Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tỉ lệ các nhóm máu trong hệ abo của người êđê và tương quan giữa nhóm máu với một số bện

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tỉ lệ các nhóm máu trong hệ abo của người êđê và tương quan giữa nhóm máu với một số bện

  MỤC LỤC
  Trang
  ĐẶT VẤN ĐỀ .1
  Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  1.1.Lịch sử tìm ra các nhóm máu trong hệ ABO . .3
  1.2.Đặc điểm các nhóm máu hệ ABO .5
  1.2.1.Các kháng nguyên của nhóm máu hệ A.B.O .4
  1.2.2.Các kháng thể của nhóm máu hệ ABO. .7
  1.2.3.Kỹ thuật xác định nhóm máu . 9
  1.3.Nguyên lý chung về di truyền các nhóm máu hệ ABO . 10
  1.3.1.Công thức Bernstein xác định tần suất gen 11
  1.3.2.Công thức Bernstein xác định tần suất các genotype 12
  1.4.Hệ thống nhóm máu Rhesus (Rh) . 11
  1.4.1.Lịch sử phát hiện hệ thống nhóm máu Rh. .11
  1.4.2.Đặc điểm hệ thống nhóm máu Rh . .12
  1.5.Tình hình nghiên cứu về các nhóm máu trong hệ ABO 13
  1.5.1.Trên thế giới . 13
  1.5.2.Các công trình nghiên cứu nhóm máu hệ ABO ở Việt Nam. 13
  1.5.3.Các công trình nghiên cứu nhóm máu ở Tây Nguyên .14
  1.6.Những nghiên cứu về mối tương quan giữa nhóm máu với bệnh tật .15
  1.6.1.Kháng nguyên HLA và bệnh tật 15
  1.6.2.Kháng nguyên A, B và bệnh tật . 17
  Chương 2 :ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .18
  2.1 Đối tượng nghiên cứu 18
  2.1.1.Người Êđê bình thường. 18 2.1.2.Người Êđê bị bệnh . .18
  2.1.3.Thời gian và kế hoạch nghiên cứu. 18
  2.2. Nội dung nghiên cứu 19
  2.3. Phương pháp nghiên cứu .20
  2.4. Xử lý số liệu. 22
  Chương 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .23
  3.1. Đặc điểm các nhóm máu người Êđê khoẻ mạnh bình thường .23
  3.1.1. Tỷ lệ các nhóm máu trong hệ ABO 23
  3.1.2. Tần suất các gen trong hệ ABO 24
  3.1.3. Tần suất genotype trong hệ ABO 24
  3.2. Đặc điểm nhóm máu của người Êđê mắc một số bệnh 25
  3.2.1. Tỷ lệ các nhóm máu 25
  3.2.2. Tần suất các gen 29
  3.2.3. Tẩn suất genotype 30
  3.3. Tần suất các nhóm máu của người người bệnh với người khỏe mạnh .31
  3.3.1. Tần suất các nhóm máu của người viêm loét dạ dày .31
  3.3.2. Tần suất các nhóm máu của người viêm thận, suy thận 32
  3.3.3. Tần suất các nhóm máu của người hen phế quản 33
  3.3.4. Tần suất các nhóm máu của người cao huyết áp 34
  3.3.5. Tần suất các nhóm máu của người lao phổi .35
  3.3.6. Tần suất các nhóm máu của người Êđê bị viêm gan, xơ gan . 36
  3.4. Tương quan các nhóm máu giữa người Êđê khỏe mạnh và người Êđê
  bị bệnh .37
  3.4.1. Bệnh viêm loét dạ dày .37
  3.4.1.1. Nhóm máu A 37
  3.4.1.2. Nhóm máu B 38
  3.4.1.3. Nhóm máu AB .39 3.4.1.4. Nhóm máu O 40
  3.4.2. Bệnh viêm thận, suy thận 41
  3.4.2.1. Nhóm máu A 41
  3.4.2.2. Nhóm máu B 42
  3.4.2.3. Nhóm máu AB .43
  3.4.2.4. Nhóm máu O 44
  3.4.3. Bệnh hen phế quản .45
  3.4.3.1. Nhóm máu A 45
