Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp Cellulase của các chủng xạ khuẩn ưa nhiệt thu thập tại Buôn Ma Thu

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp Cellulase của các chủng xạ khuẩn ưa nhiệt thu thập tại Buôn Ma Thu

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1]. Khưu Phương Yến Anh (2007), Nghiên cứu khả năng enzyme
  cellulase của một số chủng nấm sợi phân lập từ rừng ngập mặn cần giờ, Luận
  văn thạc sĩ sinh học, Trường Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh.
  [2]. Phạm Thị Trân Châu, Phan Tuấn Nghĩa (2007), Công nghệ sinh học,
  tập 3 : Enzyme và ứng dụng, Nxb Giáo dục, trang 45 – 94.
  [3]. Nguyễn Thị Kim Cúc, Phạm Việt Cường, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Lê
  Văn Nhương (1999), Phân lập và định loại một số tính chất của chủng vi nấm,
  xạ khuẩn có tiềm năng ứng dụng trong quy trình xử lý vỏ cà phê , Báo cáo khoa
  học Hội Nghị Công Nghệ Sinh Học Toàn Quốc; NXB KHKT; tr 206-213.
  [4]. Tăng Thị Chính, Lý Kim Bảng, Lê Gia Hy (1999), Nghiên cứu sản
  xuất enzyme cellulase của một số chủng vi sinh vật ưa nhiệt phân lập từ bể ủ rác
  thải, Báo cáo khoa học Hội Nghị Công Nghệ Sinh Học Toàn Quốc, NXB
  KHKT; tr 790-796.
  [5]. Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyền, Phạm Văn Ty (1978), Một
  số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật, tập 2,3, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.
  [6]. Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty (2007), Vi
  sinh vật học, Nhà xuất bản Giáo dục.
  [7]. Nguyễn Lân Dũng, Đoàn Xuân Mượu, Nguyễn Phùng Tiến, Đặng
  Đức Trạch, Phạm Văn Ty (1972), Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật
  học, Nhà xuất bản Khoa học kĩ thuật.
  [8]. Nguyễn Lân Dũng (1976), Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh
  vật học, tập 2, NXB khoa học và kỹ thuật.
  [9]. Lê Gia Hy, (1994), Nghiên cứu xạ khuẩn thuộc chi streptomyces sinh
  chất kháng sinh chống nấm gây bệnh đạo ôn và thối cổ rễ phân lập ở Việt Nam,
  Luận án Phó tiến sĩ sinh học. [10]. Nguyễn Lan Hương, Lê Văn Nhương, Hoàng Đình Hoà (1999);
  Phân lập và hoạt hóa vi sinh vật ưa nhiệt có hoạt tính cellulase cao để bổ sung
  lại vào khối ủ, rút ngắn chu kỳ xử lý rác thải sinh hoạt, Báo cáo khoa học Hội
  Nghị Công Nghệ Sinh Học Toàn Quốc, NXB KHKT, tr 531-535.
  [11]. Phạm Thị Ngọc Lan, Phạm Thị Hoà, Lý Kim Bảng (1999), Tuyển chọn
  một số chủng xạ khuẩn có khả năng phân giải cellulose từ mùn rác, Báo cáo khoa
  học Hội Nghị Công Nghệ Sinh Học Toàn Quốc, NXB KHKT; tr 177-182.
  [12]. Nguyễn Đức Lượng, Đặng Vũ Bích Hạnh (1999), Khả năng sinh
  tổng hợp Cellulase của Atinomyces griseus, Báo cáo khoa học Hội Nghị Công
  Nghệ Sinh Học Toàn Quốc, NXB KHKT; tr 804- 809.
  [13]. Nguyễn Đức Lượng, Đặng Vũ Bích Hạnh (1999), Một số tính chất
  enzyme cellulase của xạ khuẩn Actinomyces griseus, Báo cáo khoa học Hội Nghị
  Công Nghệ Sinh Học Toàn Quốc, NXB KHKT, tr 580-583.
