Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tỉ lệ các nhóm máu trong hệ abo của người êđê và tương quan giữa nhóm máu với một số bệnh trên bệnh nhân người êđê tại bệnh viện tỉnh đắk lắk

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tỉ lệ các nhóm máu trong hệ abo của người êđê và tương quan giữa nhóm máu với một số bệnh trên bệnh nhân người êđê tại bệnh viện tỉnh đắk lắk

  Nghiên cứu tỉ lệ các nhóm máu trong hệ abo của người êđê và tương quan giữa nhóm máu với một số bệnh trên bệnh nhân người êđê tại bệnh viện tỉnh đắk lắk

  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Phát hiện ra hệ máu ABO là một cống Phát hiện ra hệ máu ABO là một cống hiến lớn cho ngành huyết học và truyền máu. hiến lớn cho ngành huyết học và truyền máu. Qua phân tích sự ngưng kết giữa hồng cầu Qua phân tích sự ngưng kết giữa hồng cầu của người này và huyết thanh của người kia,của người này và huyết thanh của người kia,năm 1900, Landsteiner nêu lên 3 nhóm hồng năm 1900, Landsteiner nêu lên 3 nhóm hồng năm 1900, Landsteiner nêu lên 3 nhóm hồng năm 1900, Landsteiner nêu lên 3 nhóm hồng cầu, dựa vào sự có mặt của kháng nguyên cầu, dựa vào sự có mặt của kháng nguyên trên hồng cầu. trên hồng cầu.
  Những nghiên cứu về ñặc ñiểm các Những nghiên cứu về ñặc ñiểm các nhóm máu trong hệ ABO trên thế giới ñã cho nhóm máu trong hệ ABO trên thế giới ñã cho thấy có sự khác biệt về tần suất các nhóm thấy có sự khác biệt về tần suất các nhóm máu giữa các ñối tượng có mmáu giữa các ñối tượng có mààu da và nguồn u da và nguồn gốc khác nhau.gốc khác nhau.
  Những công trình nghiên cứu về ñặc ñiểm các nhóm máu trong hệ ABO ở Việt ñiểm các nhóm máu trong hệ ABO ở Việt Nam và Tây Nguyên cũng cho thấy sự khác Nam và Tây Nguyên cũng cho thấy sự khác nhau về tần số của các nhóm máu trong hệ nhau về tần số của các nhóm máu trong hệ ABO giữa các dân tộc. ABO giữa các dân tộc.
  Gần ñây có một số tác giả ñã nghiên Gần ñây có một số tác giả ñã nghiên cứu về mối tương quan giữa nhóm máu với cứu về mối tương quan giữa nhóm máu với tính cách, tương quan giữa nhóm máu với tính cách, tương quan giữa nhóm máu với bệnh tật Tuy nhiên, những nghiên cứu bệnh tật Tuy nhiên, những nghiên cứu này có số lượng ñối tượng nghiên cứu không này có số lượng ñối tượng nghiên cứu không nhiều và kết luận còn khá mơ hồ.nhiều và kết luận còn khá mơ hồ.
  Nếu như mối tương quan giữa bệnh tật Nếu như mối tương quan giữa bệnh tật
  Nếu như mối tương quan giữa bệnh tật Nếu như mối tương quan giữa bệnh tật với các kháng nguyên bạch cầu (hệ HLA) với các kháng nguyên bạch cầu (hệ HLA) ñã ñược nghiên cứu khá nhiều thì những ñã ñược nghiên cứu khá nhiều thì những nghiên cứu về mối tương quan giữa các nghiên cứu về mối tương quan giữa các kháng nguyên trên hồng cầu (hệ ABO) với kháng nguyên trên hồng cầu (hệ ABO) với bệnh tật còn khá khiêm tốn.bệnh tật còn khá khiêm tốn.
  Với mục ñích tìm hiểu mối tương quan Với mục ñích tìm hiểu mối tương quan của các kháng nguyên hệ ABO trên màng của các kháng nguyên hệ ABO trên màng hồng cầu với một số bệnh thường gặp tại hồng cầu với một số bệnh thường gặp tại bệnh viện ña khoa tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi bệnh viện ña khoa tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài này.tiến hành nghiên cứu ñề tài này.

