Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT vii
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ viii
  DANH MỤC CÁC BẢNG – BIỂU ĐỐ ix
  DANH MỤC PHỤ LỤC xi
  MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 2
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2
  4. Giả thuyết khoa học 2
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
  6. Phạm vi nghiên cứu . 3
  7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 3
  8. Những luận điểm bảo vệ . 5
  9. Đóng góp mới của luận án 6
  10. Cấu trúc của luận án 6
  CHƯƠNG 1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA CƠ SỞ
  DẠY NGHỀ VÀ DOANH NGHIỆP 7
  1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề . 7
  1.1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài . 7
  1.1.2. Các mô hình liên kết đào tạo và quản lý liên kết ở nước ngoài . 8
  1.1.3. Các công trình nghiên cứu trong nước . 20
  1.1.4. Những nhận xét qua nghiên cứu tổng quan 24
  1.2. Một số khái niệm 25
  1.2.1. Quản lý 25
  1.2.2. Liên kết - Liên kết đào tạo – Quản lý liên kết đào tạo 27
  1.2.3. Đào tạo nghề . 29
  1.2.4. Cơ sở dạy nghề 32
  1.2.5. Doanh nghiệp 32 iv
  1.3. Liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp 33
  1.3.1. Mục đích liên kết đào tạo 33
  1.3.2. Các nguyên tắc trong liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với doanh
  nghiệp 34
  1.3.3. Nội dung liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp . 35
  1.3.4. L i ích c a liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp 35
  1.4. Quản lý liên kết đào tạo nghề giữa các cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp 36
  1.4.1. Mục đích quản lý liên kết đào tạo . 36
  1.4.2. Mô hình, hình thức và mức độ liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề
  với doanh nghiệp . 40
  1.4.3. Nội dung quản lý liên kết đào tạo . 42
  1.4.4. Điều kiện quản lý liên kết đào tạo 49
  1.4.5. Đánh giá quản lý liên kết đào tạo . 50
  1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến liên kết và quản lý liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy
  nghề với doanh nghiệp 51
  1.5.1. Các yếu t tác động đến liên kết đào tạo 51
  1.5.2. Các yếu t ảnh hưởng đến quản lý liên kết đào tạo . 55
  Kết luận chương 1 . 56
  CHƯƠNG 2
  CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
  GIỮA CƠ SỞ DẠY NGHỀ VÀ DOANH NGHIỆP
  TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 58
  2.1. Thực trạng các ngành công nghiệp, nhu cầu nhân lực và thực trạng đào tạo
  nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh . 58
  2.1.1. Thực trạng các ngành công nghiệp, các doanh nghiệp tại Thành ph
  Hồ Chí Minh . 58
  2.1.2. Nhu cầu về nhân lực c a Thành ph trong 5 năm qua . 66
  2.1.3. Thực trạng đào tạo nghề tại thành ph Hồ Chí Minh 67
  2.1.4. Đánh giá tổng quát về nghề nghiệp – việc làm c a thị trường lao
  động thành ph Hồ Chí Minh . 72 v
