Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xác định lượng CO2 hấp thụ của rừng khộp (Dipterocarp Forest) tỉnh Đăk Lăk

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xác định lượng CO2 hấp thụ của rừng khộp (Dipterocarp Forest) tỉnh Đăk Lăk

  i

  MỤC LỤC
  Lời cam đoan . iii
  Lời cảm ơn iv
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . v
  DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ . vii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU . ix
  ĐẶ T VẤN ĐỀ . 1
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 5
  1.1 Biến đổi khí hậu và chương trình REDD, REDD + 5
  1.2 Cơ sở ước tính sinh khối và carbon rừng . 6
  1.3 Ước tính sinh khối và carbon ở các bể chứa carbon. . 8
  1.3.1 Bể chứa carbon của sinh khối trên mặt đất (AGB) . 9
  1.3.2 Bể chứa carbon của sinh khối dưới mặt đất (BGB). . 24
  1.3.3 Bể chứa carbon của thảm mục (Litter), thảm tươi (Herb). 25
  1.3.4 Bể chứa carbon của gỗ chết (Dead wood) . 26
  1.3.5 Bể chứa carbon của đất rừng (SOC) 26
  1.3.6 Nghiên cứu về sinh khối và hấp thụ khí CO 2 của rừng khộp. . 28
  1.4 Thảo luận. 29
  CHƯƠNG 2. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC
  NGHIÊN CỨU 32
  2.1 Phạm vi nghiên cứu . 32
  2.2 Đối tượng nghiên cứu 32
  2.2.1. Kiểu rừng, trạng thái rừng nghiên cứu. 32
  2.2.2. Các bể chứa sinh khối, carbon lâm phần . 33
  2.3 Đặc điểm khu vực nghiên cứu . 33
  CHƯƠNG 3. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU . 34
  3.1 Mục tiêu nghiên cứu 34
  3.2 Nội dung nghiên cứu 34
  3.3 Phương phá p nghiên c ứu. 35
  3.3.1. Phương phá p lu ận 35
  3.3.2. Phương phá p nghiên c ứu cụ thể . 37
  CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 51
  4.1 Ước tính sinh khối và carbon cho cây cá thể rừng khộp . 51
  4.1.1 Biến số khối lượng thể tích gỗ (WD) và vỏ cây rừng (BaD) khi tham
  gia xây dựng mô hình sinh trắc 51 ii

  4.1.2 Mô hình ước tính sinh khối và carbon bộ phận cây cá thể phần trên mặt
  đất . 55
  4.1.3 Mô hình ước tính sinh khối và carbon cây cá thể chung cho các loài 65
  4.1.4 Mô hình ước tính sinh khối và carbon theo loài, nhóm loài chủ yếu. . 73
  4.1.5 Mô hình ước tính sinh khối và carbon theo nhóm khối lượng thể tích
  gỗ. . 77
  4.1.6 So sá nh cá c mô hình ước tính AGB =f(DBH, H) chung cá c loài, theo
  loài chủ yếu và theo nhó m WD 80
  4.1.7 Mô hình chuyển đổi ước tính sinh khối, carbon phần trên và dưới mặt
  đất cây cá th ể. . 82
  4.2 Ước tính sinh khối và carbon cho cá c bể chứa ngoài gỗ. 84
  4.2.1 Ước tính carbon hữu cơ trong đất (SOC) 84
  4.2.2 Ước tính sinh khối và carbon trong cá c b ể chứa thảm tươi, thảm mục,
  gỗ chết. . 85
  4.3 Mô hình ước tính sinh khối và carbon cho lâm phần từ các biến số điều tra
  rừng 87
  4.4 Cấu trúc sinh khối và carbon lâm phần. 92
  4.4.1 Phân cấp chiều cao lâm phần 93
  4.4.2 Phân cấp sinh khối lâm phần rừng khộp. 96
  4.4.3 Cấu trúc sinh khối và carbon trong cây rừng phần trên và dưới mặt đất. . 98
  4.5 Dự bá o tăng trư ởng sinh khối, carbon rừng khộp 105
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 108
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 112
  iii

  Lời cam đoan
  Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và
  kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực, chưa từng được công bố
  trong bất kỳ công trình nào khác.
  Học viên

