Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng hỗn dịch nano piroxicam dùng cho nhãn khoa

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng hỗn dịch nano piroxicam dùng cho nhãn khoa

  MỤC LỤC

  ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN . 3
  1.1. PIROXICAM 3
  1.1.1. ông thức 3
  1.1.2. ột số đặc điểm 3
  1.1.3. ác dụng, chỉ định . 4
  1.1.4. ác dạng bào chế có trên thị trường . 4
  1.2. CÔNG NGH A R C 4
  1.2.1. Vài nét về hệ nano . 4
  1.2.2. u, nhược điểm của dạng thuốc nano 6
  1.2.3. Một số chế phẩm thuốc nano trên thị trường 14
  1.3. HỖN DỊCH NANO ỨNG DỤNG TRONG BÀO CH THU C 15
  1.3.1. Khái niệm về hỗn dịch nano . 15
  1.3.2. Phân loại hỗn dịch nano 15
  1.3.3. Độ ổn định vật lý của hỗn dịch nano 15
  1.3.4. Thành phần hỗn dịch nano 18
  1.3.5. Kỹ thuật bào chế hỗn dịch nano 21
  1.4. THU C NHÃN KHOA BÀO CH TỪ H NANO 25
  1.4.1. Đặc điểm sinh lý liên quan đến hấp thu thuốc ở mắt 25
  1.4.2. Thuốc tác dụng tại mắt bào chế từ hệ nano 26
  1.4.3. Đánh giá tác dụng của thuốc nano trên mắt 28
  CHƯƠNG II: NGUYÊN LIỆU, THIẾT BỊ
  VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 35
  2.1. LI I Ị 35
  2.1.1. guyên liệu . 35 v


  2.1.2. Thiết bị 36
  2.2. Ơ Á I Ứ 37
  2.2.1. hương pháp bào chế piroxicam nano 37
  2.2.2. hương pháp đánh giá hệ tiểu phân nano . 40
  2.2.3. hương pháp bào chế hỗn dịch nhỏ mắt chứa piroxicam nano 44
  2.2.4. hương pháp theo dõi độ ổn định . 45
  2.2.5. hương pháp đánh giá sinh khả dụng hỗn dịch nano . 45
  2.3. Ơ SỞ I Ứ 50
  CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 51
  3.1. BÀO CH PIROXICAM NANO TINH THỂ 51
  3.1.1. Nghiên cứu bào chế piroxicam nano tinh thể . 51
  3.1.2. Đánh giá một số đặc tính của piroxicam nano tinh thể 63
  3.2. BÀO CH PIROXICAM NANO POLYME 67
  3.2.1. ghiên cứu bào chế piroxicam nano polyme . 67
  3.2.2. Đánh giá một số đặc tính hệ tiểu phân piroxicam nano polyme 80
  3.2.3. Độ ổn định của piroxicam nano polyme đông khô . 84
  3.3. BÀO CH HỖN DỊCH NANO PIROXICAM 0,5%
  DÙNG CHO NHÃN KHOA 89
  3.3.1. Nghiên cứu lựa chọn thành phần hỗn dịch nano piroxicam . 89
  3.3.2. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính thấm của piroxicam 94
  3.3.3. Quy trình bào chế hỗn dịch nhỏ mắt chứa piroxicam nano 99
  3.3.4. heo dõi độ ổn định của hỗn dịch nano piroxicam . 101
  3.4. ĐÁ IÁ SI K Ả DỤNG HỖN DỊCH
  ỨA IR I A A R 101
  3.4.1. Thẩm định phương pháp định lượng piroxicam trong thủy dịch . 101
  3.4.2. Đánh giá sinh khả dụng của hỗn dịch nano piroxicam . 110
  CHƯƠNG IV. BÀN LUẬN 115 vi


