Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Quy trình xuất khẩu trái thanh long tại công ty TNHH một thành viên Việt Hỉ : Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Quy trình xuất khẩu trái thanh long tại công ty TNHH một thành viên Việt Hỉ : Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời mở đầu
  Mục lục
  Chương 1: Những vấn đề cơ bản về sản xuất và
  kinh doanh xuất khẩu trái Thanh Long của Việt Nam .1
  1.1 Xuất khẩu hàng hoá trong xu thế hội nhập toàn cầu hoá 1
  1.1.1 Một số khái niệm cơ bản 1
  1.1.1.1 Hoạt động thuơng mại 1
  1.1.1.2 Mua bán hàng hoá .1
  1.1.1.3 Xúc tiến thương mại 1
  1.1.1.4 Mua bán hàng hoá quốc tế .1
  1.1.1.5 Xuất khẩu hàng hoá .2
  1.1.1.6 Các hình thức xuất khẩu chủ yếu .2
  1.1.1.6.1 Xuất khẩu trực tiếp .2
  1.1.1.6.2 Xuất khẩu uỷ thác .3
  1.1.1.6.3 Buôn bán đối lưu (Counter – trade) . .4
  1.1.1.6.4 Xuất khẩu hàng hoá theo nghị định thư 5
  1.1.1.6.5 Xuất khẩu tại chỗ 5
  1.1.1.6.6 Gia công quốc tế . 5
  1.1.1.6.7 Tạm nhập tái xuất .6
  1.1.1.7 Các hoạt động trung gian thương mại 6
  1.1.1.8 Vi phạm hợp đồng 6
  1.1.1.9 Xuất xứ hàng hoá 6
  1.1.1.10Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá và quy tắc xuất xứ hàng hóa .6
  1.1.1.11Toàn cầu hóa kinh tế 7
  1.1.1.12Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật .7
  1.1.1.13Kiểm dịch y tế quốc tế .7
  1.1.1.14Hóa đơn thương mại 8
  1.1.1.15Vận đơn đường biển 8
  1.1.1.16Phiếu đóng gói .9
  1.1.1.17Giấy chứng nhận Phẩm chất/Số lượng/Trọng lượng/Bao bì/Mùa vụ .10 1.1.1.18Bảo hiểm đơn .10
  1.1.1.19Theo Điều 4 của Luật Hải Quan 10
  1.1.1.20Hồ sơ hải quan .12
  1.1.1.21Tờ khai hải quan .12
  1.1.1.22Hải quan điện tử 13
  1.1.1.23 khái niệm Logistics 13
  1.1.2 Vai trò của xuất khẩu hàng hoá .13
  1.1.2.1 Đối với nền kinh tế thế giới .13
  1.1.2.2 Đối với nề kinh tế Việt Nam 13
  1.1.2.3Đối với các doanh nghiệp Việt Nam 15
  1.2 Giới thiệu tổng quát về sản xuất kinh doanh trái Thanh Long ở Việt Nam .15
  1.2.1 Khái niệm về Trái Thanh Long 15
  1.2.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh xuất khẩu trái Thanh long tại Việt
  Nam .17
  1.2.2.1: Giống trồng .18
  1.2.2.2: Điều kiện thổ nhưỡng phát triển sản xuất Thanh Long 18
  1.2.2.3 Thời vụ canh tác 18
  1.2.2.4 Biện pháp thu hoạch và bảo quản hợp lí .20
  1.2.3 Vai trò của xuất khẩu trái Thanh long đối với nền Kinh tế Việt Nam 20
  1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất,
  kinh doanh xuất khẩu trái Thanh Long ở Việt Nam .23
  1.3 Tiềm năng phát triển, những cơ hội và thách thức
  mà ngành xuất khẩu Thanh Long có thể gặp phải 25
  1.3.1) Tiềm năng phát tiển của Thanh Long xuất khẩu 25
  1.3.2 Cơ hội xuất khẩu trái Thanh Long của Việt Nam 26
  1.3.3 Thách thức xuất khẩu trái Thanh Long của Việt Nam .26
  Chuơng 2: Thực trạng quy trình xuất khẩu trái Thanh Long
  tại công ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ .28
  2.1 Quá trình hình thành và phát triển 28
  2.1.1 Những thông tin chính về Công ty TNHH MTV VIỆT HỈ 28 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty TNHH MTV VIỆT HỈ 29
  2.1.2.1 Chức năng của công ty 29
  2.1.2.1 Nhiệm vụ của công ty .30
  2.2 Kết quả hoạt động của công ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ .30
  2.2.1 Doanh thu hoạt động xuất khẩu 30
  2.2.2 Doanh thu theo thị trường 31
  2.2.3 Doanh thu theo cơ cấu ngành hàng .32
  2.2.3.1 Doanh thu theo cơ cấu ngành hàng 32
  2.2.3.2 Phân tích xuất khẩu Thanh long theo thị trường 34
  2.3 Cơ cấu tổ chức, nguồn lực hiện có và hệ thống cơ sở vật chất của Công ty
  TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ 35
  2.3.1 Cơ cấu tổ chức của công ty .35
  2.3.2 Nhiệm vụ của các phòng ban 37
  2.4 Chiến luợc phát triển trong tương lai .38
  Chương 3: Quy trình xuất khẩu trái Thanh Long
  của Công ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ .40
  3.1 Sơ đồ quy trình xuất khẩu Thanh Long
  của công ty TNHH MTV VIỆT HỈ .40
  3.2 Quy trình cụ thể xuất khẩu Thanh Long
  của công ty TNHH MTV VIỆT HỈ 41
  3.2.1 Tìm kiếm khách hàng .41
  3.2.2Đàm phán kí kết hợp đồng thương mại,
  thoả thuận các quy định có liên quan 42
  3.2.3 Thu mua nguyên liệu để xuất khẩu, vận chuyển, kho bãi 43
  3.2.4 Kiểm tra chất luợng sản phẩm đầu vào 45
  3.2.5 Xử lí nguyên liệu đầu vào, phun trùng .45
  3.2.6 Đóng gói, bao bọc sản phẩm theo đúng quy định đã được kí kết 46
  3.2.7 Kí hợp đồng với công ty giao nhận để làm thủ tục hải quan .47
  3.2.8 Chuẩn bị các chứng từ cần thiết cho việc xuất khẩu sản phẩm .48
  3.2.9 Vận chuyển hàng đến cảng làm thủ tục xuất khẩu 49
  3.2.10 Tiến hành xin giấy chứng nhận xuất xứ C/O .50 3.2.11 Tiến hành lấy chứng thư kiểm dịch y tế, kiểm dịch thực vật 51
  3.2.12 Quyết toán với công ty giao nhận 53
  3.2.13 Nhận thanh toán của khách hàng .53
  3.3 Thuận lợi và khó khăn của Công ty TNHH
  Một Thành Viên Việt Hỉ đang gặp phải 54
  3.3.1Thuận lợi .54
  3.3.2 Khó khăn 54
  Chuơng 4: Giải pháp cải thiện quy trình, thúc đẩy xuất khẩu
  Thanh Long tại Công ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ 56
  4.1 Dự báo về tiềm năng phát triển của tình hính xuất nhập khẩu
  của cả nước nói chung và của Trái Thanh Long nói riêng 56
  4.1.1 Dự báo về tiềm năng phát triển của tình hình
  xuất nhập khẩu của Việt Nam .56
  4.1.2 Dự báo về tiềm năng phát triển của tình hình xuất nhập
  của Trái Thanh Long Việt Nam 57
  4.2 Định hướng phát triển trong tương lai của của
  Công ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ 58
  4.3 Một số giải pháp cải quy trình xuất khẩu trái Thanh Long
  tại Công ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ .58
  4.3.1 Nâng cấp cơ sở vật chất, hiện đại hoá máy móc thiết bị 58
  4.3.2 Cải thiện việc quảng cáo về hình ảnh của công ty 60
  4.3.3 Thay đổi mặt hàng xuất khẩu 62
  4.3.4 Giải pháp trong thủ tục hải quan xuất khẩu 63
  4.3.5 Giải pháp chuẩn bị nguồn hàng xuất khẩu .64
  4.3.6 Tăng cuờng chất lượng đầu ra của sản phẩm .65
  4.3.7 Thành lập hệ thống đại lí ở trong nuớc và ở nuớc ngoài 67
  4.3.8 Phát triển nguồn nhân lực, cải thiện năng lực người lao động 68
  4.3.9 Mở rộng thị trường, nghiên cứu, tìm hiểu, tuân thủ chặt chẽ
  các quy định của thị truờng để sản phẩm xuất khẩu luôn đạt tiêu chuẩn. .70
  4.3.10 Lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp .72
  4.4 Kiến Nghị đối với nhà nước .73

  LỜI MỞ ĐẦU
  Kể từ năm 1986, đất nước ta đã bước vào thời kì đổi mới, thời kì mở cửa giao
  thương với toàn cầu. Đất nước ta đã có bước tiến vượt bậc, đặc biệt trong lĩnh vực
  kinh tế. Đặc biệt là từ sau khi nước ta chính thức gia nhập Tổ chức thương mại thế
  giới (WTO), đã đặt ra cho nước ta rất nhiều cơ hội để phát triển kinh tế đất nước,
  mở rộng giao thương, tiếp cận được nền kinh tế tiên tiến của các nước, tiếp nhận
  đuờng nguồn vốn đầu tư khổng lồ từ nước ngoài, mở rộng được thị trường ra tầm
  toàn cầu Tuy nhiên, Việc gia nhập WTO cũng đặt ra cho đất nuớc ta muôn vàn
  thử thách, và khó khăn mà chúng ta chỉ còn cách hoàn thiện bản thân cho phù hợp
  thì mới có thể tồn tại và phát triển trong cuộc cạnh tranh mang tầm vóc toàn cầu
  này.
