Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Sự biến đổi về thành phần loài và số lượng thực vật nổi ở hồi Ea Nhái và Ea Súp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Sự biến đổi về thành phần loài và số lượng thực vật nổi ở hồi Ea Nhái và Ea Súp

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii
  DANH MỤC BẢNG ix
  DANH MỤC HÌNH xi
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  1.1 KHÁI NIỆM VỀ CÁC LOẠI HỒ 4
  1.1.1. Hồ tự nhiên 4
  1.1.2. Hồ chứa 5
  1.1.3. So sánh hồ chứa với hồ tự nhiên 7
  1.2
  VỊ TRÍ TẢO TRONG SINH GIỚI VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐỂ
  PHÂN LOẠI
  8
  1.2.1. Tảo trong sinh giới. 8
  1.2.2. Các đặc điểm hình thái của tảo trong phân loại 9
  1.2.2.1. Khái quát 10
  1.2.2.2. Hình thái Vi khuẩn lam 10
  1.2.2.3. Hình thái tảo Mắt 12
  1.2.2.4. Hình thái tảo Vàng ánh 12
  1.2.2.5. Hình thái tảo Vàng 12
  1.2.2.6. Hình thái tảo Ẩn 12
  1.2.2.7. Hình thái tảo Hai roi 13
  1.2.2.8. Hình thái tảo Silic 13
  1.2.2.9. Hình thái tảo Lục 16
  1.2.2.10. Số lượng và hình thái của roi 18 iv
  1.3 LƯỢC SỬ NGHIÊN CỨU TẢO 18
  1.3.1. Những nghiên cứu trên thế giới 18
  1.3.1.1. Nghiên cứu về phân loại thực vật 18
  1.3.1.2. Các hệ thống phân loại tảo 19
  1.3.1.3. Nghiên cứu về sinh thái 23
  1.3.2. Nghiên cứu tảo nước ngọt ở Việt Nam 27
  1.3.2.1. Nghiên cứu về phân loại 27
  1.3.2.2. Nghiên cứu về sinh thái 32
  1.3.2.3. Thành phần loài 38
  1.4. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC NGHIÊN CỨU 39
  1.4.1. Địa lý, khí hậu của tỉnh Đắc Lắc 39
  1.4.2. Hồ Easoup 41
  1.4.3. Hồ Eanhai 42
  1.4.4 Hồ Đăk Minh 42
  CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44
  2.1. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN 44
  2.1.1. Đối tượng 44
  2.1.2. Địa điểm 44
  2.1.3. Thời gian 46
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 46
  2.2.1. Ngoài thực địa 46
  2.2.1.1. Phương tiện và tần suất thu mẫu khảo sát 46
  2.2.1.2. Các dụng cụ và cách thu mẫu 48
  2.2.2. Trong phòng thí nghiệm 49
  2.2.2.1. Phương pháp phân tích một số yếu tố thủy hóa 49
  2.2.2.2. Phương pháp định lượng 49
  2.2.3. Phương pháp định danh 50
  2.2.4. Phương pháp đánh giá 51
  2.2.4.1. Đánh giá độ phì, độ bẩn, trạng thái dinh dưỡng 51 v
  2.2.4.2. Hệ số giống nhau 53
  2.2.5. Ghi chú ký hiệu mẫu ở 3 hồ 53
  2.2.6. Phương pháp xử lý số liệu và hình ảnh 54
  CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 55
  3.1. THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT NỔI Ở ĐẮC LẮC 55
  3.1.1. Đa dạng về thành phần loài 55
  3.1.1.1. Đa dạng các taxon của bậc phân loại ngành 55
  3.1.1.2. Đa dạng các taxon của bậc phân loại lớp 56
  3.1.1.3. Đa dạng các taxon của bậc phân loại bộ 57
  3.1.1.4. Đa dạng các taxon của bậc phân loại họ 58
  3.1.1.5. Đa dạng các taxon của bậc phân loại chi 59
