Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tách chiết Enzyme Alginate lyase từ vi sinh vật có trong rong biển và bước đầu ứng dụng n

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tách chiết Enzyme Alginate lyase từ vi sinh vật có trong rong biển và bước đầu ứng dụng n

  DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT .4
  DANH MUÏC CAÙC BAÛNG BIEÅU, HÌNH VAØ ÑOÀ THÒ 5
  MÔÛ ÑAÀU 5
  1. Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi .7
  2. Muïc ñích, nhieäm vuï vaø noäi dung nghieân cöùu cuûa ñeà taøi 8
  3. Ñieåm môùi vaø yù nghóa khoa hoïc, thöïc tieãn cuûa ñeà taøi .8
  Chương 1. TOÅNG QUAN .9
  1.1. Toång quan veà rong Naâu [1] .9
  1.2. Toång quan veà Alginate 11
  1.2.1. Alginate[1][11] . 11
  1.2.2. Coâng thöùc caáu taïo cuûa axit alginic vaø muoái alginate [1],[11] 12
  1.2.2.1. Ñaëc ñieåm, caáu taïo cuûa Alginic 12
  1.2.2.2. Ñaëc ñieåm, caáu taïo cuûa caùc keo Alginate. 14
  1.2.3. Tính chaát cuûa moät soá loaïi keo Alginate . 15
  1.3 Moät soá nghieân cöùu veà alginate lyase .18
  1.4. Nhöõng nghieân cöùu veà Oligo alginate (OA) .19
  1.4.1. Nhöõng nghieân cöùu trong nöôùc 19
  1.4.2. Nhöõng nghieân cöùu ngoaøi nöôùc 21
  1.5. Toång quan sô löôïc veà caùc phöông phaùp nghieân cöùu .23
  1.5.1. Phöông phaùp phaân laäp vi sinh vaät[6],[8] 23
  1.5.2. Phöông phaùp baûo quaûn gioáng vi sinh vaät . 23
  1.5.3. Phöông phaùp nghieân cöùu hình thaùi vi sinh vaät.[6] 24
  1.5.4. Phöông phaùp nuoâi caáy vi sinh vaät sinh enzyme vaø thu nhaän cheá phaåm
  enzyme[3][4][5][7] . 25
  1.5.4.1. Phöông phaùp nuoâi caáy .25
  1.5.4.2. Thu hoài cheá phaåm enzyme 26
  Chöông 2. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU .28
  2.1. Noäi dung nghieân cöùu. 28 2
  2.2. Caùc phöông phaùp nghieân cöùu[3][6][7][8] .29
  2.3. Phöông phaùp boá trí thí nghieäm 29
  2.3.1. Boá trí nghieäm phaân laäp chuûng vi khuaån trong töï nhieân coù khaû naêng sinh
  toång hôïp algL . 29
  2.3.2. Sô ñoà boá trí thí nghieäm löïa choïn chuûng vi sinh vaät coù khaû naêng sinh toång
  hôïp algL cao . 30
  2.3.3. Sô ñoà boá trí thí nghieäm kieåm tra tính thuaàn khieát cuûa chuûng vi sinh vaät
  ñöôïc löïa choïn . 32
  2.3.4. Sô ñoà boá trí thí nghieäm thu dòch enzyme algL töø moâi tröôøng sinh khoái . 33
  2.3.5. Sơ đồ bố trí thí nghiệm thử nghiệm phaân caét caùc loại Natri alginate khaùc
  nhau bằng dung dịch enzyme thu được . 34
  2.3.6. Sô ñoà boá trí thí nghieäm xaùc ñònh hoaït ñoä enzyme 35
  2.3.7. Sô ñoà boá trí thí nghieäm phaân aûnh höôûng cuûa thôøi gian nuoâi caáy ñeán söï
  phaùt trieån cuûa vi sinh vaät vaø khaû naêng phaân caét cuûa algL . 36
  2.3.8. Sô ñoà boá trí thí nghieäm nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa caùc hôïp chaát kim loaïi
  ñeán khaû naêng phaân caét cuûa algL 38
  Sô ñoà 2.3.8: AÛnh höôûng cuûa caùc hôïp chaát kim loaïi ñeán khaû naêng phaân caét cuûa algL . 38
  2.3.9. Sô ñoà boá trí thí nghieäm nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä ñeán khaû
  naêng phaân caét cuûa algL 39
  2.3.10. Sô ñoà boá trí thí nghieäm choïn taùc nhaân keát tuûa thích hôïp ñeå thu hoài algL
  töø dòch enzyme . 40
  Chöông 3. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ THAÛO LUAÄN .41
  3.1. Keát quaû nghieân cöùu phaân laäp chuûng vi sinh vaät trong töï nhieân coù khaû naêng
  sinh toång hôïp enzyme algL 41
  3.2. Kết quả thí nghiệm lựa chọn chủng vi sinh vật coù khả năng sinh algL cao 42
  3.3. Keát quaû thí nghieäm kieåm tra tính thuaàn khieát cuûa vi sinh vaät ñaõ choïn .44
  3.4. Keát quaû thí nghieäm phaân caét caùc loaïi natri alginate baèng dung dòch
  enzyme thu ñöôïc .45 3
  3.5 Keát quaû ñònh danh vi sinh vaät .47
  3.5.2. Keát quaû nhuoäm Gram vaø sinh hoùa ñònh danh baèng heä thoáng IDS14GNR 48
  3.5.3. Keát quaû giaûi trình töï gene 16S treân maùy CEQ 8000 vaø tra cöùu treân
  BLAST SEARCH . 49
  3.6. Keát quaû thí nghieäm xaùc ñònh hoaït ñoä enzyme 51
  3.7. Keát quaû thí nghieäm aûnh höôûng cuûa thôøi gian nuoâi caáy ñeán söï phaùt trieån
  cuûa vi sinh vaät vaø khaû naêng phaân caét cuûa algL do vi sinh vaät sinh ra 53
  3.8. Keát quaû thí nghieäm nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa caùc ion kim loaïi ñeán khaû
  naêng phaân caét cuûa algL 54
  3.9. Keát quaû nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä ñeán khaû naêng phaân caét cuûa
  algL .56
  3.10. Keát quaû thí nghieäm choïn taùc nhaân keát tuûa thích hôïp ñeå taùch chieát algL töø
