Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tìm hiểu ảnh hưởng của liều lượng và thời điểm bón phân kali đến khả năng chịu hạn cho giống ngô cp - 888 tại xã ea phê -huyện krông pắc - đăk lăk

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tìm hiểu ảnh hưởng của liều lượng và thời điểm bón phân kali đến khả năng chịu hạn cho giống ngô cp - 888 tại xã ea phê -huyện krông pắc - đăk lăk

  M DÂU
  1. Dat vân dê.
  Ngô dc con ng i coi là mot trong ba cây lng thc quan trng trên
  thê gii. Ngô dc s" d$ng vi 3 m$c dích chính là lng thc cho ng i, th)c
  an cho gia súc và nguyên lieu cho nhiêu s.n pham công nghiep. Ngày nay, d)ng
  trc tình hình ngày càng c2n kiet các nguôn nhiên lieu hóa th2ch trong khi nhu
  câu s" d$ng nang lng càng tang thì viec s.n xuât ngô dùng de chê biên nang
  lng sinh hc dã và dang thu hút s quan tâm c=a nhiêu quôc gia trên thê gii.
  Cây ngô không ch@ biêt dên bAi giá trB kinh tê và giá trB dinh dCng cao
  mà còn là mot cây trông quan trng, có kh. nang khai thác tôt trên các lo2i dât
  khó khan, trên các vùng dôi núi, vùng khô h2n. Ngành s.n xuât ngô thê gii tang
  liên t$c tE dâu thê kF XX dên nay. Theo sô lieu c=a to ch)c Nông – Lng quôc
  tê (FAO), nam 2008 dien tích ngô trên toàn thê gii là 161,0 trieu ha, nang suât
  51,1 t2/ha và s.n lng d2t kF l$c 822,7 trieu tân [12].
  \ Viet Nam, ngô là lo2i cây lng thc quan trng d)ng th) hai sau lúa.
  Ngô là th)c an chính dôi vi các lo2i gia câm, vat nuôi và là nguôn thu nhap
  quan trng c=a nhiêu nông dân. Trong nh_ng nam gân dây, dien tích, nang suât
  và s.n lng c=a cây ngô trên c. nc nói chung và các t@nh Tây nguyên nói
  riêng dã không ngEng gia tang bAi vì cây ngô có li thê là cây ngan ngày, ky
  thuat trông cham sóc dn gi.n, dâu t ít, thB tr ng tiêu th$ m2nh và cho hieu
  qu. kinh tê khá cao. Trong các lo2i ngô, ngô lai dc trông pho biên nhât, vi
  hn mot trieu ha chiêm 70% dien tích trông ngô c=a c. nc, nhng s.n lng
  bình quân ch@ d2t kho.ng 3,5 trieu tân/nam, không d= cung )ng cho nhu câu
  trong nc nên Viet Nam van còn nhap thêm ngô tE nc ngoài. TF trng chan
  nuôi ngày càng phát trien, nhu câu s" d$ng ngô làm th)c an chan nuôi ngày càng
  cao. Do dó, rât cân mA rong dien tích, nâng cao nang suât và hieu qu. kinh tê c=a
  cây ngô lai [41].
  Vùng Tây Nguyên nói chung và Dak Lak nói riêng có hai mùa ma, khô
  rõ ret. Tong lng ma khá cao, tE 1500-1800 mm/nam tùy tieu vùng. Tuy vay,
  2
  ma phân bô không dêu trong nam, ch= yêu phân bô trong các tháng mùa hè, các
  tháng còn l2i lng ma không dáng ke, do vay th i v$ các lo2i cây ngan ngày
  nh nc tr i dc bô trí 2 v$: v$ hè thu và v$ thu dông trong kho.ng tE tháng 5
  dên tháng 10.
  Nh_ng nam gân dây, th i tiêt biên doi theo chiêu hng thât th ng và
  bât thuan cho viec gieo trông cây ngan ngày, ma dên tre và không dêu vào dâu
  mùa ma làm th i v$ gieo trông cham l2i, h2n hán trong lúc gieo trông v$ 2 hoac
  ma châm d)t sm vào tháng 10 dã gây không ít khó khan cho viec bô trí c câu
  cây trông v$ 2. Có the nói thiêu nc dôi vi cây trông do .nh hAng c=a th i
  tiêt là yêu tô gii h2n nang suât các lo2i cây trông A Tây nguyên trong dó có cây
  ngô.
  Theo mot sô nghiên c)u cho thây, dât Tây Nguyên có hàm lng kali
  thâp[3],[21], dac biet A v$ 2 trong tháng 7, 8, 9 lng ma nhiêu nên hien tng
  r_a trôi kali càng m2nh. Phân ln dien tích ngô v$ 2 Tây Nguyên trông nh vào
  nc tr i. Lng ma bât th ng và h2n hán A cuôi v$ se làm cho ngô gi.m
  nang suât và kém chât lng. Tang kh. nang chBu h2n cho cây ngô de gi_ v_ng
  nang suât có ý nghia hêt s)c quan trng dôi vi ngành nông nghiep nc ta, khi
  môi tr ng trái dât van tiêp t$c thay doi trc hien tng âm lên toàn câu. Trong
  diêu kien h2n hán th ng xuyên x.y ra nh vay, tình tr2ng dinh dCng kali thích
  hp se giúp cây tang c ng kh. nang chông h2n, s" d$ng nc có hieu qu. và
  gi_ v_ng nang suât. Xuât phát tE ý tAng dó, chúng tôi tiên hành thc hien dê
  tài: “ Tìm hiểu ảnh hưởng của liều lượng và thời điểm bón phân kali đến khả năng chịu hạn cho giống ngô cp - 888 tại xã ea phê -huyện krông pắc - đăk lăk ".