  3.1.1.6. Đánh giá sự đa dạng taxon loài của các ngành 60
  3.1.2. Các đặc trưng của quần xã thực vật nổi 61
  3.1.2.1. Thực vật nổi hồ Eanhái 62
  3.1.2.2. Thực vật nổi hồ Easoup 63
  3.1.2.3. Thực vật nổi hồ Đăk Minh 66
  3.1.2.4. Hệ số giống nhau Sorensen giữa các hồ 67
  3.1.3. Biến động thành phần loài của 3 hồ 69
  3.1.3.1 Biến động theo thời gian 69
  3.1.3.2. Biến động theo không gian 71
  3.1.4. Mô tả loài và dưới loài mới cho khu hệ tảo Việt Nam 72
  3.2. Biến động mật độ thực vật nổi 145
  3.2.1. Hồ Eanhái 146
  3.2.2. Hồ Easoup 146
  3.2.3. Hồ Đăk Minh 147
  3.3. Quan hệ của thực vật nổi với yếu tố thủy lý, thủy hóa 149
  3.3.1. Một số yếu tố thủy lý 149
  3.3.1.1. Nhiệt độ 149
  3.3.1.2. Độ trong 150vi
  3.3.1.3. pH 151
  3.3.1.4. Oxy hòa tan 152
  3.3.2. Một số yếu tố thủy hóa 153
  3.3.3. Tương quan giữa một số yếu tố môi trường với quần xã thực
  vật nổi
  155
  3.4. So sánh với các thủy vực khác 162
  3.4.1. Một số yếu tố thủy lý, thủy hóa 162
  3.4.2. Biến động thành phần loài 165
  3.4.3. Biến động mật độ tế bào 169
  3.4.4. Tương quan giữa cấu trúc tảo, chất dinh dưỡng và độ phì 171
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 172
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 173
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 174
  PHỤ LỤC vii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  BH : Biển Hồ
  CCA : Canonical Correspondence Analysis
  CER : Chloroplast Endoplasmic Reticulum
  ChI : Chỉ số tảo Lục – Chlorophyta Index
  CI : Chỉ số tảo tổng hợp (Nygaard) – Compound Index (Nygaard)
  CYI : Chỉ số VKL - Cyanophyta Index
  DCA : Detrended Correspondence Analysis
  DI : Chỉ số tảo Silic – Diatoms Index
  DIN : Dissolved inorganic nitrogen
  DIP : Dissolved inorganic phosphates
  ĐMD : Đăk Minh tầng đáy
  ĐMT : Đăk Minh tầng mặt
  DNA : Desoxyribonucleic Acid
  EAND: Eanhai tầng đáy
  EANT: Eanhai tầng mặt
  EASD: Easoup tầng đáy
  EAST: Easoup tầng mặt
  EI : Chỉ số tảo Mắt – Euglenophyta Index
  HL : Hồ Lăk
  RNA : Ribonucleic Acid
  S : Chỉ số giống nhau Sorensen
  S c : Chỉ số tảo Schroevers
  SEM : Scanning Electron Microscopy
  SSU : Small Sub Unied
  TEM : Transmisson Electron Microscopy
  TP : Total phosphorus
  TSI : Trophic state index viii
  TSI(SD) : Trophic state index calculated from secchi depth
  TSI(TP) : Trophic state index calculated from total phosphorus
  TVN : Thực vật nổi
  VKL : Vi khuẩn lam ix
  DANH MỤC BẢNG
  Trang
  Bảng 1.1. Mười hồ tự nhiên rộng nhất thế giới 4
  Bảng 1.2. Tám hồ tự nhiên ở Việt Nam 5
  Bảng 1.3. Mười một hồ chứa có quy mô vừa và lớn ở Việt Nam 6
  Bảng 1.4. Một số điểm khác nhau giữa hồ chứa và hồ tự nhiên 7
  Bảng 1.5. Diễn biến mật độ trung bình của thực vật nổi hồ Thác Bà 36
