Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài: . 2
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài . 2
  4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài . 3
  5. Phương pháp nghiên cứu: 3
  6. Kết quả đạt được: 3
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH . 5
  1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN . 5
  1.1.1. Đầu tư và dự án đầu tư xây dựng công trình 5
  1.1.1.1. Khái niệm về đầu tư: . 5
  1.1.1.2 Khái niệm dự án đầu tư (DAĐT) . 5
  1.1.1.3. Đặc điểm chủ yếu của dự án đầu tư 7
  1.1.1.4. Phân loại dự án đầu tư 7
  1.1.1.5. Ý nghĩa dự án đầu tư . 8
  1.1.1.6. Dự án đầu tư xây dựng công trình . 9
  1.1.2. Dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước . 9
  1.1.2.1. Khái niệm, đặc điểm, chức năng Ngân sách Nhà nước . 9
  1.1.2.2. Dự án đầu tư XDCT sử dụng vốn ngân sách nhà nước 15
  1.1.3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 16
  1.1.3.1. Nội dung của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình . 16
  1.1.3.2. Vai trò quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 18
  1.1.3.3. Mục tiêu của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình . 19
  1.2. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 20
  1.2.1. Thẩm định dự án đầu tư của chủ đầu tư . 20
  1.2.1.1. Khái niệm, mục đích, ý nghĩa của công tác thẩm định . 20
  1.2.1.2. Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình . 23
  1.2.1.3. Những nguyên tắc trong thẩm định . 24
  1.2.1.4. Nội dung thẩm định dự án đầu tư . 26
  1.2.2. Thẩm định tài chính dự án 27
  1.3. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH 32
  1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác thẩm định dự án 32
  1.3.1.1. Môi trường pháp lý . 32
  1.3.1.2. Phương pháp thẩm định . 32
  1.3.1.3. Thông tin 32
  1.3.1.4. Quy trình thực hiện thẩm định . 34
  1.3.1.5. Quản lý nhà nước đối với đầu tư . 38
  1.3.1.6. Đội ngũ cán bộ thẩm định . 42
  1.3.1.7. Vấn đề định lượng và tiêu chuẩn trong phân tích, đánh giá dự án . 43
  1.3.2. Đặc điểm của các DAĐT xây dựng CTTL ảnh hưởng đến công tác thẩm định 43
  1.4. KINH NGHIỆM THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT 44
  1.4.1. Hồ sơ trình thẩm định . 45
  1.4.2. Hệ thống văn bản liên quan 45
  1.4.3. Các thông tin có liên quan . 46
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 47
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CÁC DAĐT XÂY DỰNG CTTL SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC TRONG THỜI GIAN VỪA QUA . 48
  2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TỈNH VĨNH PHÚC 48
  2.1.1. Giới thiệu chung về tỉnh Vĩnh Phúc 48
  2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc . 48
  2.1.3. Các thành tựu thuộc lĩnh vực ĐTXD trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc . 49
  2.2. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CTTL SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA 52
  2.3. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DAĐT XÂY DỰNG CTTL SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG THỜI GIAN QUA 53
  2.3.1. Công tác quy hoạch . 53
  2.3.2. Công tác chuẩn bị đầu tư . 54
  2.3.3. Công tác phân bổ vốn . 55
  2.3.4. Công tác đấu thầu . 55
  2.3.5. Kết quả thực hiện công tác ĐTXD các công trình . 56
  2.3.6. Công tác quyết toán . 56
  2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CÁC DAĐT XÂY DỰNG CTTL SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG THỜI GIAN QUA . 57
  2.4.1. Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc 57
  2.4.1.1. Tình hình phân cấp quyết định đầu tư . 57
  2.4.1.2. Phân cấp thẩm định đổi với dự án đầu tư xây dựng 60
  2.4.1.3. Sự phối hợp giữa các cơ quan đầu mối thẩm định dự án ĐTXD 61
  2.4.1.4. Quy trình tổ chức thẩm định DAĐT xây dựng CTTL trên địa bàn tỉnh 62
  2.4.1.5. Thời gian thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư . 63
  2.4.1.6. Thực trạng công tác thẩm định một số dự án đầu tư xây dựng 64