  [14]. Đinh Thị Kim Nhung (2005), Ảnh hưởng của nguồn cacbon và nitơ
  cho việc tạo thành xenlulase của Acetobacter xylinum, Đại học Sư Phạm Hà Nội
  2; Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, NXB KHKT.
  [15]. Ngô Đại Nghiệp (2009), Giáo trình enzyme học, Trường Đại học
  Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.
  [16]. Lê Ngọc Tú, La Văn Chứ, Phạm Trân Châu, Nguyễn Lân Dũng
  (1982), Enzyme vi sinh vật, Nxb KH&KT.
  [17]. Trần Cẩm Vân (2001), Giáo trình vi sinh vật học môi trường, NXB
  Đại học Quốc gia Hà Nội.
  [18]. Lê Thị Thanh Xuân, Phan Thị Tuyết Minh Viện Công Nghệ Sinh
  Học, Viện KH&CNVN. Trần Hà Ninh, Tăng Thị Chính Viện Công Nghệ Môi
  Trường, Viện KH&CNVN (2005), Phân lập và tuyển chọn các chủng xạ khuẩn
  ưa nhiệt sinh tổng hợp xenlulaza cao, Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong
  khoa học sự sống, NXB KHKT; tr 872-875. [19]. Lương Đức Phẩm, Hồ Sường (1978), Vi sinh tổng hợp, NXB khoa
  học và kỹ thuật Hà Nội.
  [20]. GS.TS Nguyễn Xuân Thành (2007), Giáo trình vi sinh vật học công
  nghiệp, NXB Giáo dục.
  [21]. Trần Thanh Thủy (1998), Hướng dẫn thực hành vi sinh vật học, Nhà
  xuất bản giáo dục.
  [22]. Hồ Sĩ Tráng (2004), Cơ sở hoá học gỗ và cellulose tập 1,2, NXB
  khoa học kỹ thuật Hà Nội.
  [23]. Allister J. Lyons, JR., and Thomas G. Pridham (1965), Colorimetric
  Determination of Color of Aerial Mycelium of Streptomycetes, Journal of
  bacteriology, American Society for Microbiology, 89(1), pp. 159-169.
  [24]. Bergey’s Mannual of Systematic bacteriology (1989), Vol. 4.
  [25]. Becker, B., M.P. Lechevalier and H.A.Lechevalier (1965), Chemical
  composition of cell wall preparations from Strains of various form – genera of
  aerobic Actinomyce, .J.Appl. Microbiol., 13, pp. 236-243.
  [26]. Eberhard Kuster (1972), Simple working key for the classification
  and identification of named taxe included in the International Stepmyces project,
  Inter.J. Syst. Bac., 3, pp.139-148.
  [27]. Faiez Alani, William A. Anderson, Murray Moo-Young (2007),
  New isolate of Streptomyces sp. with novel thermoalkalotolerant cellulases,
  Biotechnol Lett DOI 10.1007/s10529-007-9500-9 Original research paper.
  [28]. Hung-Der Jang and Kuo-Shu Chen (2002), Production and
  characterization of thermostable cellulases from Streptomyces transformant T3-
  1, World Journal of Microbiology & Biotechnology 19: 263–268, 2003. Kluwer
  Academic Publishers. Printed in the Netherlands.
  [29]. John G. Holt, Noel R. Krieg, Peter H. A. Sneath, James T. Staley ,
  Stanley T. Wikkiams, 1994, Bergey’s Mannual of determinative bacteriology,
  Ninth Edition, Lippincott Williams & Wilkins, p 605-703. [30]. Lechevalier, M. P. and H.A.Lechevalier (1970). Chemical
  composition as a criterion in the classification of aerobic Actinomycetes, Int. J.
  System. Bact., 20, pp. 435-443.
  [31]. Sherling, E.B. and D.Gottlieb (1966), Methods for characterization
  of Streptomyces species, Intern. J. Syst. Bact., 16(3), pp .313-340.
  [32]. Thomas G. Pridham (1965), Color and Streptomycetes - Report of
  an International Workshop on Determination of Color of Streptomycetes,
  Applied microbiology, American Society for Microbiology., 13(1), pp. 43-61.
  TP.Hồ Chí Minh.
