Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Về tính chất tiệm cận của một số Môđun phân bậc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Về tính chất tiệm cận của một số Môđun phân bậc

  L˝I CƒM ÌN
  Tæi xin b y tä lÆng bi‚t ìn ‚n thƒy tæi- GS. TSKH. Nguy„n Tü Cưíng.
  Thƒy ¢ t“n t nh d⁄y dØ tæi tł khi tæi b›t ƒu l m quen vîi ⁄i sŁ giao
  ho¡n, Thƒy ¢ d u d›t tæi tł nhœng þ tưðng to¡n håc ƒu ti¶n v ¢
  ki¶n tr hưîng d¤n ” tæi ho n th nh lu“n ¡n. Trong khoa håc Thƒy
  luæn nghi¶m kh›c vîi håc trÆ, trong cuºc sŁng Thƒy luæn d nh cho håc
  trÆ cıa m nh nhœng t nh c£m §m ¡p v sü y¶u thưìng. B¶n c⁄nh nhœng
  ki‚n thøc to¡n håc, tæi cÆn nh“n ưæc tł Thƒy nhœng b i håc trong cuºc
  sŁng, b i håc l m ngưíi nh¥n h“u.
  Tæi xin b y tä lÆng bi‚t ìn ‚n thƒy tæi- GS. TS. L¶ V«n Thuy‚t.
  Thƒy ¢ t“n t nh d⁄y dØ tæi tł khi tæi cÆn l håc vi¶n cao håc v t“n
  t nh hưîng d¤n tæi l m lu“n v«n Th⁄c s¾. Trong thíi gian l m nghi¶n
  cøu sinh tæi luæn nh“n ưæc sü ºng vi¶n cıa Thƒy. Thƒy luæn quan
  t¥m ‚n tæi, nh›c nhð tæi ” tæi ho n th nh lu“n ¡n v luæn t⁄o måi
  iãu ki»n thu“n læi ” tæi ho n th nh chưìng tr nh håc t“p, nghi¶n cøu
  cıa m nh.
  Lu“n ¡n n y ưæc ho n th nh dưîi sü hưîng d¤n nghi¶m kh›c v
  ƒy tr¡ch nhi»m cıa hai ngưíi thƒy GS. TSKH. Nguy„n Tü Cưíng v
  GS. TS. L¶ V«n Thuy‚t. Mºt lƒn nœa tæi xin b y tä lÆng bi‚t ìn s¥u s›c
  ‚n hai ngưíi thƒy cıa tæi.
  Tæi xin ch¥n th nh c£m ìn GS. TSKH. Ngæ Vi»t Trung v GS. TSKH.
  L¶ Tu§n Hoa ¢ t⁄o iãu ki»n ” tæi ưæc tham gia sinh ho⁄t khoa håc
  t⁄i Vi»n To¡n håc.Tæi xin ch¥n th nh c£m ìn Khoa To¡n, PhÆng o t⁄o sau ⁄i håc-
  Trưíng ⁄i håc Sư ph⁄m- ⁄i håc Hu‚, Ban o t⁄o sau ⁄i håc- ⁄i
  håc Hu‚ ¢ t⁄o iãu ki»n thu“n læi cho tæi håc t“p, nghi¶n cøu v ho n
  th nh chưìng tr nh nghi¶n cøu sinh cıa m nh.
  Tæi xin ch¥n th nh c£m ìn Trưíng ⁄i håc T¥y Nguy¶n, Khoa Khoa
  håc Tü nhi¶n v Cæng ngh», c¡c phÆng chøc n«ng ¢ cho tæi cì hºi håc
  t“p v nghi¶n cøu. Tæi xin ch¥n th nh c£m ìn c¡c thƒy cæ trong Bº mæn
  To¡n ¢ ºng vi¶n, kh‰ch l» ” tæi ho n th nh lu“n ¡n.
  Tæi xin ch¥n th nh c£m ìn TS. o n Trung Cưíng, TS. Nguy„n V«n
  Ho ng, c¡c nghi¶n cøu sinh Trƒn Nguy¶n An, Ph⁄m Hòng Quþ, Ho ng
  L¶ Trưíng v Nguy„n Tu§n Long ¢ d nh cho tæi nhœng t nh c£m th¥n
  thi‚t v nhœng trao Œi chuy¶n mæn bŒ ‰ch. Trong qu¡ tr nh håc t“p xa
  nh tæi luæn nh“n ưæc sü ºng vi¶n, kh‰ch l» v nhœng chia s· buçn vui
  cıa c¡c anh, em nghi¶n cøu sinh ð C5, tæi xin gßi líi c£m ìn ‚n hå.
  Nh¥n dàp n y, tæi xin b y tä lÆng bi‚t ìn s¥u s›c tîi BŁ, Mµ v c¡c
  anh chà em trong gia nh cıa m nh ¢ luæn y¶u thưìng, ch«m lo chu
  ¡o ” tæi ưæc håc t“p, nghi¶n cøu trong kho£ng thíi gian d i trưîc
  ¥y công như cŒ vô, ºng vi¶n ” tæi ho n th nh b£n lu“n ¡n n y.
