Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011

  3


  LỜI NÓI ĐẦU


  Trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đầu tư
  trực tiếp nước ngoài được xem là một trong những nhân tố quan trọng,
  góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của Việt Nam. Khu
  vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ngày càng khẳng
  định vai trò quan trọng, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế, cải
  thiện cán cân thanh toán, tạo việc làm cho người lao động. Đồng thời
  khu vực này cũng tạo động lực thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ,
  cải tiến phương thức quản lý kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh hơn
  cho nền kinh tế Việt Nam đang phát triển.
  Sau khi Luật Doanh nghiệp 2005 được Quốc hội ban hành, các
  doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều có quyền hoạt động
  bình đẳng. Đặc biệt sự phát triển của doanh nghiệp FDI theo hành
  lang pháp lý này đã có tác động lan tỏa gián tiếp tới khu vực doanh
  nghiệp trong nước thông qua mối liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp
  FDI với doanh nghiệp trong nước, qua đó tạo điều kiện để doanh
  nghiệp trong nước tiếp cận ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản
  xuất ra các sản phẩm, dịch vụ thay thế và sản phẩm, dịch vụ khác có
  chất lượng và có tính cạnh tranh cao. Đồng thời sự phát triển của các
  doanh nghiệp FDI cũng là động lực tạo ra các ngành sản xuất, dịch vụ
  mới hỗ trợ cho các doanh nghiệp FDI phát triển.
  Để thấy rõ được sự phát triển của doanh nghiệp FDI trong những
  năm gần đây, Tổng cục Thống kê biên soạn và công bố ấn phẩm “Doanh
  nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011”. Ấn phẩm cung
  cấp những thông tin cơ bản phản ánh quá trình phát triển của doanh
  nghiệp FDI giai đoạn 2006-2011 được tổng hợp từ kết quả các cuộc điều
  tra doanh nghiệp hàng năm do Tổng cục Thống kê thực hiện.

  4
  Nội dung của ấn phẩm gồm 3 phần:
  Phần I: Tổng quan về hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  giai đoạn 2006-2011.
  Phần II: Số liệu cơ bản của doanh nghiệp FDI giai đoạn 2006-
  2011 phân theo ngành kinh tế.
  Phần III: Số liệu cơ bản của doanh nghiệp FDI giai đoạn 2006-
  2011 phân theo tỉnh/thành phố.
  Tổng cục Thống kê mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ
  quan, các nhà nghiên cứu và những người sử dụng thông tin trong nước
  và quốc tế để các ấn phẩm tiếp theo phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng
  thông tin.
  Ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: Vụ Thống kê Công nghiệp,
  Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, Hà Nội.
  Điện thoại: (84)-437343793; email: congnghiep@gso.gov.vn
  Trân trọng cảm ơn!

  TỔNG CỤC THỐNG KÊ
  5


  FOREWORD

  In the process of industrialization and modernization, foreign
  direct investment is considered as one of the important factors
  contributing significantly to economic – social growth in Vietnam. The
  enterprise sector with foreign direct investment (FDI) is increasingly
  affirming the important role, contributing positively to economic
  growth, improving the balance of payments and creating jobs for
  employees. At the same time this sector is the driving force to
  accelerate the process of technological innovation, improve business
  management practices, and enhance competitiveness for developing
  economy of Vietnam.
  After the Enterprise Law was adopted by the National Assembly
  in 2005, enterprises of all economic sectors operate with equal rights.
  Especially the development of FDI enterprises under this legal
  framework indirectly spills over to the domestic enterprise sector
  through production linkages between FDI enterprises and domestic
  enterprises, thereby creating favorable conditions for domestic
  enterprises to access, application and transfer of technology to
  produce alternative products, services and other products, services
  with high quality and competitiveness. In addition, the growth of FDI
  enterprises is also the driving force to create new manufacturing,
  service industries supporting the development of FDI enterprises.
  In order to clearly demonstrate the growth of FDI enterprises in
  recent years, the General Statistics Office compiles and releases a
  publication “Foreign Direct Investment Enterprises in the period of
  2006-2011”. The publication provides basic information reflecting
  the development of FDI enterprises 2006-2011 has been compiled
  from the results of the annual enterprise survey by the General
  Statistics Office (GSO).

  6
  The contents of the publication include 3 parts:
  Part I: Overview of foreign investment activities period 2006-
  2011 in Vietnam.
  Part II: The basic data of FDI enterprises period 2006-2011
  by kind of economic sector.
  Part III: The basic data of FDI enterprise period 2006-2011
  by province/city.
  GSO looks forward to receiving comments from domestic and
  international agencies, researchers and information users so that next
  publications could better serve the information needs.
  Comments should be sent to the address:
  Industrial Statistics Department, General Statistics Office,
  Ministry of Planning and Investment, No. 6B Hoang Dieu Street, Hanoi.
  Telephone: (84)-437 343 793 or email: congnghiep@gso.gov.vn
  Sincerely thank you!