  Bảng 1.6. Phân bố số lượng các nhóm thủy sinh vật giữa các loại hình thủy vực37
  Bảng 2.1. Vị trí thu mẫu thực vật nổi 44
  Bảng 2.2. Mối tương quan giữa cấu trúc tảo và độ phì 52
  Bảng 2.3. Tương quan giữa nitơ, phosphore và độ phì 52
  Bảng 2.4. Tương quan giữa số lượng tế bào tảo và độ phì 53
  Bảng 2.5. Thang đánh giá độ phì, độ bẩn ở các thủy vực Việt Nam 53
  Bảng 2.6. Ghi chú các ký hiệu mẫu ở hồ Eanhái 53
  Bảng 2.7. Ghi chú các ký hiệu mẫu ở hồ Easoup 53
  Bảng 2.8. Ghi chú các ký hiệu mẫu ở hồ Đăk Minh 53
  Bảng 3.1. Số taxon trong các ngành thực vật nổi của 3 hồ 55
  Bảng 3.2. Đa dạng các taxon của bậc phân loại lớp 56
  Bảng 3.3. Đa dạng các taxon của bậc phân loại bộ ưu thế 57
  Bảng 3.4. Đa dạng các taxon của bậc phân loại họ ưu thế 58
  Bảng 3.5. Đa dạng các taxon của bậc phân loại chi ưu thế 59
  Bảng 3.6. Độ đa dạng loài của các ngành: loài/họ; loài/ chi 61
  Bảng 3.7. Số lượng loài/dưới loài thực vật nổi ở mỗi hồ chứa 62
  Bảng 3.8. Đa dạng bậc họ và chi hồ Eanhái 62
  Bảng 3.9. Đánh giá độ phì hồ Eanhái 62
  Bảng 3.10. Đa dạng bậc họ và chi hồ Easoup 64
  Bảng 3.11. Đánh giá độ phì hồ Easoup 65
  Bảng 3.12. Đa dạng bậc họ và chi hồ Đăk Minh 66
  Bảng 3.13. Đánh giá độ phì hồ Đăk Minh 66x
  Bảng 3.14. Hệ số Sorensen của taxon loài giữa hồ Eanhái và Easoup 67
  Bảng 3.15. Hệ số Sorensen của taxon loài giữa hồ Eanhái và Đăk Minh 68
  Bảng 3.16. Hệ số Sorensen của taxon loài giữa hồ Easoup và Đăk Minh 68
  Bảng 3.17. Mật độ thực vật nổi ở hồ Eanhái (đơn vị: tế bào/lít) 145
  Bảng 3.18. Mật độ thực vật nổi ở hồ Easoup (đơn vị: tế bào/lít) 145
  Bảng 3.19. Mật độ thực vật nổi ở hồ Đăk Minh (đơn vị: tế bào/lít) 145
  Bảng 3.20. Hàm lượng một số loại muối dinh dưỡng và chỉ số dinh
  dưỡng (theo TP, tổng phosphore) của 3 hồ 154
  Bảng 3.21. So sánh một số yếu tố thủy lý, thủy hóa của các thủy vực nước đứng
  163
  Bảng 3.22. Số lượng loài của 3 hồ nghiên cứu so với Biển Hồ và Hồ Lăk 169
  Bảng 3.23. Biến động mật độ tế bào của hồ nghiên cứu so với Biển Hồ
  và Hồ Lăk 169
  Bảng 3.24. Đánh giá tương quan giữa cấu trúc tảo và độ phì của năm hồ 171 xi
  DANH MỤC HÌNH
  Trang
  Hình 1.1. Sơ đồ ba lãnh giới của sinh giới 8
  Hình 1.2. Mối quan hệ chủng loại phát sinh giữa các giới 9
  Hình 1.3. Bản đồ vị trí địa lý của 3 hồ chứa thuộc tỉnh Đắc Lắc 43
  Hình 2.1. Bản đồ vị trí thu mẫu ở hồ Eanhái 45
  Hình 2.2. Bản đồ vị trí thu mẫu ở hồ Eassoup 46
  Hình 2.3. Bản đồ vị trí thu mẫu ở hồ Đăk Minh 46
  Hình 2.4. Chai Niskin 48
  Hình 3.1. Tỉ lệ % thành phần loài thực vật nổi của 3 hồ 55
  Hình 3.2. Hệ số giống nhau Sorensen của các ngành tảo giữa ba hồ 68
  Hình 3.3. Biến động mật độ thực vật nổi ở hồ Eanhái 146
  Hình 3.4. Biến động mật độ thực vật nổi ở hồ Easoup 147
  Hình 3.5. Biến động mật độ thực vật nổi ở hồ Đăk Minh 148
  Hình 3.6. Nhiệt độ môi trường nước của 3 hồ 150