  CuŁi còng, tæi xin ch¥n th nh c£m ìn Væ, Con trai v Con g¡i y¶u
  quþ cıa m nh- nhœng ngưíi ¢ g¡nh v¡c måi cæng vi»c, ch§p nh“n måi
  khâ kh«n v chàu nhiãu thi»t thÆi trong suŁt thíi gian tæi håc t“p xa
  nh . Ch‰nh hå l nhœng ngưíi luæn mong mäi v æi chí th nh cæng cıa
  tæi. Tæi xin d nh b£n lu“n ¡n n y t°ng Mµ, Væ v hai con th¥n y¶u cıa
  m nh.1
  MÖC LÖC
  Mð ƒu 3
  Chưìng 1. Ki‚n thøc chu'n bà 13
  1.1 I¶an nguy¶n tŁ li¶n k‚t v g›n k‚t 13
  1.2 D¢y ch‰nh quy v º s¥u 16
  1.3 Łi çng iãu àa phưìng . 19
  1.4 Mæun ph¥n b“c v låc . 22
  Chưìng 2. ˚n ành ti»m c“n cıa º s¥u chiãu > k 25
  2.1 Mư d¢y chiãu > k 26
  2.2 ˚n ành ti»m c“n cıa º s¥u chiãu > k 33
  2.3 Mºt sŁ b§t flng thøc cıa º s¥u chiãu > k . 38
  2.4 K‚t lu“n Chưìng 2 . 43
  Chưìng 3. ˚n ành ti»m c“n cıa mºt sŁ t“p i¶an
  nguy¶n tŁ li¶n k‚t ho°c g›n k‚t 44
  3.1 T“p i¶an nguy¶n tŁ li¶n k‚t cıa mæun Łi çng iãu
  àa phưìng t⁄i º s¥u v º s¥u låc 45
  3.2 T“p i¶an nguy¶n tŁ li¶n k‚t cıa mæun Łi çng iãu
  àa phưìng t⁄i º s¥u suy rºng v t⁄i d ư 1 54
  3.3 V‰ dö vã t‰nh khæng Œn ành cıa t“p i¶an nguy¶n tŁ li¶n
  k‚t v g›n k‚t 62
  3.4 K‚t lu“n Chưìng 3 . 692
  K‚t lu“n cıa lu“n ¡n 71
  C¡c cæng tr nh li¶n quan ‚n lu“n ¡n 72
  T i li»u tham kh£o 733
  M— †U
  Vi»c nghi¶n cøu t‰nh Œn ành ti»m c“n cıa t“p i¶an nguy¶n tŁ li¶n k‚t
  cıa mæun Łi çng iãu àa phưìng b›t nguçn tł hai v§n ã sau ¥y.
  Trưîc h‚t, n«m 1990 C. Huneke [22, B i to¡n 4] ưa ra gi£ thuy‚t:
  T“p i¶an nguy¶n tŁ li¶n k‚t cıa mæun Łi çng iãu àa phưìng
  H i
  I
  (M) l hœu h⁄n vîi måi Rư mæun hœu h⁄n sinh M , vîi måi i¶an I
  v måi sŁ nguy¶n i .
  C¥u tr£ líi khflng ành ưæc ưa ra bði G. Lyubeznik [30] v C.
  Huneke v R. Y. Sharp [23] cho trưíng hæp v nh àa phưìng ch‰nh quy
  flng °c sŁ. M°c dò A. Singh [46] v M. Katzman [24] ưa ra v‰ dö vã
  mæun hœu h⁄n sinh m câ mºt sŁ mæun Łi çng iãu àa phưìng vîi
  væ h⁄n i¶an nguy¶n tŁ li¶n k‚t, b i to¡n v¤n óng trong nhiãu trưíng
  hæp (xem [7], [25], [26], [33], [40], .). Tł ¥y mºt b i to¡n quan trång
  trong ⁄i sŁ giao ho¡n l : Khi n o th t“p i¶an nguy¶n tŁ li¶n k‚t cıa
  mæun Łi çng iãu àa phưìng H i
  I
  (M) l hœu h⁄n? B i to¡n n y ¢
  v ang ưæc nhiãu ngưíi quan t¥m nghi¶n cøu (xem [4], [11], [12], [13],
  [14], [15], [16], [21], [40], .).
  Ti‚p theo, b i to¡n nghi¶n cøu d¡ng i»u ti»m c“n cıa t“p i¶an
  nguy¶n tŁ li¶n k‚t Ass R (R/I n ) ưæc °t ra bði L. J. Ratliff [41] tł n«m
  1976. M. Brodmann [5] n«m 1979 ¢ gi£i quy‚t b i to¡n n y, khæng
  ch¿ cho c¡c v nh m th“m ch‰ cÆn tŒng qu¡t cho c£ mæun, æng ta ch¿
  ra r‹ng c¡c t“p Ass R (M/I n M) v Ass R (I n M/I n+1 M) khæng phö thuºc4
  v o n khi n ı lîn. N«m 1986, Sharp [43] ¢ chøng minh c¡c t“p i¶an
  nguy¶n tŁ g›n k‚t Att R (0 : A I n ) v Att R ((0 : A I n+1 )/(0 : A I n ) ) Œn ành
  khi n ı lîn, trong â A l mºt Rư mæun Artin. N«m 1990, Melkersson
  [37] ¢ dòng phưìng ph¡p x†t b i to¡n vã t‰nh Œn ành cıa t“p i¶an
  nguy¶n tŁ li¶n k‚t v g›n k‚t cho trưíng hæp ph¥n b“c, tł â nh“n l⁄i
  c¡c k‚t qu£ tr¶n. N«m 1993, L. Melkersson v P. Schenzel [38] ph¡t tri”n
  c¡c k‚t qu£ cıa Brodmann v Sharp cho mºt sŁ t“p i¶an nguy¶n tŁ
  li¶n k‚t v g›n k‚t cıa mæun Ext v Tor . Hi»n nay, v§n ã nghi¶n cøu
  d¡ng i»u ti»m c“n cıa mºt sŁ t“p i¶an nguy¶n tŁ li¶n k‚t v g›n k‚t
  v¤n ang ưæc nhiãu ngưíi quan t¥m (xem [13], [14], [20], [27], [28], [36],
  [42], [44], [47], [49], .).