  dòch enzyme 58
  3.11. Ñeà xuaát quy trình thu hoài cheá phaåm enzyme algL töø vi khuaån Klebsiella
  sp 60
  Chöông 4. KEÁT LUAÄN VAØ ÑEÀ XUAÁT YÙ KIEÁN .63
  4.1. Keát luaän .63
  4.2. Ñeà xuaát yù kieán .64
  TAØI LIEÄU THAM KHAÛO . 66
  PHUÏ LUÏC 1. CAÙC KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU 70
  PHUÏ LUÏC 2. HOÙA CHAÁT VAØ THIEÁT BÒ SÖÛ DUÏNG TRONG LUAÄN VAÊN 75 4
  DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT
  E: Enzyme
  S: Cô chaát Na-alginate
  dd: dung dòch
  OA: Oligo Alginate
  vsv: vi sinh vaät
  algL: Alginate lyase
  Na-alg: Natri alginate
  EDTA: Ethylene diamine tetraacetic acid 5
  DANH MUÏC CAÙC BAÛNG BIEÅU, HÌNH VAØ ÑOÀ THÒ
  STT TEÂN BAÛNG Trang
  1 Baûng 1.2.3. Nhieät ñoä phaân huûy cuûa caùc loaïi Alginte khaùc nhau 16
  2 Bảng 1.4.1. AÛnh höôûng cuûa noàng ñoä oligo alginate ñeán khaû
  naêng naûy maàm cuûa haït thoùc gioáng
  19
  3 Baûng 3.4. Möùc ñoä hao toån ñoä nhôùt cuûa caùc dung dòch Na-
  alginate khaùc nhau
  44
  4 Baûng 3.5.2. Keát quaû thöû nghieäm sinh hoùa ñònh danh 47
  5 Bảng 3.10. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt động của alginate
  lyase
  55
  TEÂN HÌNH
  1
  Hình 1.2.2.1a :Coâng thöùc coå ñieån cuûa hai ñôn vò monomeric
  trong axit Alginic 12
  2 Hình 1.2.2.1b: Hình theå daïng gheá cuûa axit Uronic 13
  3 Hình 1.2.2.1c: Caáu taïo cuûa axit Alginic 13
  4 Hình 1.2.2.1d: Caáu taïo axit alginic theo moâ hình caùc coâng thöùc
  coå ñieån (coâng thöùc phoái caûnh)
  13
  5 Hình 1.2.2.2a: Coâng thöùc caáu taïo Na-alginate 14
  6 Hình 1.2.2.2b: Coâng thöùc caáu taïo Ca-alginate 15
  7 Hình 1.4.2a: Aûnh höôûng cuûa hoãn hôïp Oligomanuronate (Oligo-
  M) chöa baûo hoaø vaø hoãn hôïp Oligoguluronate (Oligo-G) chöa
  baûo hoaø leân söï daøi ra cuûa reå caây caø roát vaø caây luùa
  20
  8 Hình 1.4.2b: AÛnh höôûng cuûa noàng ñoä hoån hôïp oligo-G ñeán söï
  daøi ra cuûa reå caây caøroát vaø luùa .
  Hình 1.4.2c: AÛnh höôûng cuûa möùc ñoä ñoàng truøng hôïp oligo-G
  ñeán söï daøi ra cuûa reå caây caøroát aø luùa . Ñoä daøi cuûa reå xaùc ñònh
  sau 8 vaø 15 ngaøy. (noàng ñoä 0,75mg/ml)
  21
  9 Hình 3.1a: VSV coù khuaån laïc maøu traéng söõa (C1) 40
  10 Hình 3.1b: VSV coù khuaån laïc maøu môõ gaø (C2) 40 6
  11 Hình 3.3a. Khuaån laïc vi sinh vaät maøu traéng söõa treân moâi tröôøng
  thaïch I
  43
  12 Hình 3.3b. Khuaån laïc vi sinh vaät maøu traéng söõa treân moâi tröôøng
  thaïch chæ coù Na-alginate 1,5% vaø soi döôùi kính hieån vi vaät kính
  100x
  43
  13 Hình 3.5.1. Khuaån laïc vi sinh vaät phaân laäp treân caùc moâi tröôøng
  khaùc nhau
  46
  14 Hình 3.5.2. Hình aûnh teá baøo vi sinh vaät phaân laäp ñöôïc 47
  15 Hình 3.5.3. Sô ñoà giaûi trình töï gene 16S cuûa chuûng vi sinh vaät
  phaân laäp
  49
  TEÂN ÑOÀ THÒ
  1
  Ñoà thò 3.2. Möùc ñoä hao toån ñoä nhôùt cuûa dung dòch Na-alginate
  1% theo thôøi gian phaân caét
  41
  2
  Ñoà thò 3.4. Möùc ñoä hao toån ñoä nhôùt cuûa caùc dd Na-alginate 1%
  khaùc nhau theo thôøi gian phaân caét
  44
  3
  Ñoà thò 3.6a. Möùc ñoä hao huït ñoä nhôùt cuûa dung dòch Na-alginate
  1% theo noàng ñoä Enzyme 50
  4 Ñoà thò 3.6b. Möùc ñoä hao huït ñoä nhôùt cuûa dung dòch Na-
  alginate 1% theo noàng ñoä Enzyme
  51
  5
  Ñoà thò 3.7. AÛnh höôûng cuûa thôøi gian nuoâi caáy ñeán söï phaùt trieån
  cuûa Klebsiella sp vaø hoaït ñoä enzyme algL
  52
  6 Ñoà thò 3.8. AÛnh höôûng caùc ion kim loaïi ñeán hoaït löïc cuûa
  enzyme algL
  53
  7 Ñoà thò 3.9. AÛnh höôûng cuûa nhieät ñoä ñeán khaû naêng phaân caét cuûa
  enzyme algL
  55 7
  MÔÛ ÑAÀU
  1. Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi
  Rong bieån laø nguoàn lôïi bieån cung caáp caùc chaát keo quan troïng nhö
  Agar, Alginate, Carrageenan duøng trong coâng ngheä thöïc phaåm vaø caùc ngaønh
  coâng nghieäp khaùc. Treân theá giôùi töø nhöõng naêm 1980 rong bieån ñaõ ñöôïc quan
  taâm nghieân cöùu. Naêm 1930 coâng ngheä cheá bieán caùc chaát Alginate, Manitol,
  Agar phaùt trieån maïnh vaø ngaøy caøng öùng duïng nhieàu trong thöïc teá, ñaëc bieät laø
  ôû caùc nöôùc Nhaät Baûn, Myõ vaø Trung Quoác. Theo Luning (1990) toång saûn löôïng
  cuûa Alginate laø 35.000 taán.[1]
  Treân theá giôùi coù nhieàu coâng trình nghieân cöùu öùng duïng cuûa Alginate
  trong caùc ngaønh coâng nghieäp nhö: Thöïc phaåm, döôïc phaåm, myõ phaåm, coâng
  ngheä deät, noâng nghieäp, coâng ngheä sinh hoïc, nghieân cöùu khoa hoïc
