Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu sinh trưởng và khả năng tích lũy cacbon của Luồng (Dendrocalamus membranaceus Munro) trồng tại huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hoá

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu sinh trưởng và khả năng tích lũy cacbon của Luồng (Dendrocalamus membranaceus Munro) trồng tại huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hoá

  Phụ Biểu
  Phụ biểu 1: Đặc trưng mẫu cho D1.3 của mô hình 1

  Đặc trưng mẫu Tuổi 1 Tuổi 2
  OTC 1 OTC 2 OTC 3 OTC 1 OTC 2 OTC 3
  Mean 6.176 6.018 5.786 4.684 5.737 5.979
  Standard Error 0.228 0.213 0.194 0.153 0.231 0.267
  Median 6.2 5.95 5.4 4.5 6.15 5.85
  Mode 7.3 5.4 5.2 3.5 6.5 7.5
  Standard Deviation 1.751 1.316 1.615 1.153 1.267 1.643
  Sample Variance 3.067 1.731 2.609 1.328 1.605 2.699
  Kurtosis -0.17 1.765 0.881 -0.16 -0.21 1.315
  Skewness 0.477 0.695 0.698 0.538 -0.84 0.536
  Range 7 6.7 8.7 5 4.3 8.6
  Minimum 3.2 3.5 2.5 2.5 3.2 2.4
  Maximum 10.2 10.2 11.2 7.5 7.5 11
  Sum 364.4 228.7 399.2 267 172.1 227.2
  Count 59 38 69 57 30 38
  Confidence Level(95.0%) 0.456 0.432 0.388 0.306 0.473 0.54


  Phụ biểu 2: Đặc trưng mẫu cho Hvn của mô hình 1

  Đặc trưng mẫu Tuổi 1 Tuổi 2
  OTC 1 OTC 2 OTC 3 OTC 1 OTC 2 OTC 3
  Mean 7.714 7.716 7.828 6.186 7.7 7.882
  Standard Error 0.384 0.413 0.276 0.284 0.439 0.405
  Median 7.4 7.9 8 6.2 7.85 8.35
  Mode 9.4 8.4 6.3 6.4 6.4 6.4
  Standard Deviation 2.951 2.549 2.294 2.142 2.403 2.495
  Sample Variance 8.71 6.497 5.263 4.589 5.772 6.225
  Kurtosis -0.85 -0.53 -0.5 0.224 -0.66 -1.08
  Skewness 0.023 -0.27 0.082 0.308 -0.18 -0.28
  Range 10.5 9.3 9 9.8 9 9.1
  Minimum 2.2 3 3.5 1.5 3.2 3.2
  Maximum 12.7 12.3 12.5 11.3 12.2 12.3
  Sum 455.1 293.2 540.1 352.6 231 299.5
  Count 59 38 69 57 30 38
  Confidence Level(95.0%) 0.769 0.838 0.551 0.568 0.897 0.82

  Phụ biểu 3: Đặc trưng mẫu cho D1.3 của mô hình 2

  Đặc trưng mẫu Tuổi 1 Tuổi 2
  OTC 1 OTC 2 OTC 3 OTC 1 OTC 2 OTC 3
  Mean 7.28 6.635 6.375 6.573 5.598 5.17
  Standard Error 0.192 0.127 0.162 0.201 0.147 0.136
  Median 7.2 6.5 6.3 6.4 5.5 5.2
  Mode 6.2 7.2 7.2 7.2 5.5 5.2
  Standard Deviation 1.499 0.961 1.205 1.351 0.941 0.901
  Sample Variance 2.246 0.924 1.451 1.826 0.885 0.812
  Kurtosis -0.4 0.067 -0.52 -0.03 0.416 -0.34
  Skewness 0.018 -0.18 -0.42 0.226 -0.29 0.088
  Range 6.3 4.9 4.7 5.9 4.3 4
  Minimum 4.2 4.2 3.5 3.5 3.2 3.2
  Maximum 10.5 9.1 8.2 9.4 7.5 7.2
  Sum 444.1 378.2 350.6 295.8 229.5 227.5
  Count 61 57 55 45 41 44
  Confidence Level(95.0%) 0.384 0.255 0.326 0.406 0.297 0.274


  Phụ biểu 4: Đặc trưng mẫu cho Hvn của mô hình 2

  Đặc trưng mẫu Tuổi 1 Tuổi 2
  OTC 1 OTC 2 OTC 3 OTC 1 OTC 2 OTC 3
  Mean 9.515 9.684 9.629 9.364 8.622 8.011
  Standard Error 0.307 0.226 0.284 0.246 0.226 0.277
  Median 10.1 10.2 10.2 9.3 8.4 8.2
  Mode 11.2 11.2 11.4 9.2 8.2 9.2
  Standard Deviation 2.397 1.705 2.103 1.647 1.45 1.839
  Sample Variance 5.746 2.908 4.424 2.714 2.102 3.382
  Kurtosis -0.26 0.534 2.401 0.274 -0.28 1.147
  Skewness -0.7 -0.71 -1.36 -0.48 -0.05 -0.83
  Range 9.4 8.3 10.1 7.7 6.3 8.9
  Minimum 4 4.2 2.3 4.4 5.2 2.3
  Maximum 13.4 12.5 12.4 12.1 11.5 11.2
  Sum 580.4 552 529.6 421.4 353.5 352.5
  Count 61 57 55 45 41 44
  Confidence Level(95.0%) 0.614 0.452 0.569 0.495 0.458 0.559