  2.2. Thực trạng về liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp tại
  thành phố Hồ Chí Minh 73
  2.2.1. Khảo sát thực trạng liên kết đào tạo . 73
  2.2.2. Kết quả khảo sát về liên kết đào tạo . 74
  2.3. Thực trạng quản lý liên kết đào tạo giữa các cơ sở dạy nghề với các doanh
  nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh . 78
  2.3.1. Khảo sát thực trạng quản lý liên kết đào tạo nghề . 78
  2.3.2. Thực trạng quản lý liên kết đào tạo giữa các cơ sở dạy nghề với các
  doanh nghiệp tại thành ph Hồ Chí Minh 79
  2.4. Đánh giá chung . 92
  Kết luận chương 2 93
  CHƯƠNG 3
  GIẢI PHÁP QUẢN LÝ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA CƠ SỞ DẠY NGHỀ
  VỚI DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 95
  3.1. Định hướng quản lý liên kết đào tạo nghề giữa cơ sở dạy nghề và doanh
  nghiệp 95
  3.1.1. Định hướng gắn kết giữa đào tạo với sử dụng . 95
  3.1.2. Định hướng nâng cao chất lư ng và hiệu quả đào tạo nghề . 96
  3.1.3. Định hướng xã hội hóa – Huy động doanh nghiệp tham gia đào tạo
  nghề . 96
  3.2. Các nguyên tắc đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý liên kết đào tạo
  giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp . 98
  3.2.1. Nguyên tắc bình đẳng và đảm bảo l i ích 98
  3.2.2. Nguyên tắc cung – cầu 99
  3.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 100
  3.2.4. Nguyên tắc tự giác trong khuôn khổ pháp luật . 101
  3.3. Đề xuất một số giải pháp quản lý liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề và
  doanh nghiệp . 101
  3.3.1. Xây dựng mô hình quản lý liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề và
  doanh nghiệp tại thành ph Hồ Chí Minh 101 vi
  3.3.2. Kiểm tra đánh giá việc thực hiện liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy
  nghề và doanh nghiệp . 105
  3.3.3. Ph i h p giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp lựa chọn và tổ chức
  thực hiện mô hình liên kết đào tạo 107
  3.3.4. Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá quản lý liên kết đào tạo – Giải
  pháp có tính đột phá trong quản lý liên kết đào tạo . 114
  3.4. Khảo nghiệm, thực nghiệm và thử nghiệm 122
  3.4.1. Khảo nghiệm . 122
  3.4.2.Thực nghiệm giải pháp “Ph i h p giữa cơ sở dạy nghề với doanh
  nghiệp lựa chọn và tổ chức thực hiện mô hình liên kết đào tạo” . 129
  3.4.3. Thử nghiệm sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá quản lý liên kết đào
  tạo 144
  Kết luận chương 3 . 149
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 151
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ. 156
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 157
  PHỤ LỤC 165


  vii

  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

  Ký hiệu, viết tắt Viết đầy đủ

  CĐN Cao đẳng nghề
  CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  CNKT Công nhân kỹ thuật
  CSDN Cơ sở dạy nghề