  Keát quaû cuûa caùc coâng trình nghieân cöùu öùng duïng alginate trong noâng
  nghieäp cho thaáy raèng, maïch alginate sau khi caét maïch coù taùc duïng kích thích
  söï sinh tröôûng vaø phaùt trieån ñoái vôùi caây troàng [9][10][12][13][14]. Vôùi öùng
  duïng naøy, thieát nghó vieäc nghieân cöùu caùc phöông phaùp caét maïch alginate ñeå
  saûn xuaát cheá phaåm kích thích taêng tröôûng thöïc vaät laø raát caàn thieát nhaèm taêng
  naêng suaát caây troàng vaø taïo ra caùc saûn phaåm coù giaù trò toát töø ñoù naâng cao giaù trò
  kinh teá laø moät höôùng quan troïng ñang ñöôïc caùc nhaø khoa hoc Vieät Nam quan
  taâm. Chính vì leõ ñoù, ñeà taøi “ Nghieân cöùu taùch chieát Enzyme Alginate lyase töø
  vi sinh vaät coù trong rong bieån vaø böôùc ñaàu öùng duïng noù ñeå thuyû phaân
  alginate” laø raát caàn thieát, goùp phaàn öùng duïng coâng ngheä sinh hoïc vaøo noâng
  nghieäp vaø ñôøi soáng saûn xuaát ôû nöôùc ta. 8
  2. Muïc ñích, nhieäm vuï vaø noäi dung nghieân cöùu cuûa ñeà taøi
   Muïc ñích, nhieäm vuï
  Ñeà taøi nhaèm phaân laäp, tuyeån choïn chuûng vi sinh vaät trong tự nhieân coù
  khaû naêng sinh toång hôïp alginate lyase cao. Tieán haønh nuoâi caáy chuûng vi sinh
  vaät ñaõ tuyeån choïn trong moâi tröôøng thích hôïp sau ñoù löïa choïn phöông phaùp
  thích hôïp ñeå thu nhaän cheá phaåm alginate lyase töø moâi tröôøng nuoâi caáy vaø böôùc
  ñaàu nghieân cöùu öùng duïng caét maïch alginate.
  Xaùc ñònh hoaït ñoä cuûa enzyme alginate lyase theo phương phaùp ño độ
  nhớt dung dịch alginate 1% trước vaø sau khi phaân caét.
  3. Ñieåm môùi vaø yù nghóa khoa hoïc, thöïc tieãn cuûa ñeà taøi
   Ñieåm môùi cuûa ñeà taøi
  Ñaây laø moät trong nhöõng nghieân cöùu ñaàu tieân veà phaân caét alginate baèng
  phöông phaùp sinh hoïc.
  Enzyme alginate lyase coù theå öùng duïng ñöôïc vaøo noâng nghieäp ñeå saûn
  xuaát ra cheá phaåm taêng tröôûng thöïc vaät ít ñoäc haïi cho con ngöôøi vaø goùp phaàn
  giaûm laøm giaûm oâ nhieãm moâi tröôøng.
   YÙ nghóa khoa hoïc vaø thöïc tieãn
  Keát quaû cuûa ñeà taøi goùp phaàn laøm phong phuù theâm nhöõng hieåu bieát veà
  coâng ngheä sinh hoïc vaø öùng duïng cuûa noù vaøo caùc lónh vöïc cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi
  ñaëc bieät laø trong coâng ngheä saûn xuaát enzyme, noâng nghieäp vaø moät soá ngaønh
  coâng nghieäp khaùc.
  Keát quaû cuûa ñeà taøi cuõng môû roäng ñaàu ra cho ngaønh coâng nghieäp
  alginate cuûa Vieät Nam. Beân caïnh ñoù caùc coâng ty saûn xuaát thuoác taêng tröôûng
  thöïc vaät cuõng coù theå öùng duïng ñeå saûn xuaát ra moät cheá phaåm taêng tröôûng thöïc
  vaät ít gaây ñoäc haïi cho con ngöôøi vaø moâi tröôøng. 9
  Chöông 1
  TOÅNG QUAN
  1.1. Toång quan veà rong Naâu [1]
   Ngaønh rong Naâu laø moät trong nhöõng ngaønh coù giaù trò kinh teá cao. Rong
  Naâu coù treân 190 chi, hôn 900 loaøi, phaàn lôùn soáng ôû bieån, soá loaøi vaø soá chi tìm
  thaáy trong nöôùc ngoït khoâng nhieàu laém. Rong coù caáu taïo nhieàu teá baøo daïng
  maøng giaû, daïng phieán, daïng sôïi ñôn giaûn, moät haøng teá baøo chia nhaùnh, daïng
  oáng hoaëc phaân nhaùnh phöùc taïp hôn daïng caây coù goác, reã, thaân, laù. Rong sinh
  tröôûng ôû ñænh, ôû giöõa, ôû goác caùc loùng. Ngoaøi ra, do caùc teá baøo rong daïng phieán
  chia caét sinh tröôûng khueách taùn goïi laø sinh tröôûng beà maët.
   Thaønh phaàn hoaù hoïc cuûa rong Naâu
  + Saéc toá
  Saéc toá rong Naâu laø dieäp luïc toá (Chlorophyl), dieäp hoaøng toá
  (Xanthophyl), saéc toá maøu naâu (Fucoxanthin), saéc toá ñoû (Caroten). Tuyø theo tyû
  leä caùc loaïi saéc toá maø rong coù maøu töø naâu – vaøng naâu – naâu ñaäm – vaøng luïc.
  Nhìn chung saéc toá cuûa rong Naâu khaù beàn.
  + Gluxit
  ư Monosachride
  Monosacharide quan troïng trong rong Naâu laø ñöôøng Manitol ñöôïc
  Stenhouds phaùt hieän naêm 1884 vaø ñöôïc Kylin (1913) chöùng minh theâm.
  Manitol coù coâng thöùc toång quaùt laø : HOCH 2 – (CHOH) 4 – CH 2 OH
  Manitol tan ñöôïc trong ancol, deã tan trong nöôùc coù vò ngoït. Haøm löôïng
  töø 14 ư 25% troïng löôïng khoâ tuyø thuoäc vaøo ñieàu kieän soáng.
  ư Polysacharide 10
  
  Alginic: laø moät polysacharide taäp trung giöõa ôû vaùch teá baøo, laø thaønh
  phaàn chuû yeáu taïo thaønh taàng beân ngoaøi cuûa maøng teá baøo rong Naâu
  Alginic vaø muoái cuûa noù coù nhieàu coâng duïng trong ngaønh coâng nghieäp,
  noâng hoïc, y hoïc vaø thöïc phaåm.