  2.4.2. Đánh giá công tác thẩm định DAĐT xây dựng CTTL trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc . 71
  2.4.2.1. Những kết quả đạt được . 72
  2.4.2.2. Những mặt còn tồn tại và nguyên nhân . 73
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 85
  CHƯƠNG 3 NGUYÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN ĐT XÂY DỰNG CTTL TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC TRONG THỜI GIAN TỚI 86
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH VĨNH PHÚC TRONG THỜI GIAN TỚI 86
  3.1.1. Các mục tiêu phát triển . 86
  3.1.2. Kế hoạch và Đầu tư xây dựng của tỉnh Vĩnh Phúc . 88
  3.2. NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH . 90
  3.2.1. Nguyên tắc khoa học, khách quan 90
  3.2.2. Nguyên tắc xã hội hóa 91
  3.2.3. Nguyên tắc tuân thủ quy luật khách quan của thị trường . 91
  3.2.4. Nguyên tắc hiệu quả và khả thi . 92
  3.3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CÁC DAĐT XÂY DỰNG CTTL SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 92
  3.3.1. Hoàn thiện thủ tục pháp lý của hồ sơ thẩm định . 92
  3.3.2. Dự toán đền bù giải phóng mặt bằng cần phải chi tiết . 92
  3.3.3. Trước khi thẩm định phải đánh giá tác động môi trường . 93
  3.3.4. Rà soát kỹ phát hiện giải pháp kỹ thuật tránh trường hợp khi phê duyệt xong lại phát hiện giải pháp kỹ thuật khác 93
  3.3.5. Nhiệm vụ và phương án kỹ thuật phải đủ mức để thiết kế đúng với thực tiễn tránh phát sinh dẫn đến phải điều chỉnh 94
  3.3.6. Khi thẩm định dự án ngoài xem xét hiệu quả kinh tế kỹ thuật còn phải xét đến các yếu tố xã hôi. 94
  3.3.7. Khi thẩm định và kiến nghị phê duyệt phải rõ nguồn tài chính nhằm tránh tình trạng tỉnh phê duyệt mà không có vốn 94
  3.4. KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ 95
  3.4.1. Đối với Chính phủ 95
  3.4.2. Đối với các cơ quan cấp bộ 96
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 97
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98
  1. Kết luận: 98
  2. Kiến nghị . 99
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 100

  DANH MỤC HÌNH

  Hình 2.1: Bản đồ quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 50
  Biểu đồ 2.2. Tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2001-2010 51


  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 2.1: Vốn đầu tư xây dựng các công trình từ nguồn NSNN do địa phương quản lý trong tổng vốn đầu tư xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2008 - 2012 . 51
  Biểu đồ 2.2. Tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2001-2010 51
  Bảng 2.2. Kết quả thẩm định các dự án công trình thủy lợi . 65  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
  BCKT Báo cáo khả thi
  BCKTKT Báo cáo kinh tế kỹ thuật
  BQL Ban quản lý
  BQLDA Ban quản lý Dự án
  CĐT Chủ đầu tư
  CTTL Công trình thủy lợi
  ĐTXD Đầu tư xây dựng
  ĐTXDCT Đầu tư xây dựng công trình
  HĐND Hội đồng nhân dân
  KCN Khu công nghiệp
  Sở KHĐT Sở Kế hoạch và đầu tư
  NSNN Ngân sách nhà nước
  QĐ Quyết định
  QLDA Quản lý dự án
  QLCPDA Quản lý chi phí Dự án
  TKBVTC-DT Thiết kế bản vẽ thi công-Dự toán
  TMĐT Tổng mức đầu tư
  TTCP Thủ tướng Chính phủ
  UBND Ủy ban nhân dân
  VNS Vốn ngân sách
  XDCT Xây dựng công trình  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Một trong những nhiệm vụ quan trọng mang tính quyết định thành công của công tác quản lý đầu tư và xây dựng là quản lý tốt công tác chuẩn bị đầu tư, trong đó có việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư. Thẩm định dự án được xem như một yêu cầu không thể thiếu và là cơ sở để cấp có thẩm quyền ra quyết định hoặc cấp giấy phép đầu tư. Thẩm định dự án là một quá trình kiểm tra đánh giá dự án một cách độc lập, tách biệt với quá trình soạn thảo, lập dự án. Thẩm định dự án tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động đầu tư có hiểu quả. Các kết luận rút ra từ quá trình thẩm định là cơ sở để các đơn vị, cơ sở, cơ quan có thẩm quyền của nhà nước ra quyết định đầu tư, cho phép đầu tư hoặc tài trợ cho dự án.
