Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun đũa, giun tóc, giun móc/ mỏ ở cộng đồng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun đũa, giun tóc, giun móc/ mỏ ở cộng đồng

  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Giun truyền qua đất (Soil-transmitted-helminth infections), chủ yếu là
  giun đũa, giun tóc và giun móc/ mỏ hiện vẫn là vấn đề y tế lớn của nhiều
  nước trên thế giới, đặc biệt ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới vì tính phổ
  biến và tác hại của nó. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 2006, ước tính
  hiện có khoảng hơn 2 tỷ người trên thế giới bị nhiễm giun truyền qua đất
  (GTQĐ). Mỗi năm có 135.000 người chết và 800 triệu học sinh bị nhiễm
  Theo Tổ chức Y tế Thế giới (2006) Việt Nam có trên 65 triệu người
  nhiễm giun đũa, giun tóc, giun móc/mỏ; bệnh phổ biến khắp 64 tỉnh thành
  trên toàn quốc.
  Đến nay chưa có một nghiên cứu nào triển khai tăng cường nhận thức
  cho cộng đồng người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói chung và người Ê đê
  nói riêng về những mối hiểm họa do các hành vi mất vệ sinh gây ra và truyền
  thông giáo dục sức khỏe về những tác hại của các thói quen mất vệ sinh, sự
  cần thiết phải xây dựng các công trình vệ sinh tại chỗ.
  Xuất phát từ thực tế trên, thực hiện truyền thông giáo dục sức khoẻ về
  phòng chống giun ở cộng đồng người dân tộc thiểu số Ê đê là một trong
  những vấn đề cần ưu tiên trong công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng để
  làm giảm tỷ lệ nhiễm và cường độ nhiễm giun, giảm tác hại do giun gây ra,
  nâng cao sức khỏe cho nhân dân và góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm
  bảo quốc phòng an ninh ở Tây Nguyên, đề tài: “Nghiên cứu thực trạng
  nhiễm giun đũa, giun tóc, giun móc/mỏ ở cộng đồng người Ê đê tại hai xã
  tỉnh Đắk Lắk và hiệu quả của biện pháp truyền thông, điều trị nhiễm
  giun” được tiến hành với mục tiêu sau:
  1. Xác định thực trạng và yếu tố nguy cơ nhiễm giun đũa, giun tóc, giun
  móc/mỏ ở cộng đồng người Ê đê tại hai xã thuộc tỉnh Đắk Lắk.
  2. Đánh giá hiệu quả biện pháp truyền thông, điều trị nhiễm giun tại cộng
  đồng nghiên cứu. 2
  NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
  - Luận án đã xác định được việc nhiễm giun truyền qua đất có liên quan
  đến một số thói quen xấu: Thường xuyên uống nước lã, không rửa tay trước
  khi ăn và sau đại tiện, không sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, không đi giầy dép
  của người dân tại cộng đồng nghiên cứu.
  - Đưa ra mô hình phòng chống nhiễm giun phù hợp với cộng đồng
  người Ê đê và vận dụng triển khai công tác truyền thông-giáo dục sức khỏe
  cho cộng đồng người Ê đê, một dân tộc còn nhiều phong tục lạc hậu, điều
  kiện kinh tế và trình độ dân trí thấp, tỷ lệ nhiễm giun cao.
  - Luận án là công trình nghiên cứu khoa học có tính khoa học, thực tiễn,
  giá trị xã hội và nhân văn cao đối với công tác phòng chống giun truyền qua
  đất ở Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Ngoài ra có những đóng
  góp cho Dịch tễ học, Vệ sinh xã hội và Tổ chức Y tế liên quan tới các bệnh
  lây trong cộng đồng.
  - Công trình luận án khẳng định hiệu quả của thuốc tẩy giun
  mebendazol và cũng khẳng định mô hình nhà tiêu phù hợp tập quán và kinh
  tế cho cộng đồng người Ê đê hiện nay là nhà tiêu đào thông hơi.
  CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN
  Phần chính của luận án gồn 142 trang bao gồm các phần sau:
  Đặt vấn đề: 2 trang; Chương 1: Tổng quan tài liệu: 37 trang; Chương 2: Đối
  tượng và phương pháp nghiên cứu: 27 trang; Chương 3: Kết quả nghiên cứu:
  35 trang; Chương 4: Bàn luận: 37 trang; Kết luận: 3 trang; Kiến nghị: 1 trang.