  DoN Doanh nghiệp
  ĐTN Đào tạo nghề
  GDP Tổng sản phẩm quốc dân
  GD và ĐT Giáo dục và Đào tạo
  HS,SV Học sinh, sinh viên
  LĐTBXH Lao động-Thương binh và Xã hội
  LKĐT Liên kết đào tạo
  NCXH Nhu cầu xã hội
  QLLK Quản lý liên kết
  QLLKĐT Quản lý liên kết đào tạo
  SCN Sơ cấp nghề
  TB Thiết bị
  TCN Trung cấp nghề
  THCN Trung học chuyên nghiệp
  TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh
  viii
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

  STT TÊN SƠ ĐỒ TRANG
  Sơ đồ 1.1 Sơ đồ mô hình hệ thống đào tạo kép ở CHLB Đức 9
  Sơ đồ 1.2 Sơ đồ mô hình hệ thống đào tạo luân phiên ở Pháp 12
  Sơ đồ 1.3
  Sơ đồ mô hình hệ thống đào tạo tam phương (Trial
  System) ở Thụy Sĩ
  13
  Sơ đồ 1.4
  Sơ đồ bản đồ trí não về sự học tập (theo Romiszowski
  1981)
  31
  Sơ đồ 1.5 Sơ đồ mô hình CSDN nằm trong DoN 40
  Sơ đồ 1.6 Sơ đồ mô hình DoN nằm trong CSDN 41
  Sơ đồ 1.7 Sơ đồ mô hình CSDN nằm ngoài DoN 41
  Sơ đồ 1.8 Sơ đồ quy trình lập kế hoạch liên kết đào tạo 46
  Sơ đồ 1.9
  Sơ đồ quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế-phát triển khoa
  học công nghệ với nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo
  nhân lực kỹ thuật
  52
  Sơ đồ 2.1 Sơ đồ kết quả 9 chỉ số PCI 2011-2012 của TP.HCM 65
  Sơ đồ 3.1
  Sơ đồ mối quan hệ tổ chức quản lý liên kết đào tạo giữa
  CSDN và DoN
  103
  Sơ đồ 3.2 Mô hình đào tạo luân phiên – Phương án 1 109
  Sơ đồ 3.3 Mô hình đào tạo luân phiên – Phương án 2 111
  Sơ đồ 3.4 Mô hình đào tạo luân phiên – Phương án 3 112

  ix
  DANH MỤC CÁC BẢNG – BIỂU ĐỐ

  STT TÊN BẢNG – BIỂU ĐỒ TRANG
  Bảng 2.1
  Tốc độ tăng trưởng kinh tế TP.HCM giai đoạn 2008 –
  2012
  62
  Bảng 2.2 Số DoN phân theo qui mô lao động 63
  Bảng 2.3 Số DoN phân theo vốn sở hữu 63
  Bảng 2.4
  Tổng hợp kết quả chỉ số PCI từ 2007-2012 của
  TP.HCM
  65
  Bảng 2.5 Số liệu về hệ thống các CSDN tại TP.HCM năm 2012 68
  Bảng 2.6
  Nhu cầu nhân lực trung cấp và chỉ tiêu tuyển sinh một
  số ngành trong năm 2012
  86
  Biểu đồ 2.1 Tốc độ tăng trưởng của TP.HCM và cả nước (%) 62
  Biểu đồ 2.2 DoN cùng tuyển sinh với CSDN 76
  Biểu đồ 2.3
  DoN cùng xây dựng nội dung, chương trình đào tạo với
  CSDN
  76
  Biểu đồ 2.4 DoN tạo điều kiện về địa điểm thực tập 77
  Biểu đồ 2.5 DoN hỗ trợ cơ sở vật chất cho CSDN 78
  Biểu đồ 2.6
  Cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng nhân lực từ
  các DoN cho cơ quan chức năng
  82
  Biểu đồ 2.7
  Ý kiến DoN thực trạng quản lý nhà nước về liên kết đào
  tạo nghề
  82
  Biểu đồ 2.8
  Ý kiến của DoN về hiệu quả việc ký kết hợp đồng liên
  kết đào tạo thực hành tại DoN
  89
  Biểu đồ 2.9 Độ tương thích của trình độ TCN với yêu cầu DoN 90
  Biểu đồ 2.10 Mức độ tương thích được DoN đánh giá khá-tốt trở lên 91
  Bảng 3.1
  Đánh giá của CBQL- GV các CSDN và CBQL- cán bộ
  kỹ thuật các DoN về mức độ cần thiết và khả thi của
  các biện pháp.