  Hình 3.7. pH môi trường nước của 3 hồ 151
  Hình 3.8. Oxy hòa tan trong môi trường nước của 3 hồ 152
  Hình 3.9. Biểu đồ định vị trực tiếp một số yếu tố môi trường
  hồ Eanhái bằng CCA 156
  Hình 3.10. Biểu đồ định vị trực tiếp cấu trúc thành phần loài
  hồ Eanhái bằng DCA 158
  Hình 3.11. Biểu đồ định vị trực tiếp một số yếu tố môi trường
  hồ Easoup bằng CCA 159
  Hình 3.12. Biểu đồ định vị trực tiếp cấu trúc thành phần loài
  hồ Easoup bằng DCA 160
  Hình 3.13. Biểu đồ định vị trực tiếp một số yếu tố môi trường hồ Đăk Minh
  bằng CCA 161
  Hình 3.14. Biểu đồ định vị trực tiếp cấu trúc thành phần loài hồ Đăk Minh
  bằng DCA 162 1
  MỞ ĐẦU
  Tảo nói chung và thực vật nổi (TVN) nói riêng đã được nghiên cứu từ lâu, chúng là
  mắt xích thức ăn quan trọng trong hệ sinh thái thủy sinh. Phạm vi phân bố của tảo
  rất rộng, nhưng có thể khẳng định nơi nào có nước thì nơi đó sẽ có sự tồn tại của
  tảo. Quả đất với ¾ diện tích là nước bao gồm các thủy vực nước mặn và nước ngọt,
  trong đó các thủy vực nước ngọt có ao, hồ, sông, suối, đầm lầy, kênh, rạch là môi
  trường sống của các loài TVN.
  TVN trong các thủy vực nội địa là đối tượng nghiên cứu không những của
  các nhà phân loại học và sinh thái học mà còn là đối tượng nghiên cứu của các nhà
  sinh lý thực vật, di truyền học, tế bào học
  Những nghiên cứu phân loại học đã từng bước bổ sung các loài mới cho
  khoa học cũng như các loài mới ghi nhận cho Việt Nam. Danh lục thực vật mỗi
  ngày càng tăng thêm về số lượng góp phần làm phong phú cho danh lục thực vật
  quốc gia. Vận dụng những thành tựu trên đây, hiện nay trên thế giới các nhà khoa
  học đã giải quyết được nhiều vấn đề do thực tiễn đề ra, đặc biệt là vấn đề môi
  trường và sản xuất nông-ngư nghiệp. Ở Việt Nam, những nghiên cứu thuộc lĩnh vực
  này hầu như chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt là ở Tây Nguyên: nghiên cứu
  khoa học cần thiết phải ưu tiên cho khoa học cơ bản, trong đó nghiên cứu TVN ở
  các thủy vực dạng hồ vẫn còn rất ít, chưa đủ mạnh. Xuất phát từ tình hình thực tế
  trên đây, nhằm nghiên cứu một thế giới sinh vật có kích thước hiển vi, nhưng cấu
  trúc hình thái vô cùng đa dạng này, chúng tôi tiến hành thực hiện luận án “ Sự biến
  đổi về thành phần loài và số lượng TVN ở hồ Eanhái và Easup tỉnh Daklak”. Trong
  quá trình thu mẫu, chúng tôi thấy một hồ khác là hồ Đăk Minh có vị trí địa lý ở giữa
  hai hồ trên và thuận tiện nằm ngay trên đường đi hồ Easoup và có đặc trưng khác
  biệt là nằm giữa khu vực rừng có rất ít các hoạt động nông nghiệp, nên đã quyết
  định thu mẫu thêm ở hồ này để so sánh. 2
  Mục tiêu của luận án
  - Xác định số lượng, thành phần loài TVN góp phần bổ sung vào danh lục thực
  vật Việt Nam nói chung và Tây Nguyên nói riêng, đặc biệt là khu hệ TVN miền núi
  cao.