  Haøm löôïng Alginic trong caùc loaïi rong Naâu khoaûng 2 ư 4% so vôùi rong
  töôi vaø 13 ư 15% so vôùi rong khoâ. Haøm löôïng phuï thuoäc vaøo loaïi rong, ñieàu
  kieän ñòa lyù moâi tröôøng maø rong sinh soáng. Theo taøi lieäu toång keát cuûa Miyake
  (1995) cho thaáy haøm löôïng Alginic trong caùc loaïi rong Naâu ôû caùc vuøng bieån
  Lieân Xoâ cuõ laø 13 ư 40%
  Theo taøi lieäu phaân tích cuûa caùc chuyeân gia Boä Thuyû saûn cho thaáy haøm
  löôïng Alginic trong caùc loaïi rong Naâu ôû Haûi Phoøng laø 22 ư 40%, trong khi ñoù,
  rong Naâu ôû vuøng bieån Phuù Yeân vaø Khaùnh Hoaø cao hôn haún.
  Haøm löôïng Alginic coù trong caùc loaøi rong ôû Mieàn Trung Vieät Nam laø
  khaù cao, dao ñoäng töø 12,3 ư 39,4% so vôùi troïng löôïng khoâ tuyeät ñoái, tuyø thuoäc
  vaøo loaøi vaø vuøng ñòa lyù. Trong ñoù, loaøi rong S. mcclurei vaø Turbinaria ornata
  coù haøm löôïng Alginic cao nhaát khoaûng 35,9 ư 39,4% rong khoâ tuyeät ñoái. Neáu
  so saùnh taát caùc vuøng bieån thì rong ôû vuøng bieån Khaùnh Hoaø coù haøm löôïng
  Alginic cao hôn caû (töø 26,2 ư 39,4% rong khoâ tuyeät ñoái).
  ư Axit Fucxinic: coù tính chaát gioáng vôùi axit Alginic. Axit Fucxinic taùc
  duïng vôùi axit Sunfuric taïo thaønh hôïp chaát coù maøu tuyø thuoäc vaøo noàng ñoä axit
  Sunfuric.
  ư Fuccoidin: laø loaïi muoái giöõa axit Fuccoidin vôùi caùc kim loaïi hoaù trò
  khaùc nhau nhö Ca, Cu, Zn. Fuccoidin coù tính chaát gaàn gioáng vôùi axit Alginic,
  nhöng haøm löôïng thaáp hôn Alginic.
  ư Laminarin: Laminarin laø tinh boät cuûa rong Naâu, thöôøng gaëp ôû daïng boät
  khoâng maøu, khoâng muøi vaø coù hai loaïi hoaø tan vaø khoâng hoaø tan trong nöôùc. 11
  Laminarin coù haøm löôïng töø 10 ư 15% troïng löôïng rong khoâ tuyø thuoäc vaøo loaïi
  rong, vò trí ñòa lyù vaø moâi tröôøng sinh soáng cuûa rong Naâu.
  ư Cellulose: laø thaønh phaàn caáu taïo neân voû caây rong. Haøm löôïng Cellulose
  trong rong Naâu nhieàu hôn rong Ñoû.
  + Proâteâin: Proâteâin trong rong Naâu khoâng cao laém nhöng khaù hoaøn haûo.
  Do vaäy rong Naâu coù theå laøm thöïc phaåm. Proâteâin trong rong Naâu thöôøng ôû
  daïng lieân keát vôùi Iod taïo Iod höõu cô coù giaù trò cao nhö: MonoIodInzodizin,
  DiIodInzodizin.
  Haøm löôïng proâteâin rong Naâu ôû vuøng bieån Nha Trang dao ñoäng 8,05 ư
  21,11% so vôùi troïng löôïng khoâ. Haøm löôïng axit amin cuõng ñaùng keå vaø coù giaù
  trò cao trong proâteâin cuûa rong bieån.
  + Chaát khoaùng
  Haøm löôïng caùc nguyeân toá khoaùng trong rong Naâu thöôøng lôùn hôn nöôùc
  bieån. Chaúng haïn: Iod cuûa rong bieån lôùn hôn trong nöôùc bieån töø 80 ư90 laàn.
  Haøm löôïng Ba lôùn hôn trong nöôùc bieån laø 1.800 laàn.
  Haøm löôïng khoaùng ôû vuøng bieån Nha Trang dao ñoäng trong töø 15,51 ư
  46,30% phuï thuoäc vaøo muøa vuï vaø thôøi kyø sinh tröôûng
  1.2. Toång quan veà Alginate
  1.2.1. Alginate[1][11]
  Alginate laø thuaät ngöõ thöôøng duøng cho caùc loaïi muoái cuûa axit alginic,
  nhöng cuõng coù theå xem laø taát caû caùc daãn xuaát cuûa axit alginic hay chính baûn
  thaân axit alginic. ÔÛ moät soá nôi thì thuaät ngöõ “algin” ñöôïc duøng thay cho
  alginate. Alginate toàn taïi trong caùc thaønh teá baøo cuûa rong Naâu döôùi daïng muoái
  canxi, Magieâ, natri cuûa axit alginic. Alginate ñöôïc hình thaønh nhôø phaûn öùng
  ñoàng truøng hôïp khoâng phaân nhaùnh cuûa axit α – L – guluronic vaø axit β – D –
  manuronic. Söï khaùc nhau giöõa caùc block laø veà kích thöôùc vaø söï thay ñoåi caùc 12
  ñoaïn manuronic (M) vaø guluronic (G) cuõng nhö söï toàn taïi cuûa caùc block ngaãu
  nhieân. Caáu truùc cuûa alginate chòu aûnh höôûng cuûa nguoàn rong bieån cuõng nhö
  ñieàu kieän phaùt trieån cuûa rong. Ngöôøi ta raát quan taâm ñeán tyû leä M/G vì noù
  quyeát ñònh ñeán tính chaát cuûa gel ñöôïc taïo thaønh. Neáu tyû leä naøy caøng nhoû thì
  khaû naêng taïo gel cuûa alginate caøng cao vaø ngöôïc laïi.
  Alginate cuõng coù theå ñöôïc sinh toång hôïp töø moät loaïi vi sinh vaät robacter
  vinelandii, tuy nhieân saûn phaåm alginate do vi sinh vaät saûn sinh ra coù khaû naêng
  taïo gel keùm, ít coù tính thöông maïi neân thöôøng chæ ñöôïc ñeà caäp ñeán trong coâng
  taùc giaûng daïy.
  1.2.2. Coâng thöùc caáu taïo cuûa axit alginic vaø muoái alginate [1],[11]
  1.2.2.1. Ñaëc ñieåm, caáu taïo cuûa Alginic
  Alginic thuoäc polysacharide nhöng coù chöùa nhoùm carboxyl (-COOH )
  trong phaân töû neân thöôøng goïi laø axit alginic hay polysacharide coù tính axit
  yeáu.