  Bùi Hiến Đức


  iv

  Lời cảm ơn
  Để hoàn thành luận văn kết thúc chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên nghành
  Lâm học khóa VI (2011 – 2013) tại trường Đại học Tây Nguyên, tôi xin chân thành
  cảm ơn:
  Thầy PGS.TS Bảo Huy, người đã giảng dạy, quan tâm, giúp đỡ và tạo điều
  kiện tốt nhất để tôi học hỏi nhiều kiến thức và hướng dẫn tận tình tôi hoàn thành
  luận văn này. Nhó m nghiên c ứu của bộ môn Quản Lý Tài Nguyên Rừng & Môi
  trường (FREM): Cô Lý, thầy Hùng, thầy Định, Cô Hương, thầy Quốc, anh Hiển,
  anh Tài Anh, anh Khá nh đã h ỗ trợ tôi trong quá trình thu thập số liệu trên hiện
  trường và đã đó ng gó p ý ki ến, tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập và hoàn
  thành luận văn.
  Quý thầy cô giá o, phòng Đào t ạo sau đại học, Ban giám hiệu nhà trường đã
  giảng dạy và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt những năm học vừa qua.
  Xin gửi lời cảm ơn tới Anh Khoa, anh Bằng, bạn Hậu, cá c em Đ ức Anh, Tiền,
  Hương đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình thu thập số liệu hiện trường; các
  thành viên lớp cao học Lâm học K06 đã gắn bó và giúp đ ỡ tôi trong suốt quá trình
  học tập.
  Công ty Lâm nghiệp Ea Hleo, Trung đoàn 737, Công ty Bảo Ngọc và gia đình
  anh Nhuần đã giúp đỡ và tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình thu
  thập số liệu hiện trường. Tổ chức Forest Trend đã hỗ trợ một phần kinh phí trong
  quỹ học bổng để tôi có điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình thu th ập số liệu hiện
  trường.
  Đặc biệt tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến bạn gá i tôi, Trinh. Ngư ời đã ở
  bên tôi những lúc khó khăn nh ất và cùng tôi hoàn thành bài luận văn này. Tôi xin
  gửi lời cảm ơn đến mẹ và các em của tôi đã luôn ủng hộ tinh thần, động viên tôi về
  mọi mặt.
  Tôi xin chân thành cảm ơn!
  Buôn Ma Thuột, tháng 01 năm 2014
  Học viên

  Bùi Hiến Đức v

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  AGB Above Ground Biomass - Sinh khối trên mặt đất của thực vật, chủ
  yếu trong cây gỗ, bao gồm thân, lá và vỏ (kg/cây)
  BA Basal area: Tổng tiết diện ngang cây gỗ/ha (m 2 /ha)
  BaD Khối lượng thể tích vỏ (g/cm 3 )
  BCEF Biomass conversion and expansion factor: Hệ số chuyển đổi từ trữ
  lượng sang sinh khối.
  BEF Biomass expansion factor: Hệ số chuyển đổi thể tích tươi sang
  sinh khối khô.
  BGB Below Ground Biomass - Sinh khối rễ cây dưới mặt đất (kg/cây)
  C (AGB) Carbon in ABG: Carbon tích lũy trong sinh kh ối trên mặt đất của
  thực vật (kg/cây)
  C (BGB) Carbon in ABG: Carbon tích lũy trong sinh kh ối dưới mặt đất của
  thực vật, chủ yếu rễ cây gỗ (kg/cây)
  COP Conference Of Parties: Hội nghị các bên liên quan
  DBH Diameter at Breast Height - Đường kính ngang ngự c (cm)
  GHG Green house gas: Khí nhà kính.
  H Height - Chiều cao cây (m)
  IPCC Intergovermental Panel of Climate Change: Cơ quan liên chính
  phủ về biến đổi khí hậu
  M Trữ lượng cây gỗ (m 3 /ha)
  N Mật độ cây gỗ (m 3 /ha)
  REDD Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation -
  Giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính từ suy thoái và mất rừng
  REDD + Giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính từ suy thoái và mất rừng
  kết hợp với bảo tồn, quản lý rừng bền vững và tăng cường trữ lượng
  carbon ở các quốc gia đang phát triển.
  SOC Soil Organic Carbon: Carbon hữu cơ trong đất (tấn/ha) vi

  TAGTB Total above ground tree biomass: Tổng sinh khối cây gỗ phần trên
  mặt đất trên một đơn vị diện tích (tấn/ ha)
  TAGTC Total above ground tree carbon: Tổng carbon tích lũy c ủa cây gỗ
  phần trên mặt đất trên một đơn vị diện tích (tấn/ ha)
  TBGTB Total below ground tree biomass: Tổng sinh khối cây gỗ phần
  dưới đất trên một đơn vị diện tích (tấn/ ha)
  TBGTC Total below ground tree carbon: Tổng carbon tích lũy c ủa cây gỗ
  phần dưới mặt đất trên một đơn vị diện tích (tấn/ ha)
  TTB Total tree biomass: Tổng sinh khối cây gỗ trên và dưới mặt đất
  (tấn/ha)
  TTC Total tree carbon: Tổng carbon cây gỗ trên và dưới mặt đât (tấn/
  ha)
  UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change: Hiệp
  định khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
  UN-REDD + United Nations Reduction of Emissions from Deforestation and
  forest Degradation - Chương trình giảm phát thải từ phá rừng và
  suy thoái rừng của LHQ
  V Volume - Thể tích cây gỗ (m 3 /cây)
  WD Wood Density - Khối lượng thể tích gỗ (g/cm 3 )
  vii

  DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ
  Hình 1.1: Năm bể chứa carbon trong lâm phần . 9
  Hình 1.2: Bể chứa carbon cây cá thể 10
  Hình 1.3: Ô mẫu tròn phân tầng theo cấp kính á p dụng ở Hoa Kỳ . 11
  Hình 1.4: Biểu đồ biến động phần dư và biểu đồ xác suất chuẩn Normal P-P 19
  Hình 1.5: Cá c tiêu chuẩn thống kê để lựa chọn biến số và hàm tối ưu 20
  Hình 1.6: Các ô mẫu về SOC ở cá c mô hình canh tá c nương rẫy trên thế giới . 28
  Hình 2.1: Vị trí đ ịa lí khu vực nghiên cứu . 32
  Hình 3.1: Sơ đồ tiếp cận nghiên cứu 37
  Hình 3.2: Ô mẫu điều tra carbon rừng khộp 38
  Hình 3.3: Bản đồ phân bố ô mẫu điều ra sinh khối, carbon rừng khộp . 39
  Hình 3.4: Xá c đ ịnh khối lượng và lấy mẫu thảm tươi, thảm mục, gỗ chết 41
  Hình 3.5: Xá c đ ịnh khối lượng, thể tích và lấy mẫu phân tích đ ất 41
  Hình 3.6: Chia cây thành 5 đoạn để xá c đ ịnh D oi
  và lấy mẫu phân tích 42
  Hình 3.7: Cá c bư ớc thu thập số liệu cây giải tích 43
  Hình 3.8: Cân và lấy mẫu các bộ phận cây giải tích 44
  Hình 3.9: Xá c đ ịnh thể tích gỗ, vỏ tươi bằng ống đonước (ml) . 45
  Hình 4.1: Ma trận đá m mây điểm mối quan hệ giữa WD, BaD với DBH, H
  chung cho các loài của kiểu rừng khộp tỉnh Đăk Lăk. . 52
  Hình 4.2: Biểu đồ phân tích phương sai nhó m WD, BaD . 55
  Hình 4.3: Biến động giữa giá trị sinh khối dự báo Bst và giá trị thực tế đối với
  mô hình một biến DBH. . 57
  Hình 4.4. Biến động giữa giá trị carbon Cst dự báo và giá trị thực tế đối với mô
  hình một biến DBH. . 57
  Hình 4.5: Biến động giữa giá trị sinh khối dự báo Bba và giá trị thực tế đối với
  mô hình một biến DBH 59
  Hình 4.6: Biến động giữa giá trị carbon dự báo Cba và giá trị thực tế đối với mô
  hình một biến DBH 60
  Hình 4.7: Biến động giữa giá trị sinh khối, carbon dự báo và giá trị thực tế đối
  với mô hình cho phần cành cây 62
  Hình 4.8: Biến động giữa giá trị sinh khối, carbon dự báo và giá trị thực tế đối
  với mô hình cho phần lá cây 63
  Hình 4.9: Tỷ lệ sinh khối và carbon 4 bộ phận cây gỗ trên mặt đất 65
  Hình 4.10: Mô hình AGB= f(DBH) . 67
  Hình 4.11: Mô hình ước tính C(AGB) đơn biến DBH 70
  Hình 4.12: Tỷ lệ carbon tích lũy ở 5 bộ phận cây gỗ rừng khộp . 73
  Hình 4.13: Mô hình AGB –f(DBH, H) chung, theo loài và nhó m WD . 82
  Hình 4.14: Quan hệ H/DBH trong lâm phần rừng khộp 94 Hình 4.15: Mô hình đường cong cấp chiều cao rừng khộp Đăk Lăk . 95
  Hình 4.16: Kiểm nghiệm sự phù hợp họ đường cong cấp chiều cao của kiểu rừng
  khộp tỉnh Đăk Lăk. . 96
  Hình 4.17: Cấu trúc phân bố carbon trên và dưới mặt đất theo cấp kính ở cấp
  sinh khối I và cấp chiều cao 3 100
  Hình 4.18: Cấu trúc phân bố carbon trên và dưới mặt đất theo cấp kính lâm phần
  cấp năng suất và sinh khối trung bình (II, 2) . 101
  Hình 4.19: Cấu trúc phân bố carbon trên và dưới mặt đất theo cấp kính lâm phần
  cấp năng suất và sinh khối tốt nhất (1, III) . 103
  Hình 4.20: Tỷ lệ carbon 6 bể chứa trong lâm phần rừng khộp 104
  Hình 4.21: Mô hình quan hệ A=f (DBH) . 106

  Xem Thêm: Xác định lượng CO2 hấp thụ của rừng khộp (Dipterocarp Forest) tỉnh Đăk Lăk
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xác định lượng CO2 hấp thụ của rừng khộp (Dipterocarp Forest) tỉnh Đăk Lăk sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status