  4.1. VỀ PIROXICAM 115
  4.2. VỀ KỸ THUẬT BÀO CH PIROXICAM NANO 116
  4.2.1. ôi trường phân tán 117
  4.2.2. ung môi hòa tan dược chất . 118
  4.2.3. Chất mang Eudragit 120
  4.2.4. Chất diện hoạt . 122
  4.2.5. Chất chống tạo bọt 123
  4.2.6. á dược tạo khung trong đông khô . 124
  4.2.7. Nhiệt độ . 126
  4.2 Điều kiện khuấy trộn . 127
  4.2.9. Kỹ thuật bốc hơi dung môi . 128
  4.3. VỀ H TIỂU PHÂN NANO PIROXICAM 129
  4.4. Ề Ỗ Ị A Ù Ã K A 131
  4.5. Ề ĐÁ IÁ SI K Ả Ụ ỦA Ỗ Ị A 134
  4.5.1. hương pháp đánh giá sinh khả dụng . 134
  4.5.2. Quy trình đánh giá sinh khả dụng . 137
  4.6. ĐỊ ỚNG PHÁT TRIỂN CÁC K T QUẢ NGHIÊN CỨU 140
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 141
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
  LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 143
  vii


  DANH MỤC CÁC HÌNH V , Đ THỊ

  Hình 1. 1. Hiện tượng kết tinh lại . 16
  ình 1. 2. ô hình lớp điện kép xung quanh tiểu phân tích điện. . 16
  ình 1. 3. ô hình đánh giá khả năng thấm của dược chất qua giác mạc
  bằng phương pháp vi thẩm tích 32
  ình 3. 1. Hiện tượng kết tụ tiểu phân piroxicam nano tinh thể 55
  ình 3. 2. Hình ảnh tiểu phân piroxicam nano sau khi đông khô 56
  ình 3. 3. hân bố KTTP piroxicam nano tinh thể 59
  ình 3. 4. hân bố KTTP piroxicam nano tinh thể
  (sử dụng natri desoxycholat) 61
  ình 3. 5. Hình ảnh hệ nano piroxicam qua kính hiển vi điện tử quét . 63
  ình 3. 6. Phổ nhiễu xạ tia X của piroxicam nguyên liệu 64
  ình 3.7. Phổ nhiễu xạ tia X của piroxicam nano tinh thể . 64
  ình 3. . Đ thị biểu diễn độ hòa tan của piroxicam nano tinh thể 66
  ình 3. . Hình ảnh tiểu phân piroxicam qua kính hiển vi điện tử quét (SEM)
  . 80
  ình 3. 10. Hình ảnh tiểu phân piroxicam nano polyme
  qua kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) 81
  ình 3. 11. hổ nhiễu xạ tia X của các mẫu nghiên cứu . 82
  ình 3. 12. Đ thị biểu diễn độ hòa tan của piroxicam nano polyme và
  nguyên liệu 83
  ình 3. 13. Hình ảnh tiểu phân piroxicam nano polyme sau 1 năm
  bảo quản ở điều kiện thực (TEM) 87
  ình 3. 14. hổ nhiễu xạ tia X của piroxicam nano polyme đông khô
  sau 1 năm bảo quản ở điều kiện thực 87
  ình 3. 15. Đ thị biểu diễn độ hòa tan của piroxicam nano polyme
  sau bào chế và sau 1 năm bảo quản ở điều kiện thực . 89 viii


  ình 3. 16. Đánh giá khả năng thấm của piroxicam qua màng thẩm tích 95
  ình 3. 17. Ảnh hưởng của độ nhớt đến tính thấm của piroxicam
  qua giác mạc mắt thỏ 96
  ình 3. 1 . Ảnh hưởng của kích thước tiểu phân đến tính thấm piroxicam
  qua giác mạc mắt thỏ 97
  ình 3. 1 . Ảnh hưởng của chất diện hoạt tới tính thấm của piroxicam
  qua giác mạc mắt thỏ 98
  ình 3. 20. Ảnh hưởng của Tween 80 và Na 2 E A đến tính thấm piroxicam
  qua giác mạc mắt thỏ 98
  ình 3. 21. Sơ đ quy trình bào chế môi trường phân tán của hỗn dịch 99
  ình 3. 22. Sơ đ quy trình bào chế bột đông khô vô khuẩn
  chứa piroxicam nano polyme 100
  ình 3. 23. Sắc ký đ của thủy dịch mẫu trắng 102
  ình 3. 24. Sắc ký đ của mẫu chứa piroxicam trong thủy dịch,
  n ng độ 200 ng/ml . 102
  ình 3. 25. Đ thị biểu diễn mối tương quan giữa n ng độ piroxicam
  trong thủy dịch và diện tích pic 104
  ình 3. 26. Đ thị biểu diễn mức độ thấm của piroxicam
  qua giác mạc mắt thỏ 112
  ình 3. 27. Đ thị so sánh mức độ thấm piroxicam qua giác mạc mắt thỏ
  từ hỗn dịch nano polyme và hỗn dịch nano tinh thể . 114
  ix