  123 x
  Bảng 3.2
  Kết quả đánh giá mức độ cần thiết các tiêu chuẩn, tiêu
  chí
  126
  Bảng 3.3
  Thang điểm đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh
  cho từng kỹ năng nghề chủ yếu
  132
  Bảng 3.4
  Các kỹ năng nghề chủ yếu được chọn để tổ chức thực
  nghiệm
  134
  Bảng 3.5
  Phân phối tần số điểm kiểm tra các kỹ năng nghề chủ
  yếu (sẽ được thực nghiệm) đầu vào của học sinh nhóm
  thực nghiệm và nhóm đối chứng
  137
  Bảng 3.6
  Điểm kiểm tra kỹ năng nghề chủ yếu của 2 nhóm trước
  thực nghiệm
  138
  Bảng 3.7 Phân phối tần số điểm kiểm tra sau thực nghiệm 140
  Bảng 3.8
  Điểm kiểm tra kỹ năng nghề của 2 nhóm sau thực
  nghiệm
  140
  Bảng 3.9
  Điểm trung bình đầu vào và đầu ra của 2 nhóm học sinh
  thực nghiệm và đối chứng
  140
  Bảng 3.10
  Kiểm định điểm trung bình đầu vào và đầu ra của 2
  nhóm học sinh thực nghiệm và đối chứng
  141
  Bảng 3.11
  Tổng hợp phân phối kết quả của học sinh nhóm thực
  nghiệm và nhóm đối chứng trước và sau thực nghiệm
  142
  Bảng 3.12
  Tổng hợp điểm các tiêu chuẩn, tiêu chí sau thử nghiệm
  146
  xi
  DANH MỤC PHỤ LỤC

  Tên phụ lục Trang
  PHỤ LỤC 1 Các nghề và trình độ đào tạo tại TP.HCM 165
  PHỤ LỤC 2 Bộ tiêu chuẩn đánh giá quản lý liên kết đào tạo cấp cơ
  sở
  167
  PHỤ LỤC 3 Bảng thang điểm đánh giá quản lý liên kết đào tạo giữa
  Cơ sở dạy nghề và Doanh nghiệp cấp cơ sở
  (Kết quả sau thử nghiệm)
  171
  PHỤ LỤC 4 Phiếu tham khảo ý kiến về quản lý liên kết đào tạo giữa
  Cơ sở dạy nghề và Doanh nghiệp
  177
  PHỤ LỤC 5 - Bảng giá trị và tốc độ tăng giá trị sản xuất 4 ngành
  công nghiệp trọng yếu trên địa bàn TP.HCM (giá so
  sánh 1994)
  - Bảng cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn
  TP.HCM chia theo ngành công nghiệp giai đoạn 2000
  – 2010 (giá thực tế)
  - Bảng Tổng sản phẩm trong nước TP.HCM theo giá
  thực tế giai đoạn 2008 - 2012
  180
  PHỤ LỤC 6 Các Cơ sở dạy nghề thực hiện khảo sát điều tra 183
  PHỤ LỤC 7 Các Doanh nghiệp thực hiện khảo sát điều tra 184

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Bước sang cơ chế thị trường, với quy luật cung - cầu, hệ thống đào tạo
  phải hướng tới đáp ứng tối đa được nhu cầu lao động kỹ thuật của khách hàng về
  chất lượng, số lượng cũng như cơ cấu ngành nghề và trình độ; do vậy để tồn tại
  và phát triển, các trường dạy nghề phải chuyển từ đào tạo theo "hướng cung"
  (supply driven) sang đào tạo theo "hướng cầu" (demand driven). Từ những năm
  1980 đến nay, nhiều nước trên thế giới đã tiến hành cải cách giáo dục, một trong
  những nội dung cải cách đó là chuyển đào tạo từ "hướng cung" sang "hướng
  cầu" với sự liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp (DoN) trong đào tạo.
  Ở nước ta, Nhà nước cũng đã có chủ trương đào tạo gắn với nhu cầu phát
  triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, khu vực. Chiến lược phát triển kinh tế
  - xã hội giai đọan 2011-2020 đã nêu ra định hướng phát triển giáo dục và đào
  tạo trong thời gian tới là: “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa
  tầng của công nghệ và trình độ phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề. Thực
  hiện liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động, cơ sở đào
  tạo và Nhà nước để phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội ”.
  Ở thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo nghề đã sớm tiếp cận với cơ chế thị
  trường, tuy nhiên còn một số hạn chế như Báo cáo chính trị của Ban chấp hành
  Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong Đại Hội Đảng Bộ lần thứ IX đã nêu
  thực trạng lĩnh vực dạy nghề còn một số tồn tại như sau:
  + Cơ cấu ngành nghề đào tạo vẫn chưa thật sự phù hợp cơ cấu ngành nghề
  của thị trường lao động; thiếu lao động kỹ thuật trình độ cao cung cấp cho các
  doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn, ngành kinh tế trọng điểm; chưa
  bổ sung kịp thời các chương trình đào tạo cho các nghề mới theo yêu cầu phát
  triển của xã hội và cho xuất khẩu lao động.