  Düa v o k‚t qu£ Œn ành cıa c¡c t“p i¶an nguy¶n tŁ li¶n k‚t
  Ass R (J n M/J n+1 M) v Ass R (M/J n M) , Brodmann [6] chøng minh c¡c sŁ
  nguy¶n depth(I, J n M/J n+1 M) v depth(I, M/J n M) nh“n gi¡ trà khæng
  Œi khi n ı lîn. Gƒn ¥y, Brodmann v L. T. Nh n [8] giîi thi»u kh¡i
  ni»m Mư d¢y chiãu > k l mºt mð rºng cıa kh¡i ni»m d¢y ch‰nh quy.
  Hå công chøng minh r‹ng n‚u dim M/IM > k th måi Mư d¢y chiãu
  > k chøa trong I ãu câ th” bŒ sung th nh mºt d¢y cüc ⁄i v t§t c£
  Mư d¢y chiãu > k cüc ⁄i trong I ãu câ còng º d i. º d i chung n y
  ưæc chóng tæi gåi l º s¥u chiãu > k cıa M trong I v ưæc kþ hi»u
  l depth
  k
  (I, M) .
  Tł c¡c v§n ã tr¶n, möc ‰ch cıa chóng tæi trong lu“n ¡n n y
  l nghi¶n cøu mºt sŁ t‰nh ch§t ti»m c“n cıa mæun ph¥n b“c x¡c
  ành bði mºt mæun hœu h⁄n sinh. Chóng tæi x†t mæun ph¥n b“c
  M = ⊕ n≥0 J n M/J n+1 M v °t r k (n) = depth
  k
  (I, J n M/J n+1 M) l º
  s¥u chiãu > k cıa mæun J n M/J n+1 M trong I . Như chóng ta ¢ bi‚t,
  gi£ thuy‚t cıa Huneke khæng óng cho trưíng hæp tŒng qu¡t. Tuy nhi¶n,5
  trong trưíng hæp i ≤ r 1 (n) th t“p i¶an nguy¶n tŁ li¶n k‚t cıa mæun
  Łi çng iãu àa phưìng H i
  I
  (J n M/J n+1 M) l t“p hœu h⁄n v do â
  chóng tæi nghi¶n cøu t‰nh Œn ành cıa c¡c t“p hæp n y. Trưîc h‚t,
  chóng tæi chøng minh t‰nh Œn ành cıa º s¥u chiãu > k cıa mæun
  J n M/J n+1 M trong I . Sau â, chóng tæi ưa ra mºt sŁ b§t flng thøc
  cıa º s¥u chiãu > k øng vîi mºt låc Œn ành. Ti‚p theo, chóng tæi
  nghi¶n cøu t‰nh Œn ành cıa t“p i¶an nguy¶n tŁ li¶n k‚t cıa mæun
  Łi çng iãu àa phưìng t⁄i gi¡ trà Œn ành cıa r k (n) , øng vîi k = ư1 ,
  k = 0 v k = 1 . Ngo i ra, chóng tæi cÆn ưa ra v‰ dö vã t‰nh khæng Œn
  ành cıa t“p i¶an nguy¶n tŁ li¶n k‚t v g›n k‚t cıa mºt sŁ mæun Łi
  çng iãu àa phưìng. Song song vîi vi»c nghi¶n cøu c¡c t‰nh ch§t ti»m
  c“n cıa mæun J n M/J n+1 M , b i to¡n tưìng tü cho mæun M/J n M
  công ưæc chóng tæi nghi¶n cøu trong lu“n ¡n n y.
  Lu“n ¡n ưæc chia th nh 3 chưìng. Chưìng 1 nh›c l⁄i mºt sŁ ki‚n
  thøc cì sð như i¶an nguy¶n tŁ li¶n k‚t, i¶an nguy¶n tŁ g›n k‚t, d¢y
  ch‰nh quy, Łi çng iãu àa phưìng, mæun ph¥n b“c v låc nh‹m gióp
  cho vi»c tr nh b y rª r ng, câ h» thŁng c¡c k‚t qu£ trong c¡c chưìng
  sau.
  Trong to n bº Chưìng 2 v Chưìng 3 chóng tæi luæn gi£ thi‚t (R, m)
  l v nh giao ho¡n Noether àa phưìng, I, J l hai i¶an cıa R , M l
  Rư mæun hœu h⁄n sinh v A l Rư mæun Artin. Ngo i ra, chóng tæi
  luæn gi£ thi‚t R = ⊕ n≥0 R n l ⁄i sŁ ph¥n b“c chu'n hœu h⁄n sinh tr¶n
  R 0 = R v M = ⊕ n≥0 M n l Rư mæun ph¥n b“c hœu h⁄n sinh.
  Nºi dung cıa Chưìng 2 düa tr¶n c¡c b i b¡o [14] v [16]. Trong chưìng
  n y chóng tæi nghi¶n cøu mºt sŁ cæng thøc t‰nh º s¥u chiãu > k , chøng
  minh t‰nh Œn ành cıa º s¥u chiãu > k v mºt sŁ b§t flng thøc cıa º
  s¥u chiãu > k øng vîi mºt Jư låc Œn ành.6
  ” ìn gi£n, chóng tæi kþ hi»u N n thay cho M n ho°c M/J n M . K‚t
  qu£ thø nh§t cıa chóng tæi trong chưìng n y l ành lþ sau.