  DANH MỤC CÁC BẢNG, BI U
  ảng 1. 1. ột số chất ổn định sử dụng trong hỗn dịch nano tinh thể . 18
  ảng 1. 2. ột số công trình nghiên cứu bào chế hỗn dịch nano
  bằng phương pháp nhũ hóa và bốc hơi dung môi . 23
  ảng 1. 3. ột số nghiên cứu về tính thấm của hỗn dịch nano trên giác mạc
  động vật đã bóc tách (ex vivo) 29
  ảng 1. 4. ột số đặc điểm giải phẫu, sinh lý của mắt người và mắt thỏ 30
  ảng 2. 1. guyên liệu sử dụng trong nghiên cứu . 35
  ảng 2. 2. Thành phần tá dược bào chế piroxicam nano tinh thể . 37
  ảng 2. 3. Thành phần tá dược bào chế piroxicam nano polyme . 38
  ảng 3. 1. Độ tan của piroxicam trong một số dung môi (n=5) . 51
  ảng 3. 2. Thành phần tá dược bào chế piroxicam nano tinh thể . 52
  ảng 3. 3. Kích thước tiểu phân piroxicam
  bào chế ở những điều kiện nhiệt độ khác nhau (n=5) 53
  ảng 3. 4. Kích thước tiểu phân piroxicam bào chế với các thiết bị khuấy
  khác nhau (n=5) 54
  ảng 3. 5. Đặc điểm của bánh đông khô piroxicam nano tinh thể (n=5) . 56
  ảng 3. 6. Kích thước tiểu phân piroxicam khi thay đổi tỷ lệ dung dịch A và
  dung dịch B (n=5) . 57
  ảng 3. 7. N ng độ piroxicam bão hòa trong các dung dịch PVA tại 25
  0
  C
  (n=5) 57
  ảng 3. . Kích thước tiểu phân piroxicam khi thay đổi n ng độ dung dịch
  PVA (n=5) . 58
  ảng 3. . Kích thước tiểu phân piroxicam khi sử dụng chất diện hoạt trong
  dung dịch B (n=3) . 60
  ảng 3. 10. Kích thước tiểu phân piroxicam khi sử dụng natri desoxycholat
  trong dung dịch A (n=3) . 60
  ảng 3. 11. Kích thước tiểu phân piroxicam khi bào chế với silicon (n=5) . 62 x