  + Chất lượng dạy nghề tại các trường nghề vẫn còn nhiều hạn chế so với
  yêu cầu thực tế của các DoN; nội dung chương trình, giáo trình chất lượng chưa
  cao, chưa gắn chặt với nhu cầu tuyển dụng, chưa đáp ứng được yêu cầu của thị 2
  trường lao động và chưa phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ sản
  xuất của các DoN hiện nay.
  + Người lao động qua đào tạo nghề, kỹ năng thực hành và khả năng
  thích ứng với sự thay đổi công nghệ của DoN, kỹ năng sống hòa nhập vào môi
  trường văn hóa DoN còn hạn chế.
  Một trong những nguyên nhân chủ yếu đã gây nên tình trạng nêu trên là
  do nhiều DoN chưa thật sự quan tâm đến công tác đào tạo nghề, mối quan hệ cơ
  sở dạy nghề (CSDN) và DoN còn l ng l o và tùy tiện, chưa có mô hình và giải
  pháp tổ chức quản lý liên kết đào tạo (QLLKĐT) giữa CSDN với DoN phù hợp
  và chưa có bộ công cụ để kiểm tra, đánh giá chính xác QLLKĐT giữa CSDN
  với DoN.
  Với lý do trên, tác giả đã chọn đề tài “Quản lý liên kết đào tạo giữa cơ
  sở dạy nghề với doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài nghiên
  cứu luận án Tiến sĩ của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp
  quản lý liên kết đào tạo giữa CSDN với DoN nhằm gắn đào tạo với sử dụng,
  nâng cao được chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu phát triển
  nguồn nhân lực tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  3.1. Khách thể nghiên cứu
  Quá trình đào tạo nghề và hoạt động liên kết đào tạo giữa CSDN với DoN
  3.2. Đối tượng nghiên cứu
  Quản lý hoạt động liên kết và các giải pháp QLLKĐT giữa các CSDN với
  các DoN tại TP.HCM ở cấp thành phố và cấp cơ sở dạy nghề.
  4. Giả thuyết khoa học
  Hiện nay ở TP.HCM, tại hầu hết các CSDN mối liên kết đào tạo với các
  DoN còn tùy tiện, mang nặng tính tự phát, chưa có mô hình phù hợp và công tác
  quản lý nhà nước về hoạt động liên kết chưa được cụ thể hóa nên chất lượng đào
  tạo vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. 3
  Nếu xây dựng được mô hình cùng những giải pháp quản lý hoạt động liên
  kết đào tạo ở các cấp độ có tính khả thi và vận dụng vào thực tiễn thì các CSDN
  sẽ có nhiều biện pháp chủ động nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng đúng về
  số lượng và chất lượng theo yêu cầu nhân lực cho DoN. Đồng thời các DoN sẽ
  tự nguyện tham gia tích cực hơn vào quá trình đào tạo nghề và các cơ quan Nhà
  nước sẽ quản lý hiệu quả lĩnh vực đào tạo nghề gắn với sử dụng lao động, đáp
  ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu
  5.1- Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề và cơ sở lý luận về quản lý liên
  kết đào tạo (QLLKĐT) giữa CSDN với DoN.
  5.2- Đánh giá thực trạng về liên kết và quản lý liên kết đào tạo giữa
  CSDN với DoN tại TP.HCM ở cấp Thành phố và cấp CSDN.
  5.3- Đề xuất và tổ chức thực nghiệm một số giải pháp quản lý về liên kết
  đào tạo (LKĐT) giữa CSDN với DoN tại TP.HCM. Đồng thời đề xuất công cụ
  đánh giá quản lý liên kết đào tạo.