  Theo Niwa (1940) cho raèng ñôn vò caáu truùc cuûa Alginic laø Uronic coù coâng
  thöùc phaân töû laø (C 24 H 30 O 23 ) n , Chapman thì cho raèng Alginic laø daïng truøng hôïp
  thoaùt nöôùc cuûa D.Mamuronic coù coâng thöùc (C 5 H 9 O 5 COOH) n vaø coâng thöùc hoaù
  hoïc töông ñöông cuûa Alginic laø (C 6 H 8 O 6 ) n . Hai thuyeát töông töï nhau,
  n = 80 ư83 do vaäy coù söï truøng hôïp raát lôùn.
  III.1.2.2. Moät soá tính chaát cuûa caùc alginate.
  Hình 1.2.2.1a :Coâng thöùc coå ñieån cuûa hai ñôn vò monomeric trong axit Alginic 13
  Theo caùc taøi lieäu hoaù sinh gaàn ñaây moâ taû caáu taïo cuûa Alginic goàm caùc
  axit D.Manuronic lieân keát vôùi L.Lunuronic baèng lieân keát 1 – 4 maïch thaúng
  khoâng phaân nhaùnh
  Alginic laø polymer goàm nhieàu axit Manuronic (M) keát hôïp vôùi Guluronic
  (G) taïo maïch thaúng khoâng phaân nhaùnh vaø coù theå lieân keát theo hình phaúng sau:
  Treân phaân töû Alginic, caùc phaân töû M vaø G seõ toå hôïp thaønh caùc block theo
  daïng hình sau ñaây:
  Hình 1.2.2.1b: Hình theå daïng gheá cuûa axit Uronic
  Hình 1.2.2.1d: Caáu taïo axit alginic theo moâ hình caùc coâng thöùc coå ñieån
  (coâng thöùc phoái caûnh)
  Hình 3: Caáu taïo cuûa Alginic axit Hình 1.2.2.1c: Caáu taïo cuûa axit Alginic 14
  1.2.2.2. Ñaëc ñieåm, caáu taïo cuûa caùc keo Alginate.
   Natri Alginate.
  Coâng thöùc phaân töû: (C 5 H 7 O 4 COONa) n.
  Coâng thöùc caáu taïo:
  Hình 1.2.2.1e: G block
  Hình 1.2.2.1f: M block
  Hình 1.2.2.1g: MG block
  Hình 1.2.2.2a: Coâng thöùc caáu taïo Na-alginate 15
   Canxi Algiante.
  Coâng thöùc phaân töû: [(C 5 H 7 O 4 COO) 2 Ca)] n.
  Coâng thöùc caáu taïo:
   Alginate Amonium
  1.2.3. Tính chaát cuûa moät soá loaïi keo Alginate
  Muoái alginate cuûa kim loaïi hoaù trò I ( Natri alginate ) deã hoøa tan trong
  nöôùc, taïo dung dòch keo nhôùt, coù ñoä dính vaø ñoä nhôùt cao, khi laøm laïnh khoâng
  ñoâng vaø khi khoâ trong suoát coù tính ñaøn hoài.
  Muoái Alginate cuûa kim loaïi hoùa trò II ( Alginate Canxi, Alginate
  Magieâ, ) khoâng hoaø tan trong nöôùc, tuyø theo kim loaïi maø coù maøu khaùc nhau.
  Khi muoái aåm thì deûo deã bieán hình, khi khoâ raát cöùng, raát khoù thaám nöôùc, nhôø
  coù tính chaát naøy maø Alginate coù raát nhieàu öùng duïng trong caùc lónh vöïc khaùc
  nhau.
  Boät Alginate deã bò giaûm ñoä nhôùt neáu khoâng ñöôïc baûo quaûn ôû nhieät ñoä
  thaáp.
  Khaùc vôùi Agar thì khi giaûm nhieät ñoä thì dung dòch Alginate khoâng bò
  ñoâng laïi, ngay caû khi laøm laïnh vaø tan giaù thì ñoä nhôùt vaø beà ngoaøi cuõng khoâng
  thay ñoåi.
  Hình 1.2.2.2b: Coâng thöùc caáu taïo Ca-alginate 16
  Propyleneglycol Alginate ( PGA) vôùi 80 – 85% nhoùm -COOH ñöôïc
  ester hoaù coù taùc duïng nhoû nhaát vôùi ion Canxi, do ñoù hôïp chaát naøy ñöôïc öùng
  duïng trong coâng nghieäp söõa. PGA giaûm tính hoaø tan khi pH moâi tröôøng < 4.
  pH = 2 thì PGA bò keát tuûa.
  Caùc loaïi Alginate khaùc nhau thì seõ bò phaân huyû ôû caùc nhieät ñoä khaùc
  nhau. Theo nghieân cöùu cuûa Kenfikato – Khoa Thuyû saûn Tröôøng Ñaïi hoïc
  Hokaido, Nhaät Baûn cho thaáy nhieät phaân huûy cuûa caùc Alginate trong baûng sau:
  Alginate Nhieät ñoä phaân huûy ( o C )
  Axit Alginic
  Na – Alginate (1)
  Na – Aginate (2 )
  Ca – Algiante
  Al – Alginate
  Fe – Alginate
  186
  221,5
  231,5
  204,5
  196
  218,5
  Baûng 1.2.3. Nhieät ñoä phaân huûy cuûa caùc loaïi Alginate khaùc nhau
   Ñoä nhôùt vaø troïng löôïng phaân töû.
  Dung dòch Alginate taïo neân ñoä nhôùt cao khi hoaø tan trong nöôùc. Ñoä
  nhôùt cuûa noù taêng theo noàng ñoä Alginate hoaø tan vaø giaûm theo chieàu taêng cuûa
  nhieät ñoä. Troïng löôïng phaân töû trung bình cuûa Alginate ñöôïc ño baèng ñoä nhôùt
  vaø khaû naêng thaåm thaáu theo phöông trình sau ñaây:
  η = K.M γ
  Trong ñoù:
  η: ñoä nhôùt
  M: khoái löôïng phaân töû trung bình
  K, γ : heä soá thöïc nghieäm. 17
  Troïng löôïng phaân töû trung bình cuûa Alginate ñöôïc xaùc ñònh baèng phöông
  phaùp ñoä nhôùt (Viscometric method). 18
  1.3 Moät soá nghieân cöùu veà alginate lyase
  R. Scott Doubet vaø Ralph S. Quatrano (1982), thuoäc tröôøng Ñaïi hoïc
  Oregen State. Nghieân cöùu phaân laäp caùc vi khuaån bieån coù khaû naêng sinh Lyase
  ñaëc hieäu caét maïch Alginate. Cho thaáy caùc Alginate lyase ñöôïc chieát ruùt töø
  moâi tröôøng cuûa moät soá vi sinh vaät ñaõ ñöôïc phaân laäp. Caùc lyase naøy ñöôïc sinh
  ra nhôø moâi tröôøng coù alginate töï nhieân vaø coù hoaït tính vôùi caû block cuûa axit
  manuronic vaø axit guluronic cuûa chuoãi polymer alginate. Lyase ñaëc hieäu ñoái
  vôùi axit guluronic ñöôïc taùch chieát töø moâi tröôøng, trong khi ñoù lyase ñaëc hieäu
  vôùi axit manuronic ñöôïc taùch chieát töø teá baøo vi khuaån.[20]
  Naêm 1992, Manabu Kitamikado, Chao-Huang Tseng, Kuniko
  Yamaguchi vaø Takashi Nakamura thuoäc tröôøng Ñaïi hoïc Fukuoka, Nhaät Baûn.