  ành lþ 2.2.3. Cho k ≥ ư1 l mºt sŁ nguy¶n. Khi â depth
  k
  (I, N n )
  nh“n gi¡ trà h‹ng khi n ı lîn.
  K‚t qu£ thø hai cıa chóng tæi trong chưìng n y l chøng minh t‰nh
  Œn ành cıa d¢y chiãu > k ho¡n và ưæc v d¢y Iư låc ch‰nh quy ho¡n
  và ưæc cıa N n , ¥y ch‰nh l nºi dung cıa ành lþ 2.2.5.
  N«m 2005, J. Herzog v T. Hibi [19] kþ hi»u c¡c gi¡ trà Œn ành
  cıa depth(m, J n ) , depth(m, J n /J n+1 ) v depth(m, R/J n ) lƒn lưæt bði
  lim
  n→∞
  depth J n , lim
  n→∞
  depth J n /J n+1 v lim
  n→∞
  depth R/J n v hå chøng minh
  c¡c b§t flng thøc
  lim
  n→∞
  depth R/J
  n ≤ lim
  n→∞
  depth J
  n
  /J
  n+1
  = lim
  n→∞
  depth J
  n ư 1.
  K‚t qu£ thø ba cıa chóng tæi trong chưìng n y l mð rºng ành lþ cıa
  Herzog v Hibi cho trưíng hæp º s¥u chiãu > k trong I øng vîi mºt
  Jư låc Œn ành (M n ) . Cö th” chóng ta câ ành lþ sau.
  ành lþ 2.3.3. Cho (R, m) l v nh àa phưìng, I, J l hai i¶an cıa R ,
  M l Rư mæun hœu h⁄n sinh v (M n ) l Jư låc Œn ành cıa M . Khi â
  vîi mØi k ≥ ư1 ta câ c¡c m»nh ã sau óng.
  (i) Tçn t⁄i c¡c giîi h⁄n lim
  n→∞
  depth
  k
  (I, M n ) , lim
  n→∞
  depth
  k
  (I, M n /M n+1 )
  v lim
  n→∞
  depth
  k
  (I, M/M n ) .
  (ii) Chóng ta luæn câ c¡c b§t flng thøc
  lim
  n→∞
  depth
  k
  (I, M/M n ) ≤ lim
  n→∞
  depth
  k
  (I, M n /M n+1 )
  v
  lim
  n→∞
  depth
  k
  (I, M n ) ư 1 ≤ lim
  n→∞
  depth
  k
  (I, M n /M n+1 ).
  (iii) N‚u J ⊆ I th lim
  n→∞
  depth
  k
  (I, M n /M n+1 ) = lim
  n→∞
  depth
  k
  (I, M n ) ư 1.7
  Chưìng 3 ưæc vi‚t düa tr¶n c¡c b i b¡o [1], [14], [15] v [16]. Trong
  chưìng n y chóng tæi nghi¶n cøu t‰nh hœu h⁄n v t‰nh Œn ành cıa mºt
  sŁ t“p i¶an nguy¶n tŁ li¶n k‚t v g›n k‚t cıa mæun Łi çng iãu
  àa phưìng. N«m 1999, K. Khashyarmanesh v Sh. Salarian [26] chøng
  minh r‹ng n‚u H
  j
  I
  (M) câ gi¡ hœu h⁄n vîi måi j < i th Ass R (H i
  I
  (M)) l
  t“p hœu h⁄n. Sau â, L. T. Nh n [40] ¢ chøng minh depth
  1
  (I, M) l sŁ
  nguy¶n i nhä nh§t sao cho H i
  I
  (M) câ gi¡ væ h⁄n v do â Ass R (H i
  I
  (M)) l
  t“p hœu h⁄n vîi måi i ≤ depth
  1
  (I, M) . Tł ¥y chóng ta th§y r‹ng vîi måi
  i ≤ r 1 (n) = depth
  1
  (I, J n M/J n+1 M) v j ≤ s 1 (n) = depth
  1
  (I, M/J n M)
  c¡c t“p Ass R (H i
  I
  (J n M/J n+1 M)) v Ass R (H
  j
  I
  (M/J n M)) l hœu h⁄n. V
  v“y mºt c¥u häi tü nhi¶n ưæc °t ra l :
  C¥u häi 1. C¡c t“p Ass R (H i
  I
  (J n M/J n+1 M)) v Ass R (H
  j
  I
  (M/J n M)) ,
  vîi i ≤ r 1 (n) v j ≤ s 1 (n) , câ Œn ành khi n ı lîn?
  K‚t qu£ ch‰nh cıa chóng tæi trong lu“n ¡n n y nâi r‹ng trł i mºt
  t“p hœu h⁄n c¡c i¶an nguy¶n tŁ th c¥u häi tr¶n l tr£ líi ưæc. K‚t
  qu£ n y ưæc chóng tæi ph¡t bi”u v chøng minh trong 6 ành lþ cıa
  Chưìng 3 theo thø tü l ành lþ 3.1.3, 3.1.4, 3.1.8, 3.1.10, 3.2.3 v 3.2.4.
  — ¥y chóng tæi ph¡t bi”u gºp l⁄i như sau:
  ành lþ. Gi£ sß r k v s k lƒn lưæt l c¡c gi¡ trà Œn ành cıa
  depth
  k
  (I, J n M/J n+1 M) v depth
  k
  (I, M/J n M) . Khi â c¡c m»nh ã sau
  óng.