  - Xác định đặc điểm sinh thái TVN ở 3 hồ chứa Easoup, Eanhái, Đăk Minh
  thuộc tỉnh Đắc Lắc, bước đầu góp phần giải thích về sự đa dạng sinh học khu hệ tảo
  Tây Nguyên.
  Nội dung nghiên cứu của luận án
  - Định danh TVN nước ngọt thuộc các ngành tảo khác nhau ở hồ chứa
  Eanhái, Easoup, Đăk Minh thuộc tỉnh Đắc Lắc.
  - Sự biến đổi về thành phần, số lượng loài TVN trong thời gian nghiên cứu
  và mối quan hệ của chúng đối với một số yếu tố sinh thái trong thủy vực nghiên
  cứu.
  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án
  - Xây dựng danh lục thành phần loài thuộc các ngành TVN nước ngọt ở ba
  hồ chứa thuộc tỉnh Đắc Lắc. Bổ sung những loài mới cho khu hệ tảo Tây Nguyên
  nói riêng và cho Việt Nam nói chung, đồng thời góp phần làm sáng tỏ những vấn đề
  về nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống.
  - Xác định một số chỉ tiêu sinh thái liên quan đến sự biến đổi về số lượng và
  thành phần loài TVN của hệ sinh thái nước đứng ở Đắc Lắc; xác định loài ưu thế
  của thủy vực nghiên cứu làm cơ sở lý luận cho sinh thái học.
  - Góp phần hoàn chỉnh nghiên cứu về số lượng, thành phần loài TVN của hồ
  chứa ở Đắc Lắc ngõ hầu làm cơ sở cho sự đánh giá về đa dạng sinh học, gợi ý cho
  các nhà nghiên cứu đề xuất các dự án và qui họach nuôi trồng thủy sản trong các
  thủy vực nội địa ở Tây Nguyên, từ đó giải quyết được nguồn thực phẩm có nguồn
  gốc động vật vốn khan hiếm ở vùng núi.
  - Làm phong phú học phần phân loại thực vật và tế bào học giảng dạy cho
  khối sinh viên chuyên ngành Sinh học của trường Đại học Tây Nguyên. 3
  Điểm mới của luận án
  - Là công trình đầu tiên nghiên cứu về tảo ở 3 hồ chứa Easoup, Eanhái, Đăk
  Minh thuộc tỉnh Đắc Lắc. Kết quả nghiên cứu bổ sung được 167 taxa bậc loài/dưới
  loài cho khu hệ tảo nước ngọt Việt Nam.
  - Xác định được đặc điểm phân bố, sự biến động về số lượng, thành phần
  loài TVN trong năm và mối quan hệ của chúng với một số yếu tố sinh thái.
  - Sơ bộ đánh giá được trạng thái dinh dưỡng của 3 hồ chứa dựa trên các chỉ
  số tảo (CyI, ChI, DI, EI, CI, Sc); chỉ số Carlson (TSI(SD) TSI(TP)) và hàm lượng
  của một số yếu tố dinh dưỡng.
  - Xác định được sự đa dạng loài có tính phổ biến theo thứ tự ngành tảo chiếm
  ưu thế đến kém ưu thế trong 3 hồ chứa ở tỉnh Đắc Lắc.
  - Tiếp theo các công trình nghiên cứu trước đây, trong luận án này cũng tiếp
  cận các phần mềm thông dụng trong Canoco như các thuật toán CCA, DCA nghiên
  cứu quần xã sinh vật bằng phương pháp định vị trực tiếp (direct ordination
  methods) thông qua phương pháp thống kê phân tích đa biến số nhằm tìm hiểu mối
  tương quan giữa các loài TVN đối với một số yếu tố sinh thái. 4
  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  1.1. KHÁI NIỆM VỀ CÁC LOẠI HỒ
  1.1.1. Hồ tự nhiên
  Hồ tự nhiên là thủy vực có dạng một vùng trũng sâu lớn trên mặt đất chứa
  nước, nước trong hồ là nước đứng hoặc nước chảy chậm. Hồ tự nhiên không có đập
  chắn, thường ở vị trí trung tâm của vùng lưu vực tiếp giáp khá cân đối, có nhiều
  nguồn nước cung cấp từ lưu vực và từ vùng chung quanh vào hồ. Hồ tự nhiên có
  nhiều nguồn gốc khác nhau: hồ nguồn gốc núi lửa, hồ nguồn gốc sông, hồ hang đá
  vôi, hồ địa chấn, hồ băng hà Hồ tự nhiên có phức hệ thủy sinh vật đặc trưng, gồm
  nhiều quần thể đa dạng, phong phú, nhạy cảm với những thay đổi của môi trường,
  nhưng lại khác nhau theo khu vực địa lý và cảnh quan. [30, 194].
