Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu xây dựng thang dinh dưỡng khoáng trên lá và bước đầu thử nghiệm

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu xây dựng thang dinh dưỡng khoáng trên lá và bước đầu thử nghiệm

  LỜI CẢM ƠN
  Hoàn thành luận án TIẾN SỸ NÔNG NGHIỆP này là nỗ lực lớn lao của bản
  thân đã đổ bao tâm huyết để đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp giảng dạy và
  nghiên cứu khoa học. Để có bản luận án này tôi đã nhận được sự giúp đỡ, chỉ dạy
  của các cấp lãnh đạo và thầy, cô giáo Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Trường
  Đại học Tây Nguyên, lãnh đạo và cán bộ của các Công Ty, Nông Trường cà phê và
  các hộ trồng cà phê tại Dak Lak.
  Vì vậy, NCS xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến:
  - GS TS. Hoàng Minh Tấn, Nhà giáo ưu tú, một người thầy mẫu mực về đạo
  đức và nghề nghiệp là tấm gương sáng trong sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa
  học đã tận tình chỉ dạy cho tôi trong suốt thời gian nghiên cứu hơn 10 năm trước từ
  Luận văn Thạc sỹ đến Luận án Tiến sỹ Nông nghiệp này.
  - PGS TS. Vũ Quang Sáng, Bộ môn Sinh lý thực vật, Trường Đại học Nông
  nghiệp Hà Nội, đã tận tình chỉ dạy cho NCS trong suốt thời gian làm luận án.
  - Tập thể thầy, cô giáo Khoa Nông học, Bộ môn Sinh lý thực vật đã trực tiếp
  đóng góp nhiều ý kiến quý báu để hoàn thiện luận án này.
  - Lãnh đạo Trường Đại học Tây Nguyên, Khoa Nông Lâm đã tạo điều kiện
  cho NCS hoàn thành luận án này.
  - Lãnh đạo, Giáo viên và nhân viên khoa Sau Đại học Trường Đại học Nông
  nghiệp Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi cho NCS hoàn thành đúng tiến độ.
  - Xin cảm ơn Dự Án FHE của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã tài
  trợ một phần kinh phí cho phân tích đất, lá cà phê của luận án.
  - Lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên các Công ty cà phê, Nông trường cà phê:
  Công ty cà phê Thắng Lợi, Tháng 10, 52, 721, 720, Êa Tul, Êa Pok, Êa H'Nin,
  Krông Ana, Nông trường cà phê Chư Pul, .
  - Sự động viên cổ vũ của bạn bè và tấm lòng rộng mở của người vợ yêu quý
  đã giúp tôi vượt qua những trở ngại để đến được với bến bờ hôm nay.
  Nhân dịp này tôi xin cảm tạ và ghi tâm những tấm lòng cao quý đó với sự
  thành kính sâu sắc tự đáy lòng.
  Tác giả
  NGUYỄN VĂN SANH iii
  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt v
  Danh mục các bảng vi
  Danh mục các hình vẽ, đồ thị viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu 2
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 3
  4. Phạm vi nghiên cứu 3
  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 5
  1.1 Vai trò của cây cà phê đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở Việt
  Nam 5
  1.1.1 Khái quát về cây cà phê 5
  1.1.2 Vai trò của cây cà phê đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Dak Lak 6
  1.1.3 Vai trò của cây cà phê đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam 7
  1.2 Những nghiên cứu về đất trồng và phân bón cho cà phê 9
  1.2.1 Những nghiên cứu về đất trồng cà phê 9
  1.2.2 Những nghiên cứu sử dụng phân khoáng cho cà phê vối 12
  1.2.3 Những nghiên cứu phân bón hữu cơ cho cà phê vối 25
  1.3 Kết quả nghiên cứu thang dinh dưỡng khoáng cho cà phê 29