  ảng 3. 12. Thành phần tá dược sử dụng trong bào chế
  piroxicam nano tinh thể . 62
  ảng 3. 13. Thế Zeta của tiểu phân nano (n=5) . 65
  ảng 3. 14. Lượng piroxicam hòa tan trong môi trường (mg (n 5 66
  ảng 3. 15. Hiện tượng sa lắng của các tiểu phân kích thước khác nhau (n=5)
  . 67
  ảng 3. 16. Công thức bào chế piroxicam nano bằng phương pháp
  nhũ hóa và bốc hơi dung môi 68
  ảng 3. 17. Các thành phần cơ bản trong bào chế hệ nano polyme . 68
  ảng 3. 1 . Kích thước tiểu phân piroxicam
  bào chế ở các điều kiện nhiệt độ khác nhau (n=5) . 69
  ảng 3. 1 . Tiểu phân piroxicam bào chế bằng các thiết bị khuấy khác nhau
  (n=5) 70
  ảng 3. 20. Kích thước tiểu phân piroxicam
  bào chế với thời gian khuấy khác nhau (n=5) . 71
  ảng 3. 21. Lượng piroxicam hao hụt khi thay đổi tốc độ ly tâm (n=5) 73
  ảng 3. 22. Kích thước tiểu phân piroxicam trước và sau khi ly tâm (n=5) 73
  ảng 3. 23. iểu phân piroxicam bào chế với Eudragit (n=5) . 75
  ảng 3. 24. Tiểu phân piroxicam bào chế với A
  tại các n ng độ khác nhau (n=5) 77
  ảng 3. 25. Tiểu phân piroxicam khi bào chế với chất diện hoạt (n= 5) 78
  ảng 3. 26. Tiểu phân piroxicam khi bào chế với silicon (n=5) 78
  ảng 3. 27. Đặc điểm bột đông khô chứa piroxicam nano polyme (n=5) 79
  ảng 3. 2 . Đặc điểm bột đông khô chứa piroxicam nano pyme
  sau 6 tháng bảo quản ở điều kiện thực (n 5 79
  ảng 3. 2 . Thế Zeta của tiểu phân trong nước (n=5) 82
  ảng 3. 30. Lượng piroxicam hòa tan trong 00 ml môi trường (mg (n 5 83 xi


  ảng 3. 31. iện tượng sa lắng của các tiểu phân piroxicam nano polyme
  (n=5) 84
  ảng 3. 32. àm lượng piroxicam trong sản phẩm đông khô
  sau thời gian bảo quản (n=3) 85
  ảng 3. 33. Kích thước tiểu phân piroxicam nano polyme
  sau thời gian bảo quản (n=3) 86
  ảng 3. 34. hế Zeta của tiểu phân piroxicam nano polyme
  sau thời gian bảo quản (n 5 86
  ảng 3. 35. Lượng piroxicam hòa tan trong môi trường sau 1 năm bảo quản
  (n=3) 88
  ảng 3. 36. So sánh piroxicam nano polyme và nano tinh thể 90
  ảng 3. 37. Ảnh hưởng của p môi trường phân tán đến độ ổn định
  của hỗn dịch nano (n=5) . 90
  ảng 3. 3 . Độ ổn định của hỗn dịch nano trong các dung dịch đệm (n=5) 92
  ảng 3. 3 . Độ ổn định của hỗn dịch nano khi sử dụng các chất bảo quản
  (n=5) 93
  ảng 3. 40. Kích thước tiểu phân piroxicam trong hỗn dịch
  đ ng trương bằng manitol (n 5 . 94
  ảng 3. 41. Kết quả theo dõi độ ổn định của hỗn dịch nano piroxicam (n=5)
  . 101
  ảng 3. 42. Ảnh hưởng của mẫu trắng tại thời điểm trùng với thời gian lưu
  của piroxicam 103
  ảng 3. 43. ương quan giữa n ng độ piroxicam trong thủy dịch
  và diện tích pic (n=3) 104
  ảng 3. 44. N ng độ piroxicam trong các mẫu chuẩn
  tính theo phương trình h i quy . 105
  ảng 3. 45. ác định giới hạn định lượng dưới (LLOQ) . 106
  ảng 3. 46 . Kết quả thẩm định độ đúng, độ lặp lại trong ngày . 107 xii


  ảng 3. 47. Kết quả thẩm định độ lặp lại khác ngày . 107
  ảng 3. 4 . Độ ổn định của mẫu thủy dịch chứa dược chất
  ở nhiệt độ phòng sau 5 giờ (n=3) 109
  ảng 3. 4 . Độ ổn định của mẫu sau xử lý
  bảo quản ở nhiệt độ phòng trong 24 giờ (n=3) . 110
  ảng 3. 50. N ng độ piroxicam trong trong thủy dịch mắt thỏ
  sau khi nhỏ thuốc 0,5 (n 6 112
  ảng 3. 51. Một số thông số liên quan đến hấp thu thuốc qua giác mạc 113