  Nghieân cöùu hai chuûng vi sinh vaät sinh enzyme alginate lyase. Cho thaáy caùc
  algiante lyase ngoaïi baøo ñöôïc tinh saïch töø Vibrio harveyi Al-128 vaø V.
  alginolyticus ATCC 17749. Söï hình thaønh enzyme naøy ñaàu tieân caét ñöùt lieân
  keát α 1,4 bao goàm caùc ñôn vò L-guluronate vaø sau ñoù laø caét ñöùt caùc lieân keát
  beta 1,4 bao goàm caùc ñôn vò D-manuronate. Phaân töû löôïng cuûa enzyme naøy
  ñöôïc xaùc ñònh khoaûng töø 47.000 ñeán 57.000 Da vaø coù ñieåm ñaúng ñieän laàn löôït
  laø 4,3 vaø 4,6. Enzyme töø chuûng AL-128 haàu nhö hoaït ñoäng ôû moâi tröôøng coù
  noàng ñoä NaCl töø 0,3 ñeán 1,0 M. Coøn moâi tröôøng hoaït ñoäng toái thích cuûa
  enzyme töø chuûng ATCC 17749 laø söï coù maët cuûa CaCl 2 coù noàng ñoä töø 5 ñeán 10
  mM.[17]
  Naêm 2000, Wataru Hashimoto, Osamu Miyake, Keiko Momma,
  Shigeyuki Kawai vaø Kousaku Murata thuoäc tröôøng Ñaïi hoïc Kyoto, Nhaät Baûn.
  Nghieân cöùu xaùc ñònh phaân töû löôïng cuûa alginate lyase cuûa Sphingomonas sp.
  Chuûng A1 laø moät trong nhöõng enzyme caét maïch Alginate. Keát quaû cho thaáy
  alginate bò caét maïch taïo thaønh caùc oligoalginate bôûi ba loaïi enzyme ( A1-I {66 19
  kDa}, A1-2 {25 kDa}, A1-3 {40 kDa}) ñöôïc sinh ra töø teá baøo chaát. Caùc
  enzyme naøy vaø gene cuûa chuùng ñöôïc phaân laäp töø caùc vi sinh vaät phaùt trieån ôû
  vuøng coù maët alginate.[19]
  Yuan-Hong Wang, Guang-Li Yu, Xin-Min Wang, Zhi-Hua LV, Xia
  Zhao, Zhi Hong Wu, Wei-Shang Ji (2006). Nghieân cöùu söï tinh saïch vaø ñaëc
  tính cuûa alginate lyase ñöôïc sinh ra töø Vibrio sp. Cho bieát caùc lyase naøy ñöôïc
  tinh saïch bôûi söï keát hôïp giöõa chaát laéng amonium sulfate vaø diethylaminoethyl
  trong coät saéc kyù Shephacel. Keát quaû cho thaát phaân töû löôïng cuûa caùc alginate
  lyase khoaûng 62,5 kDa, vôùi nhieät ñoä vaø pH hoaït ñoäng toái öu laàn löôït laø 25 0 C
  vaø 7,0. Khaû naêng hoaït ñoäng cuûa lyase taêng khi coù maët EDTA vaø Zn 2+ , nhöng
  bò kìm haõm bôûi Ba 2+ . Lyase naøy ñaëc hieäu caét ñöùt lieân keát beta-D-1,4
  manuronic cuûa chuoãi alginate.
  Xiao Ting Fu, Sang Moo Kim (2007), Khoa Sinh hoïc vaø Coâng ngheä
  Bieån Tröôøng Ñaïi hoïc Quoác Gia Kangnung, Haøn Quoác, nghieân cöùu tinh saïch
  vaø tính chaát cuûa alginate lyase töø vi khuaån bieån Agarivorans albus. Keát quaû
  nghieân cöùu cho thaáy raèng alginate lyase laø moät chuoãi polypeptit coù khoái löôïng
  phaân töû 60 Kda vaø coù ñieåm ñaúng ñieän laø 5,5 – 5,7. pH vaø nhieät ñoä toái thích
  cho hoaït ñoäng cuûa enzyme naøy laàn löôït laø 7,0 vaø 40 0 C. Hoaït löïc cuûa enzyme
  bò maát hoaøn toaøn bôûi söï thaåm tích vaø phuïc hoài trôû laïi khi theâm 0,1 M Na + hoaëc
  K + .[21]
  1.4. Nhöõng nghieân cöùu veà Oligo alginate (OA)
  1.4.1. Nhöõng nghieân cöùu trong nöôùc
  Năm 2002, Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt đã sản xuất chế phẩm tăng
  trưởng thực vật T&D bằng cách chiếu xạ tia gamma lên phân tử alginate để thu
  nhận OA có khối lượng phân tử thấp hơn. 20
  Naêm 2002, Traàn Thaùi Hoøa vaø Nguyeãn Thò AÙi Nhung ôû Tröôøng Ñaïi hoïc
  Khoa hoïc, Ñaïi hoïc Hueá nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa oligo alginate ñeán khaû
  naêng naûy maàm cuûa haït thoùc gioáng. Oligoalginate duøng ñeå thí nghieäm ñöôïc taïo
  ra baèng 3 phöông phaùp : chieáu xaï, phaân caét baèng kieàm vaø axit maïnh. Keát quaû
  nhö sau:[10]
  STT
  Toå hôïp noàng
  ñoä toái öu
  Söùc naûy
  maàm (%)
  Cheânh leäch %
  so vôùi maãu ñoái
  chöùng
  Taêng % so
  vôùi ñoái
  chöùng
  Ñieåm chaát
  löôïng caây
  maàm
  1 A 1 50ppm 92,4 + 10,5 111,3 9
  2 A 2 40ppm 91,6 + 9,7 111,8 9
  3 A 3 30ppm 94,7 + 12,8 115,6 9
  4 Ñoái chöùng 81,9 7
  Baûng 1.4.1. AÛnh höôûng cuûa noàng ñoä Oligo alginate ñeán khaû naêng naûy
  maàm cuûa haït thoùc gioáng
  Naêm 2005 cuõng taïi Tröôøng Ñaïi hoïc Khoa hoïc Hueá, taùc giaû Voõ Thò Mai
  Höông cuõng ñaõ nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa OA ñeán söï phaùt trieån cuûa moät soá
  gioáng caây ngaén ngaøy vaø coù keát luaän nhö sau:
  ư Oligoalginate coù khaû naêng kích thích söï sinh tröôûng, taêng söï tích luõy
  chaát khoâ vaø naêng ñeû nhaùnh cuûa luùa. Taïi noàng ñoä OA 80 ppm haøm löôïng chaát
  khoâ ñaït cao nhaát (taêng 25,40% so vôùi ñoái chöùng), soá nhaùnh/caây cao nhaát (taêng
  21,10%) vaø troïng löôïng haït/chaäu cao nhaát (taêng 32,41).