  [33]. Tresner, H.D., E.J.Buckus (1963), System of color wheels for
  Streptomyces taxonomy, Appl.Microbiol, 11, pp. 335-338.
  [34]. Waksman, S.A. (1961), The Actinomycetes, vol.2 Classification, idetification
  and description of the genera and species, The Williams and Wilkins Co., Baltimore.
  [35]. Williams, S.T., M.Goodfellow, G.Alderson, E.M. Wellington,
  P.H.A.Sneath and M.J. Sackin (1983), Numerical classification of Streptomyces and
  related genera, J.Gen. Microbiol., 129, pp.1743-1813.
  [36]. Witt, D., W. Liesack and E. Stackebbandt (1989), Identification of
  Streptomyces by 16S RNA Sequences and oligonucleotide probes, Recent
  advances in microbial ecology, Tokyo, Japan Scientific Press.
  [37]. Witt, D. and E. Stackebbandt (1990), Unification of the genera
  Streptomyces and Streptoverticillium and amendation of Streptomyces Waksman
  and Henrici 1443, System.Appl. Microbiol., 13, pp. 361- 371. PHỤ LỤC
  Phụ lục 1: Đường chuẩn CMCase
  Đường chuẩn CMCase
  y = 1.2317x - 0.0066
  R
  2
  = 0.9789
  0
  0.2
  0.4
  0.6
  0.8
  0 0.2 0.4 0.6 0.8
  Nồng độ glucose (mg/ml)
  O D 540nm
  OD 540nm
  Linear (OD
  540nm)
  Nồng độ
  glucose (IU/ml)
  0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
  OD 540nm 0.103 0.224 0.365 0.451 0.604 0.7 Phụ lục 2: Tương quan hàm lượng glucose(mg/ml) và chỉ số OD 540n.m
  Nồng độ glucose (IU/ml) Chỉ số OD Trung bình OD Sai số
  0.100 0.103
  0.106
  0.100
  0.103 0.00001
  0.200 0.224
  0.226
  0.222
  0.224 0.00029
  0.300 0.368
  0.363
  0.364
  0.365 0.0021
  0.400 0.551
  0.550
  0.552
  0.451 0.0114
  0.500 0.606
  0.602
  0.604
  0.604 0.0054
  0.600 0.700
  0.698
  0.702
  0.700 0.005 Phụ lục 3: Đường kính vòng phân giải và nồng độ đường khử trong môi trường
  nuôi cấy 12 chủng phân lập được.
  STT Chủng Chỉ số
  OD
  540n.m
  Trung
  bình
  OD
  Nồng độ
  đường
  khử(IU/ml)
  Đường kính vòng
  thủy phân (mm)
  Mức độ
  phân giải
  1 C 1 0.718
  0.695
  0.702
  0.705 0.579
  32.0
  29.0
  26.0
  Mạnh
  2 C 2 0.744
  0.924
  0.903
  0.857 0.702
  33.0
  30.0
  30.0
  Mạnh
  3 C 3 0.876
  0.996
  0.987
  0.953 0.780
  30.0
  28.0
  29.0
  Mạnh
  4 C 4 0.826
  0.741
  0.891
  0.819 0.672
  31.0
  28.0
  30.0
  Mạnh
  5 C 5 0.785
  0.775
  0.750
  0.770 0.632
  37.0
  30.0
  25.0
  Mạnh
  6 C 6 1.124
  1.193
  1.081
  1.132 0.926
  32.0
  31.0
  30.0
  Mạnh
  7 C 7 1.060
  1.046
  1.090
  1.065 0.871
  35.0
  36.0
  31.0
  Mạnh
  8 C 8 0.705
  0.624
  0.684
  0.671 0.551
  18.0
  23.0