  1


  ĐẶT VẤN ĐỀ

  ông nghệ nano ra đời từ những năm 60 của thế kỷ , nhanh chóng
  phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng trong các ngành khoa học, liên quan
  đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. hững sản phẩm từ nguyên liệu nano
  được xem như đem lại cuộc cách mạng trong nền y học hiện đại do tạo ra
  được những dạng bào chế mới, hệ dẫn thuốc mới với hiệu quả điều trị
  vượt trội dựa trên những dược chất sẵn có [15], [41], [77].
  Khi bào chế thuốc nhãn khoa, vấn đề sinh khả dụng luôn là thách thức
  lớn đối với các nhà khoa học do tỷ lệ thuốc hấp thu thấp, thời gian lưu thuốc
  trước giác mạc ngắn. hiều công trình nghiên cứu trên thế giới đã công bố
  rằng thuốc nhỏ mắt nano có thể khắc phục được cả hai nhược điểm trên do
  những tính chất đặc biệt của tiểu phân liên quan đến khả năng hòa tan,
  tính thấm và độ bám dính trên niêm mạc [17], [26], [38], [61].
  iroxicam thuộc nhóm dược chất giảm đau chống viêm không steroid
  có tác dụng chống viêm tốt, đặc biệt hiệu quả trong điều trị sau phẫu thuật ở
  mắt. uy nhiên, do khả năng hòa tan k m và dễ bị rửa trôi bởi nước mắt nên
  tỷ lệ dược chất thấm qua giác mạc không cao dẫn đến hiệu quả điều trị k m.
  Để lµm t¨ng sinh kh¶ dông cña piroxicam vµ có thể tiến tới sản xuất
  thuốc trong nước theo công nghệ nano, chúng tôi tiến hành đề tài
  ‘‘Nghiên cứu bµo chÕ vµ ®¸nh gi¸ sinh kh¶ dông hỗn dịch nano
  piroxicam dùng cho nhãn khoa’’ với các mục tiêu chính sau:
  1. B o ch được ro c n no qu h ng h ngh ệ .
  2. B o ch được hỗn dịch chứ ro c n no dùng cho nhãn kho
  qu h ng h ngh ệ .
  3. Đánh g á được s nh khả dụng hỗn dịch chứ piroxicam nano
  rên ắ hỏ.
  2  Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, luận án g m những nội dung sau đây:
  1. ghiên cứu bào chế và đánh giá một số đặc tính của piroxicam nano
  tinh thể.
  2. ghiên cứu bào chế, đánh giá một số đặc tính và theo dõi độ ổn định
  của piroxicam nano polyme.
  3. ghiên cứu xây dựng công thức và quy trình bào chế hỗn dịch chứa
  piroxicam nano d ng cho nhãn khoa. Đánh giá độ ổn định của hỗn dịch.
  4. Đánh giá sinh khả dụng hỗn dịch chứa piroxicam nano trên mắt thỏ.
  3


  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
  1.1. PIROXICAM
  1.1.1. Công thức
  ông thức cấu tạo:

  Công thức phân tử: C 15 H 13 N 3 O 4 S. Khối lượng phân tử: 331,4.
  Tên khoa học: 4 - hydroxyl - 2 - methyl - N - (pyridin-2-yl) - 2H - 1,2
  benzothiazin - 3 - carboxamid - 1,1 – dioxid [6], [32], [114].
  1.1.2. Một số đặc điểm
  T nh chấ vậ lý
  - Hình thức: Bột kết tinh, màu vàng nhạt, vị đắng, không mùi
  - Độ tan: rất ít tan trong nước (0,015 mg/ml), trong dung dịch acid (0,023
  mg ml ở pH 2,0) và trong một số dung môi hữu cơ, ít tan trong alcol
  và dung dịch kiềm (1,03 mg/ml ở pH 7,5), tan trong dicloromethan [32],
  [50].
  - Dạng thù hình: có bốn dạng thù hình với nhiệt độ nóng chảy tương ứng là:
  I (201,6
  0
  C), II (195,5
  0
  C), III (178,4
  0
  C), IV (164,1
  0
  C). Dạng thù hình II
  không bền dễ chuyển thành dạng I [118].
  T nh chấ hó học
  Tính acid base: tính acid yếu (pKa = 6,3), pKa 1 = 1,86 và pKa 2 = 5,46.
  Định tính: phổ tử ngoại, h ng ngoại.
  Định lượng:
  Piroxicam nguyên liệu: định lượng bằng phương pháp chuẩn độ trong môi
  trường khan. Hòa tan dược chất trong hỗn hợp đ ng thể tích anhydric acetic
  và acid acetic, chuẩn độ bằng dung dịch acid percloric 0,1M.
  CH 3 4