  Phụ biểu 5: Đặc trưng mẫu cho D1.3 của mô hình 3

  Đặc trưng mẫu Tuổi 1 Tuổi 2
  OTC 1 OTC 2 OTC 3 OTC 1 OTC 2 OTC 3
  Mean 8.843 8.263 7.378 8.081 7.882 6.797
  Standard Error 0.207 0.197 0.208 0.171 0.202 0.232
  Median 9.05 8.3 7.5 8.2 8.2 7.1
  Mode 10.2 7.5 7.5 7.2 7.2 7.1
  Standard Deviation 1.373 1.245 1.318 1.041 1.161 1.39
  Sample Variance 1.885 1.55 1.737 1.084 1.348 1.933
  Kurtosis -1.01 -0.65 1.602 0.158 0.206 0.141
  Skewness 0.252 -0.19 -0.92 0.758 -0.27 -0.23
  Range 4.8 5 6.7 4.2 5.1 6.3
  Minimum 6.5 5.5 3.5 6.3 5.1 3.2
  Maximum 11.3 10.5 10.2 10.5 10.2 9.5
  Sum 389.1 330.5 295.1 299 260.1 244.7
  Count 44 40 40 37 33 36
  Confidence Level(95.0%) 0.417 0.398 0.421 0.347 0.412 0.47


  Phụ biểu 6: Đặc trưng mẫu cho Hvn của mô hình 3

  Đặc trưng mẫu Tuổi 1 Tuổi 2
  OTC 1 OTC 2 OTC 3 OTC 1 OTC 2 OTC 3
  Mean 9.952 10.54 9.62 9.065 10.85 8.772
  Standard Error 0.341 0.249 0.353 0.405 0.219 0.401
  Median 10.3 10.35 10.3 9.3 11.3 9.3
  Mode 10.3 10.3 10.3 8.4 12.3 10.3
  Standard Deviation 2.263 1.577 2.231 2.463 1.257 2.406
  Sample Variance 5.123 2.488 4.979 6.068 1.579 5.789
  Kurtosis 2.158 0.328 -0.41 0.535 -1 0.145
  Skewness -1.28 -0.44 -0.75 -0.86 -0.41 -0.74
  Range 11.1 7.3 8.3 9.3 4.3 9.5
  Minimum 2.3 6.2 4.3 3.2 8.3 3.2
  Maximum 13.4 13.5 12.6 12.5 12.6 12.7
  Sum 437.9 421.7 384.8 335.4 358.1 315.8
  Count 44 40 40 37 33 36
  Confidence Level(95.0%) 0.688 0.504 0.714 0.821 0.446 0.814

  Phụ biểu 7: Xác lập phương trình tương quan giữa C và D1.3, Hvn

  mô hình OTC Tuổi D1.3 Hvn Ln D1.3 Ln Hvn C Ln C
  I OTC 1 1 6.18 7.714 1.8207 2.043 4.76 1.559
  2 4.68 6.186 1.5442 1.8223 4.23 1.442
  OTC 2 1 6.02 7.716 1.7948 2.0433 2.63 0.967
  2 5.74 7.7 1.7469 2.0412 1.90 0.643
  OTC 3 1 5.79 7.828 1.7554 2.0577 4.17 1.427
  2 5.98 7.882 1.7882 2.0645 2.57 0.943
  II OTC 1 1 7.28 9.515 1.9852 2.2528 6.21 1.826
  2 6.57 9.364 1.883 2.2369 4.31 1.461
  OTC 2 1 6.64 9.684 1.8924 2.2705 5.34 1.674
  2 5.6 8.622 1.7223 2.1543 3.73 1.317
  OTC 3 1 6.37 9.629 1.8523 2.2648 4.71 1.549
  2 5.17 8.011 1.643 2.0809 3.73 1.317
  III OTC 1 1 8.84 9.952 2.1796 2.2978 5.96 1.785
  2 8.08 9.065 2.0895 2.2044 4.48 1.499
  OTC 2 1 8.26 10.54 2.1117 2.3554 4.28 1.454
  2 7.88 10.85 2.0646 2.3843 3.79 1.332
  OTC 3 1 7.38 9.62 1.9984 2.2638 3.58 1.276
  2 6.8 8.772 1.9165 2.1716 3.49 1.25  Xác lập tương quan giữa Ln(C) và Ln(D1.3)

  SUMMARY OUTPUT

  Regression Statistics
  Multiple R 0.40162
  R Square 0.1613
  Adjusted R Square 0.10888
  Standard Error 0.27893
  Observations 18

  ANOVA
  df SS MS F Significance F
  Regression 1 0.239 0.239 3.077 0.0985
  Residual 16 1.245 0.078
  Total 17 1.484

  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
  Intercept 0.06791 0.747 0.091 0.929 -1.516 1.652 -1.516 1.6518
  X Variable 1 0.6955 0.396 1.754 0.099 -0.145 1.536 -0.145 1.536
  Xác lập tương quan giữa Ln(C) và Ln(Hvn)

  SUMMARY OUTPUT

  Regression Statistics
  Multiple R 0.4053
  R Square 0.1642
  Adjusted R Square 0.112
  Standard Error 0.2784
  Observations 18

  ANOVA
  df SS MS F Significance F
  Regression 1 0.2438 0.244 3.144 0.095
  Residual 16 1.2404 0.078
  Total 17 1.4842

  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
  Intercept -0.466 1.0392 -0.448 0.66 -2.669 1.7374 -2.669 1.737
  X Variable 1 0.8486 0.4786 1.773 0.095 -0.166 1.8631 -0.166 1.863

  Xem Thêm: Nghiên cứu sinh trưởng và khả năng tích lũy cacbon của Luồng (Dendrocalamus membranaceus Munro) trồng tại huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hoá
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu sinh trưởng và khả năng tích lũy cacbon của Luồng (Dendrocalamus membranaceus Munro) trồng tại huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hoá sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status