  ư OA theå hieän roõ reät taùc duïng kích thích leân sinh tröôûng cuûa caây ngoø.
  Noàng ñoä OA toái thích laø 60 ppm. Taïi noàng ñoä naøy troïng löôïng töôi cuûa ngoø
  taêng 165,145%, naêng suaát taêng 60,76%. Taát caû caùc loâ coù xöû lyù OA ñeàu coù
  naêng suaát cao hôn so vôùi ñoái chöùng. 21
  ư OA laøm taêng soá hoa/caây vaø tyû leä hoa höõu hieäu vaø naêng suaát cuûa laïc ôû
  taát caûc caùc noàng ñoä nghieân cöùu. Saûn löôïng laïc taêng 1,77 – 7,48 taï/ha vaø ñaït
  cao nhaát (26,83 taï/ha, taêng 38,66%) ôû noàng ñoä OA toái thích (80 ppm).
  1.4.2. Nhöõng nghieân cöùu ngoaøi nöôùc
  Naêm 2003, caùc nhaø nghieân cöùu ôû Tröôøng Ñaïi hoïc Nagasaki, Nhaät Baûn
  ñaõ nghieân cöùu khaû naêng kích thích söï phaùt trieån reå caây caø roát vaø luùa cuûa caùc
  Oligo uronate chöa baûo hoaø töø alginate. Caùc oligo uronate chöa baûo hoaø ñöôïc
  chuaån bò nhôø moät enzyme alginate lyase tieâu hoaù polymannuronate ( PM ) vaø
  polyguluronate ( PG ), ñöôïc tinh saïch töø Pseudomonas sp. Söï phaùt trieån cuûa reå
  ñöôïc xaùc ñònh bôûi söï daøi ra cuûa reå caây caøroát vaø caây luùa ñöôïc uû trong moâi
  tröôøng coù chöùa 0,8% agar trong boùng toái. PG vaø PM khoâng coù khaû naêng kích
  thích söï phaùt trieån reå nhöng khi ta troän laãn caùc enzyme tieâu hoaù PG thì noù laïi
  coù khaû naêng kích thích söï phaùt trieån cuûa reå cuûa hai loaïi caây naøy ôû noàng ñoä toái
  thieåu laø 0,5mg/ml, khaû naêng kích thích söï phaùt trieån reå laø cöïc ñaïi ôû noàng ñoä
  0,75 mg/ml.
  Hình 1.4.2a: AÛnh höôûng cuûa hoãn hôïp Oligomanuronate (Oligo-M) chöa
  baûo hoaø vaø hoãn hôïp Oligoguluronate (Oligo-G) chöa baûo hoaø leân söï daøi ra
  cuûa reå caây caø roát (a) vaø caây luùa (b).
  Ñoä daøi cuûa reå (cm)
  Thôøi gian (ngaøy)
  Ñoä daøi cuûa reå (cm)
  Thôøi gian (ngaøy)
  Ñoä daøi cuûa reå (cm) 22
  Haït gioáng cuûa hai loaïi caây naøy ñöôïc ñaët trong moâi tröôøng agar ôû 25 0 C,
  trong boùng toái. Khi chieàu daøi cuûa reå ñaït töø 1 – 1,5cm sau 5 – 6 ngaøy thì tieán
  haønh caét reå vaø ñem uû trong moâi tröôøng coù chöùa hoån hôïp oligo-G vaø oligo-M ôû
  noàng ñoä 0,5mg/ml. Reå ñöôïc uû trong boùng toái vaø xaùc ñònh chieàu daøi sau 4 – 5
  ngaøy uû.[13]
  Hai nhaø nghieân cöùu Iwasaki vaø Matsubara, Vieän Nghieân cöùu Thöïc
  phaåm thuoäc Quaän Kagawa, Takamatsu, Nhaät Baûn ñaõ nghieân cöùu vieäc tinh cheá
  caùc oligosacharide alginate với khaû naêng kích thích phaùt trieån reå cuûa caây rau
  dieáp. Keát quaû cho thaáy, natri alginate ñöôïc thuyû phaân bôûi alginate lyase töø
  Corynebacterium sp., vaø sau ñoù tinh cheá saûn phaåm nhôø quaù trình sieâu loïc
  (UF). Khi xöû lyù dung dòch oligo natri alginate baèng phöông phaùp sieâu loïc döôùi
  aùp suaát 0,15 Mpa, toác ñoä cuûa doøng chaûy khoaûng 0,6m/s, haàu heát caùc alginate
  khoâng ñöôïc phaân caét ñöôïc loaïi boû hoaøn toaøn. Phaàn alginate ñöôïc giöõ laïi laø
  moät hoãn hôïp cuûa disacharide tôùi octosacharide vaø coù khaû naêng kích thích söï
  phaùt trieån chieàu daøi reå caây rau dieáp ( khoaûng 2 laàn so vôùi maãu ñoái chöùng) ôû
  Ñoä daøi cuûa reå (cm)
  Noàng ñoä (mg/ml)
  Hình 1.4.2b: AÛnh höôûng cuûa noàng ñoä
  hoãn hôïp oligo-G ñeán söï daøi ra cuûa reå caây
  caøroát (□) vaø luùa (■). Ñoä daøi cuûa reå xaùc
  ñònh sau 8 vaø 14 ngaøy.