  6. Phạm vi nghiên cứu
  - Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu đào tạo trình độ trung cấp nghề ở các
  CSDN trong phạm vi địa bàn TP.HCM.
  - Quản lý liên kết đào tạo được nghiên cứu trong luận án này chỉ tập
  trung vào loại hình CSDN và DoN là hai chủ thể hoàn toàn độc lập với nhau,
  không có quan hệ ràng buộc về sở hữu; mức độ liên kết có giới hạn, chủ yếu là
  liên kết dạy thực hành nghề tại DoN theo hình thức đào tạo luân phiên.
  - Chủ thể quản lý trong đề tài được giới hạn ở mức độ quản lý cấp thành
  phố Hồ Chí Minh và cấp CSDN.
  - Khách thể khảo sát bao gồm cán bộ quản lý nhà nước về dạy nghề, cán
  bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật của 125 DoN, cán bộ quản lý và giáo viên của 20
  cơ sở đào tạo.
  7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
  7.1. Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu
  - Phương pháp tiếp cận thị trường
  Hoạt động liên kết giữa CSDN và DoN phải được xây dựng với phương
  pháp tiếp cận thị trường: đào tạo đáp ứng nhu cầu khách hàng, nhu cầu của thị 4
  trường theo quy luật cung – cầu trên nguyên tắc 2 bên cùng có lợi, bên nọ hỗ trợ
  cho bên kia phát triển và ngược lại. Công tác quản lý hoạt động liên kết này
  cũng phải được thực hiện phù hợp với cơ chế quản lý, pháp luật hiện hành, trình
  độ nhận thức và điều kiện hoạt động thực tiễn của nhà trường - doanh nghiệp.
  - Phương pháp tiếp cận hệ th ng
  Đào tạo và sản xuất là những hệ thống con của hệ thống kinh tế-xã hội.
  Phát triển đào tạo nghề và phát triển sản xuất đều phải phục vụ cho mục tiêu
  phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn phát triển. Do đó QLLKĐT giữa
  CSDN với DoN cũng là một bộ phận trong hệ thống quản lý giáo dục đào tạo
  của nhà nước.
  - Phương pháp tiếp cận lịch sử
  Hoạt động liên kết đào tạo (LKĐT) giữa CSDN với DoN đã có ở nước ta
  từ nhiều năm nay, nhưng chưa được hoàn thiện. Vì thế, nghiên cứu vấn đề này
  cần phải kế thừa những cái hợp lý mà lịch sử đã để lại, kết hợp với những kinh
  nghiệm hiện đại của các nước để hoàn thiện. Hoạt động liên kết giữa CSDN và
  DoN là một thực thể xã hội khách quan với những mô hình phù hợp từng hoàn
  cảnh và điều kiện lịch sử nhất định. Bởi vậy, tùy thuộc vào lịch sử phát triển đào
  tạo nghề của mỗi nước mà trên thế giới đang tồn tại nhiều mô hình và giải pháp
  QLLKĐT khác nhau. Vận dụng những mô hình và giải pháp quản lý này vào
  TP.HCM phải căn cứ điều kiện lịch sử hiện nay của các CSDN cũng như của
  các DoN tại Thành phố thì mới mang lại kết quả mong muốn.
  7.2. Phương pháp nghiên cứu
  - Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý thuyết
  + Tổng quan các tài liệu, các văn bản về chủ trương, chính sách, các
  quy định của pháp luật có liên quan đến việc liên kết và quản lý liên kết trong
  đào tạo nghề giữa CSDN với DoN.
  + Nghiên cứu các tài liệu nước ngoài về cơ sở lý luận và kinh nghiệm
  thực tế có liên quan đến đề tài.
  + Nghiên cứu các công trình đã được nghiên cứu trong nước có liên
  quan đến vấn đề QLLKĐT để phát hiện và khai thác những khía cạnh chưa được
  đề cập đến để làm cơ sở cho việc nghiên cứu tiếp theo.