  1.3.1 Trên thế giới 29
  1.3.2 Trong nước 35
  Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU
  39
  2.1 Đối tượng 39
  2.2 Nội dung 39
  2.2.1 Điều tra đánh giá tình hình sử dụng phân bón của nhân dân trồng cà phê ở
  Dak Lak
  39
  2.2.2 Nghiên cứu chẩn đoán dinh dưỡng khoáng qua lá cà phê vối kinh
  doanh Dak Lak
  39
  2.2.3 Bước đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng qua lá cho
  cà phê vối kinh doanh tại Dak Lak
  40
  2.3 Phương pháp nghiên cứu 42
  2.4 Phương pháp xử lý số liệu 49iv
  Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 50
  3.1 Điều tra đánh giá tình hình sử dụng phân bón cho cà phê vối Dak
  Lak
  50
  3.1.1 Thực trạng sử dụng phân bón và năng suất cà phê vối của Dak Lak 50
  3.1.2 Thực trạng bón phân theo tỷ lệ N:P:K và năng suất cà phê vối Dak
  Lak
  56
  3.1.3 Phân hữu cơ và năng suất cà phê vối Dak Lak 58
  3.1.4 Tỷ lệ lượng phân vô cơ và năng suất cà phê vối Dak Lak 61
  3.1.5 Hiệu quả sử dụng phân bón của cà phê vối Dak Lak 63
  3.2 Nghiên cứu chẩn đoán dinh dưỡng khoáng qua lá cà phê vối Dak
  Lak
  68
  3.2.1 Thực trạng dinh dưỡng khoáng trong đất của các vườn cà phê vối Dak Lak 68
  3.2.2 Thực trạng dinh dưỡng khoáng trong lá của các vườn cà phê vối Dak Lak 71
  3.2.3 Tương quan giữa hàm lượng 1 số nguyên tố hóa học trong đất với hàm
  lượng của chúng trong lá và năng suất cà phê vối Dak Lak
  75
  3.2.4 Thiết lập thang dinh dưỡng khoáng trên lá cà phê vối Dak Lak 80
  3.2.5 Vận dụng DRIS để chẩn đoán dinh dưỡng cho cà phê vối kinh doanh
  tại Dak Lak
  85
  3.3 Bước đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng qua
  lá cho cà phê vối kinh doanh tại Dak Lak
  89
  3.3.1 Nghiên cứu thử nghiệm thang dinh dưỡng khoáng trên lá để điều
  chỉnh lượng phân bón cho cà phê vối kinh doanh ở công ty cà phê
  Thắng Lợi
  90
  3.3.2 Hiệu quả của việc thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng
  kết hợp phân hữu cơ sinh học cho cà phê ở công ty cà phê Êa Pok
  105
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  121
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ
  123
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  124
  PHỤ LỤC
  133v
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  Viết tắt Viết đầy đủ
  - CICO Congress of International Coffee Organization
  - CT Công thức
  - CTV Cộng tác viên
  - DRIS Diagnosic and Recommendation Integrated System
  - Đ/C Đối chứng
  - lll lần lập lại
  - nnk nhiều người khác
  - NS Năng suất
  - PTNT Phát triển nông thôn
  - RRA Rapid Rural Appraisal
  - SA Sunfat Amonium
  - UBND Uỷ ban nhân dân
  - Viện KHKTNL Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm
  - WCSS World Congress of Soil Science vi
  DANH MỤC HỆ THỐNG CÁC BẢNG, BIỂU
  TT Bảng Trang
  1.1 Diễn biến giá trị xuất khẩu cà phê Dak Lak (1993 - 2006) 7
  1.2 Diễn biến diện tích, năng suất, sản lượng cà phê Việt Nam (1980 -
  2006)
  8
  1.3 Diễn biến tình hình xuất khẩu cà phê Việt Nam (1990 - 2006) 9
  1.4 Bảng phân cấp đất trồng cà phê Dak Lak 12
  1.5 Lượng phân đạm đầu tư theo năng suất và đất trồng 14
  1.6 Lượng phân lân đầu tư theo năng suất và đất trồng 18
  1.7 Lượng phân kali đầu tư theo năng suất và đất trồng 21