  MỤC LỤC

  Trang
  ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  1.1.Lịch sử tìm ra các nhóm máu trong hệ ABO 3
  1.2.Đặc ñiểm các nhóm máu hệ ABO 5
  1.2.1.Các kháng nguyên của nhóm máu hệ A.B.O .4
  1.2.2.Các kháng thể của nhóm máu hệ ABO. .7
  1.2.3.Kỹ thuật xác ñịnh nhóm máu . 9
  1.3.Nguyên lý chung về di truyền các nhóm máu hệ ABO . 10
  1.3.1.Công thức Bernstein xác ñịnh tần suất gen 11
  1.3.2.Công thức Bernstein xác ñịnh tần suất các genotype 12
  1.4.Hệ thống nhóm máu Rhesus (Rh) . 11
  1.4.1.Lịch sử phát hiện hệ thống nhóm máu Rh. 11
  1.4.2.Đặc ñiểm hệ thống nhóm máu Rh . 12
  1.5.Tình hình nghiên cứu về các nhóm máu trong hệ ABO 13
  1.5.1.Trên thế giới . 13
  1.5.2.Các công trình nghiên cứu nhóm máu hệ ABO ở Việt Nam. 13
  1.5.3.Các công trình nghiên cứu nhóm máu ở Tây Nguyên .14
  1.6.Những nghiên cứu về mối tương quan giữa nhóm máu với bệnh tật 15
  1.6.1.Kháng nguyên HLA và bệnh tật 15
  1.6.2.Kháng nguyên A, B và bệnh tật . 17
  Chương 2 :ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18
  2.1 Đối tượng nghiên cứu 18
  2.1.1.Người Êñê bình thường. 18
  2.1.2.Người Êñê bị bệnh . .18
  2.1.3.Thời gian và kế hoạch nghiên cứu. 18
  2.2. Nội dung nghiên cứu 19
  2.3. Phương pháp nghiên cứu 20
  2.4. Xử lý số liệu. 22
  Chương 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .23
  3.1. Đặc ñiểm các nhóm máu người Êñê khoẻ mạnh bình thường 23
  3.1.1. Tỷ lệ các nhóm máu trong hệ ABO 23
  3.1.2. Tần suất các gen trong hệ ABO 24
  3.1.3. Tần suất genotype trong hệ ABO 24
  3.2. Đặc ñiểm nhóm máu của người Êñê mắc một số bệnh 25
  3.2.1. Tỷ lệ các nhóm máu 25
  3.2.2. Tần suất các gen 29
  3.2.3. Tẩn suất genotype 30
  3.3. Tần suất các nhóm máu của người người bệnh với người khỏe mạnh 31
  3.3.1. Tần suất các nhóm máu của người viêm loét dạ dày .31
  3.3.2. Tần suất các nhóm máu của người viêm thận, suy thận 32
  3.3.3. Tần suất các nhóm máu của người hen phế quản 33
  3.3.4. Tần suất các nhóm máu của người cao huyết áp 34
  3.3.5. Tần suất các nhóm máu của người lao phổi 35
  3.3.6. Tần suất các nhóm máu của người Êñê bị viêm gan, xơ gan . 36
  3.4. Tương quan các nhóm máu giữa người Êñê khỏe mạnh và người Êñê
  bị bệnh 37
  3.4.1. Bệnh viêm loét dạ dày .37
  3.4.1.1. Nhóm máu A 37
  3.4.1.2. Nhóm máu B 38
  3.4.1.3. Nhóm máu AB .39
  3.4.1.4. Nhóm máu O 40
  3.4.2. Bệnh viêm thận, suy thận 41
  3.4.2.1. Nhóm máu A 41
  3.4.2.2. Nhóm máu B 42
  3.4.2.3. Nhóm máu AB .43
  3.4.2.4. Nhóm máu O 44
  3.4.3. Bệnh hen phế quản .45
  3.4.3.1. Nhóm máu A 45
  3.4.3.2. Nhóm máu B 46