  Bảng 1.1. Mười hồ tự nhiên rộng nhất thế giới [198]
  Tên Hồ
  Các quốc gia bao
  quanh
  Diện
  tích
  (km 2 )
  Độ
  sâu
  nhất
  (m)
  Thể tích
  (km 3 )
  Ghi chú
  1 Caspian Sea
  Kazakhstan,
  Turkmenistan, Iran,
  Azerbaijan, Nga
  371.000 1.025 78.200 Hồ nước mặn
  2 Maracaibo Venezuela 13.300 Nước lợ
  3
  Michigan-
  Huron
  Canada, Mỹ 117.702 282 8.458
  Hồ nước ngọt,
  Hồ Michigan
  và hồ Huron
  thực chất là
  một thủy vực
  4 Superior Canada, Mỹ 82.414 406 12.100 Hồ nước ngọt
  5 Victoria
  Uganda, Kenya,
  Tanzania
  69.485 84 2.750 Hồ nước ngọt
  6 Tanganyika
  Burundi, Tanzania,
  Zambia, Cộng hòa
  dân chủ Congo
  32.893 1.470 18.900
  Hồ nước ngọt,
  sâu thứ 2 thế
  giới
  7 Baikal Nga 31.500 1.637 23.600
  Hồ nước ngọt
  sâu nhất thế
  giới 5
  8 Hồ Gấu lớn Canada 31.080 446 2.236 Hồ nước ngọt
  9 Malawi
  Tanzania, Mozamb
  ique, Malawi
  30.044 706 8.400 Hồ nước ngọt
  10
  Hồ Nô lệ
  lớn
  Canada 28.930 614 2.090 Hồ nước ngọt
  Ở Việt Nam, hồ tự nhiên thường có kích thước nhỏ (diện tích <1000 ha), số
  lượng ít, phần lớn ở vùng núi và cao nguyên. Các hồ tự nhiên đã có từ lâu, có tuổi
  hàng trăm năm hoặc lâu hơn nữa. Ở Hà Nội, có trên 10 hồ tự nhiên với diện tích
  mỗi hồ trên dưới 20 ha, trong đó có hồ Tây với diện tích mặt nước là 540 ha. Hồ tự
  nhiên ở Việt Nam, đặc biệt là hồ vùng núi đang có biểu hiện bị thoái hóa do xói
  mòn làm nền đáy cao và hồ vùng đồi núi chứa nước theo mùa, đang có xu hướng
  trở thành đầm lầy như hồ Biển Lạc-Núi Ông (Bình Thuận) [27].
  Bảng 1.2. Tám hồ tự nhiên ở Việt Nam [27]
  Tên hồ Vị trí Diện tích (ha)
  Ba Bể Bắc Kạn 450
  Đầm Vạc Vĩnh Phúc 250
  Hồ Tây Hà Nội 540
  Biển Hồ Gia Lai 600
  Hồ Lăk Đắc Lắc 500
  Đơn Dương Đà Lạt 1000
  Đan Kia Đà Lạt 200
  Biển Lạc-Núi Ông Bình Thuận 2000
  1.1.2. Hồ chứa
  Hồ chứa là những thủy vực nhân tạo được xây dựng bằng cách đắp đập để
  ngăn dòng chảy của sông hoặc suối. Vì vậy, khối nước vùng gần đập trong hồ có
  tốc độ chảy rất chậm, mang tính chất hồ; còn nơi xa đập tốc độ nước chảy lớn,
  mang tính chất dòng sông. Hồ chứa có vùng lưu vực thường hẹp, kéo dài, chỉ có
  một phần nhỏ của lưu vực tiếp giáp; chỉ có sông ở thượng lưu cung cấp nước cùng
  với lượng trầm tích và chất dinh dưỡng, hình thái mất đối xứng ở vùng trũng sâu, 6
  vùng sâu nhất lệch về phía đập chắn, mực nước biến đổi lớn trong năm nên khó xác
  định vùng phân chia. Do thay đổi từ hệ sinh thái sông, suối sang hệ sinh thái hồ
  chứa nên hồ chứa có thành phần loài kém đa dạng và phong phú. Hồ chứa có đặc
  tính chung là trong giai đoạn đầu mới ngập nước thường phải trải qua giai đoạn yếm
  khí và bị nhiễm một số độc tố do sự phân hủy thủy thực vật [30, 194].