  1.8 Thang dinh dưỡng khoáng trên lá cà phê chè Costa Rica 33
  1.9 Thang dinh dưỡng khoáng trên lá cà phê vối Compilation 34
  1.10 Thang dinh dưỡng vi lượng trên lá cà phê vối Compilation 34
  1.11 Thang dinh dưỡng khoáng trên lá cà phê chè Brazil 35
  1.12 Thang dinh dưỡng khoáng trên lá cà phê vối Tây Nguyên 36
  3.1 Thực trạng sử dụng phân bón, năng suất cà phê của 3 huyện, tỉnh Dak Lak 51
  3.2 Tỷ lệ lượng phân vô cơ và năng suất cà phê vối Dak Lak 61
  3.3 Hiệu quả kinh tế của việc đầu tư phân bón cho cà phê Dak Lak có
  năng suất > 3 tấn nhân/ha (2003)
  64
  3.4 Tính chất hoá học đất của các nông trường cà phê trong tỉnh Dak Lak 69
  3.5 Hàm lượng các nguyên tố dinh dưỡng chính tích luỹ trong lá cà phê vối
  Dak Lak (% chất khô)
  72
  3.6 Tương quan giữa hàm lượng một số nguyên tố hóa học trong đất với
  hàm lượng của chúng trong lá cà phê vối Dak Lak( n = 30)
  76
  3.7 Tương quan giữa hàm lượng một số nguyên tố hóa học trong đất với
  năng suất cà phê vối Dak Lak ( n = 30)
  77
  3.8 Tương quan giữa hàm lượng một số nguyên tố hóa học trong lá với
  năng suất cà phê vối Dak Lak ( n = 30)
  78vii
  3.9 Các mức dinh dưỡng khoáng trên lá cà phê vối Dak Lak vào đầu mùa
  mưa có năng suất > 4,1 - 6 tấn nhân/ha (% chất khô)
  82
  3.10 Các mức dinh dưỡng khoáng trên lá cà phê vối Dak Lak vào đầu mùa
  mưa có năng suất < 2 tấn nhân/ha (% chất khô)
  82
  3.11 Thang dinh dưỡng khoáng trên lá cà phê vối Dak Lak vào đầu mùa
  mưa hướng tới dinh dưỡng tối ưu để đạt được năng suất từ 3 - 4 tấn
  nhân/ha (% chất khô)
  83
  3.12 Tỷ lệ các nguyên tố hóa học trong lá và năng suất cà phê vối kinh
  doanh Dak Lak
  85
  3.13 Tính chất hoá học của đất trước thử nghiệm ở công ty cà phê Thắng Lợi 91
  3.14 Hàm lượng một số nguyên tố khoáng trong lá cà phê trước thử nghiệm
  ở công ty cà phê Thắng Lợi (% chất khô)
  93
  3.15 Tương quan các nguyên tố hóa học giữa đất và lá của cà phê thử
  nghiệm ở công ty cà phê Thắng Lợi
  96
  3.16 Dinh dưỡng khoáng trong lá cà phê sau bón phân ở công ty cà phê
  Thắng Lợi (% chất khô)
  100
  3.17 Năng suất cà phê ở công ty cà phê Thắng Lợi (tấn nhân/ha) 102
  3.18 Hiệu quả kinh tế của việc bón phân cho cà phê ở công ty cà phê Thắng
  Lợi
  104
  3.19 Tính chất hoá học đất trước thử nghiệm của công ty cà phê Êa Pok 106
  3.20 Hàm lượng các nguyên tố dinh dưỡng khoáng trong lá cà phê trước thử
  nghiệm ở công ty cà phê Êa Pok (% chất khô)
  108
  3.21 Tương quan dinh dưỡng khoáng giữa đất và lá của thử nghiệm ở công ty cà phê Êa Pok 111
  3.22 Dinh dưỡng khoáng trong lá cà phê sau bón phân ở công ty
  cà phê Êa Pok (% chất khô)
  114
  3.23 Năng suất cà phê ở công ty cà phê Êa Pok (tấn nhân/ha) 117
  3.24 Hiệu quả kinh tế của việc bón phân cho cà phê ở công ty cà phê Êa
  Pok
  119viii
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
  TT Hình Trang
  3.1 Đồ thị radar thang dinh dưỡng khoáng trên lá cà phê vối Dak Lak vào
  Đầu mùa mưa (% chất khô)
  84
  3.2 Sơ đồ DRIS để chẩn đoán dinh dưỡng cho cà phê vối kinh doanh Dak
  Lak qua phân tích lá
  87
  3.3 Đồ thị biểu diễn hàm lượng các nguyên tố dinh dưỡng khoáng trong lá
  cà phê Thắng Lợi trước thử nghiệm (%chất khô)
  95
  3.4 Đồ thị năng suất thử nghiệm của cà phê Thắng Lợi (tấn nhân/ha) 104