  3.4.3.3 Nhóm máu AB 47
  3.4.3.4. Nhóm máu O 48
  3.4.4. Bệnh cao huyết áp 49
  3.4.4.1. Nhóm máu A .49
  .4.4.2. Nhóm máu B 50
  3.4.4.3. Nhóm máu AB .51
  3.4.4.4. Nhóm máu O 52
  3.4.5. Bệnh lao phổi .53
  3.4.5.1. Nhóm máu A 53
  3.4.5.2. Nhóm máu B 54
  3.4.5.3. Nhóm máu AB .55
  3.4.5.4. Nhóm máu O 56
  3.4.6. Bệnh viêm gan, xơ gan 57
  3.4.6.1. Nhóm máu A 57
  3.4.6.2. Nhóm máu B 58
  3.4.6.3. Nhóm máu AB .59
  3.4.6.4. Nhóm máu O 60
  Chương 4 :BÀN LUẬN 61
  4.1. Đặc ñiểm các nhóm máu trong hệ ABO của người Êñê bình thường
  khoẻ mạnh .61
  4.1.1. Tần suất các nhóm máu trong hệ ABO 61
  4.1.2. Tần suất các gen trong hệ ABO 61
  4.1.3. Tần suất các genotype trong hệ ABO .62
  4.2. Đặc ñiểm các nhóm máu trong hệ ABO của người Êñê bị bệnh viêm
  loét dạ dày 62
  4.2.1. Tần suất các nhóm máu trong hệ ABO 62
  4.2.2. Tần suất các gen trong hệ ABO .63
  4.2.3. Tần suất các genotype trong hệ ABO 63
  4.3. Đặc ñiểm các nhóm máu trong hệ ABO của người Êñê bị bệnh viêm
  thận, suy thận 64
  4.3.1. Tần suất các nhóm máu trong hệ ABO 64
  4.3.2. Tần suất các gen trong hệ ABO .64
  4.3.3. Tần suất các genotype trong hệ ABO .65
  4.4. Đặc ñiểm các nhóm máu trong hệ ABO của người Êñê bị bệnh hen
  phế quản 65
  4.4.1. Tần suất các nhóm máu trong hệ ABO 65
  4.4.2. Tần suất các gen trong hệ ABO 66
  4.4.3. Tần suất các genotype trong hệ ABO .66
  4.5. Đặc ñiểm các nhóm máu trong hệ ABO của người Êñê bị bệnh cao
  huyết áp .67
  4.5.1. Tần suất các nhóm máu trong hệ ABO 67
  4.5.2. Tần suất các gen trong hệ ABO 67
  4.5.3. Tần suất các genotype trong hệ ABO .68
  4.6. Đặc ñiểm các nhóm máu trong hệ ABO của người Êñê bị lao phổi 68
  4.6.1. Tần suất các nhóm máu trong hệ ABO 68
  4.6.2. Tần suất các gen trong hệ ABO 69
  4.6.3. Tần suất các genotype trong hệ ABO 69
  4.7. Đặc ñiểm các nhóm máu trong hệ ABO của người Êñê bị bệnh viêm
  gan, xơ gan 70
  4.7.1. Tần suất các nhóm máu trong hệ ABO . 70
  4.7.2. Tần suất các gen trong hệ ABO 70
  4.7.3. Tần suất các genotype trong hệ ABO .71
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . .72

  Xem Thêm: Nghiên cứu tỉ lệ các nhóm máu trong hệ abo của người êđê và tương quan giữa nhóm máu với một số bệnh trên bệnh nhân người êđê tại bệnh viện tỉnh đắk lắk
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tỉ lệ các nhóm máu trong hệ abo của người êđê và tương quan giữa nhóm máu với một số bệnh trên bệnh nhân người êđê tại bệnh viện tỉnh đắk lắk sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 09-12-2014 lúc 16:55.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status