  2. Mc tiêu ca dê tài
  Tìm ra các liêu lng và th i diem bón phân kali cho cây ngô, nham tang
  kh. nang chBu h2n và tang hieu qu. kinh tê. TE dó kéo dài th i gian s.n xuât v$
  2 trong mùa ma.
  3. Gii hn ca dê tài
  3
  Do th i gian có h2n nên dê tài ch@ tap trung nghiên c)u trên mot lo2i dât
  vi giông ngô lai là CP-888.
  Dê tài dc thc hien trên v$ 2 (v$ thu dông) nam 2009 t2i xã Ea phê -
  Huyen Krông Pac – Dak Lak.
  4. Ý nghia khoa h$c
  - Kêt qu. c=a dê tài se cung câp nh_ng d_ lieu khoa hc vê .nh hAng c=a
  liêu lng và các th i diem bón phân kali nham tang kh. nang chBu h2n và nâng
  cao nang suât c=a cây ngô nói riêng và mot sô cây trông khác nói chung.
  - Khang dBnh vai trò c=a kali dôi vi cây ngô trong viec nâng cao kh.
  nang chBu h2n.
  - MA ra mot hng kéo dài th i v$ trông ngô hoac mA rong dien tích ngô
  v$ hai.
  5. Ý nghia th&c tien
  - Gi.i quyêt dc vân dê nang suât cho cây ngô v$ 2, mang l2i hieu qu.
  kinh tê cho ng i dân t2i dBa phng.
  - Nâng cao nang suât c=a cây ngô, cho phép mA rong cây ngô v$ 2.
  - Khang dBnh vai trò c=a phân kali dôi vi kh. nang chông chBu h2n và
  nâng cao nang suât.

  MC LC
  Trang
  MX DÂU 1
  1. Dat vân dê 1
  2. MRc tiêu cNa dê tài 2
  3. Gi4i h3n cNa dê tài 2
  4. Ý nghia khoa hc 3
  5. Ý nghia th7c tien 3
  Ch(ng 1. TONG QUAN TÀI LIEU 4
  1.1. Gi4i thieu vê cây ngô 4
  1.2. Vai trò sinh lý cNa Kali dôi v4i cây trông 6
  1.3. NhTng nghiên cu vê 1nh hjng cNa kali dôi v4i cây ngô 8
  1.4. Dac diem sinh lý khi cây bU h3n 13
  1.5. Tình hình s1n xuât ngô trên thê gi4i và trong n4c 15
  1.6. Các lo3i sâu benh chính h3i cây ngô 20
  1.7. Biên dong cNa khí hau j vR 2 cNa Tây Nguyên 22
  1.8. Diêu kien t7 nhiên, xã hoi huyen Krông Pac 23
  Ch(ng 2: DÔI TmnNG, NOI DUNG, PHmqNG PHÁP NGHIÊN CtU 25
  2.1. Dôi tJng, vat lieu và dUa diem nghiên cu 25
  2.1.1. Dôi tJng nghiên cu 25
  2.1.2. Vat lieu nghiên cu 25
  2.1.3. DUa diem nghiên cu 25
  2.1.4. Dât dai 26
  2.1.5. Tình hình thi tiêt khí hau 26
  2.1.6. Thi gian thí nghiem 26
  2.2. Noi dung nghiên cu 26
  2.2.1. Phân tích các chQ tiêu vê hàm lJng dinh dBng cNa dât tr4c và sau
  thí nghiem
  26
  iv
  2.2.2. Theo dõi thi tiêt cNa khu v7c thí nghiem 27
  2.2.3. Theo dõi do am cNa dât theo txng giai do3n sinh trjng cNa cây ngô 27
  2.2.4. Nghiên cu 1nh hjng cNa các liêu lJng kali khác nhau dên kh1
  nang chUu h3n cho cây ngô và hieu qu1 kinh tê.
  27
  2.2.5. Nghiên cu 1nh hjng cNa liêu lJng và thi diem bón kali khác
  nhau dên kh1 nang chUu h3n cho cây ngô và hieu qu1 kinh tê.