  22.0
  Khá
  9 C 9 0.905
  0.980
  0.960
  0.948 0.776
  20.0
  22.0
  20.0
  Khá
  10 C 10 0.692
  0.622
  0.602
  0.638 0.525
  28.0
  30.0
  25.0
  Mạnh
  11 C 11 0.576
  0.656
  0.568
  0.601 0.495
  29.0
  25.0
  20.0
  Mạnh
  12 C 12 0.545
  0.525
  0.616
  0.562 0.463
  20.0
  18.0
  20.0
  Mạnh Phụ lục 4: Khả năng chịu nhiệt của các chủng xạ khuẩn
  Chủng Nhiệt độ
  Chỉ số OD
  540n.m
  Trung bình Sai số
  Nồng độ đường
  khử(IU/ml)
  A 2
  45 0 C
  0.858
  0.910
  0.920
  0.890 0.00110 0.729
  50 0 C
  0.775
  0.826
  0.756
  0.786 0.00131 0.645
  55 0 C
  0.536
  0.436
  0.551
  0.508 0.00390 0.419
  60 0 C
  0.379
  0.324
  0.327
  0.343 0.00100 0.285
  65 0 C
  0.392
  0.445
  0.438
  0.425 0.00080 0.352
  C 2
  45 0 C
  0.750
  0.706
  0.739
  0.731 0.00052 0.600
  50 0 C
  0.920
  0.786
  0.776
  0.827 0.00647 0.678
  55 0 C
  0.773
  0.758
  0.782
  0.771 0.00015 0.633
  60 0 C
  0.611
  0.478
  0.531
  0.540 0.00448 0.445
  65 0 C
  0.781
  0.753
  0.774
  0.769 0.00021 0.631
  C 3
  45 0 C
  0.903
  0.740
  0.757
  0.800 0.00803 0.656
  50 0 C
  0.756
  0.749
  0.805
  0.770 0.00093 0.632
  55 0 C
  0.532
  0.556
  0.536
  0.541 0.00017 0.446
  60 0 C
  0.365
  0.381
  0.290
  0.345 0.00236 0.287 65 0 C
  0.344
  0.407
  0.365
  0.372 0.00102 0.309
  C 4
  45 0 C
  0.935
  0.841
  0.899
  0.892 0.00225 0.731
  50 0 C
  0.803
  0.861
  0.928
  0.850 0.00391 0.697
  55 0 C
  0.715
  0.592
  0.653
  0.653 0.00378 0.537
  60 0 C
  0.541
  0.519
  0.560
  0.540 0.00042 0.445
  65 0 C
  0.601
  0.543
  0.628
  0.590
  0.02383 0.486
  C 6
  45 0 C
  1.231
  1.208
  1.175
  1.205 0.00079 0.985
  50 0 C
  1.029
  1.064
  1.022
  1.038 0.00051 0.849
  55 0 C
  0.928
  1.004
  0.822
  0.918 0.00836 0.752
  60 0 C
  0.389
  0.342
  0.330
  0.354 0.00097 0.294
  65 0 C
  0.449
  0.427
  0.449
  0.442 0.00016 0.365
  C 7
  45 0 C
  1.001
  1.018
  0.903
  0.974 0.00385 0.797
  50 0 C
  0.729
  0.673
  0.676
  0.693 0.00099 0.569
  55 0 C
  0.494
  0.553
  0.542
  0.530 0.00098 0.437
  60 0 C
  0.332
  0.316
  0.329
  0.326 0.00001 0.271 65 0 C
  0.319
  0.328
  0.316
  0.321 0.00002 0.267
  Ctm
  45 0 C
  0.768
  0.689
  0.749
  0.735 0.00170 0.603
  50 0 C
  0.817
  0.906
  0.860
  0.861 000198 0.706
  55 0 C
  0.630
  0.690
  0.711
  0.677 0.00177 0.556
  60 0 C
  0.548
  0.519
  0.437
  0.501 0.00331 0.413
  65 0 C
  0.290
  0.318
  0.329
  0.312 0.00040 0.200 Phụ lục 5. pH thích hợp đến hoạt tính enzyme cellulase của các chủng xạ khuẩn.