  3.4.3.2. Nhóm máu B 46
  3.4.3.3 Nhóm máu AB 47
  3.4.3.4. Nhóm máu O 48
  3.4.4. Bệnh cao huyết áp .49
  3.4.4.1. Nhóm máu A . .49
  .4.4.2. Nhóm máu B 50
  3.4.4.3. Nhóm máu AB .51
  3.4.4.4. Nhóm máu O 52
  3.4.5. Bệnh lao phổi .53
  3.4.5.1. Nhóm máu A 53
  3.4.5.2. Nhóm máu B 54
  3.4.5.3. Nhóm máu AB .55
  3.4.5.4. Nhóm máu O 56
  3.4.6. Bệnh viêm gan, xơ gan 57
  3.4.6.1. Nhóm máu A 57
  3.4.6.2. Nhóm máu B 58
  3.4.6.3. Nhóm máu AB .59
  3.4.6.4. Nhóm máu O 60
  Chương 4 :BÀN LUẬN .61 4.1. Đặc điểm các nhóm máu trong hệ ABO của người Êđê bình thường
  khoẻ mạnh .61
  4.1.1. Tần suất các nhóm máu trong hệ ABO .61
  4.1.2. Tần suất các gen trong hệ ABO 61
  4.1.3. Tần suất các genotype trong hệ ABO .62
  4.2. Đặc điểm các nhóm máu trong hệ ABO của người Êđê bị bệnh viêm
  loét dạ dày 62
  4.2.1. Tần suất các nhóm máu trong hệ ABO 62
  4.2.2. Tần suất các gen trong hệ ABO .63
  4.2.3. Tần suất các genotype trong hệ ABO 63
  4.3. Đặc điểm các nhóm máu trong hệ ABO của người Êđê bị bệnh viêm
  thận, suy thận 64
  4.3.1. Tần suất các nhóm máu trong hệ ABO 64
  4.3.2. Tần suất các gen trong hệ ABO .64
  4.3.3. Tần suất các genotype trong hệ ABO .65
  4.4. Đặc điểm các nhóm máu trong hệ ABO của người Êđê bị bệnh hen
  phế quản 65
  4.4.1. Tần suất các nhóm máu trong hệ ABO .65
  4.4.2. Tần suất các gen trong hệ ABO 66
  4.4.3. Tần suất các genotype trong hệ ABO .66
  4.5. Đặc điểm các nhóm máu trong hệ ABO của người Êđê bị bệnh cao
  huyết áp .67
  4.5.1. Tần suất các nhóm máu trong hệ ABO .67
  4.5.2. Tần suất các gen trong hệ ABO 67
  4.5.3. Tần suất các genotype trong hệ ABO .68
  4.6. Đặc điểm các nhóm máu trong hệ ABO của người Êđê bị lao phổi .68
  4.6.1. Tần suất các nhóm máu trong hệ ABO .68 4.6.2. Tần suất các gen trong hệ ABO 69
  4.6.3. Tần suất các genotype trong hệ ABO 69
  4.7. Đặc điểm các nhóm máu trong hệ ABO của người Êđê bị bệnh viêm
  gan, xơ gan 70
  4.7.1. Tần suất các nhóm máu trong hệ ABO . 70
  4.7.2. Tần suất các gen trong hệ ABO 70
  4.7.3. Tần suất các genotype trong hệ ABO .71
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . .72 DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  Bảng 1.1: Phương pháp dùng huyết thanh mẫu có kháng thể đã biết trước để
  xác định kháng nguyên .10
  Bảng 1.2: Phương pháp dùng hồng cầu mẫu có kháng nguyên đã biết trước
  để xác định kháng thể 11
  Bảng 3.1: Tỷ lệ các nhóm máu trong hệ ABO của người Ê đê bình
  thường 22
  Bảng 3.2: Tần suất các gen trong hệ ABO của người Êđê 23
  Bảng 3.3: Tần suất các genotype trong hệ ABO của người Êđê .24
  Bảng 3.4: Tần suất các nhóm máu của người Êđê bị mắc bệnh 25
  Bảng 3.5: Tần suất các gen trong hệ ABO của người Êđê mắc bệnh .28
  Bảng 3.6: Tần suất các genotype hệ ABO ở bệnh nhân của người Êđê 29
  Bảng 3.7. Tần suất các nhóm máu người Êđê bình thường và người Êđê bị
  viêm loét dạ dày 30
