻ công nhân
  lao động ngành GTVT thuộc các xí nghiệp vận tải năm 2002 cho thấy công nhân có
  sức khoẻ loại I và II là 76%, sức khoẻ loại III và IV là 24% [18].
  Hiện nay, trong ngành công nghiệp đóng tàu có đội ngũ thợ hàn điện chiếm
  một tỷ lệ rất cao với thâm niên nghề khác nhau. Những công nhân có tuổi nghề từ
  10 năm trở lên dễ mắc các bệnh nghề nghiệp. Họ thường xuyên phải lao động ở tư
  thế gò bó như: ngồi xổm, leo trèo trên cao, trong hầm tàu kín hoặc làm việc
  chung với nhiều công việc khác như: thợ gõ rỉ, thợ sơn, thợ mài, thợ gò Như vậy,
  cùng một lúc họ phải chịu nhiều yếu tố có hại tổng hợp trong môi trường lao động
  như: bụi, khói, tiếng ồn, hơi khí độc, tia hồ quang, bức xạ nhiệt và những mảnh que
  hàn có nhiệt độ cao bắn vào quần áo, da thịt Những yếu tố đó sẽ gây ra những tác
  hại nghề nghiệp.

  3

  Qua một số nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước cho thấy: yếu tố tác
  hại nghề nghiệp chủ yếu trong môi trường lao động của công nhân trong ngành
  công nghiệp đóng tàu là vi khí hậu khắc nghiệp, ô nhiễm bụi, ô nhiễm tiếng ồn
  nặng nề, khói hàn, hơi khí độc. Tuy nhiên, chưa có một đề tài nghiên cứu riêng về
  điều kiện lao động và sức khỏe của thợ hàn điện, các nghiên cứu trước đó cũng
  chưa đi sâu về các yếu tố bức xạ nhiệt như tia tử ngoại và tia hồng ngoại của tia hồ
  quang, yếu tố bụi và hóa học trong môi trường lao động của nhóm đối tượng này.
  Bên cạnh đó, trong nhiều năm qua, Trung tâm y tế lao động GTVT đã tiến hành
  khảo sát môi trường lao động và khám sức khỏe, bệnh nghề nghiệp cho công nhân
  của một số nhà máy đóng tàu thì thấy tỷ lệ thợ hàn mắc bệnh bụi phổi silic, điếc
  nghề nghiệp tương đối cao và thể bệnh rất nặng, một số người có thể bị đồng thời
  cả 2 bệnh trên. Do vậy, việc nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường lao động đến
  sức khoẻ của thợ hàn điện trong các cơ sở đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy
  ngành GTVT là hết sức cần thiết để từ đó có các giải pháp cải thiện môi trường,
  nâng cao điều kiện và sức khoẻ người lao động. Chính vì vậy chúng tôi thực hiện
  đề án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lao động đến sức khoẻ của thợ hàn
  điện tại một số cơ sở đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy ngành Giao thông
  vận tải và đề xuất giải pháp giảm thiểu”

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lao động tới sức khỏe thợ hàn điện tại một số cơ sở đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lao động tới sức khỏe thợ hàn điện tại một số cơ sở đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status