  GENERAL STATISTICS OFFICE

  7
  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU
  FOREWORD
  3
  5
  PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
  TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 - 2011 9
  PART I: OVERVIEW OF FOREIGN INVESTMENT ACTIVITIES
  PERIOD 2006 - 2011 IN VIETNAM 28

  PHẦN II: SỐ LIỆU CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP FDI
  GIAI ĐOẠN 2006 - 2011 PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
  PART II: THE BASIC DATA OF FDI ENTERPRISES
  PERIOD 2006-2011 BY KIND OF ECONOMIC SECTOR 49
  1. Số doanh nghiệp FDI hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12
  Number of FDI enterprises at 31/12 51
  2. Số doanh nghiệp FDI chia theo qui mô lao động tại thời điểm 31/12
  Number of FDI enterprises by size of employees at 31/12 54
  3. Số doanh nghiệp FDI chia theo qui mô nguồn vốn
  Number of FDI enterprises by size of capital resources 67
  4. Số doanh nghiệp FDI sản xuất kinh doanh có lãi hoặc lỗ
  Number of gain or loss FDI enterprises 80
  5. Số doanh nghiệp FDI có đóng BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn cho người lao động
  Number of FDI enterprises contributed to insurance and pension, health,
  trade-union 93
  6. Một số chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp FDI
  Some main indicators of FDI enterprises 106
  7. Một số chỉ tiêu phản ánh qui mô và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp FDI
  Some indicators reflecting size and effect of FDI enterprises 119
  8. Lao động trong các doanh nghiệp FDI tại thời điểm 31/12
  Employment of FDI enterprises at 31/12 132
  9. Lao động bình quân và thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp FDI
  Employment and compensation of employees 140
  10. Tài sản của các doanh nghiệp FDI tại thời điểm 31/12
  Assets of FDI enterprises at 31/12 148
  11. Nguồn vốn của các doanh nghiệp FDI tại thời điểm 31/12
  Capital resources of FDI enterprises at 31/12 153
  12. Nguồn vốn bình quân của các doanh nghiệp FDI
  Average capital of FDI enterprises 157
  13. Thuế và các khoản nộp ngân sách của các doanh nghiệp FDI
  Tax and other contributions to the national budget by FDI enterprises 197
  8
  14. Số doanh nghiệp FDI lớn, vừa và nhỏ chia theo quy mô nguồn vốn
  Number of large, small and medium FDI enterprises by size of capital resources 251
  15. Số doanh nghiệp FDI lớn, vừa và nhỏ chia theo quy mô lao động
  Number of large, small and medium FDI enterprises by size of employees 264

  PHẦN III: SỐ LIỆU CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP FDI
  GIAI ĐOẠN 2006 - 2011 PHÂN THEO TỈNH/THÀNH PHỐ
  PART III: THE BASIC DATA OF FDI ENTERPRISES PERIOD 2006-2011
  BY PROVINCE/CITY 277
  1. Số doanh nghiệp FDI hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12
  Number of FDI enterprises at 31/12 279
  2. Số doanh nghiệp FDI chia theo qui mô lao động
  Number of FDI enterprises by size of employees at 31/12 285
  3. Số doanh nghiệp FDI chia theo qui mô nguồn vốn
  Number of FDI enterprises by size of capital resources 324
  4. Số doanh nghiệp FDI sản xuất kinh doanh có lãi hoặc lỗ
  Number of gain or loss FDI enterprises 363
  5. Số doanh nghiệp FDI có đóng BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn cho người lao động
  Number of FDI enterprises contributed to insurance and pension, health,
  trade-union 403
  6. Một số chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp FDI
  Some main indicators of FDI enterprises 443
  7. Một số chỉ tiêu phản ánh qui mô và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp FDI
  Some indicators reflecting size and effect of FDI enterprises 482
  8. Lao động trong các doanh nghiệp FDI tại thời điểm 31/12
  Employment of FDI enterprises at 31/12 521
  9. Lao động bình quân và thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp FDI
  Employment and compensation of employees 533
  10. Tài sản của các doanh nghiệp FDI tại thời điểm 31/12
  Assets of FDI enterprises at 31/12 547
  11. Nguồn vốn của các doanh nghiệp FDI tại thời điểm 31/12
  Capital resources of FDI enterprises at 31/12 554
  12. Nguồn vốn bình quân của các doanh nghiệp FDI
  Average capital of FDI enterprises 560
  13. Thuế và các khoản nộp ngân sách của các doanh nghiệp FDI
  Tax and other contributions to the national budget by FDI enterprises 572
  14. Số doanh nghiệp FDI lớn, vừa và nhỏ chia theo quy mô nguồn vốn
  Number of large, small and medium FDI enterprises by size of capital resources 588
  15. Số doanh nghiệp FDI lớn, vừa và nhỏ chia theo quy mô lao động
  Number of large, small and medium FDI enterprises by size of employees 620

  Xem Thêm: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status