  Danh mục công trình nghiên cứu. Có 175 tài liệu tham khảo, trong đó 118
  tài liệu tiếng Việt, 57 tài liệu nước ngoài. 38 bảng, 22 biểu đồ, 11 hình,
  3 phụ lục. 3
  Chương 1
  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  1.1. Đối tượng nghiên cứu
  Người dân tộc Ê đê từ 2 tuổi trở lên tại xã Hòa Xuân và xã Ea Tiêu.
  1.2. Thời gian nghiên cứu
  Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 11 năm 2005 đến tháng 12 năm 2007
  1.3. Địa điểm nghiên cứu
  Xã Hòa Xuân thuộc thành phố Buôn Ma Thuột và xã Ea Tiêu thuộc
  huyện Krông Ana
  1.4. Phương pháp nghiên cứu
  1.4.1. Thiết kê nghiên cứu
  1.4.1.1. Nghiên cứu mô tả cắt ngang
  Mô tả tỷ lệ và cường độ nhiễm giun, Kiến thức-Thái độ-Thực hành của
  người dân và một số yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến mức độ nhiễm giun.
  1.4.1.2. Nghiên cứu can thiệp cộng đồng
  Điều trị đặc hiệu bằng thuốc mebendazol và TT-GDSK về phòng chống
  nhiễm giun ở cộng đồng can thiệp.
  1.4.2. Phương pháp chọn mẫu
  1.4.2.1. Mô tả cắt ngang về tỷ lệ và cường độ nhiễm giun
  Công thức tính cỡ mẫu
  (2.1)
  Cỡ mẫu nghiên cứu tối thiểu là 995 người, để tăng độ chính xác và trên
  thực tế nghiên cứu đã lấy toàn bộ người Êđê ở hai xã nghiên cứu là 3251:
  trong đó xã Ea Tiêu có 1506 người và xã Hòa Xuân có 1745 người.
  Tiêu chuẩn chọn mẫu: toàn bộ người Ê đê ở 2 xã, từ 2 tuổi trở lên và đồng ý
  tham gia nghiên cứu.
  1.4.2.2. Mô tả cắt ngang về kiến thức, thái độ thực hành (KAP) của
  người dân và các yếu tố nguy cơ nhiễm giun
  - Tiêu chuẩn chọn mẫu: Chủ hộ gia đình hoặc đại diện gia đình (> 18 tuổi),
  sống tại xã Hòa Xuân và xã Ea Tiêu, là người dân tộc Ê đê, đồng ý tham gia
  vào nghiên cứu.
  2
  2
  2 / 1 ) 1(
  d
  p p
  n
  ư × Ζ
  = ưα4
  Công thức tính cỡ mẫu: (2.2)
  Cỡ mẫu nghiên cứu tối thiểu là 384 người đại diện cho từng hộ gia
  đình, để tăng độ chính xác và trên thực tế lấy toàn bộ số hộ hai xã 984 (chủ
  hộ), trong đó: xã Ea Tiêu có 460 (chủ hộ) và xã Hòa Xuân có 524 (chủ hộ).
  1.4.2.3. Điều trị đặc hiệu bằng thuốc mebendazol viên 500mg, liều duy nhất.
  Chọn tất cả người nhiễm giun trong xét nghiệm phân đợt I ở xã Hòa Xuân,
  không phân biệt giới, độ tuổi, là người dân tộc Ê đê sống ở xã Hòa Xuân,
  đồng ý tham gia nghiên cứu và uống thuốc đủ cả 3 đợt.
  1.4.2.4. Chọn mẫu cho nghiên cứu can thiệp bằng TT- GDSK
  Cỡ mẫu: Truyền thông –GDSK cho toàn bộ người dân và học sinh ở xã
  Hòa Xuân.
  1.4.2.5. Theo dõi điều trị sau 21 ngày, 2 tháng và 4 tháng
  Tiêu chuẩn chọn: Tất cả những người nhiễm giun đũa, giun móc/mỏ được
  điều trị đợt I ở xã Hòa Xuân, đồng ý tham gia nghiên cứu và không phân biệt
  tuổi, nghề nghiệp và giới.
  Cỡ mẫu:
  Áp dụng công thức: (2.3)
  Cỡ mẫu tối thiểu là 211 người, nhưng trên thực tế chúng tôi nghiên cứu
  216 người bị nhiễm giun đũa và 216 người nhiễm giun móc/mỏ, theo dõi liên
  tục sau 3 đợt xét nghiệm phân.