  Chủng pH
  Chỉ số OD
  540n.m Trung bình
  Sai số Nồng độ
  đường khử
  (IU/ml)
  A 2
  55
  0.470
  0.381
  0.425
  0.425
  0.00198
  0.352
  60
  0.440
  0.362
  0.422
  0.408
  0.00167
  0.338
  65
  0.300
  0.318
  0.286
  0.310
  0.00016
  0.258
  70
  0.178
  0.217
  0.198
  0.198
  0.00038
  0.167
  75
  0.322
  0.296
  0.337
  0.318
  0.00043
  0.265
  80
  0.176
  0.149
  0.219
  0.181
  0.00125
  0.154
  C 2
  55
  0.390
  0.339
  0.376
  0.368
  0.00069
  0.305
  60
  0.430
  0.360
  0.420
  0.403
  0.00143
  0.334
  65
  0.263
  0.259
  0.228
  0.250
  0.00037
  0.210
  70
  0.357
  0.257
  0.328
  0.314
  0.00265
  0.262
  75
  0.361
  0.292
  0.372
  0.342
  0.00188
  0.284
  80
  0.143
  0.134
  0.134
  0.137
  0.00001
  0.118 C 3
  55
  0.417
  0.305
  0.435
  0.404
  0.00496
  0.335
  60
  0.326
  0.301
  0.421
  0.349
  0.00401
  0.290
  65
  0.336
  0.304
  0.524
  0.388
  0.01413
  0.322
  70
  0.345
  0.379
  0.330
  0.351
  0.00063
  0.292
  75
  0.406
  0.352
  0.441
  0.400
  0.00201
  0.331
  80
  0.302
  0.276
  0.301
  0.293
  0.00022
  0.244
  C 4
  55
  0.360
  0.232
  0.446
  0.346
  0.01160
  0.288
  60
  0.334
  0.318
  0.360
  0.337
  0.00045
  0.280
  65
  0.362
  0.319
  0.383
  0.355
  0.00106
  0.295
  70
  0.278
  0.285
  0.282
  0.282
  0.00001
  0.236
  75
  0.298
  0.345
  0.332
  0.325
  0.00059
  0.270
  80
  0.232
  0.170
  0.202
  0.201
  0.00096
  0.170 C 6
  55
  0.365
  0.479
  0.360
  0.401
  0.00453
  0.332
  60
  0.426
  0.454
  0.416
  0.432
  0.00039
  0.357
  65
  0.500
  0.546
  0.521
  0.522
  0.00053
  0.430
  70
  0.586
  0.441
  0.480
  0.502
  0.00190
  0.141
  75
  0.577
  0.576
  0.501
  0.551
  0.00435
  0.454
  80
  0.557
  0.432
  0.531
  0.507
  0.00076
  0.418
  C 7
  55
  0.252
  0.284
  0.307
  0.281
  0.00180
  0.235
  60
  0.328
  0.412
  0.380
  0.373
  0.00001
  0.309
  65
  0.438
  0.428
  0.439
  0.435
  0.00025
  0.360
  70
  0.454
  0.431
  0.461
  0.449
  0.00544
  0.371
  75
  0.413
  0.343
  0.490
  0.415
  0.00375
  0.344
  80
  0.412
  0.399
  0.511
  0.441
  0.00113
  0.365 Ctm
  55
  0.253
  0.186
  0.224
  0.221
  0.00001
  0.186
  60
  0.262
  0.328
  0.319
  0.303
  0.00128
  0.253
  65
  0.319
  0.259
  0.280
  0.286
  0.00093
  0.239
  70
  0.345
  0.317
  0.361
  0.341
  0.00050
  0.283
  75
  0.292
  0.309
  0.325
  0.309
  0.00027
  0.257
  80
  0.278
  0.317
  0.237
  0.277
  0.00160
  0.231 Phụ lục 6: Ảnh hưởng của tỉ lệ đường bổ sung đến tốc độ sinh trưởng và khả
  năng phân giải cellulose của các chủng xạ khuẩn tuyển chọn
  Ký hiệu
  chủng
  Tỷ lệ đường bổ sung
  (%)
  Đường kính vòng thủy
  phân (mm)
  Tốc độ sinh