  Thực tế cho thấy, một dự án dù được chuẩn bị, lập kỹ lưỡng đến đâu vẫn thể hiện tính chủ quan của người phân tích và lập dự án, những khiếm khuyết, lệch lạc tồn tại trong quá trình dự án. Để khẳng định được một cách chắc chắn hơn mức độ hợp lý và hiệu quả, tính khả thi của dự án trước khi quyết định đầu tư thực hiện dự án, cần phải xem xét, kiểm tra lại một cách độc lập với quá trình chuẩn bị, soạn thảo dự án, hay nói cách khác, cần phải tiến hành công tác thẩm định dự án. Để đi đến quyết định đầu tư một dự án thì công tác thẩm định dự án của chủ đầu tư, của cơ quan cho vay vốn đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Thẩm định dự án sẽ giúp chủ đầu tư kiểm tra tính hiệu quả, tính khả thi của dự án đầu tư đã được lập trước khi phê duyệt dự án, thẩm định dự án cũng giúp cơ quan cho vay vốn, tài trợ vốn hay viện trợ vốn thấy được tính an toàn của đồng vốn được bỏ ra. Trong thực tế, chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng nhất là công tác tổ chức thẩm định, quy trình, luật lệ quy định trong thẩm định, phương pháp thẩm định và chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên gia làm công tác thẩm định,
  Trong những năm vừa qua, Vĩnh Phúc là một tỉnh được Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều dự án xây dựng công trình phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế địa phương. Các cơ quan nhà nước tại địa phương đã có nhiều cố gắng và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc quản lý các dự án này, tuy nhiên, bên cạnh những kết quả khiêm tốn đã đạt được, vẫn còn những mặt tồn tại, yếu kém, đặc biệt trong khâu thẩm định phê duyệt dự án của chủ đầu tư.
  Với mục đích nghiên cứu tìm ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình, với mong muốn có những đóng góp thiết thực, cụ thể và hữu ích cho công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình của địa phương nơi tác giả công tác.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài:
  Dựa trên hệ thống cơ sở lý luận về thẩm định dự án đầu tư và những số liệu phân tích thực trạng công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi tại địa phương, góp phần giúp chủ đầu tư làm tốt hơn công tác thẩm định dự án đầu tư, lựa chọn được các dự án khả thi, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách.
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  a. Ý nghĩa khoa học:
  Những kết quả nghiên cứu của đề tài đã hệ thống một cách đầy đủ những vấn đề lý luận có cơ sở khoa học và biện chứng về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình chất lượng và hiệu quả. Những nghiên cứu này ở một mức độ nhất định sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
  b. Ý nghĩa thực tiễn:
  Những giải pháp đề xuất nhằm tăng cường và hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi là những tài liệu tham khảo hữu ích đối với công tác thẩm định dự án nói riêng, công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước nói chung, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
  4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
  a. Đối tượng nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi sử dụng vốn ngân sách nhà nước và những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng của công tác này.
  b. Phạm vi nghiên cứu:
  Phạm vi nghiên cứu của luận văn được tập trung vào các hoạt động quản lý dự án, công tác tổ chức thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình Thủy lợi sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của cơ quan chủ đầu tư trên địa bản tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian vừa qua và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác này trong thời gian tới.
  5. Phương pháp nghiên cứu:
  Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong nghiên cứu giải quyết các vấn đề của luận văn gồm: Phương pháp khảo sát thu thập số liệu; Phương pháp hệ thống đối chiếu với các văn bản pháp quy về quản lý đầu tư xây dựng; Phương pháp đối chuẩn; phương pháp thống kê, phân tích, so sánh; Phương pháp tổng hợp; và một số phương pháp kết hợp khác.
  6. Kết quả đạt được:
  - Hệ thống hóa những cơ sở lý luận cơ bản về dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư;
  - Phân tích thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian vừa qua, đánh giá những kết quả đạt được cần phát huy, những vấn đề bất cập, tồn tại cần khắc phục, hoàn thiện;
  - Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp có cơ sở khoa học, có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, tuân thủ theo những quy định của hệ thống văn bản luật định hiện hành nhằm hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
  - Đã chỉ ra những vi phạm, thiết sót không đầy đủ đánh giá thẩm định, dẫn đến phải điều chỉnh dự án đầu tư.
  - Áp dụng kết quả nghiên cứu của luận văn, đóng góp vào việc hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư công trình thủy lợi của tỉnh Vĩnh Phúc.

  Xem Thêm: Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status