  3.5 Đồ thị các nguyên tố dinh dưỡng khoáng trong lá cà phê Êa Pok trước
  thử nghiệm (%chất khô)
  110
  3.6 Đồ thị năng suất thử nghiệm của công ty cà phê Êa Pok (tấn nhân/ha) 1191
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Cà phê cung cấp loại thức uống nóng được nhân loại ưa thích, ngày nay hầu
  như không có nhân dân của một Quốc gia nào là không dùng cà phê. Nhu cầu tiêu
  thụ ngày một tăng, nên cây cà phê được xác định là cây mũi nhọn trong chiến lược
  phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
  Ở Dak Lak, sau ngày giải phóng chỉ có vài ngàn ha nhưng đến nay diện tích
  cà phê đã ổn định đến 169.345 ha với sản lượng hàng năm đạt khoảng 330.000 tấn
  nhân, kim ngạch xuất khẩu cà phê trên 300 triệu USD, chiếm 80% kim ngạch xuất
  khẩu của tỉnh. Không một ai có thể phủ nhận điều mà cây cà phê làm được: nhờ cà
  phê mà đời sống của người dân trồng cà phê từng bước được đổi mới. Song không
  phải thế mà không chấp nhận thực tế: quy luật thị trường chi phối cũng làm cho
  người trồng cà phê ít vốn lao đao khốn khổ. Rõ ràng vốn ít, đầu tư thấp, năng suất
  thấp, thu nhập kém là điều không tránh khỏi, nhưng cũng phải thừa nhận rằng trên
  cùng một loại đất với cùng một giống năng suất cà phê phụ thuộc rất lớn vào phân
  bón và năng lực tay nghề của người quản lý chăm sóc. Cũng chính vì điều đó mà
  không ít nông dân đã lạm dụng phân bón làm cho dinh dưỡng của cây cà phê bị mất
  cân bằng, năng suất không ổn định, hiệu quả sản xuất không cao. Hơn nữa, khi tạo
  ra năng suất cao thì dinh dưỡng trong đất, trong cây cũng mất đi rất lớn thông qua
  sản phẩm và điều kiện tự nhiên, nên cân bằng dinh dưỡng trong cây trở nên không
  phù hợp, cần phải nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng của cây theo từng giai đoạn để
  đáp ứng yêu cầu năng suất cao, độ phì đất không giảm sút mà còn mang lại hiệu quả
  kinh tế nữa. Để làm được điều đó thì phải kiểm soát và phát hiện sớm những việc
  thừa, thiếu các nguyên tố dinh dưỡng trong lá trước khi chúng thể hiện ra triệu
  chứng bên ngoài, có thể bằng nhiều cách khác nhau như: phương pháp xem xét triệu
  chứng ngoại hình, phương pháp thí nghiệm đồng ruộng, phương pháp chẩn đoán 2
  dinh dưỡng qua lá, . với 2 phương pháp đầu tốn kém vật tư, thời gian mà độ chính
  xác không cao khi áp dụng cho địa điểm khác, nhưng với phương pháp chẩn đoán
  dinh dưỡng qua lá cho phép ta xây dựng thang dinh dưỡng khoáng trong lá nên có
  thể kiểm soát và phát hiện việc thừa, thiếu các nguyên tố dinh dưỡng bằng phương
  pháp DRIS (Diagnosic and Recommendation Integrated System) để điều chỉnh
  lượng phân cho hợp lý. Điều thuận lợi hơn là khi thang dinh dưỡng khoáng trên lá
  cà phê được thiết lập thì việc ứng dụng có thể tiến hành đồng loạt trên diện rộng để
  nâng cao độ đồng đều và năng suất cho cà phê là một yêu cầu bức thiết hiện nay.
  Trong hội nghị lần thứ 8 của Hiệp hội Cà phê thế giới 1977, Sylvain (dẫn theo
  Nguyễn Sỹ Nghị, 1982)[37] đã nhấn mạnh: ‘Vấn đề chẩn đoán dinh dưỡng trên lá
  cà phê là cơ sở khoa học để đưa ra công thức phân bón hợp lý’.
  Ở Việt Nam, nghiên cứu về vấn đề này đã được Đoàn Triệu Nhạn
  (1984)[39], Nguyễn Tri Chiêm (1994)[9], Trương Hồng và CTV (2000)[22] đặt ra
  nhưng vẫn còn rời rạc và chưa hệ thống.