  Hình 1.4.2c: AÛnh höôûng cuûa möùc ñoä
  ñoàng truøng hôïp oligo-G ñeán söï daøi ra
  cuûa reå caây caøroát (□) vaø luùa (■). Ñoä
  daøi cuûa reå xaùc ñònh sau 8 vaø 15
  ngaøy. (noàng ñoä 0,75mg/ml)
  Ñoä daøi cuûa reå (cm) 23
  noàng ñoä trong khoaûng 200 – 300 µg/ml. Möùc ñoä aûnh höôûng khaùc nhau cuûa caùc
  oligoalginate ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch thöû töøng oligoalginate coù möùc ñoä phaân
  caét maïch khaùc nhau. Tri-, tetra-, penta- vaø hexasacharide ñeàu coù khaû naêng
  kích thích söï phaùt trieån reå cuûa caây rau dieáp. [14]
  1.5. Toång quan sô löôïc veà caùc phöông phaùp nghieân cöùu
  1.5.1. Phöông phaùp phaân laäp vi sinh vaät[6],[8]
  Phaân laäp vi sinh vaät laø quaù trình taùch rieâng vi sinh vaät ñoù töø maãu vaät
  hoaëc quaàn theå vi sinh vaät ban ñaàu ñeå thu gioáng ôû daïng thuaàn khieát.
  Caùc vi sinh sinh vaät thuaàn khieát chæ bao goàm caùc teá baøo ñöôïc sinh ra töø teá
  baøo ban ñaàu. Haàu heát caùc öùng duïng coâng ngheä sinh hoïc ñeàu lieân quan ñeán
  vieäc söû duïng gioáng thuaàn.
  Phaàn lôùn caùc phöông phaùp phaân laäp gioáng thuaàn khieát ñeàu döïa treân kyõ
  thuaät pha loaõng, thöôøng goàm caùc böôùc sau: chuaån bò maãu, taêng sinh maãu ( neáu
  soá löôïng vi sinh vaät coù trong maãu ít ), pha loaõng maãu, caáy maãu leân moâi tröôøng
  thaïch ñaëc hieäu, uû maãu ôû ñieàu kieän thích hôïp, kieåm tra vaø phaùt hieän khuaån laïc
  ñaë tröng, choïn khuaån laïc ñaëc tröng ñem taïo gioáng thuaàn vaø kieåm tra gioáng
  thuaàn.
  1.5.2. Phöông phaùp baûo quaûn gioáng vi sinh vaät
  Baûo quaûn gioáng vi sinh vaät hay coøn goïi laø giöõ gioáng vi sinh vaät. Baûo
  quaûn nhaèm laøm chaäm quaù trình hoâ haáp vaø trao ñoåi chaát cuûa teá baøo vi sinh vaät,
  ngaên caûn söï sinh saûn cuûa chuùng, ñoàng thôøi khoâng laøm thay ñoåi phaåm chaát ban
  ñaàu cuûa gioáng, coù nghóa laø gioáng ñöôïc baûo quaûn toát thì seõ coù caùc quaù trình
  sinh lyù, sinh hoùa gioáng nhö ban ñaàu neáu gaëp ñöôïc ñieàu kieän sinh tröôûng gioáng
  nhö ban ñaàu. Gioáng ñem ñi baûo quaûn phaûi ôû traïng thaùi thuaàn khieát vaø trong
  traïng thaùi sinh, lyù toát. 24
  Coù nhieàu phöông phaùp baûo quaûn gioáng vi sinh vaät, nhö phöông caáy
  chuyeàn ñònh kyø leân moâi tröôøng môùi , phöông phaùp giöõ gioáng treân moâi tröôøng
  thaïch coù phuû lôùp daàu khoaùng, phöông phaùp giöõ gioáng treân caùt hay haït, hay
  phöông phaùp ñoâng khoâ.
  1.5.3. Phöông phaùp nghieân cöùu hình thaùi vi sinh vaät.[6]
  Vi sinh vaät laø nhöõng cô theå soáng voâ cuøng nhoû beù. Phaàn lôùn caùc vi sinh
  vaät khoâng theå quan saùt baèng maét thöôøng maø phaûi nhôø ñeán ñoä phoùng ñaïi cuûa
  kính hieån vi. Chính vì theá, kính hieån vi laø moät duïng cuï voâ cuøng quan troïng,
  khoâng theå thieáu trong vieäc nghieân cöùu ñaëc tính hình thaùi cuûa vi sinh vaät cuõng
  nhö hình daùng, kích thöôùc, khaû naêng di ñoäng, söï hình thaønh baøo töû, sinh saûn .
  Caùc tieâu baûn taïm thôøi ñöôïc söû duïng ñeå quan saùt hình thaùi vi sinh vaät
  Ñoái vôùi tieâu baûn taïm thôøi coù nhuoäm maøu, thuoác nhuoäm vi sinh vaät phaûi
  khoâng ñoäc hoaëc ít ñoäc ñoái vôùi vi sinh vaät caàn quan saùt vaø phaûi pha loaõng ñeán
  noàng ñoä nhaát ñònh ñeå ñaûm baûo vi sinh vaät vaãn coøn soáng vaø di ñoäng.
  Teá baøo soáng vaø teá baøo cheát coù theå phaân bieät khi nhuoäm maøu vôùi xanh
  methylene. Methylene coù maøu xanh khi khoâng coù söï hieän dieän cuûa hydro vaø
  khoâng coù maøu khi coù maët cuûa hydro. Khi caùc teá baøo ôû traïng thaùi nghæ ( traïng
  thaùi ôû pha oån ñònh treân ñöôøng cong sinh tröôûng ), maëc duø coøn soáng nhöng
  khoâng coù khaû naêng khöû maøu xanh cuûa methylene thaønh khoâng maøu. Do ñoù,
  neân quan saùt teá baøo ôû giai ñoaïn ñaàu cuûa pha taêng tröôûng.
  Cuõng coù theå nghieân cöùu hình thaùi vi sinh vaät baèng phöông phaùp nhuoäm
  cuûa Christian Gram. Nhuoäm Gram khoâng nhöõng giuùp phaân bieät vi khuaån nhôø
  caùc ñaëc ñieåm cuûa hình thaùi vaø söï saép xeáp cuûa teá baøo maø coøn cung caáp thoâng
  tin veà lôùp voû teá baøo. Khi nhuoäm theo phöông phaùp naøy teá baøo vi khuaån Gram
  döông coù lôùp voû teá baøo taïo bôûi peptidolycan seõ coù maøu tím coøn vi khuaån Gram

  Xem Thêm: Nghiên cứu tách chiết Enzyme Alginate lyase từ vi sinh vật có trong rong biển và bước đầu ứng dụng n
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tách chiết Enzyme Alginate lyase từ vi sinh vật có trong rong biển và bước đầu ứng dụng n sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status