  (i) C¡c t“p Ass R (H
  rư1
  I
  (J n M/J n+1 M)) v Ass R (H
  sư1
  I
  (M/J n M)) Œn ành
  khi n ı lîn.
  (ii) C¡c t“p S
  i≤r 0
  Ass R (H i
  I
  (J n M/J n+1 M)) v S
  i≤s 0
  Ass R (H i
  I
  (M/J n M)) Œn
  ành khi n ı lîn.8
  (iii) C¡c t“p
  [
  t≤i
  Ass R (H
  t
  I
  (J
  n
  M/J
  n+1
  M)) ∪ {m} v [
  t≤j
  Ass R (H
  t
  I
  (M/J
  n
  M)) ∪ {m}
  Œn ành khi n ı lîn, vîi måi i ≤ r 1 v j ≤ s 1 .
  Chó þ r‹ng rư1 ≤ r 0 ≤ r 1 , sư1 ≤ s 0 ≤ s 1 v theo [29, ành lþ 3.10] c¡c
  mæun H i
  I
  (J n M/J n+1 M) v H
  j
  I
  (M/J n M) l Artin khi i < r 0 v j < s 0 .
  V v“y c¥u häi l tƒm thưíng cho c¡c trưíng hæp i < r 0 v j < s 0 . Trong
  trưíng hæp rư1 = r 0 v sư1 = s 0 th m»nh ã (i) cıa k‚t qu£ ch‰nh l
  c¥u tr£ líi khæng tƒm thưíng cho c¥u häi tr¶n khi i = rư1 v j = sư1 .
  Hìn nœa, m»nh ã (ii) cıa k‚t qu£ ch‰nh nâi r‹ng ngo⁄i trł i¶an cüc
  ⁄i, c¡c t“p Ass R (H i
  I
  (J n M/J n+1 M)) v Ass R (H
  j
  I
  (M/J n M)) Œn ành khi
  i ≤ r 0 v j ≤ s 0 . Ngo i ra m»nh ã (iii) cıa k‚t qu£ ch‰nh nâi r‹ng c¡c
  t“p Ass R (H i
  I
  (J n M/J n+1 M)) v Ass R (H
  j
  I
  (M/J n M)) Œn ành khi i ≤ r 1
  v j ≤ s 1 ngo⁄i trł mºt t“p hœu h⁄n c¡c i¶an nguy¶n tŁ.
  Trong chưìng n y, thay v dòng c¡c kþ hi»u depth
  ư1
  (I, M) , depth
  0
  (I, M)
  v depth
  1
  (I, M) chóng tæi dòng c¡c kþ hi»u quen thuºc lƒn lưæt l
  depth(I, M) , f-depth(I, M) v gdepth(I, M) . K‚t lu“n thø nh§t cıa c¡c
  m»nh ã (i), (ii) v (iii) trong k‚t qu£ ch‰nh ưæc chóng tæi chøng minh
  dưîi d⁄ng tŒng qu¡t hìn, ð ¥y chóng tæi x†t b i to¡n cho trưíng hæp
  ph¥n b“c. Cö th” hìn, chóng tæi x†t R = ⊕ n≥0 R n l ⁄i sŁ ph¥n b“c
  chu'n hœu h⁄n sinh tr¶n R 0 = R v M = ⊕ n≥0 M n l Rư mæun ph¥n
  b“c hœu h⁄n sinh. Khi â ành lþ 3.1.3 ch¿ ra r‹ng n‚u r l gi¡ trà Œn
  ành cıa depth(I, M n ) th t“p Ass R (H r
  I
  (M n )) Œn ành khi n ı lîn. Mºt
  h» qu£ ngay tøc kh›c cıa ành lþ 3.1.3 l k‚t lu“n thø nh§t cıa m»nh
  ã (i) trong k‚t qu£ ch‰nh. Ti‚p theo, chóng tæi sß döng k‚t qu£ n y vîi
  chó þ r‹ng H i
  I
  (M) = 0 vîi måi i < depth(I, M) ” chøng minh k‚t lu“n
  thø hai cıa m»nh ã (i) trong k‚t qu£ ch‰nh, â l nºi dung cıa ành lþ
  3.1.4.9
  K‚t lu“n thø nh§t cıa m»nh ã (ii) trong k‚t qu£ ch‰nh l h» qu£ trüc
  ti‚p cıa ành lþ sau.
  ành lþ 3.1.8. Cho R = ⊕ n≥0 R n l ⁄i sŁ ph¥n b“c chu'n hœu h⁄n sinh
  tr¶n R 0 = R , M = ⊕ n≥0 M n l Rư mæun ph¥n b“c hœu h⁄n sinh v I
  l i¶an cıa R . Gi£ sß r 0 l gi¡ trà Œn ành cıa f-depth(I, M n ) . Khi â
  t“p S
  j≤r 0
  Ass R (H
  j
  I
  (M n )) Œn ành khi n ı lîn.
  ” chøng minh ành lþ 3.1.8, bưîc ƒu ti¶n v công l bưîc quan
  trång, chóng tæi chøng minh S = S
  n≥a
  Ass R (H
  r 0
  I
  (M n )) l t“p hœu h⁄n vîi
  sŁ a n o â. Sau â, vîi mØi p ∈ S, dim R/p > 0 , b‹ng àa phưìng hâa
  t⁄i p ta ưa mºt d¢y låc ch‰nh quy vã d¢y ch‰nh quy, tł ¥y ta câ th”
  ¡p döng ành lþ 3.1.3. B¥y gií chóng tæi sß döng k‚t qu£ n y ” chøng
  minh k‚t lu“n thø hai cıa m»nh ã (ii) trong k‚t qu£ ch‰nh, â l nºi
  dung ành lþ 3.1.10.