  27
  2.3. Ph(ng pháp nghiên cu 27
  2.3.1. Bô trí thí nghiem 27
  2.3.2. Thi tiêt giai do3n thí nghiem 30
  2.3.3. Ph(ng pháp lây mau 31
  2.3.4. Phân tích các chQ tiêu vê dât 32
  2.3.5. Do, dêm các chQ tiêu sinh trjng 33
  2.3.6. Dánh giá kh1 nang chUu h3n cNa cây qua sc hút n4c cNa lá và re 33
  2.3.7. Dánh giá chQ sô dien tích lá và hàm lJng diep lRc qua các công thc 34
  2.3.8. Theo dõi do am dât 35
  2.3.9. Theo dõi kh1 nang chông chUu sâu benh 35
  2.3.10. Các yêu tô câu thành nang suât 36
  2.3.11. Ph(ng pháp tính toán và xz lý sô lieu 37
  Ch(ng 3. KÊT QU| VÀ TH|O LUAN 38
  3.1. |nh hjng cNa liêu lJng kali dên sinh trjng cNa cây ngô 38
  3.1.1. |nh hjng cNa các công thc phân bón kali khác nhau dên thi gian
  sinh trjng cNa giông ngô CP 888
  38
  3.1.2. |nh hjng cNa liêu lJng và thi diem bón kali khác nhau dên thi
  gian sinh trjng cNa giông ngô CP 888
  39
  3.1.3. |nh hjng cNa các công thc bón kali khác nhau dên tôc do tang
  trjng chiêu cao cây cNa giông ngô CP 888
  40
  3.1.4. |nh hjng cNa liêu lJng và thi diem bón kali khác nhau dên tôc
  do tang trjng chiêu cao cây cNa giông ngô CP 888
  41
  v
  3.1.5. |nh hjng cNa các công thc bón kali khác nhau dên chiêu cao cây
  và dng kính thân cNa giông ngô CP 888
  42
  3.1.6. |nh hjng cNa liêu lJng và thi diem bón kali khác nhau dên chiêu
  cao cây và dng kính thân cNa giông ngô CP 888
  44
  3.1.7. |nh hjng cNa các công thc bón kali khác nhau dên chQ sô dien
  tích lá và hàm lJng diep lRc
  45
  3.1.8. |nh hjng cNa liêu lJng và thi diem bón kali khác nhau dên chQ
  sô dien tích lá và hàm lJng diep lRc
  48
  3.2. |nh hjng cNa liêu lJng kali dên kh1 nang chUu h3n cNa cây ngô 50
  3.2.1. Do am dât 50
  3.2.2. |nh hjng cNa các công thc bón kali khác nhau dên sc hút n4c
  cNa lá và cNa re
  52
  3.2.3. |nh hjng cNa liêu lJng và thi diem bón kali khác nhau dên sc
  hút n4c cNa lá và cNa re
  55
  3.3. |nh hjng cNa liêu lJng kali dên kh1 nang chông chUu sâu benh j
  ngô
  57
  3.3.1. |nh hjng cNa các công thc bón kali khác nhau dên kh1 nang
  chông chUu sâu benh cNa giông ngô CP 888 t3i xã Ea phê – Krông Pac –
  Dak Lak
  57
  3.3.2. |nh hjng cNa liêu lJng và thi diem bón kali khác nhau dên kh1
  nang chông chUu sâu benh cNa giông ngô CP 888 t3i xã Ea phê – Krông Pac
  – Dak Lak
  57
  3.4. |nh hjng cNa liêu lJng kali dên các yêu tô câu thành nang suât và
  nang suât th7c thu j ngô
  58
  3.4.1. |nh hjng cNa các công thc bón kali khác nhau dên các yêu tô câu
  thành nang suât và nang suât th7c thu j ngô CP 888
  59
  3.4.2. |nh hjng cNa liêu lJng và thi diem bón kali khác nhau dên các
  yêu tô câu thành nang suât và nang suât th7c thu j ngô CP 888
  59
  vi
  3.5. Hàm lJng dinh dBng dât sau thí nghiem 61
  3.5.1. Hàm lJng dinh dBng dât sau thí nghiem j các công thc bón phân
  kali khác nhau
  61
  3.5.2. Hàm lJng dinh dBng dât sau thí nghiem j liêu lJng và thi diem
  bón các công thc phân kali khác nhau
  62
  3.6. |nh hjng cNa liêu lJng kali dên hieu qu1 kinh tê cNa cây ngô 65
  3.6.1. |nh hjng cNa các công thc bón kali khác nhau dên hieu qu1 kinh
  tê cNa giông ngô CP 888
  65
  3.6.2. |nh hjng cNa liêu lJng và thi diem bón kali khác nhau dên hieu
  qu1 kinh tê cNa giông ngô CP 888
  66
  Ch(ng 4: KÊT LUAN VÀ DÊ NGH 68
  4.1. Kêt luan 68
  4.2. Dê nghU 68
  TÀI LIEU THAM KH|O 70
  PH‚ L‚C

  Xem Thêm: Tìm hiểu ảnh hưởng của liều lượng và thời điểm bón phân kali đến khả năng chịu hạn cho giống ngô cp - 888 tại xã ea phê -huyện krông pắc - đăk lăk
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu ảnh hưởng của liều lượng và thời điểm bón phân kali đến khả năng chịu hạn cho giống ngô cp - 888 tại xã ea phê -huyện krông pắc - đăk lăk sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 09-12-2014 lúc 16:53.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status