  Xuất phát từ thực tiễn trên và yêu cầu của sản xuất đặt ra, để góp phần xây
  dựng công thức phân bón hợp lý, thỏa mãn tối đa nhu cầu của cây trong suốt giai
  đoạn sinh trưởng, phát triển vừa đảm bảo năng suất cao, nhưng độ phì đất không bị
  giảm sút, không gây ô nhiễm môi trường, giảm chí phí sản xuất, vừa đạt hiệu quả
  kinh tế để người sản xuất có lãi trong thời buổi giá cả thị trường bấp bênh, chúng tôi
  tiến hành đề tài:“Nghiên cứu xây dựng thang dinh dưỡng khoáng trên lá và bước
  đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng cho cà phê vối kinh doanh
  tại Dak Lak”.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở thực trạng sử dụng phân bón cho cà phê vối kinh doanh của người
  dân Dak Lak phân tích các mối quan hệ của hàm lượng các nguyên tố dinh dưỡng
  khoáng trong đất, trong lá với năng suất cà phê để xây dựng một thang dinh dưỡng
  các nguyên tố khoáng (N, P, K) trong lá cà phê vối kinh doanh trước khi bón phân, làm cơ
  sở cho việc điều chỉnh lượng phân bón theo chẩn đoán dinh dưỡng qua lá đối với cà phê
  vối kinh doanh ở Dak Lak. 3
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
  3.1 Ý nghĩa khoa học
  + Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ cung cấp các dẫn liệu khoa học về sự
  tương quan của các nguyên tố khoáng N, P, K, Ca, Mg trong đất, trong lá với năng
  suất cà phê vối và là cơ sở khoa học để đánh giá thực trạng dinh dưỡng của vườn cà
  phê thông qua thang hàm lượng các nguyên tố dinh dưỡng khoáng trong lá;
  + Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho việc
  giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo hướng bón phân dựa theo chẩn đoán dinh
  dưỡng qua lá.
  3.2 Ý nghĩa thực tiễn
  Thang hàm lượng các nguyên tố dinh dưỡng N, P, K trong lá cà phê vối kinh
  doanh tại Dak Lak là cơ sở cho việc nghiên cứu để đề xuất một biện pháp bón phân
  tiên tiến cho cà phê vối. Đó là bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng qua lá cho phép
  đánh giá tình hình dinh dưỡng trong lá theo từng giai đoạn, khiến người sản xuất có
  thể bón phân đúng lúc và sát với yêu cầu thực tế của cây. Vừa sử dụng tiết kiệm
  phân bón mà không gây ô nhiễm môi trường, vừa nâng cao năng suất mà giảm chi
  phí sản xuất khiến cho giá thành sản phẩm hạ thấp có thể cạnh tranh trong nền kinh
  tế thị trường thế giới, đồng thời đảm bảo cho vườn cà phê ổn định lâu dài. Với bón
  phân theo chẩn đoán dinh dưỡng không bị giới hạn bởi không gian có thể áp dụng
  trên phạm vi rộng trong cùng thời gian cho bất kỳ lô thửa nào và là động lực thúc
  đẩy sản xuất cà phê Dak Lak phát triển.
  4. Phạm vi nghiên cứu
  - Nghiên cứu này chỉ giới hạn trên phạm vi cà phê vối kinh doanh ở độ tuổi
  10 - 15 trồng trên đất nâu đỏ basalt của Dak Lak;
  - Đây là đề tài rất phức tạp và chưa được quan tâm nghiên cứu ở Việt Nam,
  nên nghiên cứu của chúng tôi chủ yếu hướng tới việc đưa ra một thang dinh dưỡng
  của các nguyên tố N, P, K trong lá cà phê trước khi bón phân vào đầu mùa mưa để
  làm cơ sở cho các nghiên cứu ứng dụng theo hướng này nên chưa đưa ra được các
  ứng dụng cụ thể của thang dinh dưỡng này. Vì vậy, cần có các nghiên cứu tiếp tục 4
  theo hướng này để có thể hoàn thiện được phương pháp bón phân theo chẩn đoán
  dinh dưỡng qua lá;
  - Trong nghiên cứu của chúng tôi có sử dụng chẩn đoán theo phương pháp
  DRIS (Diagnosic and Recommendation Integrated System) nhưng ở mức độ là phát
  hiện ra sự mất cân bằng dinh dưỡng trong lá từ đó điều chỉnh lượng phân và kiểm
  tra việc tích lũy dinh dưỡng sau khi bón phân góp phần lý giải cho năng suất đạt
  được. Việc thử nghiệm thang dinh dưỡng khoáng trên lá theo DRIS để bón phân cho
  cà phê cũng chỉ bước đầu thực hiện ở công ty cà phê Thắng Lợi, Êa Pok đại diện
  cho các vùng trồng cà phê vối của Dak Lak.

  Xem Thêm: Nghiên cứu xây dựng thang dinh dưỡng khoáng trên lá và bước đầu thử nghiệm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu xây dựng thang dinh dưỡng khoáng trên lá và bước đầu thử nghiệm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status