  K‚t lu“n thø nh§t cıa m»nh ã (iii) trong k‚t qu£ ch‰nh l mºt h»
  qu£ trüc ti‚p cıa ành lþ sau.
  ành lþ 3.2.3. Cho R = ⊕ n≥0 R n l ⁄i sŁ ph¥n b“c chu'n hœu h⁄n
  sinh tr¶n R 0 = R , M = ⊕ n≥0 M n l Rư mæun ph¥n b“c hœu h⁄n sinh
  v I l i¶an cıa R . Gi£ sß r 1 l gi¡ trà Œn ành cıa gdepth(I, M n ) . Khi
  â vîi mØi l ≤ r 1 t“p S
  j≤l
  Ass R (H
  j
  I
  (M n )) ∪ {m} Œn ành khi n ı lîn.
  Công như trong chøng minh cıa ành lþ 3.1.8, trưîc h‚t chóng tæi
  chøng minh S = S
  n≥b
  S
  j≤l
  Ass R (H
  j
  I
  (M n )) l t“p hœu h⁄n vîi sŁ b n o â.
  Vîi mØi p ∈ S, dim R/p > 0 , b‹ng àa phưìng hâa t⁄i p ta ưa mºt d¢y
  ch‰nh quy suy rºng vã d¢y låc ch‰nh quy, tł â ta câ th” ¡p döng ành
  lþ 3.1.8 ” chøng minh ành lþ 3.2.3.10
  CuŁi còng chóng tæi sß döng ành lþ 3.2.3 vîi chó þ r‹ng Supp
  R
  (H
  j
  I
  (M))
  l t“p hœu h⁄n vîi måi j < gdepth(I, M) ” chøng minh k‚t lu“n thø
  hai cıa m»nh ã (iii) trong k‚t qu£ ch‰nh, â l nºi dung cıa ành lþ
  3.2.4.
  N«m 2001, T. Marley [33] chøng minh r‹ng mæun Łi çng iãu àa
  phưìng H
  dim Rư1
  I
  (M) câ gi¡ hœu h⁄n. Tł ¥y æng ta ưa ra c¥u tr£ líi
  khflng ành cho gi£ thuy‚t cıa Huneke [22, B i to¡n 4] trong trưíng
  hæp v nh R câ chiãu nhä hìn ho°c b‹ng 3. B‹ng c¡ch thay v nh R bði
  v nh R/ ann R (M) , chóng ta câ th” ch¿ ra r‹ng Supp
  R
  (H
  dim Mư1
  I
  (M))
  l t“p hœu h⁄n, v v“y Ass R (H
  dim Mư1
  I
  (M)) l t“p hœu h⁄n. Do â
  Ass R (H
  dư1
  I
  (J n M/J n+1 M)) v Ass R (H
  d
  0 ư1
  I
  (M/J n M)) l c¡c t“p hæp hœu
  h⁄n, trong â d = dim(J n M/J n+1 M) v d
  0
  = dim(M/J n M) . Mºt c¡ch
  tü nhi¶n chóng tæi quan t¥m ‚n t‰nh Œn ành cıa c¡c t“p hæp n y. ”
  ìn gi£n, chóng tæi dòng N n ” kþ hi»u Rư mæun J n M/J n+1 M ho°c
  M/J n M v gåi d l gi¡ trà Œn ành cıa dim N n . Khi â k‚t qu£ ti‚p theo
  cıa chóng tæi trong chưìng n y nâi r‹ng, ngo⁄i trł i¶an cüc ⁄i, t“p
  Ass R (H
  dư1
  I
  (N n )) Œn ành khi n ı lîn, â l nºi dung cıa ành lþ 3.2.7.
  Chóng ta bi‚t r‹ng mæun Łi çng iãu àa phưìng H i
  I
  (M) nâi chung
  khæng hœu h⁄n sinh. SŁ nguy¶n i nhä nh§t sao cho H i
  I
  (M) khæng hœu
  h⁄n sinh ưæc gåi l chiãu hœu h⁄n sinh cıa mæun M Łi vîi i¶an I
  v ưæc kþ hi»u bði f I (M) . Chó þ r‹ng, v H 0
  I
  (M) l mæun hœu h⁄n
  sinh n¶n f I (M) ≥ 1 . Theo Brodmann v Faghani [7], t“p Ass R (H i
  I
  (M))
  l hœu h⁄n vîi måi i ≤ f I (M) . Do â c¡c t“p Ass R (H i
  I
  (J n M/J n+1 M))
  v Ass R (H
  j
  I
  (M/J n M)) hœu h⁄n vîi måi i ≤ r(n) = f I (J n M/J n+1 M) v
  j ≤ s(n) = f I (M/J n M) . V v“y mºt c¥u häi tü nhi¶n ưæc °t ra l :
  C¥u häi 2. C¡c t“p Ass R (H i
  I
  (J n M/J n+1 M)) v Ass R (H
  j
  I
  (M/J n M)) ,
  vîi i ≤ r(n) v j ≤ s(n) , câ Œn ành khi n ı lîn?11
  K‚t qu£ ti‚p theo cıa chóng tæi trong chưìng n y l ưa ra ph£n v‰
  dö cho c¥u häi tr¶n Łi vîi mæun M/J n M . Cö th” chóng ta câ ành lþ
  sau.