  Việt Nam là một quốc gia có khí hậu nhiệt đới gió mùa, có nhiều lợi thế để
  phát triển và xây dựng thương hiệu trái cây ăn trái mang hương vị nhiệt đới, mẫu
  mã, với giá thành rất cạnh tranh của riêng mình. Cơ hội để xuất khẩu trái cây của
  Việt Nam là rất lớn do xã hội ngày càng có xu hướng dùng trái cây trong cuộc sống
  thường ngày càng ngày càng phổ biến. Con người hiện đại đã nhận ra tầm quan
  trọng của trái cây đối với cuộc sống và sức khoẻ, phòng chống các căn bệnh nguy
  hiểm và thay đổi khẩu vị.
  Trong các loại trái cây xuất khẩu của Việt Nam, Thanh Long là loại trái cây có
  tiềm năng phát triển và khả năng cạnh tranh rất lớn. Đây là một loại trái cây đang
  góp phần thay đổi cuộc sống của rất nhiều vùng miền của Việt Nam, mang lại hiệu
  quả kinh tế rất lớn. Tuy nhiên, do tình hình cạnh tranh ngày càng lớn, các quy đinh
  khắt khe từ các thị trường nên muốn xuất khẩu Thanh Long mang lại giá trị kinh tế
  cao, bền vững thì cần có một quy trình kinh doanh xuất khẩu Thanh Long hoàn
  thiện, tiên tiến đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định của cá thị trường, cung cấp cho thị
  truờng các sản phẩm tốt nhất, giá cả cạnh tranh để tăng sức cạnh tranh của sản
  phẩm.
  Trong quá trình tìm hiểu và thực tập tại công ty TNHH Một Thành Viên VIỆT
  HỈ, nhận thấy tầm quan trọng của quy trình kinh doanh xuất khẩu Thanh Long đối
  với công ty nói chung mà ngành xuất khẩu Thanh Long nói tiếng nên tôi quyết định
  chọn đề tài: “ QUY TRÌNH XUẤT KHẨU TRÁI THANH LONG TẠI CÔNG
  TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT HỈ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
  HOÀN THIỆN.” làm chuyên đề báo cáo thực tập. Phạm vi nghiên cứu: trong giới hạn về thời gian và lượng kiến thức có được,
  đề tài chỉ dừng lại ở việc phân tích thực trạng giao dịch đàm phán và tổ chức thực
  hiện hợp đồng xuất khẩu trái Thanh Long tại công ty TNHH Một Thành Viên VIỆT
  HỈ. Đề tài giúp chúng ta phần nào hiểu quy trình giao dịch, tổ chức thực hiện hợp
  đồng xuất khẩu trái Thanh Long ra thị trường một số quốc gia. Từ đó, ta có thể thấy
  được những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức để tìm ra hứong giải quyết
  nhằm nâng cao và đi đến nâng cao hiêu quả trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế của
  trái Thanh Long nói riêng và của ngành xuất khẩu trái cây nói chung.
  Bố cục bài báo cáo tập trung ba vấn đề chính:
  Chương 1: Những vấn đề cơ bản về sản xuất và kinh doanh xuất khẩu trái
  Thanh Long của Việt Nam.
  Chương 2: Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH MTV VIỆT HỈ.
  Chuơng 3: Thực trạng quy trình xuất khẩu trái Thanh Long tại công ty
  TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ.
  Chuơng 4: Giải pháp cải thiện quy trình, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu
  Thanh Long tại Công ty TNHH Một Thành Viên Việt Hỉ .
  Do thời gian nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu là có hạn và chưa hoàn
  thiện nhất nên khó tránh khỏi những thiếu sót về mặt nội dung và hình thức nên tôi
  rất mong đựoc sự chỉ bảo quý báu từ quý giảng viên, quý công ty để có thể hoàn
  thành một cách tốt nhất báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

  Xem Thêm: Quy trình xuất khẩu trái thanh long tại công ty TNHH một thành viên Việt Hỉ : Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quy trình xuất khẩu trái thanh long tại công ty TNHH một thành viên Việt Hỉ : Thực trạng và giải pháp hoàn thiện sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

luận văn phát triển thanh long

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status