Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tác động của cộng đồng địa phương trong vùng đệm đến tài nguyên rừng Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Tây

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tác động của cộng đồng địa phương trong vùng đệm đến tài nguyên rừng Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Tây

  Môc lôc

  Néi dung
  Trang
  Danh môc c¸c chư viÕt t¾t i
  Danh môc c¸c b¶ng ii
  Danh môc c¸c h×nh vÏ, s¬ ®å vµ biÓu ®å iii
  Më ®Çu 1
  Ch­¬ng 1: Tæng quan vÊn ®Ò nghiªn cøu 4
  1.1.Kh¸i niÖm vÒ céng ®ång ®Þa ph­¬ng vµ vïng ®Öm 4
  1.1.1.Kh¸i niÖm vÒ céng ®ång ®Þa ph­¬ng 4
  1.1.2.Kh¸i niÖm vïng ®Öm 4
  1.2.Tæng quan vÊn ®Ò nghiªn cøu trªn thÕ giíi 7
  1.3.Tæng quan vÊn ®Ò nghiªn cøu ë ViÖt Nam 8
  Ch­¬ng 2: Môc tiªu, ®èi t­îng, giíi h¹n, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 12
  2.1.Môc tiªu nghiªn cøu 12
  2.2. §èi t­îng nghiªn cøu 12
  2.3. Giíi h¹n nghiªn cøu 12
  2.4.Néi dung nghiªn cøu 13
  2.5. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 14
  2.5.1.Ph­¬ng ph¸p luËn 14
  2.5.2.Ph­¬ng ph¸p vµ c«ng cô thu thËp th«ng tin, sè liÖu 19
  2.5.3. Xö lý, tæng hîp vµ ph©n tÝch sè liÖu 22
  Ch­¬ng 3: §Æc ®iÓm c¬ b¶n khu vùc nghiªn cøu 24
  3.1. §Æc ®iÓm tù nhiªn 24
  3.1.1.VÞ trÝ ®Þa lý
  3.1.2.§Þa h×nh
  24
  24
  3.1.3.Thæ nh­ìng 24
  3.1.4.§Æc ®iÓm khÝ hËu vµ thuû v¨n 25
  3.2. §Æc ®iÓm kinh tÕ - x· héi 26
  3.2.1.§Æc ®iÓm vµ ph©n bè d©n c­ 26
  3.2.2.HiÖn tr¹ng s¶n xuÊt 28
  3.2.3.C¬ së h¹ tÇng 32
  Ch­¬ng 4: KÕt qu¶ nghiªn cøu vµ th¶o luËn 33
  4.1.H×nh thøc t¸c ®éng cña c¸c céng ®ång ®Þa ph­¬ng vïng ®Öm tíi tµi nguyªn rõng VQG Ba V× 33
  4.1.1.Sö dông tµi nguyªn rõng 34
  4.1.2.T¸c ®éng tíi tµi nguyªn rõng b»ng c¸c phÕ th¶i vµ ph©n ho¸ häc 41
  4.1.3. T¸c ®éng ®Õn tµi nguyªn rõng do g©y ra nhưng rñi ro 42
  4.2.C¸c nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn tíi nhưng t¸c ®éng cña céng ®ång ®Þa ph­¬ng tíi tµi nguyªn rõng VQG Ba V× 45
  4.2.1.C¬ cÊu ®Êt canh t¸c vµ c¬ cÊu thu nhËp cña c¸c céng ®ång ®Þa ph­¬ng vïng ®Öm VQG Ba V× 45
  4.2.2. C¸c nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn tíi nhưng t¸c ®éng cña céng ®ång ®Þa ph­¬ng tíi tµi nguyªn rõng VQG Ba V× 48
  4.3.§Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ - x· héi gi¶m thiÓu t¸c ®éng bÊt lîi tõ c¸c céng ®ång ®Þa ph­¬ng vïng ®Öm tíi tµi nguyªn rõng VQG Ba V× 75
  4.3.1.T¨ng c­êng sù tham gia cña c¸c céng ®ång ®Þa ph­¬ng trong c«ng t¸c b¶o tån, t¹o c¬ héi viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho ng­êi d©n 76
  4.3.2. X©y dùng m« h×nh v­ên hµng ho¸, n©ng cao thu nhËp tõ diÖn tÝch v­ên hé gia ®×nh 77
  4.3.3. Hç trî thÞ tr­êng 77
  4.3.4. X©y dùng hÖ thèng thuû lîi 78
  4.3.5. Quy ho¹ch vïng ch¨n th¶ gia sóc vµ vïng ®­îc phÐp khai th¸c c©y thuèc vµ nghiªn cøu trång c©y thuèc d­íi t¸n rõng trång 78
  4.3.6.KhuyÕn khÝch ng­êi d©n sö dông bÕp ®un tiÕt kiÖm 79
  4.3.7.Thµnh lËp rõng céng ®ång t¹i c¸c th«n xãm 79
  4.3.8.Giao kho¸n ®Êt vµ rõng cho nhưng hé gia ®×nh tù nguyÖn 80
  4.3.9.Ph¸t triÓn hÖ thèng khuyÕn n«ng khuyÕn l©m tíi x·/th«n 81
  4.3.10.Hç trî tÝn dông 82
  4.3.11.§Èy m¹nh c«ng t¸c th«ng tin vµ tuyªn truyÒn 82
  KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ
  Danh môc Tµi liÖu tham kh¶o
  Phô lôc
  84
  87


  Xem Thêm: Nghiên cứu tác động của cộng đồng địa phương trong vùng đệm đến tài nguyên rừng Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Tây
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tác động của cộng đồng địa phương trong vùng đệm đến tài nguyên rừng Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Tây sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status