  Ở Việt Nam đã hình thành rất nhiều hồ chứa với kích thước khác nhau,
  khoảng 3600 hồ chứa, trong đó có 460 hồ có dung tích trên 1triệu m 3 , 539 hồ chứa
  đang nuôi thủy sản. Số lượng hồ chứa nhiều gấp 2,4 lần và gấp 7,3 lần về diện tích
  mặt nước. Hồ chứa được xây dựng ở vùng trung du và đồng bằng, còn hồ chứa lớn
  để sử dụng thủy điện với diện tích mặt nước trên 10.000 ha thường ở vùng thượng
  nguồn của các dòng sông lớn như sông Chảy, sông Lô-Gâm, sông Đà (đông bắc và
  tây bắc Bắc Bộ), sông Se San, sông Đồng Nai, sông La Ngà, sông Bé, sông Sài Gòn
  (Tây Nguyên và vùng đông Nam Bộ) [27].
  Bảng 1.3. Mười một hồ chứa có quy mô vừa và lớn ở Việt Nam [27, 196]
  Tên hồ Vị trí Diện tích (ha)
  Núi Cốc Thái Nguyên 2500
  Thác Bà Yên Bái 23000
  Hòa Bình Sơn La, Hòa Bình 20800
  Kẻ Gỗ Hà Tĩnh 2500
  Phú Ninh Quảng Nam 2800-3200
  Yaly Gia Lai 6450
  Eakao Xã Eakao, Đắc Lắc 300
  Pleikrông Kon Tum 7954
  Trị An Đồng Nai 32400
  Thác Mơ Bình Phước 10300
  Dầu Tiếng Tây Ninh 32000 7
  1.1.3. So sánh hồ chứa với hồ tự nhiên
  Giữa hồ chứa và hồ tự nhiên có rất nhiều điểm khác nhau và tùy thuộc vào nhiều
  yếu tố tự nhiên và nhân tác. Tự nhiên gồm khí hậu, địa hình, địa chất là các yếu tố
  ban đầu, sau đó hình thành các yếu tố hệ quả như hình thái hồ, chế độ thủy học, đặc
  điểm vùng lưu vực, độ sâu, nguồn các chất ngoại lai . Nhân tác như phương thức
  sử dụng đất, các họat động kinh tế xã hội vùng lưu vực rồi dẫn đến nguồn gây ô
  nhiểm điểm và ô nhiễm khuyếch tán. Hồ chứa hầu hết là các thủy vực còn rất trẻ,
  bên cạnh những nguyên nhân tạo thành hồ, còn có những khác nhau cơ bản giữa hồ
  tự nhiên vùng núi với đồng bằng, giữa hồ tự nhiên với hồ. Bảng 1.4 cho thấy sự sai
  khác này.
  Bảng 1.4. Một số điểm khác nhau giữa hồ chứa và hồ tự nhiên [27, 196]
  Nội dung so sánh Hồ tự nhiên Hồ chứa
  Vùng lưu vực Thường tròn, hồ là trung tâm Thường hẹp, kéo dài

  Xem Thêm: Sự biến đổi về thành phần loài và số lượng thực vật nổi ở hồi Ea Nhái và Ea Súp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Sự biến đổi về thành phần loài và số lượng thực vật nổi ở hồi Ea Nhái và Ea Súp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status