  1.5. Kỹ thuật thu thập thông tin
  1.5.1. Kỹ thuật điều tra xã hội học: Sử dụng các thông tin của sở y tế, trạm y
  tế, ủy ban nhân dân xã, và niên giám thống kê thuộc tỉnh Đắk Lắk năm 2006.
  1.5.2. Kỹ thuật điều tra kiến thức, thái độ thực hành: Phỏng vấn trực tiếp và
  quan sát theo nội dung của mục tiêu.
  1.5.3. Can thiệp thuốc điều trị : Chọn thuốc điều trị là mebendazol liều duy
  nhất 1 viên 500mg.
  1.5.4. Kỹ thuật can thiệp bằng TT-GDSK về phòng chống nhiễm giun
  Thời gian thực hiện từ tháng 12 năm 2005 liên tục đến tháng 11 năm 2007.
  2
  2 1
  ) 2 / 1(
  ) ( P P
  pqF
  n
  ư
  Ζ ư =α
  2
  2
  2 / 1 ) 1(
  d
  p p
  n
  ư × Ζ
  = ưα5
  Các bước tiến hành :
  - Làm việc với UBND xã về kế hoạch hoạt động nghiên cứu.
  - Xây dựng nhóm tuyên truyền viên:
  Hình thức truyền thông (truyền thông trực tiếp)
  - Trao đổi tại các buổi họp giao ban ở trạm y tế hoặc ủy ban xã hoặc các
  buổi sinh hoạt tại trường hoặc sinh hoạt tại nhà cộng đồng
  - Phát tờ rơi đến học sinh và các hộ gia đình hoặc trình chiếu băng video.
  - Tổ chức cho học sinh hoặc chủ hộ gia đình tham quan mô hình nhà
  tiêu hợp vệ sinh trong buôn, phân tích mặt ưu điểm và nhược điểm từng loại
  nhà tiêu. Hướng dẫn qui trình sử dụng của từng loại nhà tiêu, qui trình kiểm
  tra và vệ sinh nhà tiêu hằng tuần.
  1.5.5. Kỹ thuật xét nghiệm phân
  Kỹ thuật Kato-Katz (theo qui trình của WHO khuyến cáo).
  1.6. Vật liệu nghiên cứu
  1.6.1. Vật liệu TT-GDSK phòng chống nhiễm giun
  Tài liệu TT-GDSK song ngữ (tiếng Việt và tiếng Ê đê), bộ tranh lật TT-
  GDSK, tài liệu mô hình nhà tiêu, tài liệu kỹ thuật xây dựng nhà tiêu, tờ rơi và
  poster về phòng chống giun.
  1.6.2. Bộ câu hỏi phỏng vấn
  Bộ câu hỏi điều tra được in sẵn (phụ lục 1) và bảng kiểm quan sát (phụ lục 2)
  1.6.3. Thuốc sử dụng trong điều trị Thuốc tẩy giun: Mebendazol, Bcomplex
  và acid folic sắt.
  1.6.4. Vật liệu xét nghiệm phân Bộ Kato-Katz (có lỗ đong 41,7 mg phân.
  1.7. Các biến số, chỉ số trong nghiên cứu
  1.7.1. Các biến số nghiên cứu
  1.7.1.1. Các biến số của nghiên cứu mô tả cắt ngang6
  Bảng 1.1. Nhóm biến số phụ thuộc
  Nhóm
  biến số
  Tên
  biến số
  Định
  nghĩa
  phân loại
  Loại
  biến số
  Kỹ thuật
  thu thập
  Nhóm
  biến
  số
  phụ
  thuộc
  Nhiễm giun đũa Có/không Danh định Xét nghiệm phân
  Nhiễm giun tóc Có/không Danh định Xét nghiệm phân
  Nhiễm giun móc/mỏ Có/không Danh định Xét nghiệm phân
  Nhiễm 2 loại giun Có/không Danh định Xét nghiệm phân
  Nhiễm 3 loại giun Có/không Danh định Xét nghiệm phân
  Bảng 1.2. Nhóm biến số độc lập
  Nhóm
  biến số
  Tên biến số
  Định nghĩa phân
  loại
  Loại
  biến số
  Kỹ thuật thu
  thập
  Nhóm
  biến
  số
  độc
  lập
  Tuổi
  Được tính theo năm
  dương lịch
  Liên tục
  Phỏng vấn theo bộ
  câu hỏi
  Giới Nam hoặc nữ Nhị phân
  Phỏng vấn theo bộ
  câu hỏi
  Nghề nghiệp
  Hiện tại của đối
  tượng
  Danh
