Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở Đắc Lắc hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở Đắc Lắc hiện nay

  2
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU . 5
  1. Lý do chọn đề tài 5
  2. Lịch sử nghiên cứu 6
  3. Mục đích của luận văn 8
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . .
  5. Những luận điểm cơ bản và đóng góp mới của tác giả 8
  5. Phương pháp nghiên cứu 8
  7. Kết cấu của luận văn . 7
  Chương 1. 10
  LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ VAI TRÒ CỦA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỐI
  VỚI HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT
  CẤP HUYỆN HIỆN NAY 8
  1.1. LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ VAI TRÒ CỦA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
  TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI . 10
  1.1.1.Bản chất của lý luận chính trị . 10
  1.1.2. Vai trò của lý luận chính trị trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa,
  hiện đại hóa đất nước . 19
  1.2 LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO CỦA ĐỘI
  NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN 24
  1.2.1. Hoạt động lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện . 24
  1.2.2. Vai trò của lý luận chính trị đối với hoạt động của người cán bộ lãnh
  đạo, quản lý cấp huyện. . 35
  Chương 2. 41 3
  THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO
  TRÌNH ĐỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ
  CHỐT CẤP HUYỆN Ở ĐẮK LẮK HIỆN NAY 41
  2.1. TRÌNH ĐỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ
  CHỐT CẤP HUYỆN Ở ĐẮK LẮK. THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN
  41
  2.1.1.Đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội ở tỉnh Đắk Lắk 41
  2.1.2. Thực trạng trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp
  huyện ở Đắk Lắk . 42
  2.1.3. Những nguyên nhân của thực trạng trên 50
  2.2. NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA NHẰM NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ LÝ
  LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT
  CẤP HUYỆN Ở ĐẮK LẮK . 56
  2.3. MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM
  NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
  LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN 63
  2.3.1. Phương hướng nâng cao trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ
  lãnh đạo chủ chốt cấp huyện . 63
  2.3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị
  cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện . 69
  2.3.2.1. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tạo bước chuyển
  biến tích cực về đời sống vật chất, đời sống văn hóa, trình độ dân trí cho cán
  bộ và nhân dân 70
  2.3.2.2. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục đào tạo, phát huy ý thức tự
  phấn đấu học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị của chính đội
  ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện . 73 4
  2.3.2.3. Tiếp tục đổi mới hoàn thiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ
  lãnh đạo, quản lý cấp huyện theo hướng tạo động lực để khuyến khích họ tự
  họ tập nâng cao trình độ lý luận chính trị . 78
  2.3.2.4. Trau dồi và rèn luyện phương pháp tư duy biện chứng duy vật 80
  KẾT LUẬN 83
  PHỤ LỤC 1: ĐỘ TUỔI BÌNH QUÂN CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP
  HUYỆN Ở ĐẮK LẮK (2005 - 2010) . 85
  PHỤ LỤC 2: TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, CHUYÊN
  MÔN NGHIỆP VỤ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN ĐẮK
  LẮK 2005- 2010 86 5
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Để lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ
  vững chắc tổ quốc, Đảng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới nhằm nâng cao
  năng lực, sức chiến đấu và đặc biệt là lòng tin yêu của nhân dân. Công cuộc
  đổi mới đòi hỏi chúng ta phải có một chương trình hành động toàn diện cho
  mọi ngành, mọi lĩnh vực. Trong đó có nhiều lĩnh vực còn ít nhiều xa lạ hoặc
  hoàn toàn mới mẻ với chúng ta. Điều đó đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ
  đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức và kiến thức sâu về lý luận chính trị
  vì có những vấn đề đơn giản nhận thức được bằng trực giác nhưng cũng có
  những vấn đề đòi hỏi phải có sự khái quát, phân tích bằng tư duy lý luận thì
  mới có thể nhận thức và giải quyết được.
  Năng lực và trình độ lý luận chính trị của cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp
  huyện có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển kinh - tế xã hội và an ninh trật
  tự ở địa phương, thúc đẩy sự phát triển chung cho cả Tỉnh và cả nước. Cán bộ
  lãnh đạo chủ chốt cấp huyện có nắm vững, hiểu biết lý luận chính trị thì mới
  nắm chắc các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà
  nước từ đó mà vận dụng sáng tạo vào tình hình cụ thể ở địa phương. Trình độ
  lý luận chính trị còn giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện có cơ sở
  tổng kết một cách có hiệu quả tình hình thực tiễn ở địa phương, qua đó rút ra
  những bài học kinh nghiệm, những kết luận góp phần vào việc sửa đổi, bổ
  sung và phát triển đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước. Do đó cán bộ 6
  chủ chốt nói chung và cán bộ chủ chốt cấp huyện nói riêng để hoàn thành tốt
  nhiệm vụ được giao thì cần phải có trình độ, đặc biệt là trình độ lý luận chính trị.