  trưởng sau 5 ngày
  nuôi cấy (lần)
  A 2
  0 % 28.7 6.519
  0.05%G 29.0 2.359
  0.1%G 29.7 6.522
  0.15%G 32.7 3.508
  0.05%S 29.0 4.931
  0.1%S 30.7 2.279
  0.15%S 28.7 2.757
  C 2
  0 % 34.3 2.082
  0.05%G: 33.0 5.349
  0.1%G: 34.2 12.633
  0.15%G 30.1 2.531
  0.05%S 29.7 2.592
  0.1%S 28.0 3.598
  0.15%S 30.8 2.854
  C 3
  0 % 34.5 2.062
  0.05%G: 32.0 3.653
  0.1%G: 31.3 2.719
  0.15%G 34.8 7.385
  0.05%S 36.7 1.986
  0.1%S 30.7 3.974
  0.15%S 33.5 3.812
  C 4
  0 % 34.5 5.400
  0.05%G: 31.7 4.169
  0.1%G: 32.7 5.016
  0.15%G 33.5 3.312
  0.05%S 32.7 4.262
  0.1%S 32.5 2.160
  0.15%S 31.0 2.088
  C 6
  0 % 28.0 1.037
  0.05%G: 27.2 3.712
  0.1%G: 29.7 3.068
  0.15%G 29.5 6.316
  0.05%S 27.3 2.465
  0.1%S 31.0 2.653
  0.15%S 31.7 2.438
  C 7
  0 % 27.3 2.720
  0.05%G: 25.7 4.541
  0.1%G: 26.7 2.333
  0.15%G 27.7 3.010 0.05%S 27.7 1.159
  0.1%S 27.5 1.796
  0.15%S 29.2 5.879
  Ctm
  0% 34,3 17,000
  0.05%G: 34.0 3.310
  0.1%G: 21.3 2.267
  0.15%G 20.6 3.673
  0.05%S 24.3 2.308
  0.1%S 17.6 3.766
  0.15%S 16.8 6.579 Phụ lục 7. Bảng phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ
  Anova: Two-Factor With Replication
  SUMMARY 45 50 55 60 65 Total
  A2
  Count 3 3 3 3 3 15
  Sum 2.688 2.357 1.523 1.03 1.275 8.873
  Average 0.896 0.785667 0.507667 0.343333 0.425 0.591533
  Variance 0.001108 0.00131 0.003908 0.000956 0.000829 0.04975
  C2
  Count 3 3 3 3 3 15
  Sum 2.195 2.482 2.313 1.62 2.308 10.918
  Average 0.731667 0.827333 0.771 0.54 0.769333 0.727867
  Variance 0.000524 0.006465 0.000147 0.004483 0.000212 0.012144
  C3
  Count 3 3 3 3 3 15
  Sum 2.4 2.31 1.624 1.036 1.116 8.486
  Average 0.8 0.77 0.541333 0.345333 0.372 0.565733
  Variance 0.008029 0.000931 0.000165 0.00236 0.001029 0.041068
  C4
  Count 3 3 3 3 3 15
  Sum 2.675 2.592 1.96 1.62 1.772 10.619
  Average 0.891667 0.864 0.653333 0.54 0.590667 0.707933
  Variance 0.002249 0.003913 0.003782 0.000421 0.001886 0.023832
  C6
  Count 3 3 3 3 3 15
  Sum 3.614 3.115 2.754 1.061 1.325 11.869
  Average 1.204667 1.038333 0.918 0.353667 0.441667 0.791267
  Variance 0.000792 0.000506 0.008356 0.000972 0.000161 0.121909
  C7
  Count 3 3 3 3 3 15
  Sum 2.922 2.078 1.589 0.977 0.963 8.529
  Average 0.974 0.692667 0.529667 0.325667 0.321 0.5686
  Variance 0.003853 0.000992 0.000984 7.23E-05 3.9E-05 0.065473
  Ctm
  Count 3 3 3 3 3 15
  Sum 2.206 2.583 2.031 1.504 0.937 9.261
  Average 0.735333 0.861 0.677 0.501333 0.312333 0.6174
  Variance 0.0017 0.001981 0.001767 0.003314 0.000404 0.040596Total
  Count 21 21 21 21 21
  Sum 18.7 17.517 13.794 8.848 9.696
  Average 0.890476 0.834143 0.656857 0.421333 0.461714
  Variance 0.026306 0.012085 0.021925 0.010281 0.024932
  ANOVA