  định
  Phỏng vấn theo bộ
  câu hỏi
  Trình độ học
  vấn
  Trình độ học vấn
  cao nhất của đối
  tượng
  Danh
  định
  Phỏng vấn theo bộ
  câu hỏi
  Ăn rau sống
  Thực hành của đối
  tượng
  Phân loại
  Phỏng vấn theo bộ
  câu hỏi
  Uống nước lã
  Thực hành của đối
  tượng
  Phân loại
  Phỏng vấn theo bộ
  câu hỏi
  Rửa tay trước
  khi ăn
  Thực hành của đối
  tượng
  Phân loại
  Phỏng vấn theo bộ
  câu hỏi
  Rửa tay sau
  đại tiện
  Thực hành của đối
  tượng
  Phân loại
  Phỏng vấn theo bộ
  câu hỏi
  Đi chân đất
  Thực hành của đối
  tượng
  Danh
  định
  Phỏng vấn theo bộ
  câu hỏi
  Sử dụng nhà
  tiêu
  Thực hành của đối
  tượng
  Danh
  định
  Theo bảng kiểm
  nhà tiêu
  Dùng phân
  tươi bón cây
  trồng
  Thực hành của đối
  tượng
  Danh
  định
  Phỏng vấn theo bộ
  câu hỏi 7
  1.7.1.2. Biến số cho nghiên cứu can thiệp
  Bảng 1.3. Nhiễm giun trước can thiệp và sau can thiệp gồm
  Tên biến Định nghĩa Phân loại
  Phương pháp thu
  thập số liệu
  Nhiễm giun đũa Có hoặc không Danh định Xét nghiệm phân
  Nhiễm giun tóc Có hoặc không Danh định Xét nghiệm phân
  Nhiễm giun móc/mỏ Có hoặc không Danh định Xét nghiệm phân
  Nhiễm 2 loại giun Có hoặc không Danh định Xét nghiệm phân
  Nhiễm 3 loại giun Có hoặc không Danh định Xét nghiệm phân
  Bảng 1.4. Kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh cá nhân và tác hại của giun
  trước, sau can thiệp gồm
  Tên biến Định nghĩa Phân loại
  Phương pháp
  thu thập số liệu
  Biết đường lây truyền
  của giun
  Kiến thức của đối
  tượng nghiên cứu
  Phân loại
  Phỏng vấn theo
  bộ câu hỏi
  Biết tác hại của giun
  Kiến thức của đối
  tượng nghiên cứu
  Phân loại
  Phỏng vấn theo
  bộ câu hỏi
  Rửa tay trước khi ăn
  Thực hành của đối
  tượng nghiên cứu
  Phân loại
  Phỏng vấn theo
  bộ câu hỏi
  Rửa tay sau khi đại tiện
  Thực hành của đối
  tượng nghiên cứu
  Phân loại
  Phỏng vấn theo
  bộ câu hỏi
  Đi chân đất
  Thực hành của
  đối tượng
  Phân loại
  Phỏng vấn theo
  bộ câu hỏi
  Uống nước lã
  Thực hành của
  đối tượng
  Phân loại
  Phỏng vấn theo
  bộ câu hỏi
  Sử dụng BHLĐ
  Thực hành của đối
  tượng nghiên cứu
  Phân loại
  Phỏng vấn theo
  bộ câu hỏi 8
  1.7.2. Các chỉ số nghiên cứu
  1.7.2.1. Các chỉ số thông qua xét nghiệm phân
  1.7.2.2. Các chỉ số đánh giá truyền thông giáo dục sức khỏe trong cộng
  đồng dân cư xã Hòa Xuân
  1.7.2.3. Nhóm chỉ số yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến nhiễm giun
  1.7.2.4. Chỉ số về kết quả điều trị bằng thuốc mebendazol
  1.8. Phân tích và xử lý số liệu
  Các số liệu thu thập trong nghiên cứu, được xử lý theo phương pháp
  thống kê sinh học và sử dụng phần mềm EpiData v 3.1, thực hiện tại bộ môn
  Dịch tễ Y Hà Nội.
  1.9. Các sai số có thể gặp và cách hạn chế
  1.9.1. Sai số do xét nghiệm và cách hạn chế
  Sử dụng những người có kinh nghiệm trong xét nghiệm phân để định
  tính và định lượng.