  ành lþ 3.3.1. Tçn t⁄i Rư mæun hœu h⁄n sinh M v c¡c i¶an I, J
  cıa R sao cho Ass R (H 1
  I
  (M/J n M)) khæng Œn ành khi n ı lîn.
  Düa v o ành lþ 3.1.3, chóng tæi d„ d ng chøng minh ưæc t“p
  Ass R (H 1
  I
  (J n M/J n+1 M)) Œn ành khi n ı lîn. K‚t qu£ n y tr¡i vîi
  nhœng suy lu“n thæng thưíng. Bði v nhiãu t‰nh ch§t ti»m c“n m óng
  cho mæun J n M/J n+1 M th công óng cho mæun M/J n M .
  Như chóng ta ¢ bi‚t mæun Łi çng iãu àa phưìng H i
  m
  (M) l
  mæun Artin vîi måi Rư mæun hœu h⁄n sinh M . Do â t“p i¶an
  nguy¶n tŁ g›n k‚t Att R (H i
  m
  (M)) luæn hœu h⁄n. N‚u chóng ta kþ hi»u
  N n l J n M/J n+1 M ho°c M/J n M th rª r ng Att R (H 0
  m
  (N n )) Œn ành khi
  n ı lîn. Hìn nœa, theo k‚t qu£ cıa I. G. Macdonald v R. Y. Sharp
  [32, ành lþ 2.2], t“p Att R (H d
  m
  (N n )) Œn ành khi n ı lîn, trong â d l
  gi¡ trà Œn ành cıa dim N n . V v“y mºt c¥u häi tü nhi¶n ưæc °t ra l :
  C¥u häi 3. T“p Att R (H i
  m
  (N n )) , vîi i b§t ký, câ Œn ành khi n ı lîn?
  K‚t qu£ cuŁi còng cıa chóng tæi trong lu“n ¡n n y l ưa ra v‰ dö ”
  ch¿ ra r‹ng nâi chung c¡c t“p tr¶n khæng Œn ành khi n ı lîn. Cö th”
  chóng ta câ ành lþ sau.
  ành lþ 3.3.8. C¡c khflng ành sau l óng.
  (i) Tçn t⁄i v nh àa phưìng (T, m) v i¶an I cıa T sao cho c¡c t“p
  Att T (H 3
  m
  (T/I n )) v Att T (H 4
  m
  (I n )) khæng Œn ành khi n ı lîn.
  (ii) Tçn t⁄i mæun hœu h⁄n sinh M tr¶n v nh àa phưìng (R, m) v
  i¶an J cıa R sao cho t“p Att R (H i
  I
  (J n M/J n+1 M)) khæng Œn ành
  khi n ı lîn, vîi i n o â.12
  Melkersson v Schenzel [38] khi nghi¶n cøu vã t‰nh Œn ành cıa t“p
  i¶an tŁ li¶n k‚t v g›n k‚t cıa mæun Ext v Tor ¢ ưa ra c¥u häi:
  Vîi mØi i ≥ 0 , t“p Ass R (Ext
  i
  R
  (R/I n , M)) câ Œn ành khi n ı lîn?
  Tł chøng minh cıa ành lþ 3.3.8, chóng tæi thu ưæc mºt h» qu£ tr£ líi
  cho c¥u häi tr¶n. Cö th” chóng tæi ch¿ ra r‹ng tçn t⁄i v nh àa phưìng
  (T, m) v i¶an I cıa T sao cho S
  n≥0
  Ass T (Ext
  2
  T
  (T/I n , T)) l t“p væ h⁄n
  v do â t“p Ass T (Ext
  2
  T
  (T/I n , T)) khæng Œn ành khi n ı lîn, ¥y ch‰nh
  l nºi dung cıa H» qu£ 3.3.10.13
  Chưìng 1
  KI˜N THÙC CHU‰N BÀ
  Trong chưìng n y, chóng tæi nh›c l⁄i mºt sŁ ki‚n thøc cì sð như i¶an
  nguy¶n tŁ li¶n k‚t, i¶an nguy¶n tŁ g›n k‚t, d¢y ch‰nh quy, º s¥u, Łi
  çng iãu àa phưìng, phøc Koszul, mæun ph¥n b“c v låc ” gióp cho
  vi»c tr nh b y rª r ng, h» thŁng c¡c k‚t qu£ trong c¡c chưìng sau. Ta
  luæn kþ hi»u R l v nh giao ho¡n Noether v I l i¶an cıa R .
  1.1 I¶an nguy¶n tŁ li¶n k‚t v g›n k‚t
  Trưîc h‚t chóng tæi nh›c l⁄i kh¡i ni»m i¶an nguy¶n tŁ li¶n k‚t v mºt
  sŁ t‰nh ch§t theo c¡c cuŁn s¡ch [34] v [35].
  ành ngh¾a 1.1.1. Cho M l Rư mæun. I¶an nguy¶n tŁ p ưæc gåi
  l nguy¶n tŁ li¶n k‚t cıa M n‚u tçn t⁄i x ∈ M sao cho p = ann R (x).
  T“p c¡c i¶an nguy¶n tŁ li¶n k‚t cıa M ưæc kþ hi»u bði Ass R (M).
  T“p {p ∈ Spec(R)|M p 6= 0} ưæc gåi l gi¡ cıa M v ưæc kþ hi»u
  bði Supp
  R
  (M) .
  Trưîc h‚t chóng tæi nh›c l⁄i k‚t qu£ ìn gi£n sau m thưíng ưæc
  dòng trong lu“n ¡n.