  Source of
  Variation SS df MS F P-value F crit
  Sample 0.71287 6 0.118812 58.89509 2.06E-25 2.231192
  Columns 3.769126 4 0.942281 467.0904 1.15E-49 2.502656
  Interaction 1.056476 24 0.04402 21.82069 1.12E-23 1.673829
  Within 0.141214 70 0.002017
  Total 5.679685 104Phụ lục 8. Bảng phân tích ảnh hưởng của pH
  Anova: Two-Factor With Replication
  SUMMARY 5.5 6 6.5 7 7.5 8 Total
  A2
  Count 3 3 3 3 3 3 18
  Sum 1.276 1.224 0.904 0.593 0.955 0.544 5.496
  Average 0.425333 0.408 0.301333 0.197667 0.318333 0.181333 0.305333
  Variance 0.00198 0.001668 0.000257 0.00038 0.00043 0.001246 0.009894
  C2
  Count 3 3 3 3 3 3 18
  Sum 1.105 1.21 0.75 0.942 1.025 0.411 5.443
  Average 0.368333 0.403333 0.25 0.314 0.341667 0.137 0.302389
  Variance 0.000694 0.001433 0.000367 0.002647 0.00188 2.7E-05 0.009002
  C3
  Count 3 3 3 3 3 3 18
  Sum 1.157 1.048 1.164 1.054 1.199 0.879 6.501
  Average 0.385667 0.349333 0.388 0.351333 0.399667 0.293 0.361167
  Variance 0.004961 0.004008 0.014128 0.00063 0.00201 0.000217 0.00441
  C4
  Count 3 3 3 3 3 3 18
  Sum 1.038 1.012 1.064 0.845 0.975 0.604 5.538
  Average 0.346 0.337333 0.354667 0.281667 0.325 0.201333 0.307667
  Variance 0.011596 0.000449 0.001064 1.23E-05 0.000589 0.000961 0.004698
  C6
  Count 3 3 3 3 3 3 18
  Sum 1.204 1.296 1.567 1.507 1.654 1.52 8.748
  Average 0.401333 0.432 0.522333 0.502333 0.551333 0.506667 0.486
  Variance 0.00453 0.000388 0.00053 0.00563 0.0019 0.00435 0.004927
  C7
  Count 3 3 3 3 3 3 18
  Sum 0.843 1.12 1.305 1.346 1.246 1.322 7.182
  Average 0.281 0.373333 0.435 0.448667 0.415333 0.440667 0.399
  Variance 0.000763 0.001797 3.7E-05 0.000246 0.005406 0.003752 0.005003
  Ctm
  Count 3 3 3 3 3 3 18
  Sum 0.663 0.909 0.858 1.023 0.926 0.832 5.211
  Average 0.221 0.303 0.286 0.341 0.308667 0.277333 0.2895 Variance 0.001129 0.001281 0.000927 0.000496 0.000272 0.0016 0.002093
  Total
  Count 21 21 21 21 21 21
  Sum 7.286 7.819 7.612 7.31 7.98 6.112
  Average 0.346952 0.372333 0.362476 0.348095 0.38 0.291048
  Variance 0.007256 0.002956 0.009796 0.01033 0.007905 0.018148
  ANOVA
  Source of
  Variation SS df MS F P-value F crit
  Sample 0.553245 6 0.092207 43.67214 8.27E-24 2.208554
  Columns 0.105895 5 0.021179 10.03094 1.5E-07 2.323126
  Interaction 0.397221 30 0.013241 6.271176 1.4E-11 1.594962
  Within 0.177354 84 0.002111
  Total 1.233714 125

  Xem Thêm: Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp Cellulase của các chủng xạ khuẩn ưa nhiệt thu thập tại Buôn Ma Thu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp Cellulase của các chủng xạ khuẩn ưa nhiệt thu thập tại Buôn Ma Thu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status