  1.9.2. Sai số do ngôn ngữ trong quá trình phỏng vấn và tuyên truyền
  Hạn chế sai số bằng cách chọn người địa phương là cán bộ y tế thôn,
  buôn hoặc cán bộ buôn hoặc xã cùng đi phỏng vấn làm phiên dịch khi cần và
  tập huấn thành thạo các kỹ năng phỏng vấn, truyền thông, và dùng từ ngữ
  đơn giản, dễ hiểu.
  1.9.3. Hạn chế của nghiên cứu mô tả cắt ngang và biện pháp khắc phục
  Giải thích rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của nghiên cứu để đối tượng nghiên
  cứu hợp tác và sử dụng cán bộ chuyên sâu và tập huấn chuyên môn, tập huấn
  kỹ năng cho điều tra viên và người tuyên truyền viên trước khi tiến hành điều
  tra để họ có thể khai thác đúng thông tin theo mục tiêu của đề tài.
  1.10. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu
  Các số liệu nghiên cứu chỉ nhằm mục đích phục vụ sức khỏe cho người
  tham gia nghiên cứu, chỉ thực hiện với người tình nguyện và thuốc tẩy giun,
  miễn phí, theo phác đồ của Bộ Y tế ban hành. 9
  Chương 2
  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  2.1. Thực trạng tỷ lệ nhiễm, cường độ nhiễm giun ở hai xã
  2.1.1. Thông tin chung về cá nhân của đối tượng xét nghiệm phân
  >18 tuổi,
  51%
  2-5 tuổi,
  5,4%
  6-11 tuổi,
  12,1%
  16-18 tuổi,
  16,7%
  12-15 tuổi,
  15%
  Hình 2.1. Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu phân theo nhóm tuổi hai xã
  nghiên cứu
  Qua 3.251 đối tượng nghiên cứu xét nghiệm phân, tỷ lệ nhóm >18 tuổi
  có số lượng người tham gia cao nhất 51%, tiếp theo là nhóm 16-18 tuổi có
  16,7%, nhóm 12-15 tuổi có 15%, nhóm 6-11 tuổi có tỷ lệ 12,1% và nhóm 2-5
  tuổi có tỷ lệ thấp nhất là 5,4%. Về giới tính, nữ giới có tỷ lệ cao hơn nam giới
  (50,6% so với 49,4%). Kết quả này tương đồng với Ngô Thị Tâm (2005).
  2.1.2. Tỷ lệ nhiễm và cường độ nhiễm giun ở 2 xã nghiên cứu
  Bảng 2.1. Tỉ lệ nhiễm giun đũa, giun tóc và giun móc/mỏ ở 2 xã nghiên cứu
  (n=3.251)

  Số
  mẫu
  XN
  Nhiễm
  chung
  G.đũa
  (a)
  G.tóc
  (b)
  G.móc/mỏ
  (c)
  Số
  (+)
  %
  Số
  (+)
  %
  Số
  (+)
  %
  Số
  (+)
  %
  Ea Tiêu (1) 1.506 1.116 74,1 809 53,7 20 1,3 579 38,4
  Hòa Xuân (2) 1.745 1.324 75,9 1.043 59,8 36 2,1 630 36,1
  Tổng (3) 3.251 2.440 75,1 1.852 57,0 56 1,7 1.209 37,2
  p(1a,2a)>0,05, p(1b,2b)>0,05, p(1c,2c)>0,05, p(3a,3b,3c)<0,001
  Tỷ lệ nhiễm giun chung khá cao 75,1%, giữa 2 xã nghiên cứu không có sự
  khác biệt, với p >0,05. Trong số 3 loại giun thì tỷ lệ nhiễm giun đũa cao nhất
  là 57,0%, tiếp đến là giun móc/mỏ là 37,2%, tỷ lệ thấp nhất là giun tóc 1,7%. 10
  Tỷ lệ nhiễm về 3 loại giun có sự khác biệt, với (p<0,001). Kết quả này phù
  hợp nghiên cứu của Nguyễn Xuân Thao (2006).