  - Piroxicam trong chế phẩm bào chế: định lượng bằng quang phổ tử ngoại
  hoặc bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với detecter thích hợp
  [32], [114].
  1.1.3. Tác dụng, chỉ định
  - Tác dụng: tác dụng chống viêm (nhóm NSAIDs), giảm đau, hạ sốt, chống
  kết tập tiểu cầu. Piroxicam thuộc nhóm oxicam, tác dụng hạ sốt kém,
  nhưng tác dụng chống viêm mạnh hơn nên chủ yếu dùng giảm đau và
  chống viêm.
  - Chỉ định: Piroxicam dùng trong viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp,
  thoái hóa khớp, viêm cột sống dính khớp, bệnh cơ xương cấp, chấn
  thương trong thể thao. Thống kinh và đau sau phẫu thuật, bệnh Gút cấp
  [5]. Piroxicam là một trong những thuốc điều trị viêm, dị ứng và
  xuất huyết dưới kết mạc rất hiệu quả [36], [62]. goài ra, piroxicam còn
  được sử dụng chống viêm sau phẫu thuật ở mắt [101].
  1.1.4. Các dạng bào chế có trên thị trường
  Thuốc tiêm 20 mg/ml, viên nang, viên nén 10 mg, 20 mg (Felden,
  Pirox, Kecam, Pirox 10, Pirox 20 .). Thuốc đặt trực tràng 20 mg (Felden,
  Oximezin, Zitumex . ôi ngoài da: gel 0,5 (Felden, Zerospam,
  Flodenu
  1.2. CÔNG NGHỆ NANO TRONG NGÀNH DƯỢC
  1.2.1. Vài nét về hệ nano
  1.2.1.1. Khái niệm
  Công nghệ nano là công nghệ nghiên cứu, phát triển và sử dụng các
  vật liệu siêu nhỏ ở kích thước nanomet đ ng thời khai thác các đặc tính
  và hiện tượng mới xuất hiện khi vật chất ở kích thước nano [4].
  Trong y học, một số cấu trúc sinh học cơ bản: nguyên tử hydro có
  đường kính khoảng 0,1 nm, phân tử ADN rộng khoảng 3 nm, ribosom 10 nm,
  virus 100 nm, vi khuẩn 1000 nm, tế bào h ng cầu có đường kính khoảng 7000 5


  nm, dày khoảng 2000 nm, [10], [48]. o đó, muốn nghiên cứu, điều trị
  bệnh ở mức độ tế bào hay dưới tế bào, y sinh học là lĩnh vực ứng dụng mạnh
  mẽ nhất các tiến bộ của công nghệ nano.
  1.2.1.2. Đặc tính của hệ nano
   Kích thước tiểu phân
  Kích thước tiểu phân là một trong những đặc điểm quan trọng nhất của
  hệ tiểu phân nano. ếu tố này ảnh hưởng đến khả năng tạo hạt, độ ổn định
  của tiểu phân nano và khả năng giải phóng thuốc từ hệ nano. ơn nữa,
  đặc điểm này còn ảnh hưởng tới quá trình sinh học của thuốc trong cơ thể
  và khả năng đưa thuốc tới đích. rong một số nghiên cứu trên thế giới,
  các tiểu phân nano có thể được chế tạo ở kích thước dưới 1000 nm đế

  Xem Thêm: Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng hỗn dịch nano piroxicam dùng cho nhãn khoa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng hỗn dịch nano piroxicam dùng cho nhãn khoa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

công thức cấu tạo của piroxicam

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status