  Đứng trước yêu cầu và nhiệm vụ mới của thời kỳ đẩy mạnh công
  nghiệp hoá, hiện đại hoá đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, thành phố ở
  nước ta nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng vẫn còn yếu và hạn chế ở nhiều
  mặt như: bản lĩnh chính trị, trình độ nhận thức chính trị, năng lực tổ chức
  quản lý, năng lực chỉ đạo hoạt động thực tiễn, phẩm chất đạo đức cách
  mạng Nhiều cán bộ được đề bạt, bổ sung vào những cương vị chủ chốt
  nhưng chưa qua đào tạo cơ bản về chuyên môn cũng như lý luận chính trị. Do
  đó, khi xử lý công việc còn tuỳ tiện, kinh nghiệm, giáo điều, chưa vận dụng
  đúng đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng vào thực tiễn của địa
  phương. Để khắc phục tình trạng trên cần phải giải quyết nhiều vấn đề liên
  quan đến cán bộ chủ chốt cấp huyện trong đó vấn đề có ý nghĩa cấp bách là
  phải đổi mới, tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, nâng cao trình độ lý luận
  chính trị nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng
  cho họ trong quá trình chỉ đạo thực tiễn ở địa phương. Chính vì vậy, việc
  nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng và đề ra các giải pháp cụ thể thiết
  thực nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp
  huyện có ý nghĩa hết sức quan trọng cả về mặt lý luận và thực tiễn nhằm góp
  phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
  Với ý nghĩa trên tôi chọn đề tài “Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội
  ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở Đắk Lắk hiện nay” làm luận văn thạc sỹ
  chuyên ngành triết học của mình.
  2. Lịch sử nghiên cứu
  Do tầm quan trọng đặc biệt của vấn đề nâng cao trình độ lý luận chính
  trị trong công tác tư tưởng của Đảng mà cho đến nay đã có rất nhiều tài liệu, 7
  văn kiện, sách báo, bài nghiên cứu của Đảng, nhà nước, các cơ quan khoa học
  và nhiều nhà nghiên cứu đã đề cập đến vấn đề ở những mức độ khác nhau. Đó
  là nguồn tư liệu quý báu giúp tác giả tham khảo, kế thừa trong quá trình
  nghiên cứu, hoàn thiện luận văn của mình như:
  Hồ Bá Thâm “Phát triển năng lực tư duy của người lãnh đạo quản lý
  hiện nay”, Tạp chí Cộng sản số 23/2002; Nguyễn Thái Sơn “Đổi mới công tác
  đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt” Nhà xuất bản Lý luận chính trị,
  2001; Trần Thành “Tư duy lý luận đối với người cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo
  thực tiễn”, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, 2001; Ngô Ngọc Thắng “ Đào tạo,
  bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở trong thời kỳ đổi
  mới, Nhà xuất bản Lý luận chính trị , 2004; Luận văn thạc sĩ triết học , Học
  viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 1995, “Nâng cao trình độ tư duy lí luận
  cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã miền núi hiện nay” của Đỗ Cao Quang;
  Luận văn thạc sĩ triết học, học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 1998;
  “Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp
  huyện ở nước ta hiện nay” của Vũ Đình Chuyên; Luận văn thạc sĩ triết học,
  học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2001 “Nâng cao trình độ lý luận
  chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện ở Cao Bằng trong
  giai đoạn hiện nay” của Nông Văn Tiềm
  Mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu, đặt ra những vấn đề rất cơ
  bản cả về lý luận lẫn thực tiễn, đề ra những phương hướng và giải pháp để
  nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các
  cấp. Tuy nhiên, do giới hạn về mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu, phạm vi
  nghiên cứu, nên cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu một cách chi
  tiết đầy đủ có hệ thống và chuyên sâu về thực trạng cũng như nêu ra những
  giải pháp để nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp huyện
  ở tỉnh Đắk Lắk. Vì vậy, nghiên cứu đề tài này sẽ góp phần tích cực vào việc 8
  nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện trong thời kỳ đẩy
  mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ở tỉnh Đắk Lắk, từng bước góp
  phần khắc phục tình trạng đội ngũ cán bộ lãnh đạo còn thiếu đồng bộ về trình
  độ như hiện nay.
  3. Mục đích của luận văn
  Luận văn làm rõ vai trò của lý luận chính trị và thực trạng trình độ lý
  luận chính trị đối với hoạt động lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp
  huyện ở tỉnh Đắk Lắk, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm
  nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở
  Đắk Lắk hiện nay.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Phân tích làm rõ bản chất, vai trò của lý luận chính trị đối với việc
  nâng cao tư duy lý luận, năng lực, trình độ lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán
  bộ chủ chốt cấp huyện.
  - Phân tích đánh giá thực trạng, yêu cầu và nguyên nhân về trình độ lý
  luận chính trị của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở Đắk Lắk hiện nay.
  - Đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị
  cho cán bộ chủ chốt cấp huyện ở Đắk Lắk hiện nay.
  5. Những luận điểm cơ bản và đóng góp mới của tác giả
  - Luận văn góp phần làm rõ vai trò, tầm quan trọng của lý luận chính trị
  đối với cán bộ chủ chốt cấp huyện và tính tất yếu phải nâng cao trình độ lý
  luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở Đắk Lắk.
  - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao trình độ lý luận
  chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở Đắk Lắk , đánh giá khái
  quát thực trạng trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp
  huyện ở Đắk Lắk.
  6. Phương pháp nghiên cứu Dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng
  mác-xít và chủ nghĩa duy vật lịch sử, kết hợp các phương pháp phân tích, tổng
  hợp, thống kê, điều tra xã hội học .
  6. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn
  gồm 2 chương, chương 1 có 2 tiết, chương 2 có 3 tiết.

  Xem Thêm: Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở Đắc Lắc hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở Đắc Lắc hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status