  5
  - Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  + Phương pháp điều tra bằng bảng h i để thu thập ý kiến từ các lãnh
  đạo của các CSDN, các DoN và lãnh đạo các cơ quan Nhà nước có liên quan để
  tìm hiểu thực trạng cũng như những giải pháp QLLKĐT.
  + Phương pháp ph ng vấn các lãnh đạo các CSDN, các DoN, lãnh đạo
  trong những cơ quan Nhà nước có liên quan trong lĩnh vực dạy nghề để lấy ý
  kiến về những khó khăn trở ngại, những đề xuất để tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu
  quả trong QLLĐT.
  + Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Khảo sát, nghiên cứu những
  kinh nghiệm thực tiễn được tổng kết của các đơn vị đã từng thực hiện việc liên
  kết đào tạo giữa CSDN với DoN tại TP.HCM.
  + Phương pháp thực nghiệm để minh chứng cho tính đúng đắn của
  giả thuyết khoa học và tính khả thi của các giải pháp được đề xuất.
  - Nhóm các phương pháp bổ trợ
  + Phương pháp chuyên gia để xin ý kiến các chuyên gia có uy tín, các
  cán bộ có trách nhiệm trong việc đào tạo nghề, cung ứng nguồn nhân lực cho thị
  trường lao động để tham khảo các biện pháp tổ chức, QLLKĐT có thể mang lại
  hiệu quả tốt hơn.
  + Phương pháp toán thống kê, phần mềm SPSS và các phương pháp
  bổ trợ khác.
  8. Những luận điểm bảo vệ
  - Dạy nghề chỉ có thể phát triển bến vững trên nền tảng liên kết chặt chẽ
  giữa CSDN và DoN. Tổ chức liên kết đào tạo nghề giữa CSDN với DoN là một
  yêu cầu bức thiết, khách quan và là một biện pháp quan trọng trong việc nâng
  cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề.
  - Hoạt động liên kết đào tạo này chỉ thành công và đạt hiệu quả tốt nhất
  trong cơ chế thị trường hiện nay khi có biện pháp quản lý của Nhà nước một
  cách chặt chẽ, phù hợp và các CSDN tổ chức triển khai LKĐT hiệu quả theo
  đúng 4 chức năng quản lý chủ yếu. 6
  - Trách nhiệm xã hội của DoN mang tính tự nguyện cao. Do vậy trong
  LKĐT phải đảm bảo nguyên tắc cùng cộng đồng trách nhiệm và chia s lợi ích,
  đảm bảo lợi ích thiết thực cho các bên liên quan, đặc biệt là lợi ích cho chính
  DoN tham gia LKĐT.
  - Xây dựng mô hình và đề xuất các giải pháp quản lý phải phù hợp với
  điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng tổ chức thì hoạt động LKĐT mới đạt
  hiệu quả cao và bền vững.
  9. Đóng góp mới của luận án
  9.1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về QLLKĐT giữa CSDN và DoN.
  9.2. Đánh giá thực trạng và chỉ ra các ưu nhược điểm của QLLKĐT giữa
  các CSDN với các DoN ở các cấp độ và những vấn đề cấp bách cần tháo gỡ.
  9.3. Đề xuất mô hình QLLK và một số giải pháp quản lý cấp thành phố và
  cấp cơ sở dạy nghề để thực hiện LKĐT có hiệu quả.
  9.4. Xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá QLLKĐT giữa CSDN và
  DoN cấp CSDN. Đây là tiền đề quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo
  nghề nhằm phát triển nguồn nhân lực tại địa phương.
  10. Cấu trúc của luận án
  Luận án ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo và
  phụ lục, cấu trúc luận án gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề và
  doanh nghiệp
  Chương 2: Cơ sở thực tiễn về quản lý liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề và
  doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh
  Chương 3: Định hướng và giải pháp quản lý liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề
  và doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

  Xem Thêm: Quản lý liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status