  Bảng 3.8. Tần suất các nhóm máu người Êđê bình thường và người Êđê bị
  viêm thận, suy thận 31
  Bảng 3.9. Tần suất các nhóm máu Êđê người bình thường và người Êđê bị
  bệnh hen phế quản .32
  Bảng 3.10. Tần suất các nhóm máu người Êđê bình thường và người Êđê bị
  cao huyết áp 33
  Bảng 3.11. Tần suất các nhóm máu người Êđê bình thường và người Êđê
  mắc bệnh lao phổi .34
  Bảng 3.12. Tần suất các nhóm máu người Êđê bình thường và người mắc
  bệnh viêm gan, xơ gan .35
  Bảng 3.13. Nhóm máu A người bình thường và viêm loét dạ dày 36 Bảng 3.14. Nhóm máu B người Êđê bình thường và người Êđê bị viêm loét
  dạ dày 37
  Bảng 3.15. Nhóm máu AB người Êđê bình thường và người Êđê bị viêm
  loét dạ dày .38
  Bảng 3.16. Nhóm máu O người Êđê bình thường và người Êđê bị bệnh viêm
  loét dạ dày .39
  Bảng 3.17. Nhóm máu A người Êđê bình thường và người Êđê bị bệnh viêm
  thận, suy thận .40
  Bảng 3.18. Nhóm máu B người Êđê bình thường và người Êđê bị bệnh viêm
  thận, suy thận 41
  Bảng 3.19. Nhóm máu AB của người Êđê bình thường khoẻ mạnh và người
  Êđê bị viêm thận, suy thận 42
  Bảng 3.20. Nhóm máu O người Êđê bình thường và người Êđê bị bệnh viêm
  thận, suy thận .43
  Bảng 3.21. Nhóm máu A người Êđê bình thường và người Êđê bị hen phế
  quản .44
  Bảng 3.22. Nhóm máu B người Êđê bình thường và người Êđê bị hen phế
  quản .45
  Bảng 3.23. Nhóm máu AB người Êđê bình thường và Êđê mắc bệnh
  hen phế quản .46
  Bảng 3.24. Nhóm máu O người Êđê bình thường và người Êđê mắc bệnh
  hen phế quản .47
  Bảng 3.25. Nhóm máu A người Êđê bình thường và người Êđê mắc bệnh
  cao huyết áp 48
  Bảng 3.26. Nhóm máu B người Êđê bình thường và người Êđê bị cao huyết
  áp 49 Bảng 3.27. Nhóm máu AB người Êđê bình thường và người Êđê bị cao
  huyết áp .50
  Bảng 3.28. Nhóm máu O người Êđê bình thường và người Êđê bị cao huyết
  áp .51
  Bảng 3.29. Nhóm máu A người Êđê bình thường và người Êđê bị bệnh lao
  phổi 52
  Bảng 3.30. Nhóm máu B người Êđê bình thường và người Êđê bị bệnh lao
  phổi 53
  Bảng 3.31. Nhóm máu AB người Êđê bình thường và người Êđê bị bệnh lao
  phổi 54
  Bảng 3.32. Nhóm máu O người Êđê bình thường và người Êđê bị bệnh lao
  phổi 55
  Bảng 3.33. Nhóm máu A người Êđê bình thường và người Êđê bị bệnh viêm
  gan, xơ gan 56
  Bảng 3.34. Nhóm máu B người Êđê bình thường và người Êđê bị bệnh viêm
  gan, xơ gan 57
  Bảng 3.35. Nhóm máu AB người Êđê bình thường và người Êđê bị bệnh
  viêm gan, xơ gan .58
  Bảng 3.36. Nhóm máu O người Êđê bình thường và người Êđê bị bệnh viêm
  gan, xơ gan 59

  Xem Thêm: Nghiên cứu tỉ lệ các nhóm máu trong hệ abo của người êđê và tương quan giữa nhóm máu với một số bện
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tỉ lệ các nhóm máu trong hệ abo của người êđê và tương quan giữa nhóm máu với một số bện sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status