  Hình 2.2. Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ nhiễm giun theo nhóm tuổi
  Quả xét nghiệm phân 3.251 đối tượng nghiên cứu, tỷ lệ nhiễm giun đũa
  ở nhóm tuổi 2-5 là 73%, kết quả này cao hơn nghiên cứu của Ngô Thị Tâm, Vũ
  Đức Vọng, phù hợp với Phan Thị Hà,(1992). Tỷ lệ nhiễm giun móc/mỏ tăng dần
  theo nhóm tuổi và cao nhất ở nhóm > 18 tuổi là 46,7%, kết quả này phù hợp với
  Phan Văn Trọng
  53,9 51,9
  42,4
  49,8
  1,5 1,9
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  G.Đũa G.Móc/mỏ G.Tóc
  Chủ hộ
  Không chủ hộ
  Tỷ lệ %
  Hình 2.3. Tỷ lệ nhiễm giun ở nhóm > 18 tuổi là chủ hộ gia đình (n=984)
  và nhóm không phải là chủ hộ gia đình > 18 tuổi (n=655)
  Trong 1.639 đối tượng nghiên cứu ở nhóm >18 tuổi, trong đó 984 người
  đại diện cho chủ hộ gia đình có tỷ lệ nhiễm giun đũa 53,9%, giun móc/mỏ
  42,4%. Nhóm >18 tuổi, không đại diện nghiên cứu chủ hộ gia đình (n=655)
  có tỷ lệ nhiễm giun là 51,9%, giun móc/mỏ 49,8%, giun tóc 1,9%. Tỷ lệ
  nhiễm giun ở 2 nhóm tuổi trên không có sự khác biệt, với p>0,05.
  53.1
  54.9 56.7
  69.3
  73
  1.6 2.4 1.8 1.3
  1.1
  46.7
  45.9
  22
  17
  10.3
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  2-5 tuổi 6-11 tuổi 12-15 tuổi 16-18 tuổi >18 tuổi
  G.đũa G.tóc G.móc/mỏ11
  Bảng 2.2. Tỉ lệ đơn nhiễm và đa nhiễm giun tại hai xã nghiên cứu (n=2.440)

  Nghiên cứu
  Số mẫu XN
  (+) chung
  Đơn nhiễm
  (a)
  Nhiễm 2 loại
  (b)
  Nhiễm 3 loại
  (c)
  Số (+) % Số (+) % Số (+) %
  Ea Tiêu (1) 1.116 831 74,5 279 25,0 6 0,5
  Hòa Xuân (2) 1.324 952 71,9 358 27,0 14 1,1
  Tổng 2.440 1783 73,1 637 26,1 20 0,8
  P(1a,2a)>0,05, p(1b,2b)>0,05, p(1c,2c)>0,05
  Qua 2.440 mẫu xét nghiệm phân, tỷ lệ đơn nhiễm cao nhất là 73,1%, hai
  loại giun chiếm 26,2% và thấp nhất ba loại giun 0,8%, sự khác biệt với
  p<0,001; tỷ lệ này không có sự khác biệt giữa 2 xã, với p >0,05.
  91,5
  87,7
  67,7 67,9 69,9
  7,8
  11,8
  31,3 30,8 29,4
  1,3
  0,7 0,5 1 0,6
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
  100
  2-5 tuổi 6-11 tuổi 12-15 tuổi 16-18 tuổi >18 tuổi
  Nhiễm 1 loại Nhiễm 2 loại Nhiễm 3 loại
  Tỷ lệ
  Hình 2.4. Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ đơn, đa nhiễm giun ở 2 xã theo nhóm tuổi
  Đa số các đối tượng nghiên cứu đều nhiễm một loại giun 73,1%. Nhóm
  2-5 tuổi có tỷ lệ nhiễm đơn cao nhất 91,5%, nhiễm 2 loại giun cao nhất nhóm
  12-15 tuổi là 31,3%, 3 loại giun khá thấp 0,8%. Kết quả này phù hợp ở Đắk
  Lắk, những tỷ lệ này ngược lại với tác giả Nguyễn Duy Toàn (nhiễm 2 loại
  cao nhất 70,3%, một loại 24,4% và 3 loại 5,1%). 12
  Bảng 2.3. Cường độ nhiễm giun đũa, giun tóc và giun móc/mỏ ở hai xã nghiên
  cứu (n=3.251)
  Cường độ Chỉ số
  Xã Ea
  Tiêu
  Hòa Xuân Cả hai xã
  p
  Số trứng
  trung
  bình/gram
  phân
  Số mẫu
  XN
  1506 1745 3251
  G.đũa 363,85 332,68 348,27 >0,05
  G.móc/mỏ 30,29 29,38 29,84 >0,05
  G.tóc 0,66 0,87 0,77 >0,05
  Cường độ nhiễm 3 loại giun tại địa bàn nghiên cứu, theo bảng phân loại của
  Tổ chức Y tế Thế giới thuộc vào cường độ nhiễm nhẹ. Kết quả này thấp hơn

  Xem Thêm: Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun đũa, giun tóc, giun móc/ mỏ ở cộng đồng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun đũa, giun tóc, giun móc/ mỏ ở cộng đồng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status