  ành lþ 1.1.2. [35, ành lþ 6.1, ành lþ 6.3]
  (i) Rư mæun M l kh¡c khæng khi v ch¿ khi Ass R (M) 6= ∅ .14
  (ii) N‚u 0 → M → N → K → 0 l d¢y khîp c¡c Rư mæun th
  Ass R (M) ⊆ Ass R (N) ⊆ Ass R (M) ∪ Ass R (K) v
  Supp
  R
  (M) ⊆ Supp
  R
  (N) = Supp
  R
  (M) ∪ Supp
  R
  (K).
  ành lþ sau ch¿ ra r‹ng t“p i¶an nguy¶n tŁ li¶n k‚t cıa mæun hœu
  h⁄n sinh luæn l t“p hœu h⁄n çng thíi ưa ra mŁi quan h» bao h m
  giœa t“p i¶an nguy¶n tŁ li¶n k‚t v gi¡ cıa mºt mæun.
  ành lþ 1.1.3. [35, ành lþ 6.5] Cho M l Rư mæun hœu h⁄n sinh. Khi
  â c¡c m»nh ã sau óng.
  (i) Ass R (M) l t“p hœu h⁄n.
  (ii) Ass R (M) ⊆ Supp
  R
  (M) .
  (iii) p l phƒn tß cüc ti”u cıa Ass R (M) n‚u v ch¿ n‚u p l phƒn tß cüc
  ti”u cıa Supp
  R
  (M) .
  ” t m t“p i¶an nguy¶n tŁ li¶n k‚t cıa mæun M p chóng ta sß döng
  ành lþ sau.
  ành lþ 1.1.4. [35, ành lþ 6.2] Cho M l Rư mæun, p ∈ Spec(R) .
  Khi â
  Ass R p
  (M p ) = {qR p |q ∈ Ass R (M), q ⊆ p}.
  Nh›c l⁄i r‹ng, chiãu cıa v nh R , kþ hi»u dim R , ưæc x¡c ành bði
  dim R = sup{n|∃p 0
  p 1
  . p n , p i ∈ Spec(R)}.
  Hìn nœa, chiãu cıa mæun M ưæc x¡c ành bði dim M = dim R/ ann R (M) .
  N‚u M l Rư mæun hœu h⁄n sinh th Supp
  R
  M = V(ann R (M)) v
  do â
  dim M = sup{dim R/p|p ∈ Supp
  R
  (M)}
  = sup{dim R/p|p ∈ Ass R (M)}.15
  Mæun con N cıa Rư mæun M ưæc gåi l mæun con nguy¶n sì
  n‚u Ass R (M/N) ch¿ chøa mºt phƒn tß. Gi£ sß r‹ng Ass R (M/N) = {p}
  th ta nâi N l mæun con pư nguy¶n sì cıa M .
  Mºt ph¥n t‰ch nguy¶n sì cıa N l mºt bi”u thøc câ d⁄ng N =
  N 1 ∩ . ∩ N r trong â N i l mæun con p i ư nguy¶n sì cıa M vîi måi
  i = 1, . , r. Ph¥n t‰ch nguy¶n sì N = N 1 ∩ . ∩ N r ưæc gåi l thu
  gån n‚u khæng câ N i n o thła v p i 6= p j vîi måi i 6= j. V giao cıa hai
  mæun con pư nguy¶n sì l mºt mæun pư nguy¶n sì n¶n måi ph¥n t‰ch
  nguy¶n sì cıa N ãu câ th” ưa ưæc vã d⁄ng thu gån.
  Chóng ta câ ành lþ quan trång sau.
  ành lþ 1.1.5. [35, ành lþ 6.8] Cho M l Rư mæun hœu h⁄n sinh.
  Khi â måi mæun con thüc sü N cıa M ãu câ ph¥n t‰ch nguy¶n sì
  thu gån. Hìn nœa, n‚u N = N 1 ∩ . ∩ N r l mºt ph¥n t‰ch nguy¶n sì
  thu gån cıa N sao cho Ass R (M/N i ) = {p i } vîi måi i = 1, . , r th
  Ass R (M/N) = {p 1 , . , p r } .
  Ti‚p theo, chóng tæi nh›c l⁄i lþ thuy‚t bi”u di„n thø c§p ưæc
  Macdonald [31] giîi thi»u n«m 1973, theo mºt ngh¾a n o â nâ Łi ng¤u
  vîi lþ thuy‚t ph¥n t‰ch nguy¶n sì.
  Mºt Rư mæun S ưæc gåi l thø c§p n‚u S 6= 0 v vîi måi r ∈ R ,
  ph†p nh¥n bði r tr¶n S l to n c§u ho°c lôy linh. N‚u S l thø c§p th
  p
  ann R (S) = p l mºt i¶an nguy¶n tŁ. Khi â ta nâi S l mæun pư thø
  c§p.
  Mºt bi”u di„n thø c§p cıa Rư mæun M l mºt ph¥n t‰ch M =
  M 1 + . + M r th nh tŒng hœu h⁄n c¡c mæun con p i ư thø c§p M i .
  Mæun M ưæc gåi l bi”u di„n ưæc n‚u M = 0 ho°c M câ mºt bi”u
  di„n thø c§p. Bi”u di„n thø c§p M = M 1 + . + M r ưæc gåi l tŁi ti”u

  Xem Thêm: Về tính chất tiệm cận của một số Môđun phân bậc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Về tính chất tiệm cận của một số Môđun phân bậc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status